Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Основні категорії економічного аналізуТема 2. Метод економічного аналізу та його основні прийоми

План

 

Метод економічного аналізу, його складові. Методологія, методика.

Основні категорії економічного аналізу.

Характеристика основних принципів економічного аналізу.

2.4. Класифікація і характеристика прийомів економічного аналізу.


Метод економічного аналізу, його складові. Методологія, методика

 

 

Метод економічного аналізу – це спосіб системного комплексного вивчення, виміру та узагальнення впливу факторів на стан і динаміку господарського розвитку, визначення ефективності функціонування об’єкта та вироблення варіантів її підвищення, яке здійснюється з використанням всіх доступних джерел інформації через застосування загальнонаукових та спеціальних прийомів і способів дослідження.

Методу економічного аналізу притаманні певні особливості, суть яких відображена в таблиці 2.1.

Таблиця 2.1.

Особливості методу економічного аналізу

Особливості методу економічного аналізу Коментар
Системний і комплексний підхід до аналізу економічних явищ і процесів Системність, комплексність аналітичного дослідження випливає з розгляду кожного господарського об’єкту як частини економічної системи більш високого порядку, а підсумків його діяльності як наслідку складної взаємодії внутрішніх і зовнішніх причин;
Використання в аналізі системи показників Полягає в кількісному вимірі властивостей або сторін економічних явищ, що вивчаються;
Виявлення взаємозв’язку і взаємозалежності між показниками та факторами, що визначають їх рівень Побудова багатофакторних аналітичних моделей формування показників господарської діяльності, виявлення причин їх зміни;
Вивчення економічних явищ в динаміці з врахуванням дії економічних законів Господарська діяльність є циклічним процесом, в якому окремі стадії періодично повторюються. Тому виникає необхідність вивчення закономірностей, тенденцій її зміни з метою відшукання недоліків в її організації і прогнозування основних параметрів
Поділ загальних показників на складові Ця особливість полягає в розчленуванні загальних (результативних) показників на складові елементи за місцем, часом і факторами формування
Узагальнення результатів аналізу Передбачає формування висновків, що охоплюють оцінку діяльності, забезпечують її покращання

 Методологія економічного аналізу – розділ науки, присвячений проблемам дослідження методу, вчення про розробку прийомів дослідження, а також сукупність прийомів, що застосовуються при дослідженні господарських процесів.

Методика – послідовність використання певних прийомів у процесі дослідження функціонування суб’єктів господарювання залежно від мети аналізу, конкретний алгоритм розрахунків показників т.д. Методика включає також систему правил і вимог, що гарантують ефективність застосування методу, тобто методики є практичним втіленням методу.

Основні категорії економічного аналізу.

До основних категорій (логічних понять) економічного аналізу відносять: показник, фактор, резерв, модель та інші.

 

Предмет і об’єкт дослідження характеризуються за допомогою показників, що відображають кількісну і якісну сторони явища або процесу. Залежно від ознак, які покладені в основу поділу, показники класифікують на певні групи (рис. 2.2).

Фактори– активно діючі рушійні сили, що викликають позитивні або негативні зміни в стані об’єкта і в показниках, що його відображають. Фактори класифікують у групи за рядом ознак (рис. 2.3.). 

Загальновідомо, що в економіці під резервами розуміють наявність деякої величини ресурсів, які акумулюються для використання на певні потреби в майбутньому. В економічному аналізі цей термін застосовується в іншому контексті. Резерви– невикористані можливості підвищення ефективності, які виявляються в ході аналізу. Резерви класифікують у групи (рис. 2. 4).

 

Модель є таким описом системи, яким можна оперувати для дослідження елементів, природи їх поведінки та взаємозв’язків а також впливу на її стан загалом. Класифікацію моделей наведено на рис. 2.5.


 

 


Рис. 2.2. Класифікація економічних показників


 

 

           
 
 
   
 
   
 
   

 

 


Рис. 2.3. Класифікація факторів діяльності суб’єкта господарювання

 
 

 


Рис. 2.4. Класифікація резервів підвищення ефективності діяльності


 

 

 


Рис. 2.5. Типологія моделей взаємозв’язку явищ

 

 

Детерміновані – це моделі, що взаємопов’язані між собою так, що можна відстежувати ланцюг причин і наслідків.

 

Стохастичні – це моделі, що мають певну невизначеність, випадковість.

 

Адитивні – властивість моделей, яка полягає в тому, що значення моделі, яка відповідає загалом об’єкту, дорівнює сумі значень, що відповідають його частинам, незалежно від того, яким чином поділено об’єкт.

 

Мультиплікативні – це моделі, що спрямовані на збільшення ефективності системи.

 


Просмотров 476

Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!