Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 ЦІЛЬОВЕ ОФОРМЛЕННЯ ВИДАННЯ с.118.1 титул - Перше сторінка чи перші сторінки видання, на яких розташовані відомості про нього ru (ти гул Первая страница или первые страницы издания, на которых располо–жснн" сведения о нем)
8.2 односторінковий титул - Титул, розташований на одній сторінці видання одпополосный титул Титул, расположен–ный на одной странице издания
8.3 двосторінковий титул - Титул, розташований на двох суміжних сторінках видання (двухполосный титул Титул, расположен–ный на двух смежных страницах издания)
8.4 розгорнений титул - Двосторінковий титул, всі елементи якого утворюють єдину цілісну композицію ru (распашной титул Двухполосный титул, все ллементы которого образуют одну целостную композицию)
8.5 подвійний титул - Двосторінковий титул, що складається з контртитулу і односторінкового титулу ru (разворотный титул Двухполосный титул, состоящий из контртитула и однополосного титула)
8.6 контртитул - Лівий бік подвійного титулу, на якому розташовуються вихідні дані серійного чи багатотомного видання чи титул мовою оригіналу перекладного видання, чи повторення титулу подарункового видання ru (контртитул Левая часть разворотного титула, на которой расположены выходные данные серийного либо многотомного издания или титул на языке оригинала переводного издания, или повторение титула подарочного издания)
8.7 фронтиспис - Ілюстрація, що відображає основну ідею видання чи портрет автора, яка розташована перед чи поза титулом фронтиспис Иллюстрация, отображающая основную идею издания, і'иги поіугрет и'ітора, расположенная перед пли после титула)
8.8 авантитул - Сторінка видання, що вередує титулу, на якій розташовують частину вихідних даних чи невеликий текст (гасло, посвяту, тощо) с.12 авантитул. Страница издания, что предшествует титулу и на которой располагают часть віходніх данніх или небольшой текст (лозунг, посвящение )
8.9. допоміжний титул - Окрема сторінка видання, на якій розташовано назву рубрики дополнительній титул. Отдельная страница издания, на которой расположено заглавие составной части издания
8.10. основний текст - текст, що передає зміст видання та займає основний обсяг основной текст
8.11 рубрика - відокремлена складова частина видання рубрика. Віделенная составная часть издания
8.12 добірка - Відомості, об`єднані спільною однією темою в окрему рубрику подборка. Сведения, обединенніе одной общей темой в отдельную рубрику
8.13 тематична сторінка - Добірка чи публіцистична стаття, що займає цілу сторінку видання тематическая страница. Подборка или публицистическая статья, занимающая целую страницу издания
8.14 нотатка - Невеликий текст, що дає цілісну уяву про видання заметка. Небольшой текст, дающий целостное представление об описываемом
8.15 додатковий текст - Текст, що мас довідково-пояснювальний характер і займає невеликий обсяг видання дополнительный текст. Текст, омеющий справочно-раз'яснительній характер и занимающий небодьшой объем издания
8.16 заголовний комплекс. - Сукупність взаємопов'язаних текстових і графічних зображень, що лаконічно подають інформацію про видання заголовочный комплекс Совокупность взаимосвязанных текстовых и графических изображений, лаконически подающих информацию об издании)
8.17 заголовок видання [рубрики] - Назва видання [рубрики] заголовок издания {рубрики} Название издания [рубрики]
8.18 заголовні дані - Дані титулу, що містять заголовок видання та відомості про його автора заголовочные данные Данные титула, содержащие заглавие издания и сведения о его авторе
8.19 надзаголовні дані - Дані титулу, що містять назву серії та номер випуску о серійному виданні або назву організації видання в офіційному чи відомчому виданні с.13 подзаголовочные данные Данные титула, содержащие наименование серии и номер выпуска в серийном издании или наиме–нование организации-издателя в официальном или ведомственном издании)
8.20 підзаголовні дані - Дані титулу, що містять підзаголовок видання (пояснення основного заголовку, жанр видання), відомості про упорядника, перекладача або по–рядковий номер видання в повторних виданнях подзаголовочные данные Данные титула, содержащие подзаголовок издания (объяс-нение основного заглавия, жанр издания), сведения о составителе, переводчике или порядковый номер издания а повторных изданиях)
8.21 боковик - Заголовний комплекс чи заголовок, розташований збоку тексту боковик Заголовочный комплекс или заглавие, расположенное сбоку от текста
8.22 заголовок добірки заглавие подборки)
8.23 зміст - Додатковий текст, що містить послідовний перелік заголовків рубрик видання із зазначенням сторінок видання на яких вони починаються оглавление, содержание Дополнительный текст, содержащий последовательный перечень заглавий рубрик издания с указанием страниц издания, на которых они начинаются)
8.24 передмова - Додатковий текст, що готує до засвоєння основного тексту та розташований перед ним предисловие Дополнительный текст, который готовит к освоению основного текста и расположенный перед ним)
8.25 примітка - Додатковий текст, що коротко доповнює, пояснює чи уточнює основний текст і розташований у тексті, внизу сторінки за текстом чи в кінці видання примечание Дополнительный текст, коротко дополняющий, разъясняющий или уточняющий основной текст и рас-^ положенный а тексте, внизу полосы за текстом или в конце издания)
8.26 післяміова - Додатковий текст, шо допомагав осмислити викладене в основному тексті та розташований за ним послесловие - Дополнительный текст, помогающий осмыслить изложенное в основном тексте и расположенный после него)
8.27 додаток - Довідковий текст, що доповнює, пояснює чи ілюструє основний текст, розмішений в кінці видання приложение Справочный текст, дополняющий, разъясняющий или иллюстрирующий основной текст и расположенный в конце издания)
8.28 покажчик - Додатковий текст у кінці видання, в якому розташовані в певному порядку терміни, прізвища, об'єкти, наведеш в основному тексті ru указатель Дополнительный текст в конце издания, в котором расположены о определенном порядке термины, фамилии, объекты, приведенные в основном тексте
8.29 вихідні відомості - Сукупність даних, що характеризують видання та призначені для його оформлення, бібліографічного оброблення, стачистичного обліку та інформування споживачів - - 8.30 вихідні дані - Частка вихідних відомостей що зазначає місце видання, назву видавництва та рік видання   8.31 випускні дані - Частина вихідних відомостей, що зазначають дату підписання до друку, формат паперу, спосіб друку, обсяг видання, тираж. Примітка. Перелік випускних даних залежить від виду видання ru (выходные сведения Совокупность данных, характеризующих издание и предназначенных для его оформления, библиографической обработки, статисптческого учета и информирования потребителя) ru . выходные данные Часть выходных сведений, указьівающая место выпуске издание, ппзсанис издательства и год выпуска издания) ru (выпускные данные Часть выпускных сведений, указывающих дату подписания к печоти, формат бумаги, вид печати, способ издания, тираж, Примечание. Перечень омпускиь» данных зависит от вида издания)

 


Просмотров 894

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!