Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


ОФОРМЛЕННЯ ТА ВИКОНАННЯ СТОРІНКИ ВИДАННЯ с.3Видання. Поліграфічне виконання. Терміни та визначення. ДСТУ 3018–95. Видання офіційне. Держстандарт України. Київ., 1995

ДСТУ 3018—95

ПЕРЕДМОВА

І РОЗРОБЛЕНО 1 ВНЕСЕНО Українським науково-дослідним інститутом поліграфічної промисловості ім. Т. Шевченка (УНДІПП ім. Т. Шевченка)

ЗАТВЕРДЖЕНО ! ВВЕДЕНО В ДІЮ наказом Держстандарту України N 58 від 23 лютого 1995 р.

ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

4 РОЗРОБНИКИ: В. Й. Запоточний,канд. техн.наук, Л. М. Тяллева, Н. Й. Куновська, Л.М.Лопушинська

 

ЗМІСТ

1. Галузь використання 1

2. Нормативні посилання ....................... 1

3. Основні положення .....'.................... 2

4 Загальні, поняття ........................... З

5. Оформлення сторінки видання .................. 3

6. Оформлення блока видання .................... 7

7. Оформлений покритгя видання ................... 8

8 Цільове оформлення видання ................... 10

9 Поліграфічне виконання видання ................. 14

Абетковий покажчик українських термінів ............ 16

Абетковий покажчик німецьких термінів ............. 19

Абетковий покажчик англійських термінів .......... І9

Абетковий покажчик французьких термінів ....... 20

Абетковий покажчик російських термішв ............. 20

 

ДСТУ 3018-95 ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ВИДАННЯ. ПОЛІГРАФІЧНЕ ВИКОНАННЯ Терміни, та визначення

 

ИЗДАНИЯ. ПОЛИГРАФИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ Термини и определения

Чинний від 1996–01–01

 

ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ

1.1 Цей стандарт встановлює терміни та визначення понять у галузі поліграфічного оформлення і виконання видань.

1.2 Терміни, регламентовані в цьому стандарті, с обов'язковими для використання в усіх видах нормативної документації, у довідковій та навчально-методичній літературі, що належить до поліграфії, а також для робіт зі стандартизації або використання результатів цих робіт, а в тому числі програмних засобів для комп'ютерних систем.1.3 Вимоги стандарту чинні для використання в роботі підприємств, установ, організацій, що діють на території України» технічних комітетів зі стандартизації, науково-технічних та інженерних товариств, міністерств (відомств).

 

НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті наведені посилання на такі стандарти:

ДСТУ 2068—92 Вироби з паперу та картону. Технологія. Терміни та визначення.

ГОСТ 19112—78 Изделия из бумаги й картона. Технология. Термины и определения.

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

3.1 Для кожного поняття встановлено один стандартизований термін.

3.2 Узята в круглі дужки частина терміна може бути вилучена в разі використання терміна в документах зі стандартизації.

3.3 Подані визначення можна, за необхідності, змінювати введенням до них похідних ознак, розкриттям значеная використовуваних термінів, зазначенням об'єктів, що входять в обсяг визначуваного поняття. Зміни не можуть порушувати обсяг і зміст понять, визначених у стандарті.

У випадку, коли в терміні містяться всі необхідні і достатні ознаки поняття, замість його визначення ставиться риска.

Позначка, що вказує на галузь застосування багатозначного терміна подана в дужках після терміна. Позначка не є частиною терміна.

3.4 У стандарті, як довідкові, подані російські (ru) відповідники стандартизованих термінів, узяті з відпопідного державного стандарту, а також визначення російською мовою. Якщо визначений російською мовою відсутнє в чинних російськомовних стандартах, то подається переклад термінів та визначення російською мовою о дужках.3.5 У стандарті наведено абетковий покажчик українських термінів і абеткові покажчики їхніх, російських, англійських, німецьких відповідників.

ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ

4.1 видання (поліграфічне) - Друкований виріб, що призначений для розповсюдження вміщеної в ньому інформації, пройшов редакційно-видавниче оброблення, поліграфічно самостійно оформлений та має вихідні відомості     4.2 сторінка видання - Один бік аркуша паперу у виданні   4.3 блок видання - Комплект скріплених у корінці за-друкованих аркушів чи зошитів, що містить усі сторінки майбутнього видання   4.4 обкладинка - Зовнішнє покриття видання, що з'єднується з блоком без форзаців (ДСТУ 2068)     4.5 палітурка - Зовнішнє покриття виробу, що з'єднується з блоком за допомогою двох форзаців і корінцевого матеріалу чи без нього (ДСТУ 2068) издание Документ, предназначенный для распространения содержащейся в нем информации, прошедший ре-дакционно-издатслі.скую обработку, полученный печатанием или тиснением, полиграфически самостоятельно оформленный, имеющий выходные сведения (страница издания Одна сторона листа бумаги в издании) en block книжный блок – Комплект скрепленных по корешку тетрадей или листов, содержащий все страницы и комплекгую-щие детали будущего издания de Buchdecke en book cover ir couverture de livre ru обложка Внешнее покрытие изделия, которое соединяется с блоком без форзацев Einbang en binding » fr relilue ru переплетная крышка Внешнее покрытие изделия, которое соединяется с блоком посредсгвом форзацев и корешкового материала или без него

ОФОРМЛЕННЯ ТА ВИКОНАННЯ СТОРІНКИ ВИДАННЯ с.35.1 початкова сторінка - Перша сторінка видання чи його рубрики ru (начальная полоса Первая полоса издания или его рубрики)
5.2 спускна сторінка - Початкова сторінка, що починається зі спуску 5.3 спуск - Відступ на початковій сторінці без полів від верхнього краю до початку зображення 5.4 кінцева сторінка - Остання сторінка видання чи його рубрики (спусковая полоса Начальная полоса, начинающаяся со спуска) спуск Отступ на начальной полосе от верхнего края до начала изображения) конечная полоса Последняя полоса издания или его составной части)
5.5 сторінка видання без полів (полоса издания)
5.6 шпальта - Частина сторінки видання, відокремлена по вертикалі проміжками чи лініями (колонка Часть полоси, отделенная вертикальними пробелами или линиями)
5.7 підвал (поліграфія) - Місце внизу газетної сторінки, де розташована стаття, що займає всю ширину сторінки чи більшу частину її шпальт (подвал (полиграфия). Место внизу гвзетной полоси, где расположена статья, занимоющав всю ширину полоси или большую часть ее колонок)
5.8 текст - Частина видання, що містить інформацію, зображену за допомогою певного набору знаків (текст Часть издания, содержащав ин-формацию, изображенную при по-мощи определенного ііабора зна-ков)
5,9 абзац - Елементарна композиційна одиниця тексту, що складається з одного чи декількох рядків, виділена абзацним відступом абзац Елементарная композицнонная одинице текста, состоящая нз од-, ной или несхолькмх строк й виде-ленная вбзацним отступом)
5.10 рядок - Елементарна одиниця тексту, що складається зі сполучення знаків, розташованих на одній прямій ги (строка Злементарная единица текста, состоящая ні соединения змакої, расположенних на одной прямой)
5.11 новий рядок - Перший рядок абзацу ги (красная строка Первая строка абзаца}
5.12 абзацний відступ - Проміжки на початку нового рядка ш (абзацний отступ Пробел вначале красной строки)
5.13 кінцевий рядок - Останній рядок абзацу пі (конечная строка Последняя строка абзаца)
5.14 тупий рядок - Новий рядок без абзацного відступу або кінцевий рядок повного формату (тупая строка Красная строка без абзацного отступа или конечная строка палкого формата
5.15 знак - Елементарне графічне зображення тексту 5.16 літера - Знак для графічного зображення звуку чи звукосполуки 5.17 мала літера 5.18 велика літера 5.19 капітель - Літера, що має накреслення великої, але за розміром дорівнює малій 5.20 заголовна літера - Перша літера основного тексту видання чи його рубрики 5.21 цифра - Знак для зображення числа 5.22 проміжок (поліграфія) - Незадрукована ділянка між шпальтами, рядками, словами, літерами, цифрами та ілюстрацією   5.23 таблиця - Текст, згрупований за певною системою та розділений лініями 5.24 сторінкова таблиця - Таблиця, що займає цілу сторінку видання 5.25 клаптикова таблиця - Таблиця, що займає частину сторінки видання 5.26 вивід - Текст згрупований без лінійок за певною системою та розділений проміжками 5.27 Ілюстрація - Зображення, яке доповнює, пояснює чи прикрашає текст видання (знак' Злементарное графичсское изо-бражение текста) (буква Знак для графического изображе-ния звука или звукосочетания) (строчная буква) (прописная буква) капитель Буква, имеющая начертание прописной, но по размеру равная строчной (заглавная буква Первая буква основного текста издания или его рубрики) (цифра Знак для изображення числа) (пробел (полиграфия) Незапечатаними участок между колонками, строками, словами, буквами, цифрами и иллюстрацией (таблица Текст, сгруппированнмй по опре-деленной системе й разделеннииі липнями) (полосная таблица Таблица, занимающая всю страницу издання) (клочковая таблица Таблица, занимаюшая часть страницьі изданий) (вьівод Текст, сгруппированнмй по опре-делецной системе и разделенний пробелами) (иллюстрация Изображенне, дополняющее, обясняющее или украшающее текст издания
5.28 текстівка - Підпис під ілюстрацією у виданні (текстовка Подпись под иллюстрацией в издании)
5.29 експлікація - Частина підпису під ілюстрацією (формулою), яка пояснює деталі зображення (умовні позначення). Кожний елемент експлікації складається з графічного знака (цифра, літера) і пояснення (експликацня Часть подписи поя иллюстрацией (формулой), поясняющая детали изображения (условные обозначения). Каждый элемент экспликации состоит из графического знака (цифра, буква) и пояснения)
5.30 орнамент - Графічна прикраса, що художньо оформляє видання (орнамент Графическое украшение, художественно оформляющее издание)
5.31 ініціал - Орнаментована заголовна літера 5.32 заставка - Невеликий орнамент чи зображення, розташоване на спуску (инициал Орнаментированная заглавная буква) (заставка Небольшой орнамент или изображение, расположенное ма спуске)
5.33 кінцівка - Невеликий орнамент чи зображення, розташоване на кінцевій сторінці (концовка Небольшой орнамент мли изображение, расположенное на конечной полосе)
5.34 виноска - Примітка чи бібліографічне посилання, розташоване внизу сторінки поза текстом (сноска Примечание или библиографическая ссылка, расположенная внизу полосы «а текстом)
5.35 колонтитул - Заголовні дані видання, розташовані на верхньому полі кожної сторінки видання (колонтитул) Заглавные данные издания^ расположенные на верхнем поле каждой страницы издания)
5.36 колонлінійка - Лінійка, що відокремлює колонтитул від тексту Линейка» отвеяяющи колонтитул оттекста)
5.37 колонцифра - Порядковий номер сторінки видання, розташований угорі або внизу сторінки (колонцифра Порядковый номер страницы издания, расположенный вверху или внизу страницы) .
5.38 сигнатура - Порядковий номер друкарського аркуша видання, який розташовано у внутрішньому куті нижнього поля першої сторінки видання кожного нового аркуша перед нормою, та повторювано зі зірочкою на третій сторінці видання цього аркуша (сигнатура - Порядковый номер печатного листа издания, расположенный во внутреннем углу нижнего пола . первой попоем каждого нового листа перед нормой и повторяющийся со звездочкой на третьей полосе этого листа
5.39 норма (поліграфія) - Скорочена назва видання чи но-мер замовлення чи прізвище автора, розташоване зліва на нижньому полі першої сторінки видання кожного друкарського аркуша видання (норма (полиграфия) Сокращенное название издания или номер заказа, или фамилия автора, расположенное слева на ' нижнем поле первой .полосы каждого нового печатного листа издания)
5.40 поля (поліграфія) Незадруковані ділянки вздовж периметра сторінки видання m (поля (полиграфия) Незапечатанные участки по периметру страницы издания)

 


Просмотров 726

Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!