Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 Należności i roszczenia. Wzrost rentowności kapitału własnego ponad rentowność kapitału ogółemWzrost rentowności kapitału własnego ponad rentowność kapitału ogółem, dzięki zaangażowaniu kapitału obcego jest nazywany efektem działania dźwigni finansowej

Z czego wynika efekt dźwigni finansowej?

• Koszt długu jest z zasady mniejszy od kosztu kapitału własnego;

• Inwestorzy, angażujący kapitał własny, ponoszą znacznie wyższe ryzyko na zainwestowanym kapitale niż pożyczkodawcy, a w konsekwencji oczekują wyższej stopy zwrotu z zaangażowanego kapitału;

• Na mniejszy koszt długu w stosunku do kosztu kapitału własnego wpływa efekt osłony podatkowej;

Podział kapitałów

-własne, pochodzące ze źródeł zewnętrznych, tj. wniesione przez udziałowców oraz ze źródeł wewnętrznych , tzw. będące efektem gospodarności.

- obce, użyczone przedsiębiorstwu przez inne podmioty, najczęściej instytucje finansowe.

Finansowanie dłużne, do których zalicza się:

-bankowe kredyty inwestycyjne

-emisja długoterminowych papierów dłużnych

-krótkoterminowe kredyty bankowe i pożyczki

-emisja krótkoterminowych papierów dłużnych

-kredyty handlowe i inne zobowiązania

Dokonując wyboru określonego sposobu finansowania działalności podmiotu uwzględnia się:

- Dostępność

- Koszty

- Elastyczność

- Efekt dźwigni finansowej

- Ryzyko obsługi

Najczęściej spółka zwiększa kapitał własny poprzez:

- Zatrzymanie zysku

- Emisje akcji zwykłych

- Emisje akcji uprzywilejowanych

Koszt kapitału w przedsiębiorstwie

- Jednym z celów zarządzania finansów jest minimalizacja kosztu kapitału w przedsiębiorstwie czyli kształtowanie optymalnej struktury kapitału

-optymalną strukturę kapitału osiąga się przy zachowaniu równowagi między wielkością ryzyka a poziomem dochodowości.

Podatek: To: publicznoprawne, nieodpłatne, przymusowe,bezzwrotne świadczenie pieniężne na rzecz:Skarbu Państwa, województwa, Powiatu, gminy,wynikające z ustawy podatkowej.

Funkcje podatków: Fiskalna (dochodowa),Regulacyjna,Stymulacyjna

System podatkowy-to ogół pobieranych w danym państwie podatków lub też całokształt prawno – organizacyjnych form opodatkowania, którego elementami są poszczególne podatki, a w ich ramach różne elementy tych konstrukcji.

Kryterium przedmiotowe

-podatki przychodowe

-podatki dochodowe

-podatki majątkowe

-podatki konsumpcyjne

Kryterium ponoszonego ciężaru podatkowego

-podatki bezpośrednie

-podatki pośrednie

Kryterium podmiotowe

-podatki według podmiotu czynnego

-podatki według podmiotu biernego

Podatki przychodowe:

Pobierane są od przychodów osiągniętych przez podmioty gospodarcze w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej.

Nie uwzględniają kosztów uzyskania przychodów

¢ Podatki majątkowe: wymierzane są w zależności od:

-wartości majątku,

-zmian praw majątkowych,

Przyrostu wartości majątku.

Zaliczamy do nich podatek- od środków transportu,- od nieruchomości, - od spadków i darowizn, -podatek od czynności cywilno – prawnych.

Wśród podatków pośrednich możemy wyróżnić:

-podatek od towarów i usług (VAT)

Podatek akcyzowy

Podatek dochodowy od osób fizycznych-jest podatkiem osobistym, co oznacza, że podatnikiem jest każda osoba fizyczna osiągająca dochód.

AMORTYZACJA-to zmniejszenie lub utrata wartości środka trwałego na skutek jego zużycia w wyniku normalnego używania.

CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE:

-Oczekiwana zdolność produkcyjna lub planowana wielkość produkcji

-Określenie użytkowania srodka trwałego

-Zużycie moralne

-Prawne lub inne ograniczenia okresu użytkowania środka trwałego

METODY AMORTYZACJI

1. liniowa (amortyzacja równomierna),

2. degresywna

3. progresywna

4. naturalna

Do majątku obrotowego przedsiębiorstwa zaliczamy wszystkie pozostałe składniki majątkowe, które nie zostały zaliczone do środków trwałych, a są niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej.

Srodków obrotowych:

- zapasy

- należności i roszczenia

- papiery wartościowe przeznaczone do obrotu

- środki pieniężne

- nakłady przyszłych okresów

Należności i roszczenia

- należności z tytułu dostaw i usług

- n. wewnątrzzakładowe

- pozostałe należności

- n. dochodzone na drodze sądowej

Do środków pieniężnych w przedsiębiorstwie:

- pieniądze krajowe i zagraniczne (banknoty, monety) w kasie

- środki krajowe i zagraniczne na rachunkach bankowych

- czeki i weksle, jeżeli są płatne w ciągu trzech miesięcy od daty wystawienia

- metale szlachetne, jeżeli nie są zaliczone do rzeczowych składników majątku obrotowego.

Do bieżących zobowiązań zalicza się:
- z. wobec dostawców, pracowników, budżetu, kredyty krótkoterminowe, raty kredytów długoterminowych.

Kapitał obrotowy netto rozumiany jako różnica między majątkiem obrotowym przedsiębiorstwa i zobowiązaniami bieżącymi.

Z kolei zmniejszenie poziomu kapitału obrotowego w przedsiębiorstwie osiągnąć można następującymi sposobami:

Pierwszy- polega na zwiększeniu majątku trwałego w wyniku zakupu rzeczowych jego składników i wartości niematerialnych i prawnych, zakupu akcji, obligacji oraz poprzez udzielenie pożyczek innym przedsiębiorstwom.

Drugi- polega na zmniejszeniu kapitałów stałych w trybie umorzenia akcji lub poprzez pokrycie strat kapitałem zapasowym oraz spłatę zadłużenia długoterminowego.

Zarzadzania finansami – to proces gromadzenia srodkow finansowych dla osiagniecia okreslenego celu.

Kapital obce- to kapitaly zaandazowane przez wierzycieli przedsieb.

Kapital wlasny- to ta czesc majatku przeds ktora nalezy do wlascicieli kapitalu zainwestowaego w przeds.

 

6.Podzial wtorny…-;

7.Deficyt budzetowy-nadwyzka wydatkow nad dochodami;

8.Katalog praw i obowjazkow podatnika zawarty jest w – ordynacja podatkowa;

9.Na instytucje zajmuje sie poborem podatkow w polsce skladaja sie - panstwowe organy administracyjne;

10.Nadzor nad instytucjami rynku finansowego w Polsce posiada charakter????

11.inwestycja jest oplacalna jezeli stopa zysku jest-wieksza od oprocentowania kredytu bankowego;

13.System podatkowy-to ogół pobieranych w danym państwie podatków lub też całokształt prawno – organizacyjnych form opodatkowania, którego elementami są poszczególne podatki, a w ich ramach różne elementy tych konstrukcji.

14.Formy wspolczesnogo pieniadza- zdawkowy, papierowy, bankowy , wreszcie pieniądz elektroniczny.

15.Cechy papierow wartosciowych-czeki,certyfikaty inwestycyjne,udzialy,konosament,dowod skladowy

 


Просмотров 466

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2023 год. Все права принадлежат их авторам!