Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 Рецензування письмових робітВідгуки та рецензії наукового керівника, консультанта та рецензента про письмову роботу, їх виступи на захисті письмової роботи є необхідним елементом її творчого та критичного обговорення, гарантом виконання встановлених вимог та об'єктивності оцінки.

У відгуках (рецензіях) встановлюється актуальність обраної теми, ступінь обґрунтованості наукових положень, сформульованих висновків і рекомендацій, їхня достовірність, повнота і новизна, надаються рекомендації щодо їх використання а також робиться висновок про відповідність письмової роботи встановленим вимогам, вказується на її зв'язок з державними чи галузевими науковими програмами, пріоритетними напрямками розвитку науки й техніки, визначеними Верховною Радою України тощо.

Об'єктивність оцінки обґрунтованості основних положень роботи, їх достовірності, новизни та значущості, залежить від повноти висвітлення позитивних і негативних сторін роботи, зокрема аналізу ключових проблем, висновків й тверджень, шляхів використання результатів, завершеності змісту та якості оформлення дослідження.

Відгук наукового керівника роботи пишеться в довільній формі із зазначенням рівня підготовки студента за даною навчальною дисципліною або до наукової діяльності чи виконання професійних функцій за спеціалізацією юридичної діяльності:

¨ ступінь самостійності у виконанні роботи;

¨ новизну поставлених наукових, навчальних та практичних питань, оригінальність шляхів їх вирішення;

¨ вміння використовувати нормативно-правові акти та правозастосовчі рішення, наукову та навчально-методичну літературу;

¨ ступінь оволодіння методами дослідження;

¨ повноту і якість розробки теми;

¨ логічність, послідовність, аргументованість, літературну грамотність викладання матеріалу;

¨ відповідність вимогам державного стандарту освіти;

¨ можливість практичного застосування висновків, рекомендацій роботи;

¨ висновок про відповідність вимогам та оцінку роботи за чотирибальною системою: відмінно, добре, задовільно, незадовільно.

Для оцінки рівня наукової та практичної значущості результатів, розробок і рекомендацій, викладених у письмовій роботі, використовують рецензії юридичних установ та організацій, органів державної влади, громадських об'єднань, політичних партій.

У рецензії, крім тих питань, які тотожні питанням змісту відгуку, звертається увага на визначення актуальності проблеми для правотворчої та правозастосовчої практики, врахування вимог відповідних керівних документів, висновки, пропозиції та рекомендації, можливості їх практичного застосування.

Якщо встановлено суттєві порушення вимог до підготовки та оформлення письмових робіт (запозичення чужих праць без посилань, невідповідність змісту письмової роботи обраній темі дослідження чи спеціалізації, спеціальності підготовки), у відгуку чи рецензії мають бути вказані конкретні причини, через які письмова робота не рекомендується до захисту.

Відгук (рецензія) не повинен складатися з короткого формального висновку про те, що письмова робота відповідає встановленим вимогам, або мати невизначений характер і містити формулювання, подібні до "значний науковий інтерес", "суттєвий внесок", "крок до вирішення проблеми" і.т.ін.

Відгуки (рецензії) особисто підписуються їх авторами, за необхідністю офіційно засвідчуються.

Копії письмових відгуків (рецензій) видають студентам не пізніше, ніж за десять днів до захисту письмової роботи.

Під час виступу на захисті письмової роботи, як правило, оголошується повний текст відгуку (рецензії).

Підготовка до захисту

Завершена письмова робота разом з відгуками керівника і рецензента подається на кафедру, а в подальшому, в залежності від виду письмової роботи, у Державну кваліфікаційну чи екзаменаційну комісію разом з довідкою деканату факультету про виконання студентом навчального плану та оцінками з теоретичних дисциплін, курсових робіт, навчальної практики, а також іншими матеріалами, які характеризують наукову та практичну цінність роботи (друковані статті з теми дослідження, тези наукових доповідей, акти впровадження результатів роботи в практику та ін.)

Після завершення роботи готується доповідь на захист, яка не повинна перевищувати за часом 12-15 хвилин і у якій висвітлюється:

¨ обґрунтування актуальності теми дослідження;

¨ мета, завдання, об'єкт, предмет, проблема та гіпотеза дослідження;

¨ методологія та результати дослідження;

¨ елементи новизни у теоретичних положеннях та в практичних рекомендаціях;

¨ труднощі, з якими довелося зіткнутися в процесі дослідження, які положення, гіпотези не знайшли підтвердження;

¨ відповіді на основні зауваження наукового керівника та рецензента.

На захист можуть готуватися на великих аркушах паперу власні схеми, таблиці, діаграми, графіки тощо.Просмотров 718

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2023 год. Все права принадлежат их авторам!