Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 Встановлення заземлень в електроустановках електро­станцій та підстанцій7.6.1. В електроустановках понад 1000 В слід заземляти стру- мовідні частини всіх фаз (полюсів) вимкненої для робіт ділянки з усіх боків, звідки може бути подано напругу, за винятком вим­кнених для роботи збірних шин, на які достатньо встановити одне заземлення.

У разі виконання робіт на вимкненому лінійному роз'єднувачі на проводи спусків з боку ПЛ, незалежно від наявності заземлювальних ножів, на роз'єднувачі слід встановити додаткове зазем­лення, яке не слід порушувати, маніпулюючи з роз'єднувачем (до­даток 4 до цих Правил, рисунок 4).

7.6.2. Заземлені струмовідні частини слід відділити від стру­мовідних частин, що перебувають під напругою, видимим розривом.

Встановлені заземлення можуть бути відділені від струмовід­них частин, на яких безпосередньо ведеться робота, вимкненими вимикачами, роз’єднувачами, відокремлювачами або вимикачами навантаження, знятими запобіжниками, демонтованими шинами або проводами.

Встановлення додаткового заземлення на струмовідні части­ни безпосередньо на робочому місці вимагається у тих випадках, коли ці частини можуть опинитись під наведеною напругою (по­тенціалом).

 

 

7.6.3. Переносні заземлення слід приєднувати до струмовід- них частин, поверхні яких очищені.

7.6.4. В електроустановках, конструкція яких така, що вста­новлення заземлення небезпечне або неможливе (наприклад, у деяких розподільчих ящиках, КРУ окремих типів, збірках з вертикальним розташуванням фаз), під час підготовки робочого місця допускається не встановлювати заземлення, а надягати діелектричні ковпаки на ножі роз'єднувачів або встановлювати тверді ізолювальні накладки між контактами комутаційних апа­ратів.

7.6.5. В електроустановках до 1000 В у разі виконання роботи на збірних шинах РУ, щитів, збірок напругу з шин слід зняти і шини (за винятком шин, виконаних ізольованим проводом ) слід заземлити. Необхідність і можливість заземлення приєднань цих РУ, щитів, збірок та підімкненого до них обладнання визначає працівник, який видає наряд та віддає розпорядження.

7.6.6. Допускається тимчасове знімання заземлень, встанов­лених під час підготовки робочого місця, якщо цього вимагає характер робіт (вимірювання опору ізоляції, випробування облад­нання від стороннього джерела струму тощо).

Тимчасове знімання та повторне встановлення заземлень ви­конують оперативні, оперативно-виробничі працівники або за вка­зівкою особи, яка видає наряд, керівник робіт.

Дозвіл на тимчасове знімання та наступне встановлення за­землень, а також на виконання цих операцій керівником робіт слід занести до рядка "Окремі вказівки" наряду із записом про те, де і з якою метою слід тимчасово зняти заземлення.

7.6.7. В електроустановках понад 1000 В:

- встановлювати переносні заземлення повинні два працівни­ки — один з групою IV (зі складу оперативних або оперативно- виробничих працівників), другий - з групою III. Працівник з групою III може бути зі складу виробничих працівників, а у разі заземлення приєднань споживачів - зі складу працівників під- приємств-споживачів. На віддалених підстанціях з дозволу керів­ника або диспетчера у разі встановлення заземлень в основній схемі дозволяється виконувати цю роботу другому працівнику з групою III зі складу працівників підприємств-споживачів;

- вмикати заземлювальні ножі дозволяється одноособово пра­цівнику з групою IV зі складу оперативних або оперативно-ви­робничих працівників;

- знімати переносні заземлення та вимикати заземлювальні ножі дозволяється працівнику з групою III зі складу оператив­них або оперативно-виробничих працівників.


 

 

7.6.8. В електроустановках до 1000 В встановлення та зніман­ня заземлень дозволяється виконувати одному працівнику з гру­пою III зі складу оперативних або оперативно-виробничих праців­ників.

7.7. Встановлення заземлень на повітряних лініях електро- передавання

 

7.7.1. ПЛ понад 1000 В слід заземлювати в усіх тих РУ та біля секціонуючих комутаційних апаратів, де вимкнена лінія.

Допускається:

- ПЛ 35 кВ та вище з відгалуженнями не заземлювати на підстанціях, підімкнених до цих відгалужень, за умови, що ПЛ заземлена з обох боків, а на цих підстанціях заземлення встанов­лено за вимкненими лінійними роз'єднувачами (додаток 4 до цих Правил, рисунок 6);

- ПЛ 6, 10 та 20 кВ заземлювати лише в одному РУ або біля одного секціонуючого апарата, або на найближчій до РУ чи до секціонуючого апарата опорі. В решті РУ цієї напруги та біля секціонуючих апаратів, де ПЛ вимкнена, допускається її не за- землідватц за умови, що на ПЛ будуть встановлені заземлення між робочим місцем і цими РУ чи секціонуючими апаратами. На ПЛ зазначені заземлення слід встановлювати на опорах, що мають заземлювальні пристрої (додаток 4 цих Правил, рисунок 7);

- на ПЛ до 1000 В достатньо встановити заземлення тільки на робочому місці.

7.7.2. Додатково до заземлень, зазначених у пункті 7.7.1 цих Правил, на робочому місці кожної бригади слід заземлювати проводи усіх фаз, а за необхідності — і троси.

На ПЛ 35 кВ і вище у разі виконання роботи на проводі однієї фази або почергово на проводах кожної фази дозволяється зазем­лювати на робочому місці провід тільки тієї фази, на якій вико­нується робота. В цьому разі забороняється наближатися до реш­ти проводів незаземлених фаз і тросів на відстань, меншу за за­значену в таблиці 5.1 цих Правил.

7.7.3. Для проводу, який лежить у металевих розкочувальних роликах або підтримувальних затискачах, достатньо заземлити обойми цих роликів або затискачі. У разі природного металевого контакту між обоймою ролика або затискачем та конструкцією

 

металевої опори, а також заземленою арматурою залізобетонної опори додаткове заземлення ролика чи затискача не вимагається.

7.7.4. У разі монтажу проводів в анкерному прольоті, а також після з’єднання петель на анкерних опорах змонтованої ділянки ПЛ проводи (троси) слід заземлити на початковій анкерній опорі та на одній в останніх проміжних опор.

7.7.5. Забороняється заземлювати проводи (троси) на кінцевій анкерній опорі змонтованого анкерного прольоту, а також змон­тованої дільниці ПЛ для уникнення переходу потенціалу від грозових розрядів та інших перенапруг з проводів (тросів) готової ділянки ПЛ на наступну ділянку, що монтується.

7.7.6. На ПЛ з розщепленими проводами допускається в кожній фазі заземлювати тільки один провід; у разі наявності ізолювальних розпірок заземлювати необхідно всі проводи фази.

7.7.7. На одноколових ПЛ заземлення на робочому місці не­обхідно встановлювати на опорі, на якій виконується робота, або на сусідній опорі. Допускається встановлювати заземлення з обох боків ділянки ПЛ, на якій працює бригада, за умови, що відстань між заземленнями не перевищує 2 км.

7.7.8. У разі виконання роботи на ізольованому від опори блис- кавкозахисному тросі або на конструкціях опори, коли вимагається наближення до цього тросу на відстань менше 1 м, його слід за­землювати. Заземлення слід встановлювати в бік прольоту, в яко­му трос ізольовано, або у прольоті, в якому виконується робота.

Якщо на цьому тросі передбачено плавлення ожеледі, перед початком роботи трос слід вимкнути та заземлити з тих боків, звідки на нього може бути подано напругу.

7.7.9. Переносні заземлення слід приєднувати: на металевих опорах - до їх елементів, на залізобетонних та дерев'яних опорах із заземлювальними спусками - до цих спусків після перевірки їхньої цілісності. На залізобетонних опорах, що не мають зазем- лювальних спусків, дозволяється приєднувати переносні зазем­лення до арматури або до металевих траверс, які мають метале­вий зв'язок з арматурою.

В електромережах до 1000 В із заземленою нейтраллю за на­явності повторного заземлення нульового проводу допускається приєднувати переносні заземлення до цього нульового проводу.

Місця приєднання переносних заземлень до заземлювальних провідників або до конструкцій слід очистити.

На дерев'яних опорах, що не мають заземлювальних спусків, переносне заземлення на робочому місці можна приєднувати до заземлювача,заглибленого вертикально в грунт не менше ніж на0,5 м.


Забороняється встановлювати заземлювачі у випадкові нава­ли грунту.

7.7.10. На ПЛ до 1000 В для робіт, що виконуються з опор або з телескопічної вишки без ізолювальної секції, заземлення слід встановлювати як на проводі лінії, яка ремонтується, так і на всі інші підвішені на цих опорах неізольовані проводи, в тому числі на проводи ліній радіотрансляції і телемеханіки.

7.7.11. На ПЛ, вимкнених для виведення в ремонт, встановлю­вати, а потім знімати переносні заземлення і вмикати розміщені на опорах заземлювальні ножі повинні два працівники зі складу оперативних або оперативно-виробничих працівників: один з групою IV (на ПЛ понад 1000 В) або з групою III (на ПЛ до 1000 В), інший - з групою III. Допускається залучати для вико­нання цих робіт другого працівника з групою III зі складу вироб­ничих працівників, а на ПЛ, що живлять споживачів, — зі складу працівників підприємств-споживачів.

Вимикати заземлювальні ножі дозволяється одному праців­нику з групою III зі складу оперативних або оперативно-виробни­чих працівників.

На робочих місцях ПЛ встановлювати переносні заземлення може керівник робіт з членом бригади, який має групу III. Зніма­ти ці переносні заземлення можуть за розпорядженням керівни­ка робіт два члени бригади з групою III.

7.7.12. На ПЛ у разі перевірки відсутності напруги, встанов­лення і знімання заземлень один з двох працівників повинен пе­ребувати на землі і вести спостереження за іншим.Просмотров 561

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2023 год. Все права принадлежат их авторам!