Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 Послідовність виконання технічних заходівТЕХНІЧНІ ЗАХОДИ, ЩО СТВОРЮЮТЬ БЕЗПЕЧНІ УМОВИ ВИКОНАННЯ РОБІТ

7.1.1. Під час підготовки робочого місця для роботи, яка ви­магає знімання напруги, слід виконати у зазначеній послідовності такі технічні заходи:

- провести необхідні вимкнення і вжити заходів щодо запоб­ігання помилковому або самочинному вмиканню комутаційної апаратури;

- вивісити заборонні плакати на приводах ручного і на клю­чах дистанційного керування комутаційною апаратурою. За не­обхідності струмовідні частини слід огороджувати;

- приєднати до "землі" переносні заземлення;

- перевірити відсутність напруги на струмовідних частинах, на які слід встановити заземлення. Якщо переносні заземлення планується ставити поблизу струмовідних частин, що не входять в зону робочого місця, то їх огородження слід встановити до пере­вірки відсутності напруги та заземлення;

- встановити заземлення (увімкнути заземлювальні ножі, при­єднати до вимкнених струмовідних частин переносні заземлен­ня) безпосередньо після перевірки відсутності напруги та вивіси­ти плакати "Заземлено" на приводах вимикальних комутацій­них апаратів;

- огородити, у разі необхідності, робочі місця або струмовідні частини, що залишились під напругою, і вивісити на огороджен­нях плакати безпеки. Залежно від місцевих умов струмовідні частини огороджують до або після їх заземлення.

7.2. Вимикання (знімання напруги)

7.2.1. У разі виконання робіт на струмовідних частинах, що потребують знімання напруги, слід вимкнути:

- струмовідні частини, на яких буде виконуватися робота;

- неогороджені струмовідні частини, до яких можливе набли­ження людей, механізмів, вантажопідіймальних машин та присто­сувань на відстань, меншу за зазначену в таблиці 5.1 цих Правил;

- у разі виконання роботи на вимкненій ПЛ, якщо не виклю­чена можливість наближення елементів цієї ПЛ на відстань, мен­шу від зазначеної у третій графі таблиці 5.1 цих Правил до стру­мовідних частин інших ПЛ, що перебувають під напругою, ос­танні необхідно вимкнути. ПЛЗ, які підвішені разом з ПЛ, що ремонтується, також необхідно вимкнути.

 

7.2.2. В електроустановках понад 1000 В з кожного боку, звідки комутаційним апаратом може бути подано напругу на робоче місце, повинен бути видимий розрив, створений від'єднанням або пійманням шин і проводів, вимиканням роз'єднувачів, зніман­ням запобіжників, а також вимиканням відокремлювачів та ви­микачів навантаження, за винятком тих, у яких автоматичне вмикання здійснюється пружинами, встановленими на самих апа­ратах.

Трансформатори напруги та силові трансформатори, пов'язані і) виділеною для роботи ділянкою електроустановки, слід вимкну­ти також і з боку напруги до 1000 В для запобігання можливості зворотної трансформації.

7.2.3. Під час підготовки робочого місця після вимкнення роз'єднувачів та вимикачів навантаження з ручним керуванням необхідно візуально переконатись в тому, що вони знаходяться у вимкненому положенні, а також переконатися у відсутності шун­туючих перемичок.

7.2.4. В електроустановках понад 1000 В для запобігання по­милковому або самочинному вмиканню комутаційних апаратів, якими може бути подана напруга до місця роботи, слід вжити таких заходів:

— приводи роз'єднувачів, відокремлювачів, вимикачів наванта­ження з ручним керуванням у вимкненому положенні - зачини­ти на механічний замок (в електроустановках 6, 10 кВ з однопо­люсними роз'єднувачами допускається надягати на ножі спеці­альні діелектричні ковпаки);

— у роз'єднувачів, керування якими здійснюється оперативною штангою, — стаціонарні огородження зачинити на механічний за­мок;

- у приводів комутаційних апаратів, що мають дистанційне керування, - вимкнути силові кола та кола керування, а у пневма­тичних приводів, крім того, на підвідному трубопроводі стиснено­го повітря - закрити і зачинити на механічний замок засувку та випустити стиснене повітря; в цьому разі спускні клапани слід залишити у відкритому положенні;

- у вантажних та пружинних приводах вантаж або пружини, що вмикають, - привести в неробочий стан і пристрої піднімання вантажу або накручування пружин заблоковувати.

Заходи щодо запобігання помилковому вмиканню комутацій­них апаратів КРУ з викотними візками слід здійснити відповідно до пунктів 12.8, 12.9 цих Правил.

7.2.5. В електроустановках до 1000 В з усіх боків струмовідних частин, на яких буде виконуватися робота, слід зняти напругу


 

 

вимкненням комутаційних апаратів з ручним приводом, а у разі наявності в схемі запобіжників - їхнім зніманням. Якщо в схемі відсутні запобіжники, то для відвернення помилкового вмикання комутаційних апаратів слід забезпечити виконання таких заходів: замикання рукояток та дверей шафи, закриття кнопок встановлен­ня між контактами комутаційних апаратів ізолювальних накладок тощо. У разі знімання напруги комутаційним апаратом з дистан­ційним керуванням необхідно після цього від'єднати провід, який живить вмикальну котушку, якщо в схемі відсутні запобіжники.

Якщо конструктивне виконання апаратури і характер роботи дозволяють, то зазначені вище заходи можна замінити розши- новкою або від'єднанням кабелю, проводів від комутаційного апарата або від обладнання, на якому слід проводити роботу.

Розшиновку або від'єднання кабелю, провід під час підготовки робочого місця може виконувати працівник з групою III зі складу виробничих працівників під наглядом чергового або пра­цівника зі складу оперативно-виробничих працівників. З най­ближчих до робочого місця струмовідних частин, що доступні на дотик, слід зняти напругу або їх необхідно обгородити.

7.2.6. Вимкнене положення комутаційних апаратів до 1000 В, контакти яких не можна оглянути (автоматичні вимикачі неви- котного виконання, пакетні вимикачі, рубильники в закритому виконанні та ін.), визначається перевіркою відсутності напруги на їхніх затискачах або на шинах, що відходять, проводах чи за­тискачах обладнання, яке вмикається цими комутаційними апа­ратами.

7.3. Вивішування плакатів безпеки, огородження робочого місця

 

7.3.1. На приводах роз'єднувачів, відокремлювачів та вими­качів навантаження, на ключах та кнопках дистанційного керу­вання, на комутаційній апаратурі до 1000 В (автомати, рубильни­ки, вимикачі), у разі вмикання яких може бути подано напругу на робоче місце, слід вивісити плакати "Не вмикати! Працюють люди".

На приєднаннях до 1000 В, що не мають комутаційної апара­тури, плакати слід вивішувати біля знятих запобіжників.

Біля роз'єднувачів, які керуються оперативною штангою пла­кати слід вивішувати на огородженнях.

Біля однополюсних роз'єднувачів з приводом плакати слід вивішувати на приводі кожного роз'єднувача.

В КРУ плакати вивішують відповідно до пунктів 12.8, 12.9 цих Правил.

 

 

На засувках, які перекривають доступ стисненому повітрю до пневматичного приводу комутаційної апаратури, слід вивішувати плакат "Не відкривати! Працюють люди".

7.3.2. На приводах роз'єднувачів, якими вимкнена для вико­нання робіт ПЛ або КЛ, незалежно від кількості бригад, що пра­цюють, слід вивісити один плакат "Не вмикати! Робота на лінії". Цей плакат вивішують і знімають тільки за вказівкою працівника, який дає розпорядження на підготовку робочих місць та веде облік кількості бригад, що працюють на лінії.

7.3.3. Для тимчасового огородження струмовідних частин, що залишились під напругою, слід застосовувати щити, ширми, екрани тощо, які виготовлені з ізоляційних матеріалів.

Відстань від Тимчасових огороджень до цих струмовідних час­тин не повинна бути менша за зазначену в таблиці 5.1 цих Пра­вил.

На тимчасових огородженнях повинні бути написи Стій! Напруга" або укріплені відповідні плакати безпеки.

7.3.4. В електроустановках до 20 кВ, коли неможливо відго­родити струмовідні частини щитами, допускається застосування ізолювальних накладок, які розміщують між вимкненими стру- мовідними частинами та тими, які перебувають під напругою (на­приклад, між контактами вимкненого роз'єднувача). Ці ізолю­вальні накладки можуть торкатися струмовідних частин, що пе­ребувають під напругою.

Встановлювати і знімати накладки повинні два працівники з групами IV і III (один з них зі складу оперативних або оперативно- виробничих працівників), користуючись діелектричними рукавич­ками та ізолювальними штангами або кліщами.

7.3.5. На огородженнях камер, шафах та панелях, що межу­ють з робочим місцем, слід вивішувати плакати Стій! Напруга .

7.3.6. У ВРУ під час проведення робіт із землі і на обладнанні, встановленому на фундаментах та окремих конструкціях, робоче місце слід обгороджувати (із залишенням проходу) канатом, мо­тузкою або шнуром з рослинних чи синтетичних волокон і виві­шувати на них плакати "Стій! Напруга". Плакати слід повернути всередину обгородженого простору •

Дозволяється користуватися для підвішування каната конст­рукціями, які не включені до зони робочого місця, за умови, що вони залишаються із зовні огородженого простору.

У разі, коли напруга знімається з усього обладнання та шин ВРУ, за винятком лінійних роз'єднувачів, останні слід відгороди­ти канатом з плакатами "Стій! Напруга . Плакати слід поверну­ти назовні обгородженого простору.


 

 

У разі виконання роботи за розпорядженням у вторинних колах ВРУ обгороджувати робоче місце не вимагається.

7.3.7. В електроустановках, крім ШІ і КЛ, на підготовлених робочих місцях слід вивішувати плакат "Працювати тут".

7.3.8. У ВРУ на ділянках тих конструкцій, по яких можна пройти від робочого місця до ділянок, що межують з цим робо­чим місцем та перебувають під напругою, слід встановити добре видимі плакати "Стій! Напруга". Ці плакати може встановлюва­ти працівник з групою III зі складу виробничих працівників під керівництвом допускача.

На стаціонарних драбинах та конструкціях, по яких дозво­ляється підніматись для виконання робіт, слід вивішувати пла­кат "Влазити тут".

На конструкціях, що межують з тими, по яких дозволяється підніматись, внизу слід вивішувати плакати "Не вилазь! Уб'є".

7.3.9. Забороняється забирати або переставляти плакати і ого­родження, встановлені під час підготовки робочих місць, до пов­ного закінчення робіт.

7.4. Перевірка відсутності напруги

 

7.4.1. Перевіряти відсутність напруги необхідно покажчиком напруги, справність якого перед застосуванням слід перевірити або за допомогою призначених для цієї мети спеціальних приладів, або наближенням до струмовідних частин, розташованих побли­зу, які явно перебувають під напругою. Придатність покажчиків із самоконтролем перевіряється наявністю звукового чи світло­вого сигналу.

В електроустановках понад 1000 В слід користуватися покаж­чиком напруги, застосовуючи діелектричні рукавички.

На одноколових ПЛ 330 кВ і вище достатньою ознакою відсут­ності напруги є відсутність коронування.

7.4.2. В електроустановках електростанцій та підстанцій перевіряти відсутність напруги дозволяється одному працівнику зі складу оперативних або оперативно-виробничих працівників з групою IV - в електроустановках понад 1000 Віз групою III - в електроустановках до 1000 В.

На ПЛ перевірку відсутності напруги повинні проводити два працівники: на ПЛ понад 1000 В - з групами IV та III; на ПЛ до 1000 В - з групою III.

7.4.3. Перевіряти відсутність напруги вивірянням схеми в натурі дозволяється:


 

 

- у ВРУ, КРУ і КТП зовнішньої установки, а також на ПЛ - під час туману, дощу, снігопаду у разі відсутності спеціальних покажчиків напруги;

- у ВРУ 330 кВ і вище та на двоколових ПЛ 330 кВ і вище.

У разі вивіряння схеми в натурі відсутність напруги на вво­дах ПЛ та КЛ повинна підтверджуватися черговим, в оператив­ному управлінні якого знаходиться лінія.

На ПЛ вивіряння схеми в натурі полягає у перевірці напрям­ку та зовнішніх ознак ліній, а також позначень на опорах, які повинні відповідати диспетчерським найменуванням ліній.

7.4.4. На ПЛ 6,10 та 20 кВ у разі перевірки відсутності напруги, яка виконується з дерев'яних або залізобетонних опор, а також з телескопічної вишки, покажчиком, заснованим на принципі проходження ємнісного струму, слід забезпечити необхідну чут­ливість покажчика. Для цього його робочу частину слід заземли­ти, якщо це вимагається заводською документацією.

7.4.5. На ПЛ у разі підвішування проводів на різних рівнях необхідно перевіряти відсутність напруги покажчиком та вста­новлювати заземлення пофазно, знизу вверх, починаючи з ниж­нього проводу. У разі горизонтального підвішування проводів перевірку слід починати з найближчого проводу.

7.4.6. В електроустановках до 1000 В із заземленою нейтраллю у разі застосування двополюсного покажчика необхідно перевіряти відсутність напруги як між усіма фазами, так і між кожною фа­зою та заземленим корпусом обладнання або заземлювальним (занулювальним) провідником. Допускається застосовувати по­передньо перевірений вольтметр.

Забороняється користуватись ампервольтметром, що не має внутрішнього захисного вимикання.

Забороняється використовувати "контрольні" лампи.

7.4.7. Пристрої, що сигналізують про вимкнене положення апарата, блокувальні пристрої, постійно ввімкнені вольтметри тощо є тільки допоміжними засобами, які підтверджують відсутність напруги, і на підставі їхніх показів не можна робити висновок про відсутність напруги.

7.5. Встановлення заземлень. Загальні вимоги

 

7.5.1. Встановлювати заземлення на струмовідні частини вим­кненої для робіт ділянки електроустановки необхідно безпосе­редньо після перевірки відсутності напруги.

7.5.2. Переносне заземлення спочатку треба приєднати до за- землювального пристрою, а потім, після перевірки відсутності напруги, встановити на струмовідні частини.

 

 

Знімати переносне заземлення необхідно в зворотній послідов­ності: спочатку зняти його із струмовідних частин, а потім від'єд­нати від заземлювального пристрою.

Приклади встановлення заземлень в схемах електроустановок наведено в додатку 4 до цих Правил.

7.5.3. Встановлення та знімання переносних заземлень в електроустановках понад 1000 В слід здійснювати ізолювальною штангою із застосуванням діелектричних рукавичок. Закріплю­вати затискачі приєднаних переносних заземлень слід цією са­мою штангою або безпосередньо руками в діелектричних рука­вичках.

7.5.4. Забороняється використовувати для заземлення про­відники, не призначені для цієї мети, за винятком випадку, обу­мовленого в пункті 11.5 цих Правил.

7.5.5. Після встановлення заземлень, вмикання заземлюваль- них ножів на приводах комутаційних апаратів, якими може бути подано напругу до місця роботи, слід вивішувати плакати "Зазем­лено".Просмотров 1388

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2023 год. Все права принадлежат их авторам!