Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 Należności i roszczenia- należności z tytułu dostaw i usług

- n. wewnątrzzakładowe

- pozostałe należności

- n. dochodzone na drodze sądowej

Do środków pieniężnych w przedsiębiorstwie:

- pieniądze krajowe i zagraniczne (banknoty, monety) w kasie

- środki krajowe i zagraniczne na rachunkach bankowych

- czeki i weksle;

- metale szlachetne;

 

Wielkość poszczególnych rodzajów środków obrotowych niezbędnych przedsiębiorstwu do prowadzenia działalności gospodarczej jest uzależniona od:

-wielkości i rodzaju działalności gospodarczej ;

- umiejętności gospodarowania środkami obrotowymi;

- szybkości obiegu środków obrotowych wykorzystywanych w działalności gospodarczej.

Do bieżących zobowiązań(To aktualne zobowiązania przedsiębiorstwa płatne na żądanie lub których spłatę przewiduje się w ciągu jednego roku) zalicza się:
- z. wobec dostawców, pracowników, budżetu, kredyty krótkoterminowe, raty kredytów długoterminowych.

Kapitał obrotowy brutto - równowartość majątku obrotowego przedsiębiorstwa.

Kapitał obrotowy netto - różnica między majątkiem obrotowym przedsiębiorstwa i zobowiązaniami bieżącymi.

Skuteczne zarządzanie kapitałem obrotowym funkcje:

1) Ustalenie pożądanych rozmiarów oraz struktury aktywów i pasywów;

2) Ustanowienie administracyjnych oraz organizacyjnych podstaw zarządzania kapitałem obrotowym w ramach przyjętych ustaleń

3) Przyjęcie strategii finansowania kapitału obrotowego.

Wybór strategii zarządzania kapitałem pracującym netto zależy od:

- dostępu do krótkoterminowych źródeł finansowania,

-stopnia rozdrobnienia rynku;

-stopnia integracji sektorowego łańcucha wartości oraz pozycji rynkowej dostawców i odbiorców

Agresywna strategia zarządzania aktywami obrotowymi charakteryzuje się występowaniem krótkiego cyklu operacyjnego.

 

Względnie niski poziom zapasów, należności i środków pieniężnych powoduje zwiększenie ryzyka działalności bieżącej firmy ponieważ:

-niski poziom zapasów zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia przestojów produkcyjnych oraz może prowadzić do wystąpienia braku pełnego asortymentu wyrobów gotowych,

-niski poziom należności oznacza, że przedsiębiorstwo niechętnie udziela kredytu swoim odbiorcom, co może spowodować zmniejszenie wpływów ze sprzedaży,

-niski poziom środków pieniężnych może uniemożliwić terminową spłatę zobowiązań (niski poziom aktywów obrotowych obniża poziom płynności przedsiębiorstwa).

 

Pełny zakres zróżnicowania mieści się w trzech sytuacjach:

- dodatni kapitał obrotowy;

- zerowy poziom kapitału obrotowego;

- ujemny kapitał obrotowy.

Zwiększenia kapitału obrotowego w przedsiębiorstwie osiąga się dwoma zasadniczymi sposobami:

- zmniejszenie stanu majątku trwałego poprzez sprzedaż zbędnych obiektów oraz przez likwidację zużytych obiektów.

-zwiększenie kapitałów stałych poprzez przejęcie wygospodarowanego zysku na cele rozwojowe.

Z kolei zmniejszenie poziomu kapitału obrotowego następującymi sposobami:

Pierwszy- polega na zwiększeniu majątku trwałego w wyniku zakupu rzeczowych jego składników i wartości niematerialnych i prawnych.

Drugi- polega na zmniejszeniu kapitałów stałych w trybie umorzenia akcji lub poprzez pokrycie strat kapitałem zapasowym oraz spłatę zadłużenia długoterminowego.

 

Zarzadzania finansami – to proces gromadzenia srodkow finansowych dla osiagniecia okreslenego celu.

Kapital obce- to kapitaly zaandazowane przez wierzycieli przedsieb.

Kapital wlasny- to ta czesc majatku przeds ktora nalezy do wlascicieli kapitalu zainwestowaego w przeds.

 

Modele przedsiebiorstwa :

- inwestycyjne;

-ksiegowy;

-jako zbior kontaktow z otoczeniem

Process finansowania:

- ustalic potrzeby;

-przeprowadzic analize;

-zapoznac sie z dostepnymi zrodlami finansowania oferowanymi przez rynek;

-ustalic strukture.

Zalety kapitalu wlasnego:

- jest stabilnym finansowania dzialalnosci przeds;

-wplywa na zwiekszenie plynnosci finansowej podmiotu ;

-stanowi baze gwarancyjna dla dla wierzeciele.

Zalety pozyskiwania srodkow na rynku publicznym:

- mozliwosc pozyskania znacznych kapitalow ;

- mozliwosc wyceny i zbycia posiadanych papierow po cenie rynkowej;

- bezplatna , ogolnokrajowa reklama.

Czynniki wplyw na procen:

-inflacja;

-wynagrodzenie wlasciciela kapitalu;

-ryzykok lokaty;

-koszt urochomienia kapitalu.

 

6.Podzial wtorny…-;

7.Deficyt budzetowy-nadwyzka wydatkow nad dochodami;

8.Katalog praw i obowjazkow podatnika zawarty jest w – ordynacja podatkowa;

9.Na instytucje zajmuje sie poborem podatkow w polsce skladaja sie - panstwowe organy administracyjne;

10.Nadzor nad instytucjami rynku finansowego w Polsce posiada charakter????

11.inwestycja jest oplacalna jezeli stopa zysku jest-wieksza od oprocentowania kredytu bankowego;

13.System podatkowy-to ogół pobieranych w danym państwie podatków lub też całokształt prawno – organizacyjnych form opodatkowania, którego elementami są poszczególne podatki, a w ich ramach różne elementy tych konstrukcji.

14.Formy wspolczesnogo pieniadza- zdawkowy, papierowy, bankowy , wreszcie pieniądz elektroniczny.

15.Cechy papierow wartosciowych-czeki,certyfikaty inwestycyjne,udzialy,konosament,dowod skladowy

 

6.Powstania pieniadza ma zwiazek z-jest efekt rozwoju bankowosci.

7.Pierwotne substytucji pieniadza papier to-zloto i sreblo.

8.Znaki pieniezne to- banknoty i bilon.

9.pieniadz elektroniczny to-rachunek bankowy.

10.Podstawowe cechy pieniadza-trwalosc.

11.Koszt pieniadza w czasie-inflacja.

12.Podstawowe funkcji pieniadza-

-posrednik wymiany

-srodek platniczy

- srodek przetrzymywania majatku

- miernik wartosci.

13.Budzet panstwa-proces przyszlych przychodow i wydatkow.

14.Finansy prywatne –

Finansy publiczne-

15.Rynek pieniezny-

1. jest on segmentem rynku finansowego w znacznym stopniu kontrolowanym przez bank centralny

2. jest rynkiem, na którym występuje znaczna ilość pośredników finansowych

3. jest miejscem kształtowania bazowych stóp procentowych

4. jest rynkiem wyznaczającym poziom kursów walutowych

Rynek walutowy

-pozwala na porównanie krajowych cen towarów, usług i instrumentów finansowych z cenami za granicą,

-zapewniając porównywalność cen w skali międzynarodowej, przyczynia się do rozwoju handlu zagranicznego poszczególnych krajów,

-umożliwia dokonanie transferu siły nabywczej między krajem i zagranicą,

-pozwala na prowadzenie polityki kursowej i monetarnej przez władze monetarne.

Rynek kapitalowy

- przejrzystość

- rzetelność –

- efektywność –

- płynność –

 

 Просмотров 626

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2023 год. Все права принадлежат их авторам!