Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 Podatek dochodowy od osób fizycznych-jest podatkiem osobistym, co oznacza, że podatnikiem jest każda osoba fizyczna osiągająca dochódWzrost rentowności kapitału własnego ponad rentowność kapitału ogółem, dzięki zaangażowaniu kapitału obcego - efekt działania dźwigni finansowej

Z czego wynika efekt dźwigni finansowej?

• Koszt długu jest z zasady mniejszy od kosztu kapitału własnego;

• Inwestorzy, angażujący kapitał własny, ponoszą znacznie wyższe ryzyko na zainwestowanym kapitale niż pożyczkodawcy, a w konsekwencji oczekują wyższej stopy zwrotu z zaangażowanego kapitału;

• Na mniejszy koszt długu w stosunku do kosztu kapitału własnego wpływa efekt osłony podatkowej;

1. Źródłami kapitału własnego są:

- Wpłaty na kapitał własny

- Agio stanowiące nadwyżkę wartości emisyjnej nad wartością nominalną

- Dopłaty wspólników

Finansowanie dłużne, do których zalicza się:

-bankowe kredyty inwestycyjne

-emisja długoterminowych papierów dłużnych

-krótkoterminowe kredyty bankowe i pożyczki

-emisja krótkoterminowych papierów dłużnych

-kredyty handlowe i inne zobowiązania

Dokonując wyboru określonego sposobu finansowania działalności podmiotu uwzględnia się:

- Dostępność

- Koszty

- Elastyczność

- Efekt dźwigni finansowej

- Ryzyko obsługi

Najczęściej spółka zwiększa kapitał własny poprzez:

- Zatrzymanie zysku

- Emisje akcji zwykłych

- Emisje akcji uprzywilejowanych

Koszt kapitału w przedsiębiorstwie

- Jednym z celów zarządzania finansów jest minimalizacja kosztu kapitału w przedsiębiorstwie czyli kształtowanie optymalnej struktury kapitału

-optymalną strukturę kapitału osiąga się przy zachowaniu równowagi między wielkością ryzyka a poziomem dochodowości.

Podatek: To: publicznoprawne, nieodpłatne, przymusowe,bezzwrotne świadczenie pieniężne na rzecz:Skarbu Państwa, województwa, Powiatu, gminy,wynikające z ustawy podatkowej.

Funkcje podatków: Fiskalna (dochodowa),Regulacyjna,Stymulacyjna

System podatkowy-to ogół pobieranych w danym państwie podatków lub też całokształt prawno – organizacyjnych form opodatkowania, którego elementami są poszczególne podatki, a w ich ramach różne elementy tych konstrukcji.

Kryterium przedmiotowe

-podatki przychodowe (pobierane są od przychodów osiągniętych przez podmioty gospodarcze w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej)

-podatki dochodowe (są od dochodów osiągniętych przez podmioty gospodarcze w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej,)

-podatki majątkowe (wymierzane są w zależności od: wartości majątku,zmian praw majątkowych, przyrostu wartości majątku.)

-podatki konsumpcyjne(dotyczą podatników dokonujących obrotu towarami i usługami)

Wśród podatków pośrednich możemy wyróżnić:

-podatek od towarów i usług (VAT)

Podatek akcyzowy

Podatek dochodowy od osób fizycznych-jest podatkiem osobistym, co oznacza, że podatnikiem jest każda osoba fizyczna osiągająca dochód.

 

AMORTYZACJA-to zmniejszenie lub utrata wartości środka trwałego na skutek jego zużycia w wyniku normalnego używania.

CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE:

-Oczekiwana zdolność produkcyjna lub planowana wielkość produkcji

-Określenie użytkowania srodka trwałego

-Zużycie moralne

-Prawne lub inne ograniczenia okresu użytkowania środka trwałego

METODY AMORTYZACJI

1. liniowa( Oparta jest na założeniu, że przez cały okres ekonomicznej użyteczności środek trwały zużywa się równomiernie)

2. degresywna (Zakłada, że w miarę upływu czasu wydajność środka trwałego oraz jego przydatność stopniowo się zmniejsza, a jednocześnie rosną koszty eksploatacji).

3. progresywna (Oparta na założeniu, że wraz z upływem czasu zużycie środka trwałego i utrata jego wartości następuje coraz szybciej.)

4. naturalna (W założeniach tej metody zużycie środka trwałego jest proporcjonalne do wykonywanej pracy (np. liczby przepracowanych godzin, czy wyprodukowanych wyrobów), nie zaś do długości ekonomicznej użyteczności środka trwałego.)

Do majątku obrotowego przedsiębiorstwa zaliczamy wszystkie pozostałe składniki majątkowe, które nie zostały zaliczone do środków trwałych, a są niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej.

Srodków obrotowych:

- zapasy

- należności i roszczenia

- papiery wartościowe przeznaczone do obrotu

- środki pieniężne

- nakłady przyszłych okresów

Należności powstają wówczas, gdy moment sprzedaży wyrobów gotowych, towarów czy usług nie pokrywa się z terminem zapłaty.

Roszczenia występują wtedy, gdy kontrahent kwestionuje w całości lub części należnośćПросмотров 456

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2023 год. Все права принадлежат их авторам!