Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


ПРОГРАМА КУРСУ ТА ЗАСОБИ ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮПоможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Стор.

1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «СУДОВА БУХГАЛТЕРІЯ»
3.1 ПРОГРАМА КУРСУ ТА ЗАСОБИ ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ
3.2 ЗАСОБИ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ
4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «СУДОВА БУХГАЛТЕРІЯ»
5. ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ТА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
6. САМОСТІЙНА РОБОТА
7. МЕТОДИ НАВЧАННЯ
8. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ
9. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ
10. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
11. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДО ВИВЧЕННЯ КУРСУ «СУДОВА БУХГАЛТЕРІЯ»
12. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 1,5 Право  
Правознавство 6.030401
Модулів -   Рік підготовки:
Змістових модулів - 2 2-й 3-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання Семестр
Загальна кількість годин - 54   4-й 4-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних - самостійної роботи студента - Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр 20 год. 6 год.
Практичні, семінарські
12 год. 2 год.
Лабораторні
год. год.
Самостійна робота
22 год. 46год.
ІНДЗ: год.
Вид контролю: залік
         

 

Примітка.

 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

 

для денної форми навчання – 0,80

для заочної форми навчання – 0,12

 

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

Судова бухгалтерія в своєму історичному розвитку сформувалась як одна із комплексних економіко-правових дисциплін, що орієнтується на постійно зростаючий попит реальної юридичної практики. В умовах ринкової трансформації у сфері господарювання, з розширенням кола фінансово-господарських операцій (в процесі і під видом яких можуть приховуватись різноманітні правопорушення, в тому числі і латентні економічні злочини) юристу особливо необхідні глибокі знання в галузі судової бухгалтерії. Ці знання повинні допомогти юристу грамотно організувати пошук слідів протиправних дій, характерних для ринкової економіки, своєчасно призначати ревізійні перевірки і цілеспрямовано використовувати їх можливості (в тому числі податкові і аудиторські), кваліфіковано оцінити документальну базу даних, що формується при розслідуванні злочинів і вирішенні господарсько-правових спорів, в необхідних випадках отримувати нові докази у вигляді висновку експерта-бухгалтера і об’єктивно досліджувати цей висновок в поєднанні з іншими зібраними по справі доказами.

Дієвим інструментом в оволодінні цими знаннями з метою використання їх в юридичній практиці, є комплексна економіко-правова дисципліна – судова бухгалтерія.

Предметом судової бухгалтерії є негативні зміни в господарській діяльності підприємств і організацій, викликані будь-якими деструктивними факторами. Судова бухгалтерія тісно пов’язана з такими економічними та юридичними дисциплінами,як бухгалтерський облік, економіка галузей народного господарства, аналіз господарської діяльності, ревізія і контроль господарської діяльності, кримінальний процес,кримінальне і цивільне право, криміналістика, оперативно-розшукова діяльність. Розвиток судової бухгалтерії як економіко-правової дисципліни нероздільно пов'язаний із створенням методології, що включає в себе систему загальнонаукових і часткових методів та прийомів дослідження.

Завдання судової бухгалтерії полягає в:

- виявленні та усуненні причин та умов, що сприяють скоєнню злочинів в народному господарстві;

- забезпеченні виконання завдань кримінального судочинства;

- розробці галузевих методик виявлення та розслідування розкрадань та інших корисливих правопорушень;

- забезпеченні правильного використання спеціальних економічних знань при призначенні і проведенні судово-бухгалтерської експертизи та документальної ревізії за ініціативою правоохоронних органів.

У зв’язку з наведеним, вивчення курсу «Судова бухгалтерія» студентами спеціальності 6.030401 «Правознавство» має важливе значення в процесі підготовки висококваліфікованих юристів.

В результаті вивчення курсу «Судова бухгалтерія» студент повинен добре володіти теоретичним матеріалом і знати практику його застосування. Формою контролю є залік.

3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«СУДОВА БУХГАЛТЕРІЯ»

ПРОГРАМА КУРСУ ТА ЗАСОБИ ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ

ТЕМА 1. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ СУДОВОЇ БУХГАЛТЕРІЇ ТА ОСНОВИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Лекція (2 години)

Предмет, метод, завдання та структура судової бухгалтерії. Поняття господарського обліку, його значення та види, і їх особливості. Вимірники, що використовуються в обліку. Бухгалтерській облік як джерело юридично значимої інформації. Предмет бухгалтерського обліку та його об’єкти. Класифікація господарських засобів та джерел їх утворення.

Метод бухгалтерського обліку та характеристика його основних елементів. Нові завдання бухгалтерського обліку в умовах ринкової економіки. Значення раціональної організації бухгалтерського обліку в системи управління. Форми організації обліку. Права, обов’язки і відповідальність головних бухгалтерів. Основи управління бухгалтерським обліком і його забезпечення.

 

Семінарське заняття – 2 години.

І. РОЗГЛЯД ТЕОРЕТИЧНИХ ПИТАНЬ:

1. Визначення понять: мета, предмет, метод, структура судової бухгалтерії, її завдання та зв’язок з іншими науками.

2. Поняття господарського обліку, його види та їх характеристика.

3. Предмет і метод бухгалтерського обліку.

4. Використання елементів методу бухгалтерського обліку, їх загальна характеристика.

Для докладнішого розгляду зазначених питань пропонується підготувати реферат за однією із тем:

1. Облікова політика організації та її юридична оцінка.

2. Державне регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

3. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві.

ІІ. ПЕРЕВІРКА ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ У ФОРМІ ТЕСТУВАННЯ.

Джерела, рекомендовані до заняття:

Нормативні акти

1. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16 липня 1999р № 996-ХІV.Спеціальна література

1. Атанесян Г.А., Голубятников С.П.// Судебная бухгалтерия. Учебник. – Москва: Юридическая литература, 1989 г.

2. Голубятников С.П. // Судебная бухгалтерия. – Москва, 1998 г.

3. Бандурка А.М. та ін.. Судова бухгалтерія: Навч. посіб.- Харьків: ТОВ «Видавництво»Титул»», 2007,- 468 с.

4. Бандурка А.М., Лукин В.А., Чоникаров В.Д. // Основы судебной бухгалтерии. – Харьков, НУВД, 2002 г.

5. Дубоносов Е.С., Петрухин А.А. // Судебная бухгалтерия. – Москва: ЮИ МВД РФ, Книжный мир, 2001 г.

6. Камлик М.І. // Судова бухгалтерія. – Київ, «Синтез», 2006 р.

7. Судова бухгалтерія: Підручник / В.М.Глібко, О.П. Бущан. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 224 с.

 

ТЕМА 2. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ БАЛАНС, РАХУНКИ ТА ПОДВІЙНИЙ ЗАПИС

Лекція (2 години)

Бухгалтерський баланс, його зміст і будова. Значення балансу для керівництва підприємством і аналізу фінансового стану підприємства. Вплив господарських операцій на зміну статей і підсумку балансу. Форма, структура і зміст балансу.

Класифікація рахунків бухгалтерського обліку за економічним змістом. Класифікація рахунків бухгалтерського обліку за призначенням і структурою. План рахунків бухгалтерського обліку, принципи його будови і значення.

Визначення рахунків бухгалтерського обліку. Активні та пасивні рахунки, їх будова. Суть подвійного запису операцій на рахунках, його значення. Поняття бухгалтерського запису (проводки), його види. Призначення синтетичних і аналітичних рахунків, взаємозв’язок між ними. Призначення субрахунків. Взаємозв’язок між балансом і рахунками.

Оборотні відомості по синтетичних та аналітичних рахунках, їх призначення та особливості. Помилки в бухгалтерських записах, що можуть бути виявлені за допомогою оборотної відомості.

Основи класифікації рахунків та її значення.

Семінарське заняття – 2 години.

 

І. РОЗГЛЯД ТЕОРЕТИЧНИХ ПИТАНЬ:

1. Бухгалтерський баланс, його зміст і будова.

2. Зміни в балансі, зумовлені господарськими операціями.

3. Дайте визначення рахунків бухгалтерського обліку.

4. Які рахунки називають активними, а які – пасивними, їх будова.

5. Суть подвійного запису операцій на рахунках.

6. Бухгалтерська проводка, їх види.

7. Систематичні й аналітичні рахунки. Взаємозв’язок між ними.

8. Призначення субрахунків.

9. Взаємозв’язок між балансом і рахунками.

 

Для докладнішого розгляду зазначених питань пропонується підготувати реферат за однією із тем:

1.Бухгалтерський баланс та його значення для користувачів інформації.

2.Використання оціночних показників та даних аналітичного обліку в юридичній практиці.

ІІ. ПЕРЕВІРКА ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ У ФОРМІ ТЕСТУВАННЯ.

Джерела, рекомендовані до заняття:

Нормативні акти

1. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» від 16 липня 1999 р № 996-ХІV.

2. П(С)БО 2 «Баланс», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 р №87.

3. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 30. 11. 99 р № 291.

4. Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.95 р №88.

Спеціальна література

1. 1. Атанесян Г.А., Голубятников С.П.// Судебная бухгалтерия. Учебник. – Москва: Юридическая литература, 1989 г.

2. Голубятников С.П. // Судебная бухгалтерия. – Москва, 1998 г.

3. Бандурка А.М. та ін.. Судова бухгалтерія: Навч. посіб.- Харьків: ТОВ «Видавництво»Титул»», 2007,- 468 с.

4. Бандурка А.М., Лукин В.А., Чоникаров В.Д. // Основы судебной бухгалтерии. – Харьков, НУВД, 2002 г.

5. Дубоносов Е.С., Петрухин А.А. // Судебная бухгалтерия. – Москва: ЮИ МВД РФ, Книжный мир, 2001 г.

6. Камлик М.І. // Судова бухгалтерія. – Київ, «Синтез», 2006 р.

7. Судова бухгалтерія: Підручник / В.М.Глібко, О.П. Бущан. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 224 с.

 

 

 

ТЕМА 3. ВИКОРИСТАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКИХ ДОКУМЕНТІВ І МАТЕРІАЛІВ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ ПРИ ВИЯВЛЕННІ ТА РОЗСЛІДУВАННІ КОРИСЛИВИХ ЗЛОЧИНІВ В ЕКОНОМІЦІ

Лекція (2 години)

Бухгалтерські документи, їх значення в управлінні діяльністю підприємства. Вимоги до змісту й оформлення документів. Обов’язкові реквізити документів. Значення уніфікації та стандартизації документів. Порядок виправлення помилок в документах. Поняття документообороту. Порядок вилучення первинних документів правоохоронними органами.

Облікові регістри, їх види та форми. Визначення форми бухгалтерського обліку. Сучасні форми бухгалтерського обліку, що застосовуються в підприємствах та організаціях.

Інвентаризація – як елемент методу бухгалтерського обліку. Види інвентаризації. Порядок проведення й оформлення результатів інвентаризації.

Прийоми дослідження документальних даних та методи фактичного контролю господарської діяльності, їх використання в юридичній практиці.

.

Семінарське заняття – 2 години.

І. РОЗГЛЯД ТЕОРЕТИЧНИХ ПИТАНЬ:

 1. Бухгалтерський документ. Вимоги до змісту і оформлення документів. Класифікація бухгалтерських документів. Види недоброякісних документів.
 2. Облікові регістри та їх види.
 3. Порядок виправлення помилок в документах згідно з Положенням про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку.
 4. Документ з точки зору Кримінально-процесуального кодексу України. Вилучення облікової документації.
 5. Інвентаризація. Порядок проведення й оформлення результатів інвентаризації.
 6. Способи виявлення нестач.
 7. Способи виявлення лишків.
 8. Прийоми дослідження облікової документації.

8.1.Методи документальної перевірки.

8.2.Методи фактичної перевірки господарських операцій.

 

Для докладнішого розгляду зазначених питань пропонується підготувати реферат за однією із тем:

1. Комп’ютерні технології обробки економічної інформації та їх вплив на захисні функції бухгалтерського обліку.

 

 

ІІ. ПЕРЕВІРКА ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ У ФОРМІ ТЕСТУВАННЯ.

 

Джерела, рекомендовані до заняття:

Нормативні акти

1. Кримінально-процесуальний кодекс України від 28.12.1960 р.

2. Закон України «Про міліцію» від 20.12.90 р. № 565-XIІ..

3. Закон України «Про аудиторську діяльність» від 22 квітня 1993 року № 3125-XII в редакції Закону № 140-V (140-16 ) від 14.09.2006 р.

4. Закон України «Про Державну контрольно-ревізійну службу України» від 26.01.93 р. № 2939 – ХІІ.

5. Закон України «Про судову експертизу» від 25 лютого 1994 року №4038-XII.

6. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16 липня 1999 року № 996-XIV

7. Закон України «Про внесення змін в деякі законодавчі акти України (відносно підсилення правового захисту громадян та впровадження механізмів реалізації конституційних прав громадян на підприємницьку діяльність, особисту недоторканість, безпеку, повагу до особи, правову допомогу, захист)» від 12.01.2005 р. №2322-ІV.

8. Наказ Міністерства Фінансів України від 11.08.1994 р. № 69 «Інструкція по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків».

9. Положення про документальне забезпечення записів в бухгалтерському обліку, затв. Наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 р. №88.

 

Спеціальна література

1. Атанесян Г.А., Голубятников С.П.// Судебная бухгалтерия. Учебник. – Москва: Юридическая литература, 1989 г.

2. Голубятников С.П. // Судебная бухгалтерия. – Москва, 1998 г.

3. Бандурка А.М. та ін.. Судова бухгалтерія: Навч. посіб.- Харьків: ТОВ «Видавництво»Титул»», 2007,- 468 с.

4. Бандурка А.М., Лукин В.А., Чоникаров В.Д. // Основы судебной бухгалтерии. – Харьков, НУВД, 2002 г.

5. Дубоносов Е.С., Петрухин А.А. // Судебная бухгалтерия. – Москва: ЮИ МВД РФ, Книжный мир, 2001 г.

6. Камлик М.І. // Судова бухгалтерія. – Київ, «Синтез», 2006 р.

7. Судова бухгалтерія: Підручник / В.М.Глібко, О.П. Бущан. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 224 с.

ТЕМА 4. ОБЛІК НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ. ВІДОБРАЖЕННЯ В ДОКУМЕНТАХ ТА ЗАПИСАХ НА РАХУНКАХ СЛІДІВ ПРОТИПРАВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Лекція (2 години)

Склад необоротних активів. Класифікація, визначення та оцінка основних засобів. Поняття зносу (амортизації) основних засобів та методи розрахунку амортизації.

Поняття інших необоротних та нематеріальних активів. Документування господарських операцій з обліку необоротних активів. Використання облікових документів при виявленні та розслідуванні корисливих злочинів.

Семінарське заняття – 1 година.

І. РОЗГЛЯД ТЕОРЕТИЧНИХ ПИТАНЬ:

1. Склад необоротних активів.

2. Основні засоби: визначення, склад, оцінка.

3. Методи розрахунку амортизації.

4. Документування господарських операцій з обліку основних засобів.

5. Нематеріальні активи: визначення, оцінка.

6. Відображення в документах і записах на рахунках протиправної діяльності.

 

 

ІІ. ПЕРЕВІРКА ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ У ФОРМІ ТЕСТУВАННЯ.

 

Джерела, рекомендовані до заняття:

Нормативні акти

1. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16 липня 1999 року № 96-XIV

2. Наказ Міністерства Фінансів України від 11.08.1994 р. № 69 «Інструкція по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків».

3. Наказ Мінфіну України №92 від 27.04. 2000 р. П(С)БО 7 «Основні засоби».

4. Наказ Мінфіну України №242 від 18.10. 1999 р. П(С)БО 8 «Нематеріальні активи».

5. Положення про документальне забезпечення записів в бухгалтерському обліку, затв. Наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 р. №88.

 

Спеціальна література

1. Атанесян Г.А., Голубятников С.П.// Судебная бухгалтерия. Учебник. – Москва: Юридическая литература, 1989 г.

2. Голубятников С.П. // Судебная бухгалтерия. – Москва, 1998 г.

3. Бандурка А.М. та ін.. Судова бухгалтерія: Навч. посіб.- Харьків: ТОВ «Видавництво»Титул»», 2007,- 468 с.

4. Бандурка А.М., Лукин В.А., Чоникаров В.Д. // Основы судебной бухгалтерии. – Харьков, НУВД, 2002 г.

5. Дубоносов Е.С., Петрухин А.А. // Судебная бухгалтерия. – Москва: ЮИ МВД РФ, Книжный мир, 2001 г.

6. Камлик М.І. // Судова бухгалтерія. – Київ, «Синтез», 2006 р.

7. Судова бухгалтерія: Підручник / В.М.Глібко, О.П. Бущан. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 224 с.

ТЕМА 5. ОБЛІК ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ. ВІДОБРАЖЕННЯ В ОБЛІКУ ОЗНАК РОЗКРАДАНЬ ТА ІНШИХ ПОРУШЕНЬ, А ТАКОЖ ПОРУШЕНЬ ГОСПОДАРСЬКИХ ДОГОВОРІВ.

Лекція (2 години)

Поняття запасів та їх значення. Визнання запасів активами, їх оцінка при надходженні та вибутті. Поняття, класифікація і оцінка виробничих запасів. Документування господарських операцій.

Бухгалтерське відображення операцій з руху виробничих запасів. Закономірності відображення ознак слідів злочинної діяльності, які проявляються в бухгалтерській інформації.

Семінарське заняття – 1 година.

І. РОЗГЛЯД ТЕОРЕТИЧНИХ ПИТАНЬ:

1. Поняття запасів та їх значення.

2. Поняття, класифікація і оцінка виробничих запасів.

3. Оцінка запасів при їх вибутті.

4. Документальне оформлення операцій з обліку виробничих запасів.

5. Відображення в обліку ознак крадіжок та інших злочинів, а також порушень господарських договорів.

6. Закономірності відображення ознак слідів злочинної діяльності в бухгалтерській інформації.

 

Для докладнішого розгляду зазначених питань пропонується підготувати реферат за однією із тем:

1.Експертне дослідження операцій з виробничими запасами.

 

ІІ. ПЕРЕВІРКА ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ У ФОРМІ ТЕСТУВАННЯ.

 

Джерела, рекомендовані до заняття:

Нормативні акти

1. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16 липня 1999 року № 96-XIV

2. Наказ Міністерства Фінансів України від 11.08.1994 р. № 69 «Інструкція по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків».

3. Наказ Мінфіну України №246 від 20.10.1999 р. П(С)БО 9 «Запаси».

4. Положення про документальне забезпечення записів в бухгалтерському обліку, затв. Наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 р. №88.

 

Спеціальна література

1. Атанесян Г.А., Голубятников С.П.// Судебная бухгалтерия. Учебник. – Москва: Юридическая литература, 1989 г.

2. Голубятников С.П. // Судебная бухгалтерия. – Москва, 1998 г.

3. Бандурка А.М. та ін.. Судова бухгалтерія: Навч. посіб.- Харьків: ТОВ «Видавництво»Титул»», 2007,- 468 с.

4. Бандурка А.М., Лукин В.А., Чоникаров В.Д. // Основы судебной бухгалтерии. – Харьков, НУВД, 2002 г.

5. Дубоносов Е.С., Петрухин А.А. // Судебная бухгалтерия. – Москва: ЮИ МВД РФ, Книжный мир, 2001 г.

6. Камлик М.І. // Особливості обліку і використання обліково-бухгалтерських документів при виявленні та розслідуванні корисливих злочинів в галузях економіки. Судова бухгалтерія. – Київ, 1995 р.

7. Камлик М.І. // Судова бухгалтерія. – Київ, «Синтез», 2006 р.

8. Судова бухгалтерія: Підручник / В.М.Глібко, О.П. Бущан. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 224 с.

 

 

ТЕМА 6. ОБЛІК ВИСОКОЛІКВІДНИХ АКТИВІВ. ДАНІ ОБЛІКУ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ РОЗКРАДАНЬ ГРОШОВИХ КОШТІВ.

Лекція (2 години)

Організація роботи каси. Ліміт залишку готівки. Грошові документи та грошові кошти в дорозі. Документи з обліку операцій з готівкою. Види розкрадань з каси та способи підлогу.

Безготівкові розрахунки. Порядок відкриття рахунків. Документування господарських операцій по рахунках в банках. Використання облікових документів при виявленні та розслідуванні розкрадань грошових коштів, що скоюють обліково-бухгалтерські робітники.

Семінарське заняття – 2 години.

І. РОЗГЛЯД ТЕОРЕТИЧНИХ ПИТАНЬ:

 1. Основні поняття з обліку касових операцій та інших коштів.
 2. Документування касових операцій.
 3. Види розкрадань (крадіжок) з каси.
 4. Порядок відкриття банками рахунків в національній та іноземній валюті.
 5. Форми розрахунків. Форми безготівкових розрахунків.
 6. Документування господарських операцій по рахунках в банках.
 7. Види розкрадань (крадіжок) в сфері банківських операцій.
 8. Дані обліку при доказі розкрадань, неповернення із-за кордону коштів в іноземній валюті.

 

Для докладнішого розгляду зазначених питань пропонується підготувати реферат за однією із тем:

1. Експертне дослідження операцій з іноземною та національною валютами в касах підприємства.

2. Експертне дослідження легалізації (відмивання) доходів через банківські та інші фінансово-кредитні установи.

 

ІІ. ПЕРЕВІРКА ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ У ФОРМІ ТЕСТУВАННЯ.

 

Джерела, рекомендовані до заняття:

Нормативні акти

 

1. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16 липня 1999 року № 96-XIV

2. Наказ Міністерства Фінансів України від 11.08.1994 р. № 69 «Інструкція по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків».

3. Постанова Правління НБУ № 204 від 2.08.1996 р. Інструкція №7 «Про безготівкові розрахунки в господарському обороті України».

4. Положення про документальне забезпечення записів в бухгалтерському обліку, затв. Наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 р. №88.

 

Спеціальна література

 

1. Атанесян Г.А., Голубятников С.П.// Судебная бухгалтерия. Учебник. – Москва: Юридическая литература, 1989 г.

2. Голубятников С.П. // Судебная бухгалтерия. – Москва, 1998 г.

3. Бандурка А.М. та ін.. Судова бухгалтерія: Навч. посіб.- Харьків: ТОВ «Видавництво»Титул»», 2007,- 468 с.

4. Бандурка А.М., Лукин В.А., Чоникаров В.Д. // Основы судебной бухгалтерии. – Харьков, НУВД, 2002 г.

5. Дубоносов Е.С., Петрухин А.А. // Судебная бухгалтерия. – Москва: ЮИ МВД РФ, Книжный мир, 2001 г.

6. Камлик М.І. // Особливості обліку і використання обліково-бухгалтерських документів при виявленні та розслідуванні корисливих злочинів в галузях економіки. Судова бухгалтерія. – Київ, 1995 р.

7. Камлик М.І. // Судова бухгалтерія. – Київ, «Синтез», 2006 р.

8. Судова бухгалтерія: Підручник / В.М.Глібко, О.П. Бущан. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 224 с.

9. Судово-бухгалтерська експертиза в кримінальних справах про розкрадання грошових коштів. Методич. посібник/ за заг. ред. проф. О. М. Бандурки. – Х., 2000.

10. Справжній бухоблік. – Х.: Фактор, 2005. – 1072 с.

 

ТЕМА 7. ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ. ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРИ ДОКАЗУВАННІ РОЗКРАДАНЬ ГРОШОВИХ КОШТІВ, РОЗГЛЯДІ ПОДАТКОВИХ І ТРУДОВИХ СПОРІВ.

Лекція (2 година)

Заробітна плата: поняття, види та форми.

Порядок нарахування та виплати заробітної плати. Нарахування на фонд оплати праці та утримання із заробітної плати робітників і службовців.

Використання документів при виявленні та розслідуванні корисливих злочинів.

Семінарське заняття – 1 година.

І. РОЗГЛЯД ТЕОРЕТИЧНИХ ПИТАНЬ:

 1. Заробітна плата: поняття, види і форми.
 2. Документування господарських операцій.
 3. Особливості використання бухгалтерських документів при виявленні розкрадань під час нарахування і виплати заробітної плати.
 4. Виявлення й доказ розкрадань грошових коштів, скоєних під видом депонованої заробітної плати.
 5. Використання даних бухгалтерського обліку при розгляді податкових спорів.
 6. Використання обліково-бухгалтерських документів при розгляді трудових спорів.

 

Для докладнішого розгляду зазначених питань пропонується підготувати реферат за однією із тем:

1. Експертне дослідження операцій з праці та її оплати.

 

ІІ. ПЕРЕВІРКА ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ У ФОРМІ ТЕСТУВАННЯ.

Джерела, рекомендовані до заняття:

Нормативні акти

1. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16 липня 1999 року № 96-XIV

2. Закон України «Про внесення змін в деякі законодавчі акти України (відносно підсилення правового захисту громадян та впровадження механізмів реалізації конституційних прав громадян на підприємницьку діяльність, особисту недоторканість, безпеку, повагу до особи, правову допомогу, захист)» від 12.01.2005 р. №2322-ІV.

3. Наказ Міністерства Фінансів України від 11.08.1994 р. № 69 «Інструкція по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків».

4. Наказ Мінфіну України від 28.10.2003 р. №601 П(С)БО 26 «Виплати працівникам».

5. Постанова Правління НБУ №204 від 2.08.1996 р. Інструкція №7 «Про безготівкові розрахунки в господарському обороті України».

6. Положення про документальне забезпечення записів в бухгалтерському обліку, затв. Наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 р. №88.

 

Спеціальна література

1. Атанесян Г.А., Голубятников С.П.// Судебная бухгалтерия. Учебник. – Москва: Юридическая литература, 1989 г.

2. Голубятников С.П. // Судебная бухгалтерия. – Москва, 1998 г.

3. Бандурка А.М. та ін.. Судова бухгалтерія: Навч. посіб.- Харьків: ТОВ «Видавництво»Титул»», 2007,- 468 с.

4. Бандурка А.М., Лукин В.А., Чоникаров В.Д. // Основы судебной бухгалтерии. – Харьков, НУВД, 2002 г.

5. Дубоносов Е.С., Петрухин А.А. // Судебная бухгалтерия. – Москва: ЮИ МВД РФ, Книжный мир, 2001 г.

6. Камлик М.І. // Особливості обліку і використання обліково-бухгалтерських документів при виявленні та розслідуванні корисливих злочинів в галузях економіки. Судова бухгалтерія. – Київ, 1995 р.

7. Камлик М.І. // Судова бухгалтерія. – Київ, «Синтез», 2006 р.

8. Судова бухгалтерія: Підручник / В.М.Глібко, О.П. Бущан. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 224 с.

 

 

ТЕМА 8. ОБЛІК ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ, ТОВАРІВ ТА ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ. ВИКОРИСТАННЯ ОБЛІКОВИХ ДОКУМЕНТІВ ПРИ ВИЯВЛЕННІ ТА ДОКАЗІ ЕКОНОМІЧНИХ ЗЛОЧИНІВ.

Лекція (2 години)

Основні вимоги до визнання та оцінки витрат. Класифікація витрат. Склад витрат виробництва. Облік та розподіл загальновиробничих витрат. Основні методи обліку витрат на виробництво і калькуляції собівартості продукції. Категорії крадіжок з виробничих територій. Використання облікових документів при виявленні та розслідуванні корисливих зловживань.

Готова продукція і її оцінка. Облік готової продукції на складах та бухгалтерії. Облік відвантаженої і реалізованої готової продукції, виконаних робот і наданих послуг.

Особливості обліку реалізації продукції, які впливають на способи споєння і методику виявлення злочинів.

Використання облікових документів при виявленні та розслідуванні економічних злочинів.

Семінарське заняття – 1 година.

І. РОЗГЛЯД ТЕОРЕТИЧНИХ ПИТАНЬ:

 1. Основні вимоги до визнання та оцінки витрат.
 2. Формування та облік собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг).
 3. Облік загальновиробничих витрат.
 4. Категорії крадіжок (розкрадань) з виробничих територій (площ).
 5. Дані про собівартість продукції при доказі податкових порушень.
 6. Особливості обліку реалізації продукції, які впливають на способи скоєння і методику виявлення злочинів.

 

Для докладнішого розгляду зазначених питань пропонується підготувати реферат за однією із тем:

1. Господарська діяльність та її дослідження судово-бухгалтерською експертизою.

2.Експертне дослідження операцій з виробництва і реалізації продукції громадського харчування.

ІІ. ПЕРЕВІРКА ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ У ФОРМІ ТЕСТУВАННЯ.

Джерела, рекомендовані до заняття:

Нормативні акти

1. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16 липня 1999 року № 96-XIV

2. Закон України «Про внесення змін в деякі законодавчі акти України (відносно підсилення правового захисту громадян та впровадження механізмів реалізації конституційних прав громадян на підприємницьку діяльність, особисту недоторканість, безпеку, повагу до особи, правову допомогу, захист)» від 12.01.2005 р. №2322-ІV.

3. Наказ Міністерства Фінансів України від 11.08.1994 р. № 69 «Інструкція по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків».

4. Наказ Мінфіну України № 290 від 29.11.1999 р. П(С)БО 15 «Доходи».

5. Наказ Мінфіну України №318 від 31.12.1999 р. П(С)БО 16 «Витрати».

6. Постанова Правління НБУ №204 від 2.08.1996 р. Інструкція №7 «Про безготівкові розрахунки в господарському обороті України».

7. Положення про документальне забезпечення записів в бухгалтерському обліку, затв. Наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 р. №88.

 

Спеціальна література

 

1. Атанесян Г.А., Голубятников С.П.// Судебная бухгалтерия. Учебник. – Москва: Юридическая литература, 1989 г.

2. Голубятников С.П. // Судебная бухгалтерия. – Москва, 1998 г.

3. Бандурка А.М. та ін.. Судова бухгалтерія: Навч. посіб.- Харьків: ТОВ «Видавництво»Титул»», 2007,- 468 с.

4. Бутинець Ф.Ф. // Бухгалтерський фінансовий облік. – Житомир, ПП “Рута”, 2008 р.

5. Бандурка А.М., Лукин В.А., Чоникаров В.Д. // Основы судебной бухгалтерии. – Харьков, НУВД, 2002 г.

6. Дубоносов Е.С., Петрухин А.А. // Судебная бухгалтерия. – Москва: ЮИ МВД РФ, Книжный мир, 2001 г.

7. Камлик М.І. // Особливості обліку і використання обліково-бухгалтерських документів при виявленні та розслідуванні корисливих злочинів в галузях економіки. Судова бухгалтерія. – Київ, 1995 р.

8. Камлик М.І. // Судова бухгалтерія. – Київ, «Синтез», 2006 р.

9. Ткаченко Н.М. // Бухгалтерський облік на підприємствах з різними формами власності. – Київ: АСК, 2002 р.

10. Судова бухгалтерія: Підручник / В.М.Глібко, О.П. Бущан. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 224 с.

11. Судово-бухгалтерська експертиза в кримінальних справах про розкрадання грошових коштів. Методич. посібник/ за заг. ред. проф. О. М. Бандурки. – Х., 2000.

12. Справжній бухоблік. – Х.: Фактор, 2005. – 1072 с.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДО ЗМІСТОВОГО МОДУЛЮ І

 

1. Основні положення судової бухгалтерії.

2. Поняття господарського обліку, його види та їх характеристика.

3. Об’єкти, предмет та метод бухгалтерського обліку.

4. Оцінка об’єктів в бухгалтерському обліку.

5. Бухгалтерський баланс та його будова.

6. Типи змін в балансі під впливом господарських операцій.

7. Рахунки бухгалтерського обліку та їх взаємозв’язок з балансом.

8. Суть подвійного запису операцій на рахунках. Бухгалтерська проводка, її види. Види необґрунтованих облікових записів.

9. Синтетичні, аналітичні рахунки. Взаємозв’язок між ними.

10. Бухгалтерський документ. Вимоги до змісту і оформлення документів. Види недоброякісних документів.

11. Облікові регістри та їх види.

12. Порядок виправлення помилок в документах згідно з Положенням про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку.

13. Документ, з точки зору Кримінального процесуального кодексу України. Вилучення облікової документації.

14. Інвентаризація та її роль у розслідуванні злочинів.

15. Методи документальної перевірки.

16. Методи фактичної перевірки господарських операцій.

17. Основні засоби: визначення, склад, оцінка. Відображення в документах і записах на рахунках ознак протиправної діяльності.

18. Нематеріальні активи. Відображення в документах і записах на рахунках ознак протиправної діяльності.

19. Облік виробничих запасів. Відображення в обліку ознак крадіжок і інших злочинів, а також порушень господарських договорів.

20. Основні поняття з обліку касових операцій та інших коштів.

21. Види розкрадань грошових коштів з каси.

22. Порядок відкриття банками рахунків в національній та іноземній валюті. Документування господарських операцій по рахунках в банках.

23. Форми розрахунків. Форми безготівкових розрахунків.

24. Види розкрадань (крадіжок) в сфері банківських операцій.

25. Дані обліку при доказі розкрадань, не повернення із закордону коштів в іноземній валюті.

26. Облік розрахунків з оплати праці.

27. Особливості використання бухгалтерських документів при виявленні розкрадань під час нарахування і виплати заробітної плати.

28. Виявлення і доказ розкрадань грошових коштів, скоєних під видом депонованої заробітної плати.

29. Використання даних бухгалтерського обліку при розгляді податкових та ` трудових спорів.

30. Формування та облік собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг).

31. Категорії крадіжок (розкрадань) з виробничих територій.

32. Дані про собівартість продукції при доказі податкових порушень.

33. Особливості обліку реалізації продукції, які впливають на способи скоєння і методику виявлення злочинів.

34. Капітал та його складові.

35. Використання даних бухгалтерського обліку при доказі права на власність.

36. Розкрадання грошових коштів під видом виплати дивідендів.

37. Використання обліково-бухгалтерських документів при розслідуванні злочину, зв’язаного з придбанням і збутом майна завідома здобутого злочинним шляхом.

38. Бухгалтерська звітність, правове та методологічне забезпечення бухгалтерського обліку.

ТЕМА 9. ОСНОВИ КОНТРОЛЮ ФІНАНСОВО – ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.

Лекція (2 години)

Фінансово-господарський контроль, його класифікація. Система органів контролю фінансово-господарської діяльності в Україні. Законодавство України щодо функцій правоохоронних органів при здійснені економічного контролю.

Ревізія як система контрольних дій. Види ревізій. Поняття контрольно-ревізійної роботи. Функції контрольно-ревізійних управлінь. Права, обов’язки і відповідальність ревізорів. Методика проведення комплексної ревізії. Оформлення результатів проведеної ревізії.

Особливості ревізії, яка призначається за ініціативою правоохоронних органів. Ревізія - як спосіб збору доказів. Необхідність проведення документальної ревізії за ініціативою органів внутрішніх справ. Аналіз матеріалів ревізії.

Організація аудиторської діяльності в Україні. Види аудиту. Права і обов’язки аудиторів та аудиторських фірм. Акт аудиторської перевірки.

Відмінність аудиту від комплексної ревізії.

Завдання для самостійної роботи (4 години)

 1. Поняття документальної ревізії, її види.
 2. Особливості ревізії, їх місце в юридичній практиці.
 3. Права, обов’язки і відповідальність ревізорів.
 4. Документальне оформлення результатів ревізії.
 5. Особливості ревізії, яка проводиться за ініціативою органів дізнання та попереднього слідства.
 6. Поняття аудиту, його суть і види.
 7. Права, обов’язки і відповідальність аудиторів.
 8. Документальне оформлення результатів аудиту.
 9. Відмінність аудиту від комплексної ревізії.

Для докладнішого розгляду зазначених питань пропонується підготувати реферат за однією із тем:

 

1. Основні етапи контрольно-ревізійного процесу.

2. Організація аудиторської діяльності в Україні.

 

 

Джерела, рекомендовані до заняття:

Нормативні акти

1. Кримінально-процесуальний кодекс України від 28.12.1960 р.

2. Закон України «Про міліцію» від 20.12.90 р. № 565-XIІ..

3. Закон України «Про аудиторську діяльність» від 22 квітня 1993 року № 3125-XII в редакції Закону № 140-V (140-16 ) від 14.09.2006 р.

4. Закон України «Про Державну контрольно-ревізійну службу України» від 26.01.93 р. № 2939 – ХІІ.

5. Закон України «Про судову експертизу» від 25 лютого 1994 року №4038-XII.

6. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16 липня 1999 року № 96-XIV

7. Закон України «Про внесення змін в деякі законодавчі акти України (відносно підсилення правового захисту громадян та впровадження механізмів реалізації конституційних прав громадян на підприємницьку діяльність, особисту недоторканість, безпеку, повагу до особи, правову допомогу, захист)» від 12.01.2005 р. №2322-ІV.

 

Спеціальна література

1. Атанесян Г.А., Голубятников С.П.// Судебная бухгалтерия. Учебник. – Москва: Юридическая литература, 1989 г.

2. Голубятников С.П. // Судебная бухгалтерия. – Москва, 1998 г.

3. Бандурка А.М. та ін.. Судова бухгалтерія: Навч. посіб.- Харьків: ТОВ «Видавництво»Титул»», 2007,- 468 с.

4. Білуха М.Т. // Судово-бухгалтерська експертиза. – Київ: Вища школа, 1992 р.

5. Бутинець Ф.Ф., Бардаш С.В., Малюга Н.М., Петренко Н.І. // Контроль і ревізія. – Житомир: ЖІТІ, 2000 р.

6. Бандурка А.М., Лукин В.А., Чоникаров В.Д. // Основы судебной бухгалтерии. – Харьков, НУВД, 2002 г.

7. Дубоносов Е.С., Петрухин А.А. // Судебная бухгалтерия. – Москва: ЮИ МВД РФ, Книжный мир, 2001 г.

8. Зубілевич С.Я., Голов С.Ф. // Основи аудиту. – Київ: Ділова Україна, 1996 р.

9. Камлик М.І. // Особливості обліку і використання обліково-бухгалтерських документів при виявленні та розслідуванні корисливих злочинів в галузях економіки. Судова бухгалтерія. – Київ, 1995 р.

10. Камлик М.І. // Судова бухгалтерія. – Київ, «Синтез», 2006 р.

11. Судова бухгалтерія: Підручник / В.М.Глібко, О.П. Бущан. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 224 с.

ТЕМА 10. СУДОВО – БУХГАЛТЕРСЬКА ЕКСПЕРТИЗА.

Лекція (2 години)

Судово-бухгалтерська експертиза і її відмінність від ревізії, що проводиться за ініціативою правоохоронних органів. Права і обов’язки експерта – бухгалтера. Особливості досліджень експертом – бухгалтером матеріалів справи. Висновок експерта – бухгалтера. Оцінка висновку експерта – бухгалтера слідчим і судом.

 

Завдання для самостійної роботи (4 години)

.

1. Судово-бухгалтерська експертиза і її відмінності від ревізії, яка проводилась за ініціативою правоохоронних органів.

2. Права і обов’язки експерта-бухгалтера.

3. Порядок призначення і особливості організації судово-бухгалтерської експертизи.

4. Висновок судово-бухгалтерської експертизи, його структура.

5. Методика складання висновку судово-бухгалтерської експертизи.

Для докладнішого розгляду зазначених питань пропонується підготувати реферат за однією із тем:

1.Додаткова і повторна судово-бухгалтерські експертизи

2.Профілактичні заходи судово-бухгалтерської експертизи для запобігання правопорушенням у господарській діяльності.

Джерела, рекомендовані до заняття:

Нормативні акти

1. Кримінально-процесуальний кодекс України від 28.12.1960 р.

2. Закон України «Про міліцію» від 20.12.90 р. № 565-XIІ..

3. Закон України «Про аудиторську діяльність» від 22 квітня 1993 року № 3125-XII в редакції Закону № 140-V (140-16 ) від 14.09.2006 р.

4. Закон України «Про Державну контрольно-ревізійну службу України» від 26.01.93 р. № 2939 – ХІІ.

5. Закон України «Про судову експертизу» від 25 лютого 1994 року №4038-XII.

6. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16 липня 1999 року № 96-XIV

7. Закон України «Про внесення змін в деякі законодавчі акти України (відносно підсилення правового захисту громадян та впровадження механізмів реалізації конституційних прав громадян на підприємницьку діяльність, особисту недоторканість, безпеку, повагу до особи, правову допомогу, захист)» від 12.01.2005 р. №2322-ІV.

Спеціальна література

1. Атанесян Г.А., Голубятников С.П.// Судебная бухгалтерия. Учебник. – Москва: Юридическая литература, 1989 г.

2. Голубятников С.П. // Судебная бухгалтерия. – Москва, 1998 г.

3. Бандурка А.М. та ін.. Судова бухгалтерія: Навч. посіб.- Харьків: ТОВ «Видавництво»Титул»», 2007,- 468 с.

4. Білуха М.Т. // Судово-бухгалтерська експертиза. – Київ: Вища школа, 1992 р.

5. Бутинець Ф.Ф., Бардаш С.В., Малюга Н.М., Петренко Н.І. // Контроль і ревізія. – Житомир: ЖІТІ, 2000 р.

6. Бандурка А.М., Лукин В.А., Чоникаров В.Д. // Основы судебной бухгалтерии. – Харьков, НУВД, 2002 г.

7. Дубоносов Е.С., Петрухин А.А. // Судебная бухгалтерия. – Москва: ЮИ МВД РФ, Книжный мир, 2001 г.

8. Зубілевич С.Я., Голов С.Ф. // Основи аудиту. – Київ: Ділова Україна, 1996 р.

9. Камлик М.І. // Особливості обліку і використання обліково-бухгалтерських документів при виявленні та розслідуванні корисливих злочинів в галузях економіки. Судова бухгалтерія. – Київ, 1995 р.

10. Камлик М.І. // Судова бухгалтерія. – Київ, «Синтез», 2006 р.

11. Ткаченко Н.М. // Бухгалтерський облік на підприємствах з різними формами власності. – Київ: АСК, 2002 р.

12. Судова бухгалтерія: Підручник / В.М.Глібко, О.П. Бущан. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 224 с.

13. Судово-бухгалтерська експертиза в кримінальних справах про розкрадання грошових коштів. Методич. посібник/ за заг. ред. проф. О. М. Бандурки. – Х., 2000.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДО ЗМІСТОВОГО МОДУЛЮ ІІ

1. Система органів контролю фінансово-господарської діяльності в Україні.

 1. Законодавство України про функції правохоронних органів при здійсненні економічного контролю.
 2. Документальна перевірка органами податкової служби як форма контролю за дотриманням податкового законодавства.
 3. Фінансовий моніторинг як сукупність заходів запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.
 4. Документальна ревізія як форма фінансово-економічного контролю.
 5. Особливості організації та проведення документальної ревізії з ініціативи правоохоронних органів.
 6. Документальне оформлення результатів ревізії.
 7. Аудит як форма незалежного фінансово-економічного контролю.
 8. Відмінність аудиту від комплексної ревізії.
 9. Судово-бухгалтерська експертиза і її відмінності від ревізії, яка проводиться за ініціативою правоохоронних органів.
 10. Порядок призначення і особливості організації судово-бухгалтерської експертизи.
 11. Права і обов’язки експерта-бухгалтера.
 12. Висновок судово-бухгалтерської експертизи, його структура.

 

3.2 ЗАСОБИ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«СУДОВА БУХГАЛТЕРІЯ»

 

1. Основні положення судової бухгалтерії.

 1. Поняття господарського обліку, його види та їх характеристика.
 2. Об’єкти, предмет та метод бухгалтерського обліку.
 3. Оцінка об’єктів в бухгалтерському обліку.
 4. Бухгалтерський баланс та його будова.
 5. Типи змін в балансі під впливом господарських операцій.
 6. Рахунки бухгалтерського обліку та їх взаємозв’язок з балансом.
 7. Суть подвійного запису операцій на рахунках. Бухгалтерська проводка, її види. Види необґрунтованих бухгалтерських записів.
 8. Синтетичні, аналітичні рахунки. Взаємозв’язок між ними.
 9. Бухгалтерський документ. Вимоги до змісту і оформлення документів. Види недоброякісних документів.
 10. Облікові регістри та їх види.
 11. Порядок виправлення помилок в документах згідно з Положенням про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку.
 12. Документ, з точки зору Кримінального процесуального кодексу України. Вилучення облікової документації.
 13. Інвентаризація та її роль у розслідуванні злочинів.
 14. Методи документальної перевірки.
 15. Методи фактичної перевірки господарських операцій.
 16. Основні засоби: визначення, склад, оцінка. Відображення в документах і записах на рахунках ознак протиправної діяльності.
 17. Нематеріальні активи. Відображення в документах і записах на рахунках ознак протиправної діяльності.
 18. Облік виробничих запасів. Відображення в обліку ознак крадіжок і інших злочинів, а також порушень господарських договорів.
 19. Основні поняття з обліку касових операцій та інших коштів.
 20. Види розкрадань грошових коштів з каси.
 21. Порядок відкриття банками рахунків в національній та іноземній валюті. Документування господарських операцій по рахунках в банках.
 22. Форми розрахунків. Форми безготівкових розрахунків.
 23. Види розкрадань (крадіжок) в сфері банківських операцій.
 24. Дані обліку при доказі розкрадань, не повернення із закордону коштів в іноземній валюті.
 25. Облік розрахунків з оплати праці.
 26. Особливості використання бухгалтерських документів при виявленні розкрадань під час нарахування і виплати заробітної плати.
 27. Виявлення і доказ розкрадань грошових коштів, скоєних під видом депонованої заробітної плати.
 28. Використання даних бухгалтерського обліку при розгляді податкових та трудових спорів.
 29. Формування та облік собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг).
 30. Категорії крадіжок (розкрадань) з виробничих територій.
 31. Дані про собівартість продукції при доказі податкових порушень.
 32. Особливості обліку реалізації продукції, які впливають на способи скоєння і методику виявлення злочинів.
 33. Капітал та його складові.
 34. Використання даних бухгалтерського обліку при доказі права на власність.
 35. Розкрадання грошових коштів під видом виплати дивідендів.
 36. Використання обліково-бухгалтерських документів при розслідуванні злочину, зв’язаного з придбанням і збутом майна завідома здобутого злочинним шляхом.
 37. Система органів контролю фінансово-господарської діяльності в Україні.
 38. Законодавство України про функції правохоронних органів при здійсненні економічного контролю.
 39. Документальна перевірка органами податкової служби як форма контролю за дотриманням податкового законодавства.
 40. Фінансовий моніторинг як сукупність заходів запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.
 41. Документальна ревізія як форма фінансово-економічного контролю.
 42. Особливості організації та проведення документальної ревізії з ініціативи правоохоронних органів.
 43. Документальне оформлення результатів ревізії.
 44. Аудит як форма незалежного фінансово-економічного контролю.
 45. Відмінність аудиту від комплексної ревізії.
 46. Судово-бухгалтерська експертиза і її відмінності від ревізії, яка проводиться за ініціативою правоохоронних органів.
 47. Порядок призначення і особливості організації судово-бухгалтерської експертизи.
 48. Права і обов’язки експерта-бухгалтера.
 49. Висновок судово-бухгалтерської експертизи, його структура.

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. І.І.МЕЧНИКОВА

ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИЙ ФАКУЛЬТЕТ

 

Кафедра бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту

 

 

Програма курсу та методичні рекомендації

до вивчення навчальної дисципліни

 

«СУДОВА БУХГАЛТЕРІЯ»

 

 

Для студентів денного відділення економіко-правового факультету

Спеціальність: 6.060100 «Правознавство»

Освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр»

 

 

Одеса – 2010

 

Укладач:

старший викладач кафедри бухгалтерського обліку, аналізу та аудитуМасіна Л.О.

 

 

Рецензенти:

Кусік Н.Л., к. е. н., доцент кафедри бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту;

Панич С. П., к. е. н., доцент кафедри бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту.

 

Затверджено:

рішенням кафедри бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту,

протокол № 1 від «___» серпня 2010 р.

 

Рекомендовано до друку:

Вченою Радою економіко-правового факультету,

протокол № 1 від « ___» вересня 2010 р.

 

Зміст

стор.

  Вступ
1. Програма курсу навчальної дисципліни «Судова бухгалтерія»
2. Тематичний план навчальної дисципліни «Судова бухгалтерія»
3. Методичні вказівки та плани семінарських і практичних занять
4. Питання для самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Судова бухгалтерія»  
5. Питання до заліку з навчальної дисципліни «Судова бухгалтерія»
6. Список рекомендованих джерел до вивчення курсу навчальної дисципліни «Судова бухгалтерія»  

 

ВСТУП

Судова бухгалтерія в своєму історичному розвитку сформувалась як одна із комплексних економіко-правових дисциплін, що орієнтується на постійно зростаючий попит реальної юридичної практики. В умовах ринкової трансформації у сфері господарювання, з розширенням кола фінансово-господарських операцій (в процесі і під видом яких можуть приховуватись різноманітні правопорушення, в тому числі і латентні економічні злочини) юристу особливо необхідні глибокі знання в галузі судової бухгалтерії. Ці знання повинні допомогти юристу грамотно організувати пошук слідів протиправних дій, характерних для ринкової економіки, своєчасно призначати ревізійні перевірки і цілеспрямовано використовувати їх можливості (в тому числі податкові і аудиторські), кваліфіковано оцінити документальну базу даних, що формується при розслідуванні злочинів і вирішенні господарсько-правових спорів, в необхідних випадках отримувати нові докази у вигляді висновку експерта-бухгалтера і об’єктивно досліджувати цей висновок в поєднанні з іншими зібраними по справі доказами.

Дієвим інструментом в оволодінні цими знаннями з метою використання їх в юридичній практиці, є комплексна економіко-правова дисципліна – судова бухгалтерія.

Предметом судової бухгалтерії є негативні зміни в господарській діяльності підприємств і організацій, викликані будь-якими деструктивними факторами. Судова бухгалтерія тісно пов’язана з такими економічними та юридичними дисциплінами,як бухгалтерський облік, економіка галузей народного господарства, аналіз господарської діяльності, ревізія і контроль господарської діяльності, кримінальний процес,кримінальне і цивільне право, криміналістика, оперативно-розшукова діяльність. Розвиток судової бухгалтерії як економіко-правової дисципліни нероздільно пов'язаний із створенням методології, що включає в себе систему загальнонаукових і часткових методів та прийомів дослідження.

Завдання судової бухгалтерії полягає в:

- виявленні та усуненні причин та умов, що сприяють скоєнню злочинів в народному господарстві;

- забезпеченні виконання завдань кримінального судочинства;

- розробці галузевих методик виявлення та розслідування розкрадань та інших корисливих правопорушень;

- забезпеченні правильного використання спеціальних економічних знань при призначенні і проведенні судово-бухгалтерської експертизи та документальної ревізії за ініціативою правоохоронних органів.

У зв’язку з наведеним, вивчення курсу “Судова бухгалтерія” студентами спеціальності 7.060100 “Правознавство” має важливе значення в процесі підготовки висококваліфікованих юристів.

В результаті вивчення курсу “Судова бухгалтерія” студент повинен добре володіти теоретичним матеріалом і знати практику його застосування. Формою контролю є залік.

Методичні вказівки до семінарських та практичних занять з курсу “Судова бухгалтерія” призначаються для студентів спеціальності “Правознавство”.

Форма контролю – залік.

 

 

ПРОГРАМА КУРСУ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ „СУДОВА БУХГАЛТЕРІЯ”

Тема 1. Основні положення судової бухгалтерії та основи бухгалтерського обліку.

Предмет, метод, завдання та структура судової бухгалтерії. Поняття господарського обліку, його значення та види, і їх особливості. Вимірники, що використовуються в обліку. Бухгалтерській облік як джерело юридично значимої інформації. Предмет бухгалтерського обліку та його об’єкти. Класифікація господарських засобів та джерел їх утворення.

Метод бухгалтерського обліку та характеристика його основних елементів.

 

Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Просмотров 384

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!