Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 Порезервуарний передавальний журнал 6 частьЧлени комісії _____________________________________
(підпис, прізвище)
__________________________________________
(підпис, прізвище)
__________________________________________
(підпис, прізвище)

Відповідальна особа ПЗК ____________________________________
(підпис, прізвище)

Примітка.Акт затверджується керівником підприємства, якщо проба направляється для проведення контролю якості в інші лабораторії авіаПММ.

Додаток 12

до пункту 3.1.9 Інструкції
з забезпечення заправлення повітряних
суден паливно-мастильними матеріалами і
технічними рідинами в підприємствах
цивільного авіаційного транспорту України

Журнал реєстрації надходження авіаційних паливно-мастильних матеріалів та технічних рідин

Дата запису Назва про-дукту Назва відправ-ника вантажу Дата відванта-ження № заліз-ничної наклад- ної Номер вагона Тип ваго-на Дата подачі під заван-таження Показники за відвантажу-вальними документами Фактично прийнято № резер-вуара, у який зроблено зливання Результат, кг Акт прийому (№, дата) Підпис
Рівень запов-нення, мм Темпе-ратура, °С Густина, кг/м3 Маса, кг Рівень запов-нення, мм Початок зливання, (час) Кінець зливання, (час) Темпе-ратура, °С Густина, кг/м3 Маса, кг Недо-стача Надли-шок
                                               

Додаток 13

до пункту 3.3.5.2 Інструкції
з забезпечення заправлення повітряних
суден паливно-мастильними матеріалами і
технічними рідинами в підприємствах
цивільного авіаційного транспорту України

Порезервуарний передавальний журнал

Назва продук- ту Номер резер- вуара Висота нали-вання, мм Об’єм, м3 Відміт- ка про відсут- ність води та меха- нічних домі- шок Показан- ня лічильни- ка Дата і підпис відпові- дальної особи
             

Додаток 14

до пунктів 3.3.5.4, 3.3.6.2 Інструкції
з забезпечення заправлення повітряних
суден паливно-мастильними матеріалами і
технічними рідинами в підприємствах
цивільного авіаційного транспорту України

______________________________ "___"________________20___р.
найменування підприємства

КОНТРОЛЬНИЙ ТАЛОН № _______

на __________________________ в ємності ПЗ _______________________
марка авіапалива номер ємності ПЗ

з резервуара __________________ паспорт якості № ___________ від "___"____________20___р.

___________________ відповідає НД ______________________,
марка авіапалива

Температура початку кристалізації палива t п. кр. =_______________________
(t п. кр. при змішуванні декількох партій авіапалива у резервуарі приймається по паспорту,
де цей показник має більш високе значення або визначається у лабораторії ПММ)

Заповнюється на складі ПММ Заповнюється на стоянці спецавтотранспорту
Дата запов- нення     Час (години, хв.) Густина палива, г/см3 Темпе- ратура палива, 0С Концент- рація ПВК присадки, % об. Перед наливом і через 15 хв після наповнення ПЗ відстій злито. Механічні домішки та вода відсутні Прізвище, посада, підпис відповідальної особи ПЗК (служби ПММ) Дата запов-нення   Час (години, хв.) Через 15 хв. після прибуття на місце стоянки відстій злито, механічні домішки та вода відсутні. Густина палива, г/см3 Температура палива, 0С ПЗ перевірено. Заправку дозволено. Підпис відповідальної особи. При тривалому знаходженні палива у ПЗ аналіз з визначення відсутності механічних домішок та води, визначення густини і температури палива повторюється через кожні 6 годин стоянки ПЗ Визначення вмісту ПВК присадки у пробах палива з ПЗ проводиться через 1 добу після заповнення ПЗ, а потім 1 раз за зміну.
                             

"Контрольний талон вилучено" ________________ ______________ ____________ ____________
підпис дата прізвище посада

Додаток 15

до пунктів 3.3.5.4, 3.3.6.2 Інструкції
з забезпечення заправлення повітряних
суден паливно-мастильними матеріалами і
технічними рідинами в підприємствах
цивільного авіаційного транспорту України

__________________________ "___"________________20___р.

найменування підприємства

КОНТРОЛЬНИЙ ТАЛОН № _______

на __________________________ у ємності ОЗ ________________
марка авіаоливи (оливосуміші) номер ємності ОЗ

Заповнюється на складі ПММ Заповнюється на стоянці спецавтотранспорту
Дата запов-нення До і після наповнення ОЗ відстій злито. Механічні домішки та вода відсутні Темпе- ратура оливи, 0С Густина оливи, г/см3 Прізвище, посада, підпис відпові= дальної особи 1 раз за зміну
Вміст меха-нічних домі- шок Вміст води Заправлення дозволено. Прізвище, посада, підпис відпові= дальної особи, дата перевірки.
  Задов.   Задов.

"Контрольний талон вилучений" ________________ ______________
підпис дата

_______________ ______________
прізвище посада

Додаток 16

до пункту 3.3.5.4 Інструкції
з забезпечення заправлення повітряних
суден паливно-мастильними матеріалами і
технічними рідинами в підприємствах
цивільного авіаційного транспорту України

Журнал обліку видачі контрольних талонів

Номер талона Дата видачі талона Марка авіаПММ Номер резер- вуара Номер паспорта на авіаПММ   Номер ПЗ, ОЗ, ЗА Підпис водія при одержанні талона Дата і підпис відповідаль- ної особи про повернення талона
               
               

Додаток 17

до пунктів 3.3.5.5, 3.3.6.2 Інструкції
з забезпечення заправлення повітряних
суден паливно-мастильними матеріалами і
технічними рідинами в підприємствах
цивільного авіаційного транспорту України

______________________________ "___"________________20___р.

найменування підприємства

КОНТРОЛЬНИЙ ТАЛОН № _______

на __________________________ , що видається з ЗА № ______
марка авіапалива

Температура початку кристалізації палива t п. кр. =_______________________
(t п. кр. при змішуванні декількох партій авіапалива у резервуарі приймається по паспорту,
де цей показник має більш високе значення або визначається у лабораторії ПММ)

Заповнюється на початку роботи кожної зміни
Дата заповнення     Час (години, хв.) Відстій злито. Механічні домішки та вода відсутні Густина палива, г/см3 Температура палива, 0С Концентрація ПВК присадки, % об. Заправлення дозволено. Прізвище,посада, підпис відповідальної особи

"Контрольний талон вилучений" ________________ ______________ ______________ ______________
підпис дата прізвище посада

 

 

ДОДАТКИ до
ІНСТРУКЦІЇ З ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАПРАВЛЕННЯ ПОВІТРЯНИХ СУДЕН ПАЛИВНО-МАСТИЛЬНИМИ МАТЕРІАЛАМИ І ТЕХНІЧНИМИ РІДИНАМИ В ПІДПРИЄМСТВАХ ЦИВІЛЬНОГО АВІАЦІЙНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ

Додатки 1-17

Додаток 18

до пунктів 3.3.5.5, 3.3.6.2 Інструкції
з забезпечення заправлення повітряних
суден паливно-мастильними матеріалами і
технічними рідинами в підприємствах
цивільного авіаційного транспорту України

______________________________ "___"________________20___р.
найменування підприємства

КОНТРОЛЬНИЙ ТАЛОН № _______

на _________________________ , що видається з стаціонарного ЗА № ______
марка авіапалива

Температура початку кристалізації t п. кр. =_______________________
(t п. кр. при змішуванні декількох партій авіапалива у резервуарі приймається по паспорту,
де цей показник має більш високе значення або визначається у лабораторії ПММ)

Заповнюється на початку роботи кожної зміни
Дата запов-нення     Час (годи-ни, хв.) Відстій злито. Механічні домішки та вода відсутні Густина палива, г/см3 Температура палива, 0С Концентра-ція ПВК присадки, % об. Заправлення дозволено. Прізвище, посада, підпис відповідальної особи

Контрольний талон вилучений" ________________ ______________ ______________ ______________ підпис дата прізвище посада

Додаток 19

до пунктів 3.4.10.1, 4.3.14, 4.3.15 Інструкції
з забезпечення заправлення повітряних суден
паливно-мастильними матеріалами і
технічними рідинами в підприємствах
цивільного авіаційного транспорту України

Журнал реєстрації проміжного контролю якості авіаційних паливно-мастильних матеріалів та допуску технічних засобів до роботи

Дата перевірки Перевірка якості відстою з резервуарів, фільтрів та засобів заправлення Перевірка та допуск до роботи засобів заправлення та технологічного устаткування (технічне обслуговування) № ємності Перепад тиску на фільтрах Підпис відповідальної особи ПЗК
№ 1 № 2 № 3
Норма Факт. Норма Факт. Норма Факт.
                     

Примітка. У разі застосування самоплинних систем заправлення в графах "Норма" і "Факт" замість перепаду тиску вказують марку, номер і дату встановлення фільтроелементів та кількість прокачаного палива.

Додаток 20

до пунктів 3.5.2, 3.5.4 Інструкції
з забезпечення заправлення повітряних
суден паливно-мастильними матеріалами і
технічними рідинами в підприємствах
цивільного авіаційного транспорту України

Журнал реєстрації проб авіаційних паливно-мастильних матеріалів та технічних рідин

Номер проби Дата відбору проби Найменування ПММ, технічної рідини Звідки відібрана (надійшла) проба Куди злито продукт Прізвище особи, яка відібрала пробу Вид контролю якості або показник, який підлягає визначенню Кому передано або куди надіс-лано пробу для контролю якості Дата оформлен-ня висновку з контролю якості та утилізації за-лишків проби. Номер, дата оформления паспорту якості.
                 

Додаток 21

до пунктів 3.5.5, 3.5.7, 3.5.8 Інструкції
з забезпечення заправлення повітряних
суден паливно-мастильними матеріалами і
технічними рідинами в підприємствах
цивільного авіаційного транспорту України

Журнал реєстрації результатів контролю якості авіаційних олив

Номер проби Дата надходження проби для контролю якості Марка авіаційної оливи В’язкість, мм2/сек (сСт) за темпера- тури, 0С Кислотне число, мг КОН на 1 г оливи Вміст водорозчинних кислот та лугів Вміст води Вміст механічних домішок Температура спалаху, 0С Густина за температури 20 0С, г/см3 Коксівність, % Дата закінчення контролю якості Висновок Підписи техніка-лаборанта та керівника лабораторії
                               

Додаток 22

до пунктів 3.5.5, 3.5.7 Інструкції
з забезпечення заправлення повітряних
суден паливно-мастильними матеріалами і
технічними рідинами в підприємствах
цивільного авіаційного транспорту України

 

Журнал реєстрації результатів контролю якості авіаційних бензинів

Номер проби пропроби Дата надходження проби для контролю якості Марка авіаційного бензину Колір та прозорість Густина за температури 20°С, г/см3 Октанове число Вміст ТЕС, г/1кг бензину Фракційний склад, температура перегонки, °С Залишок, % Вміст водорозчинних кислот та лугів Вміст води та механічних домішок Вміст фактичних смол, мг на 100 мл бензину Дата закінчення контролю якості Висновок Підписи технік-лаборанта та керівника лабораторії
Поча= ток пере- гонки Пере-гонка 10 % Пере-гонка 50% Пере-гонка 90% Пере-гонка 97,5%
                                     

Додаток 23

до пунктів 3.5.5, 3.5.7 Інструкції
з забезпечення заправлення повітряних
суден паливно-мастильними матеріалами і
технічними рідинами в підприємствах
цивільного авіаційного транспорту України

Журнал реєстрації результатів контролю якості авіаційних палив для реактивних двигунів

Номер проби Дата надход-ження проби для контролю якості Марка авіаційного палива Густина за температури 20оС, г/см3 Фракційний склад, температура перегонки, оС В’язкість кінематична за температури 20оС, мм2 Кислотність, мг КОН на 100 мл палива Вміст фактич-них смол, мг на 100 мл палива Температура спалаху, оС Вміст механіч-них домішок та води Темпера- тура початку кристалізації, оС Вміст водороз-чинних кислот та лугів Дата закінчення контролю якості Виснов-ок Підписи техніка-лаборанта та керівника лабораторії  
Початок пере-гонки   Пере-гонка 10% Пере-гонка 50% Пере-гонка 90% Пере-гонка 98%
                                     

Додаток 24

до пунктів 3.5.6, 3.5.7 Інструкції
з забезпечення заправлення повітряних
суден паливно-мастильними матеріалами
і технічними рідинами в підприємствах
цивільного авіаційного транспорту України

Журнал реєстрації результатів контролю якості технічних рідин та дистильованої води

Но- мер про- би Дата над- ход- ження проби Найме- нування техніч- ної рідини Мар- ка про- дук-ту Показник, який пере- віря- ється Результат визна- чення показ- ника Дата закін- чення контро- лю Висновок Підпи- си техні- ка-лабо- ранта і керів- ника лабора- торії
                 

Додаток 25

до пункту 3.5.9 Інструкції
з забезпечення заправлення повітряних
суден паливно-мастильними матеріалами
і технічними рідинами в підприємствах
цивільного авіаційного транспорту України

 

Паспорт якості №

Контрольна лабораторія авіаПММ ____________________________________________
( назва підприємства)

___________________________________________________________
(номер проби авіаПММ, ТР, місця відбору)
___________________________________________________________
( номер і дата акту на відбір проби)

Назва показників якості Норма за НД Результат аналізу
Перелік показників якості авіаПММ і ТР в обсязі повного контролю якості відповідно з ДСТУ 3982-2000 і цією Інструкцією Вказуються норми за ДСТУ, ГСТУ, ГОСТ на відповідний продукт   Вказуються результати аналізу, які отримані в лабораторії
     

Дослідження проведене «_____» __________________200 р.

Висновок: „відповідає ДСТУ, ГСТУ, ГОСТ_____________ за перевіреними показниками”

або: „не відповідає ДСТУ, ГСТУ, ГОСТ _____________
(вказується за якими показниками)”

Керівник лабораторії _________________________________
(підпис, прізвище)

Виконавець ___________________________________
___________________________________
(підпис, прізвище)

Додаток 26

до пункту 3.5.9 Інструкції з
забезпечення заправлення повітряних
суден паливно-мастильними матеріалами
і технічними рідинами в підприємствах
цивільного авіаційного транспорту України

 

Паспорт якості №

на дистильовану воду в резервуарі, тарі, ВЗА

Контрольна лабораторія авіаПММ____________________________________
( найменування підприємства )

№ п/п Назва показника якості Норма по НД Результати аналізу
Вміст солі, мг/л    
Концентрація водневих іонів (pН)    

Висновок: вода відповідає технічним вимогам.

Керівник лабораторії ___________________________
(підпис, прізвище)

Технік – лаборант ______________________________________
(підпис, прізвище)

Додаток 27

до пункту 4.3.3 Інструкції з
забезпечення заправлення повітряних
суден паливно-мастильними матеріалами
і технічними рідинами в підприємствах
цивільного авіаційного транспорту України

Промивання та очищення ємностей і систем централізованої заправки

Резервуари

Після закінчення очищення резервуари піддаються технічному огляду і перевірці якості очищення. При цьому звертається увага на повну відсутність залишків палива, на якість зачищення зварених швів, стінок резервуарів, покрівлі ферм і внутрішнього устаткування від корозії, відсутність твердих залишків, пилу, смолистих відкладень, волокон від обтирального матеріалу, крапель води.

Якість очищення визначається спробним протиранням поверхні чистою серветкою з безворсової бавовняної тканини, на якій не повинні залишатися забруднення.

Ділянки внутрішньої поверхні, які найбільш зазначають корозії, повинні бути зачищені металевими щітками і протерті безворсовою бавовняною тканиною, змоченою гасом.

При перевірці якості очищення резервуарів, які мають внутрішнє захисне покриття, додатково повинна бути звернена увага на відсутність корозії на внутрішній поверхні резервуарів і сколення захисного шару.

Після наповнення резервуара паливом проводиться:

 • зливання відстою і візуальний контроль чистоти палива в донній пробі
  (у резервуарі з нижнім забором) або в пробі з ПСР (у резервуарі з верхнім забором );
 • посилення контролю стану засобів фільтрування (зливання відстою не рідше трьох разів за зміну, візуальний контроль чистоти палива, перепад тиску на фільтрах контролюється не рідше двох разів за зміну).

2. Ємності паливозаправника та автопаливоцистерни

Після закінчення очищення ємності ПЗ і АПЦ піддаються технічному огляду і контролю якості очищення аналогічно п.1 цього Додатку.

При перевірці якості зачищення особлива увага повинна бути звернена на стан внутрішнього антикорозійного покриття.

При наявності спучування, відшаровування і лущення покриття цистерни сумарною площею більше 0,25 м2 або окремих суцільних ділянок із приведеним діаметром більше 5 см ПЗ (АПЦ) до використання не допускаються, а дефекти підлягають усуненню.

Після наповнення ПЗ (АПЦ) паливом проводиться зливання відстою з відстійників і фільтра ПЗ та візуальний контроль чистоти палива, підсилюється контроль перепаду тиску на фільтрі ПЗ.

Контроль якості очищення здійснює комісія, яка призначається керівником підприємства. Допуск резервуарів, ПЗ, АПЦ до експлуатації проводиться на підставі акта комісії.

3. Ємності оливозаправника

Ємності ОЗ очищаються ( промиваються ) не рідше одного разу на рік, а також при виявленні забруднення і при переведенні ОЗ на іншу марку оливи незалежно від встановленого терміну.

Промивання котла ОЗ здійснюється шляхом заливання в нього 80-100 дм3 (л) неетильованого бензину і витримування його протягом 6-7 годин. Після цього весь бензин з ємності зливається, знімається денце відстійника, розкриваються люки на задній стінці кабіни і через люки струменем внутрішня поверхня котла промивається неетильованим бензином.

4. Промивання системи централізованої заправки

Промивання системи ЦЗС повинно виконуватися за технологією, спеціально розробленою для конкретної системи ЦЗС, у залежності від її подачі, довжини і діаметра трубопроводів, кількості виконавців, допоміжного устаткування, послідовності виконання операцій.

Для промивання ЦЗС необхідно мати:

 • спеціально виділені ПЗ і АПЦ;
 • додаткові фільтри грубого очищення (ФГО);
 • сбірно-розбірні трубопроводи;
 • транспортні засоби;
 • портативні радіопередавачі;
 • посуд для відбору проб;
 • прилади для оперативного контролю якості промивання;
 • відра, щітки, губки;
 • захисні засоби для забезпечення безпеки персоналу і засоби пожежної безпеки.

Для промивання повинні бути тимчасово демонтовані витратоміри, вилучені з корпусів фільтроелементи, закриті засувки гідроамортизаторів, заглушені спеціальними фланцями трубопроводи до гідрантних колонок.

Необхідні зв'язки повинні бути відновлені за допомогою тимчасових трубопроводів, уставок байпасів.

Перед промиванням система повинна бути заповнена авіапаливом.

Промивати трубопроводи слід послідовно по ділянках і одночасно тільки одну нитку.

Закільцювання груп устаткування і трубопроводів допускається тільки в окремих технічно обґрунтованих випадках.

Прокачування палива при промиванні проводиться насосами системи ЦЗС, керування якими здійснюється вручну.

Подача насосів при прокачуванні може становити від 30 до 100% максимального витрачування палива через трубопровід, що промивається, і повинна збільшуватися поступово, з урахуванням якості промивання.

Загальна кількість потрібного для промивання системи ЦЗС палива може складати 200 – 300% загального об’єму трубопровідної системи, що промивається, і повинна визначатися з урахуванням конкретних діаметрів і довжини трубопроводів.

Рекомендується така послідовність промивання:

 • трубопроводи резервуарного парку;
 • колектори насосної станції;
 • трубопроводи по ділянках у міру їх віддалення від насосної станції;
 • розподільні трубопроводи;
 • витратні трубопроводи до гідрантних колонок.

В залежності від особливостей схеми трубопровідної мережі, наявності на трасі технологічних колодязів і запірної арматури послідовність промивання може мінятися.

Промивання точок зливання повинно здійснюватися одночасно з промиванням трубопроводів. Якість промивання залежить від чистоти палива.

На першому етапі промивання контроль чистоти палива здйснюється візуально, потім – за допомогою ІЯП і лабораторного аналізу проб.

Відбір проб і контроль якості повинні здійснюватися після кожного промивання. Паливо, яке використовується для промивання, можна застосовувати повторно після відстоювання, фільтрування і контролю на відповідність вимогам цієї Інструкції.

Витратні трубопроводи до гідрантних колонок промиваються послідовно прокачуванням через них палива в ПЗ.

До фланців, встановлених на трубопроводах замість гідрантних колонок, за допомогою перехідника з відповідним фланцем по УБС кріпиться рукав ПЗ. Фільтри ПЗ, які використовуються для промивання, звільняються від пакетів, а конус рукавів обладнується наконечником з фільтрувальною сіткою з вічками 100 – 150 мкм для видалення забруднень.

Забруднення збирають на додаткових ФГО, вмонтованих у різних ділянках системи ЦЗС, і періодично видаляють.

Після промивання відновлюють тимчасово демонтоване устаткування, зачищають резервуари ЦЗС, які використовуються для промивання, виконують пробний пуск устаткування, перевірку готовності технологічних схем, систем керування, захисту, сигналізації та готують систему до нормальної експлуатації.

Після промивання, налагодження і попередньої перевірки функціонування всіх вузлів і елементів системи проводять її випробування, перед початком випробувань необхідно:

 • відібрати донну пробу палива з витратного резервуара і візуально визначити наявність механічних домішок і води;
 • злити відстій з усіх точок контролю якості палива розвідної мережі трубопроводів;
 • злити відстій з фільтрів і фільтрів-сепараторів на пункті фільтрування, на ЗА та ПЗ.

Перевірку якості і чистоти палива виконують у пробах, які відбираються:

 • на виході з трубопровідної мережі ( зі зливних штуцерів гідрантних колонок);
 • на виході з заправного агрегату (через зливний кран перехідника);
 • з ПЗ після наповнення його ємності.

Під час випробування перевіряється точність дозування ПВК присадки на різних режимах дозування і заправлення.Просмотров 450

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2023 год. Все права принадлежат их авторам!