Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Порезервуарний передавальний журнал 1 частьПоможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Спирт етиловий

2.11.1. При технічному обслуговуванні і ремонті авіаційної техніки, проведенні аналізів якості авіаПММ і ТР застосовують спирти: етиловий ректифікований, фракція головна етилового спирту, етиловий денатурований (спирт технічний). Усі застосовувані спирти повинні відповідати чинним стандартам або технічним умовам.

Дистильована вода

2.12.1. Дистильована вода застосовується на ПС у системі упорскування води в двигуни при підвищених температурах навколишнього повітря і при виконанні аналізів якості авіаПММ.

2.12.2. Виробництво, зберігання, контроль якості і видачу на заправлення ПС дистильованої води здійснюють ПЗК (служба ПММ) і лабораторії ПММ підприємств ЦА. Порядок проведення цих робіт наведений у додатку 6.

2.12.3. Дистильована вода повинна відповідати чинним стандартам.

2.12.4. Дистильована вода, яка заправляється в баки ПС системи упорскування в двигун, повинна мати показник по солевмісту не більш 5 мг/дм3 (мг/л), а концентрація в ній водневих іонів (рН) повинна бути в межах 5,4 – 7,0.

2.12.5. Застосовувати для заправлення баків ПС системи упорскування води в двигуни воду, яка не відповідає вимогам з якості, ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ.

3. Контроль якості авіаційних паливно-мастильних матеріалів та технічних рідин

Організація і правила контролю якості авіаційних палив, олив, мастильних матеріалів і технічних рідин повинні відповідати вимогам Державного стандарту України ДСТУ 3982-2000. Цей стандарт встановлює вимоги до організації і порядку контролю якості авіаційних паливно-мастильних матеріалів і технічних рідин (авіаПММ і ТР), які застосовуються на ПС підприємств цивільного авіаційного транспорту України. Стандарт передбачає єдиний порядок і обсяг контролю якості авіаПММ і ТР при надходженні на склад ПММ підприємства, видачі на заправлення ПС, а також контролю якості на тимчасових аеродромах і посадкових площадках, застосування авіації в народному господарстві (ЗАНГ). Вимоги цього стандарту є обов'язковими для підприємств і організацій, що діють на території України.

Контроль якості авіаПММ і ТР – це процес установлення відповідності між фактичними показниками якості і зазначеними в нормативних документах (НД).

Проби авіаПММ і ТР для проведення контролю якості в залежності від призначення і виду транспортних постачань відбираються відповідно до ГОСТ 2517.

3.1. Контроль якості авіаційних паливно-мастильних матеріалів та технічних рідин під час надходження на склад

3.1.1. Авіаційні паливно-мастильні матеріали та технічні рідини надходять до підприємств спеціалізованим залізничним, водним, автомобільним транспортом, трубопроводами або в спеціальній тарі іншими транспортними засобами.

3.1.2.Під час надходження на склад підприємства авіаПММ або ТР до зливання в резервуари або приймання для зберігання здійснюється вхідний контроль якості.

3.1.3. Вхідний контроль якості авіаПММ і ТР здійснюється відповідальною особою ПЗК (служби ПММ) за затвердженими стандартом показниками якості з метою встановлення відповідності марки продукту, що надійшов на склад ПММ, марці, зазначеній у відвантажувальних документах та відповідності його якості вимогам НД за цими показниками.

3.1.4. Вхідному контролю якості повинен передувати комплекс заходів (згідно з ГОСТ 1510), котрі мають бути проведені відповідальною особою ПЗК (служби ПММ) для запобігання погіршенню якості авіаПММ і ТР, що надійшли на склад ПММ.

3.1.5. Відповідальна особа ПЗК (служби ПММ) зобов'язана:

 • перевірити справність транспортних засобів, наявність і цілісність пломб, чистоту нижніх зливних приладів;
 • звірити номери залізничних цистерн (вагонів) з номерами, зазначеними в транспортних накладних і актах технічного стану;
 • перевірити правильність та повноту заповнення постачальником паспортів якості і сертифікатів відповідності на авіаПММ і ТР і накладних;
 • зіставити фактичні дані паспортів якості авіаПММ та ТР, що надійшли, з вимогами НД;
 • перевірити відповідність маркування на тарі відвантажувальним документам та справність тари;
 • визначити наявність підтоварної води та її рівень;
 • у разі перевезення авіаПММ і ТР водним транспортом одержувач продукту зобов'язаний вимагати капітанську пробу.

3.1.6. Вхідний контроль якості палив для реактивних двигунів, авіаційних бензинів, авіаційних олив та мастил, протильодотвірних рідин проводять на зливо-наливному пункті або в місцях приймання продуктів у тарі на складі ПММ підприємства, а противодокристалізаційних присадок (ПВК присадок) і дистильованої води – у лабораторії авіаПММ.

3.1.7. Відповідальна особа ПЗК (служби ПММ) відбирає об'єднану пробу (порядок відбору, дослідження та транспортування проб прописаний у
додатках 7-10). Відібрана об’єднана проба потім зберігається на складі ПММ до проведення повного контролю якості, і складає акт на відбір проб (додаток 11).

3.1.8. Вхідний контроль якості авіаПММ та ТР проводиться за показниками, наведеними у табл.1

Таблиця 1

Перелік показників якості, які перевіряються під час вхідного контролю якості авіаційних паливно-маститильних матеріалів та технічних рідин

Назва авіаційних паливно-мастильних матеріалів та технічних рідин Показник якості
Палива для реактивних двигунів Густина за температури 20оС Вміст механічних домішок та води
Авіаційні бензини Густина за температури 20оС Колір та прозорість Вміст механічних домішок та води
Авіаційні олива і оливосуміші Густина за температури 20 оС Вміст механічних домішок та води
Противодокристалізаційні присадки * Густина за температури 20оС Зовнішній вигляд Вміст механічних домішок Вміст води Показник заломлення Вміст розчинних забруднень
Протильодотвірні рідини Густина за температури 20оС Зовнішній вигляд Вміст механічних домішок
Вода дистильована Вміст солей Концентрація водневих іонів (рН)
Технічні рідини для авіаційних гідросистем Контроль якості не проводиться
Пластичні мастила Контроль якості не проводиться

* Порядок застосування і контролю якості противодокристалізаційноїприсадки "И-М" виробництва Росії викладений в ОСТ 54-3-175-73-99 і зміні №1, затвердженим і введеним в дію 30.06.03 р., а також в інструкції, затвердженій генеральним директором ДП "УкравіаПММ" від 25.10.02 р.

3.1.9. У разі позитивного висновку вхідного контролю якості і при наявності паспорта якості постачальника, який підтверджує кондиційність отриманого продукту за всіма показниками НД, дозволяється проводити зливання авіаПММ та ТР із транспортних засобів у резервуари складу ПММ, про що робиться відповідна відмітка в журналі реєстрації надходження авіаПММ та ТР (додаток 12).На паспортах постачальника (відправника) робиться відмітка про номери цистерн, що надійшли, дату зливання продукту, вказується, у які резервуари злиті авіаПММ та ТР, прізвище особи, під керівництвом якої здійснюється зливання. Паспорт якості постачальника зберігається на підприємстві ЦА не менше 1 року після витрачання даної партії авіаПММ.

3.1.10. У разі негативного висновку вхідного контролю якості проводиться відбір проб авіаПММ та ТР із транспортних засобів відповідно до ГОСТ 2517 та донної проби з оформленням акту комісії (додаток 11) на відбір проб для повного та арбітражного контролю якості (згідно з п.п. 3.2.1 і 3.2.3 цієї Інструкції ).

Проби авіаПММ, взяті з різних рівнів, зберігаються на авіапідприємстві до з'ясування причини некондиційності продукту.

3.1.11. При надходженні палива на склад ПММ авіапідприємства трубопроводом із резервуарів нафтобази постачальника необхідно відібрати пробу перед початком перекачування з резервуара нафтобази і пробу палива з приймального резервуару складу ПММ (у разі наявності його залишків у цьому резервуарі).

Після перекачування проводять повний контроль якості продукту, злитого в резервуари складу ПММ авіапідприємства.

За позитивного висновку відібрані проби утилізують. У разі негативного висновку проводять повний, а при необхідності, – арбітражний контроль якості відібраних проб палива для встановлення причин його некондиційності.

3.2. Контроль якості авіаційних паливно-мастильних матеріалів та технічних рідин під час зберігання на складі ПММ

Під час зберігання авіаПММ та ТР на складі ПММ підприємства проводиться повний, оперативний та арбітражний контроль якості продукту.

3.2.1. Повний контроль якості

3.2.1.1. Повний контроль якості авіаПММ та ТР проводиться з метою встановлення відповідності їхньої якості вимогам НД за показниками, наведеними у табл. 2.

3.2.1.2. Відповідність якості авіаПММ і ТР вимогам НД за показниками якості встановлюється згідно з паспортом якості постачальника.

3.2.1.3. Повний контроль якості авіаПММ і ТР проводиться в лабораторії ПММ авіапідприємства.

3.2.1.4. Відбір проб для проведення повного контролю якості виконується фахівцем ПЗК (служби ПММ).

Таблиця 2

Перелік показників якості, які перевіряються при зберіганні авіаційних паливно-мастильних матеріалів та технічних рідин

Назва авіаційних паливно-мастильних матеріалів та технічних рідин Показник, який визначають під час контролю якості
повного оперативного
Палива для реактивних двигунів Густина за температури 20 0С Фракційний склад Вміст водорозчинних кислот та лугів Вміст механічних домішок та води Температура спалаху в закритому тиглі В'язкість за температури 200 С Кислотність Температура початку кристалізації * Вміст фактичних смол Густина за температури 20 0С Фракційний склад Вміст водорозчинних кислот та лугів Вміст механічних домішок та води Температура спалаху в закритому тиглі
Авіаційні бензини Густина за температури 200 С Колір та прозорість Фракційний склад Вміст водорозчинних кислот та лугів Вміст механічних домішок та води Вміст фактичних смол Вміст ТЕС Октанове число ** Густина за температури 200 С Колір та прозорість Фракційний склад Вміст водорозчинних кислот та лугів Вміст механічних домішок та води Вміст фактичних смол
Авіаційні оливи та оливосуміші Густина за температури 200 С В'язкість за температури 20, 50 і 1000 С ( у залежності від марки оливи) Вміст водорозчинних кислот та лугів Вміст механічних домішок та води Температура спалаху (у залежності від марки оливи визначається у відкритому чи закритому тиглі) Кислотне число Коксівність *** Густина за температури 200 С В'язкість за температури 20, 50 і 1000 С ( у залежності від марки оливи) Вміст водорозчинних кислот та лугів Вміст механічних домішок та води Температура спалаху (у залежності від марки оливи визначається у відкритому чи закритому тиглі)
Пластичні мастила Зовнішній вигляд Вміст води Вміст механічних домішок Температура краплепадіння **** Вміст вільних лугів та органічних кислот Колоїдна стабільність (якщо передбачено НД) Не проводиться
Противодокристалізаційні присадки Густина за температури 200 С Зовнішній вигляд Вміст механічних домішок Вміст води Вміст розчинних забруднень Показник заломлення Не проводиться
Протильодотвірні рідини Густина за температури 200 С Зовнішній вигляд Вміст механічних домішок В'язкість за температури 200 С (для рідини «Арктика-200») Реакція середовища (pН) Густина за температури 200 С Зовнішній вигляд Вміст механічних домішок
Технічні рідини для авіаційних гідросистем Густина за температури 200 С Зовнішній вигляд В'язкість за температури 500 С Температура спалаху у відкритому тиглі Не проводиться
Вода дистильована Вміст солі Концентрація водневих іонів (рН), визначається в разі зберігання дистильованої води один раз на добу Не проводиться

* Визначається у разі змішаних (послідовних) перекачувань по магістральному трубопроводу та перевезень водою, коли перевірені показники якості палива відповідають НД, але є розбіжності, що виходять за допустимі границі відтворювання результатів аналізу, між результатами повного контролю якості лабораторії ПММ підприємства ЦА та даними паспорта постачальника.
** Визначається в разі зберігання авіабензинів у підприємствах ЦА понад 12 місяців.
*** Визначається тільки для оливи МС-20 та її аналогів, призначених для заправлення літаків та вертольотів з поршневими двигунами.
**** Визначається для захисних та ущільнювальних мастил.

Примітка 1. Повний контроль якості ПВК присадок проводиться один раз на три місяці.

Примітка 2. Аналіз на вміст води і розчинних забруднень у ПВК присадках з витратної ємності проводиться один раз на тиждень.

Примітка 3. У підприємствах, що не мають лабораторій авіаПММ, у разі зберігання авіапалива з ПВК присадкою у горизонтальних резервуарах або ємностях паливозаправників (ПЗ), контроль концентрації ПВК присадки в авіаційному паливі проводиться перед початком витрачання авіапалива та щоденно після 10 діб зберігання.

Примітка 4. Контроль якості мастил, олив та технічних рідин, що надходять розфасованими в герметично закритій тарі, проводиться в обсязі вимог повного контролю якості тільки після закінчення гарантійного терміну зберігання, а також у разі зруйнування пакування або коли є підозра щодо можливого псування продукту (п.4.5.7). У разі подальшого зберігання продукту такий контроль якості проводиться кожні три місяці.

3.2.1.5. Повний контроль якості авіаПММ і ТР виконують:

 • після наповнення приймального резервуару до початку витрачання продукту для заправлення ПС;
 • після внутрішньоскладських перекачувань або після перекачування з одного складу ПММ на інший до початку витрачання продукту з резервуара для заправлення ПС;
 • після доливання продукту в резервуари складу ПММ;
 • у разі зберігання авіаПММ і ТР на складі ПММ понад 6 місяців (за винятком ПВК присадок, повний контроль якості яких проводять один раз за 3 місяці);
 • у разі виникнення підозри про погіршення якості продукту.

3.2.2. Оперативний контроль якості

3.2.2.1. Оперативний контроль якості авіаПММ і ТРпроводять з метою виявлення початку зміни їхньої якості під час зберігання на складі ПММ підприємства та за необхідності перевірки якості без проведення повного контролю якості. Оперативний контроль якості проводять за показниками якості, наведеними у табл. 2.

3.2.2.2. Оперативний контроль якості авіаПММ і ТР проводиться в лабораторії ПММ авіапідприємства.

3.2.2.3. Відбір проб для проведення оперативного контролю якості авіаПММ і ТР виконується фахівцем ПЗК (служби ПММ).

3.2.2.4. Оперативний контроль якості авіаПММ і ТРпроводять:

 • у разі зберігання понад три місяці;
 • в інших випадках – за необхідності перевірки якості без проведення повного контролю якості.

3.2.3. Арбітражний контроль якості

3.2.3.1. Арбітражний контроль якості авіаПММ і ТР, які надійшли на склад ПММ або відвантажені зі складу ПММ підприємства, проводять у разі виникнення розбіжностей в оцінюванні їхньої якості лабораторіями ПММ відправника й одержувача.

3.2.3.2. Арбітражний контроль якості проводять представники лабораторій, між якими виникли суперечки, і (за необхідності) нейтральної лабораторії.

3.2.3.3. Відбір проб для проведення арбітражного контролю якості проводить спеціальна комісія, яку призначає керівник підприємства.

3.2.3.4. На відібрану для арбітражного аналізу пробу авіаПММ і ТР оформляється акт відповідної форми (додаток 11).

3.3.Контроль якості авіаційних паливно-мастильних матеріалів перед заправленням повітряних суден

3.3.1. Контроль якості авіаційних палив і олив перед заправленням ПС є заключним етапом контролю якості цих ПММ в авіапідприємствах і здійснюється з метою забезпечення заправлення ПС потрібними марками кондиційних авіаційних палив та олив, визначення рівня їхнього очищення від механічних домішок та води.

3.3.2. Заправлення ПС авіаційними паливами та оливами з домішками води, кристалами льоду та механічними домішками ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ.

3.3.3. Перед заправленням ПС авіаційними паливами і оливами контроль їхньої якості проводять на складі ПММ (ПММ знаходяться у витратних резервуарах складу або ЦЗС), на стоянці спеціального автотранспорту (ПММ знаходяться у засобах заправлення) та біля ПС.

3.3.4. Залежно від місця проведення (на складі ПММ, ЦЗС, на стоянці спецавтотранспорту або стоянці ПС) контроль якості авіаПММ під час видавання на заправлення ПС буває: початковий, проміжний та завершальний.

3.3.5. Початковий контроль якості.

3.3.5.1. Початковий контроль якості проводиться на складі ПММ черговим фахівцем ПЗК (служби ПММ).

3.3.5.2. До початку видавання авіаПММ із витратного резервуара в засоби заправлення, черговий фахівець ПЗК (служби ПММ) перевіряє:

 • наявність паспорта якості на авіаПММ;
 • відсутність води, кристалів льоду та механічних домішок у донній пробі, взятій з витратних резервуарів перед початком видавання з них, а також в об'єднаній пробі. Відібрані проби зберігають на складі ПММ протягом 3-х діб після повного витрачання продукту.

У процесі видачі перевірку на відсутність води, кристалів льоду та механічних домішок у донній пробі проводять на початку роботи кожної зміни візуально.

За позитивного висновку контролю чистоти палива або оливи у витратному резервуарі на складі ПММ і наявності паспорта якості черговий фахівець ПЗК (служби ПММ) дає дозвіл на видавання палива або оливи з резервуара складу ПММ у засоби заправлення ПС або ЦЗС та робить у порезервуарному передавальному журналі (додаток 13) запис: “Вода та механічні домішки відсутні, видавання дозволяю”.

3.3.5.3. На складі ПММ черговий фахівець ПЗК (служби ПММ) також контролює:

 • наявність води, кристалів льоду та механічних домішок у пробах з відстійників фільтрів і фільтрів-сепараторів фільтраційних станцій, роздавальних пунктів, ПЗ, ОЗ до видавання авіаПММ у засоби заправлення на початку роботи кожної зміни;
 • відповідність маркування ПЗ, ОЗ марці авіаПММ, що заливаються.

Перевірка на відсутність води, кристалів льоду та механічних домішок у пробах з відстійників ПЗ або ОЗ після їх наповнення проводиться візуально та за допомогою індикатора якості палива. У разі виявлення механічних домішок та води у пробі авіаційного палива з відстійника ПЗ після додаткового відстоювання зливають 20 дм3 відстою палива й у разі повторного їх виявлення ПЗ від заправлення усувається.

Під час різких добових перепадів температури (150 С та більше) або вологості навколишнього середовища 85% та вище зливання відстою із засобів фільтрації, перевірка вмісту води проводиться не менше трьох разів на зміну.

3.3.5.4. За умови позитивного висновку контролю якості палива або оливи у засобах заправлення ПС після їх наповнення черговий спеціаліст ПЗК (служби ПММ) видає водію ПЗ, ОЗ контрольний талон на авіаПММ за формою (додатки 14,15) з відміткою в журналі видачі контрольних талонів (додаток 16) або робить запис у раніше виданому контрольному талоні. Термін дії контрольного талона – 10 діб.

3.3.5.5. У разі заправлення ПС паливом за допомогою ЦЗС на льотному полі відповідальна особа ЦЗС перевіряє наявність води та механічних домішок у пробах палива, відібраних з відстійників фільтрів заправного агрегату (ЗА) після зливання відстою або з роздавального крану, наконечника нижньої заправки, гідрантів ЦЗС – візуально та за допомогою індикатора якості палива (ІЯП). За умови позитивних результатів перевірки відповідальна особа ЦЗС оформляє контрольний талон (додатки 17,18) або робить запис у раніше виданому контрольному талоні.

3.3.6. Проміжний контроль

3.3.6.1. Проміжний контроль якості авіаційних палив і олив проводиться відповідальною особою на стоянці спеціального автомобільного транспорту в засобах заправлення ПС (ПЗ, ОЗ) до початку заправлення ПС згідно з
додатком 1.

3.3.6.2. Обов'язки відповідальної особи:

 • перевірити наявність та правильність оформлення контрольного талона (додатки 14, 15, 17, 18);
 • встановити відповідність маркування ПЗ, ОЗ марці залитого в них авіаПММ;
 • переконатися у відсутності води та механічних домішок у пробі палива, взятого з відстійника ПЗ після прибуття на місце стоянки та відстоювання протягом 15 хвилин – візуально та за допомогою ІЯП.

3.3.6.3. За умови позитивних результатів контролю відповідальна особа дозволяє заправлення ПС і заповнює контрольний талон на авіаПММ (графа – “Заповнюється на стоянці спецавтотранспорту”).

3.3.6.4. Відмітка в контрольному талоні на авіаПММ про відсутність води та механічних домішок у паливі, що знаходиться в ПЗ, дійсна протягом шести годин, після чого зливають відстій і проводять повторну перевірку з відміткою в контрольному талоні.

3.3.6.5. Перевірка на відсутність води та механічних домішок в оливі, що знаходиться в ОЗ, робиться один раз за зміну з відповідною відміткою в контрольному талоні.

Під час різких добових перепадів температури (150 С та більше) або вологості навколишнього середовища 85% та більше контроль на відсутність води в оливі, що знаходиться в ОЗ, здійснюється не менше трьох разів за зміну.

3.3.6.6. Контрольний талон на авіаПММ, оформлений відповідальною особою, видається водієві ПЗ (ОЗ) і є документом, що дозволяє заправлення ПС.

3.3.7. Завершальний контроль якості

3.3.7.1. Завершальний контроль якості авіаційних палив та олив організують і виконують фахівець інженерно-авіаційної служби та представник екіпажу ПС за участю відповідальної особи ПЗК (служби ПММ).

3.3.7.2. При цьому перевіряють:

 • наявність контрольного талона на авіаПММ та правильність його оформлення;
 • наявність механічних домішок та води в пробі авіаПММ із відстійника ПЗ або ОЗ, відстійників фільтрів ЗА ( за вимогою екіпажу ПС).

3.4. Контроль якості авіаційних паливно-мастильних матеріалів та тех-нічних рідин на аеродромах застосування авіації в народному господарстві

3.4.1. На складах ПММ аеродромів ЗАНГ можуть зберігатися авіаційні бензини, палива для реактивних двигунів, авіаційні оливи і противодокристалізаційні присадки (авіаПММ та ПВК присадки).

3.4.2. АвіаПММ та ПВК присадки на аеродроми ЗАНГ повинні надходити спеціалізованим транспортом або в спеціальній тарі.

3.4.3. Контроль якості авіаПММ і ПВК присадок виконує експлуатаційне підприємство авіаційного транспорту.

3.4.4. Контроль якості авіаПММ та ПВК присадок повинні виконувати особи, що мають посвідчення на право самостійної роботи, яке видається експлуатаційним авіапідприємством.

3.4.5. АвіаПММ та ПВК присадки повинні надходити на аеродром ЗАНГ зі складу ПММ експлуатаційного авіапідприємства або зі складу ПММ нафтобази, обладнаної системою їх підготовки до видавання на склад ПММ аеродрому ЗАНГ.

3.4.6. АвіаПММ та ПВК присадки, що надходять на склад аеродрому ЗАНГ, повинні мати паспорт якості, виданий лабораторією ПММ експлуатаційного авіапідприємства або лабораторією нафтобази з позначкою дати видавання та терміну його придатності.

3.4.7. На складі ПММ аеродрому ЗАНГ виконується вхідний контроль якості та контроль якості авіаПММ та ПВК присадок перед видаванням для заправлення ПС.

У разі довгострокового зберігання авіаПММ та ПВК присадок лабораторія ПММ експлуатаційного підприємства повинна здійснювати оперативний та повний контроль їхньої якості згідно з п.п.3.2.2 та 3.2.1 цієї Інструкції.

3.4.8. Вхідний контроль якості

3.4.8.1. Проведенню вхідного контролю якості авіаПММ та ПВК присадок, їх зливанню в резервуари аеродрому ЗАНГ передує виконання комплексу заходів, спрямованих на запобігання погіршення їхньої якості.

Цей комплекс заходів виконується за порядком, що встановлюється технологічною картою виконання робіт на аеродромі ЗАНГ, які забезпечують заправлення ПС якісними авіаПММ.

3.4.8.2. Вхідний контроль якості проводять згідно з п.п.3.1.7, 3.1.8 та 3.1.9 цієї Інструкції.

3.4.9. Контроль якості під час зберігання

3.4.9.1. Під час зберігання авіаПММ та ПВК присадок виконують повний та оперативний контроль якості.

3.4.9.2. Повний контроль якості проводять згідно з п.п. 3.2.1.1, 3.2.1.2 та 3.2.1.3 цієї Інструкції.

3.4.9.3. Оперативний контроль якості проводять згідно з п.п. 3.2.2.1, 3.2.2.2 та 3.2.2.4 цієї Інструкції.

3.4.9.4. На підставі висновку повного контролю якості лабораторія ПММ експлуатаційного авіапідприємства оформляє згідно з п.3.5.10 та видає на склад ПММ аеродрому ЗАНГ паспорт якості на авіаПММ та ПВК присадки з позначенням терміну придатності.

3.4.9.5. На підставі результатів оперативного контролю якості авіаПММ приймається рішення про необхідність виконання повного контролю якості авіаПММ із записом у журналі реєстрації результатів контролю якості й оформленням нового паспорта якості.

3.4.9.6. Під час доливання авіаПММ та ПВК присадок у резервуари складу ПММ аеродрому ЗАНГ чинним паспортом якості вважається паспорт, який підтверджує якість більшого об’єму авіаПММ або ПВК присадки в резервуарі.

3.4.9.7. Акти відбору проб, паспорти якості на авіаПММ та ПВК присадки зберігаються на аеродромі ЗАНГ протягом трьох місяців після їх витрачання.

3.4.10. Контроль якості під час видавання на заправлення повітряних суден

3.4.10.1. Перед початком польотів ПС щоденно здійснюються: перевірка готовності засобів заправлення аеродрому ЗАНГ до роботи згідно з технологічною картою; перевірка на відсутність механічних домішок та води, кристалів льоду в пробі авіаПММ, яка відібрана з нижнього рівня витратного резервуару після зливання відстою; перевірка наявності паспорта якості на авіаПММ та ПВК присадки. Результати перевірки записують у журнал реєстрації проміжного контролю якості авіаПММ і допуску технічних засобів до роботи (додаток 19).

3.4.10.2. У разі застосування палив із ПВК присадками перевіряють їхню концентрацію.

3.5. Порядок ведення документації з контролю якості авіаційних па-ливно-мастильних матеріалів та технічних рідин у лабораторії паливно-мастильних матеріалів авіапідприємства

При проведенні контролю якості авіаПММ та ТР у лабораторії ПММ ведеться відповідна документація, яка встановлена стандартом ДСТУ 3982-2000 (додатки 11, 20 – 26).

3.5.1. На відбір проби авіаПММ та ТР складають акт відбору проби (додаток 11).

3.5.2. Проби авіаПММ та ТР, що надійшли в лабораторію для аналізу, реєструють в журналі реєстрації проб під відповідним номером (додаток 20).

3.5.3. Після реєстрації проби в лабораторії авіаПММ в акті на її відбір проставляють номер проби. Надалі його вказують на всіх документах, пов'язаних з якістю цього продукту; під цим номером записують показники якості в журналі результатів аналізу, цей же номер надається паспорту якості.

3.5.4. Проби авіаПММ та ТР, які направлені для аналізу до іншої лабораторії, реєструють у тому самому журналі (додаток 20), у графі 8 вказують, до якої лабораторії направлено пробу.

3.5.5. Результати аналізів авіаПММ, виконаних у лабораторії, записують у журнал результатів контролю якості (додатки 21 – 23).

3.5.6. Результати аналізів ТР та дистильованої води, виконаних у лабораторії, записують у журнал результатів контролю якості технічних рідин (додаток 24). Можливе ведення окремих журналів.

3.5.7. У графі "Висновок" (додатки 21 – 24) слід писати: "Відповідає НД (ДСТУ, ГОСТ, ТУ та ін.) за перевіреними показниками..." або "Не відповідає НД" із наведенням конкретних показників, за якими виявлено відхилення, номер і дату видачі паспорта якості постачальника.

3.5.8. Під час контролю якості оливосумішей у графі "Висновок"
(додаток 21) слід писати: "Відповідає технічним вимогам на оливосуміш..." або " Не відповідає технічним вимогам на оливосуміш..." із наведенням конкретних показників, за якими виявлено відхилення.

3.5.9. За умови позитивних результатів проведених досліджень якості авіаПММ та ТР, дистильованої води лабораторія авіаПММ на підставі записів у журналі результатів аналізів оформляє паспорт якості на ці продукти за встановленою формою (додатки 25, 26).

3.5.10. Паспорти якості авіаПММ та ТР, які надсилають до інших лабораторій, засвідчують печаткою авіапідприємства.

3.5.11. За результатами оперативного контролю якості авіаПММ та ТР встановлюється початок зміни їх якості та необхідність дострокового повторного виконання повного контролю якості з новим записом у журналі реєстрації результатів контролю якості й оформленням нового паспорта якості на ці продукти.

Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Просмотров 660

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!