Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Оборотна відомість за синтетичними рахунками№ рахунку Найменування рахунку. Сальдо початкове Обороти за місяць Сальдо на кінець
Дт Кт Дт Кт Дт Кт
               

 

 

Завдання 4.2.

На синтетичному рахунку “ Виробничі запаси”, субрахунок “ Сировина і матеріали” на 1 грудня 200 року значиться дебетове сальдо 680 грн., яке відображено на аналітичних рахунках “ Залізо штабове” 20 т вартістю 200 грн. і “ Сталь ресорсна “ 4,8 т вартістю 480 грн.

За грудень проведено такі господарські операції:

1. Надійшло від постачальників: залізо штабове 2 т вартістю 20 грн.; сталь ресорсна 1,5 т вартістю 150 грн.

2. Видано на виробництво: залізо штабове 10 т вартістю 100 грн.; сталь ресорсна 4,8 т вартістю 480 грн.

Необхідно:

- відкрити синтетичний рахунок та відповідні аналітичні рахунки;

- записати обіг коштів за місяць;

- визначити сальдо на початок наступного місяця.

 

Для відкриття аналітичних рахунків слід використати таблицю наступної форми (табл.1).

Рахунок

ДЕБЕТ КРЕДИТ
Номер операції Сума Номер операції Сума
       
       
       
       
       

Рахунок

ДЕБЕТ КРЕДИТ
Номер операції Сума Номер операції Сума
       
       
       
       
       

Рахунок

ДЕБЕТ КРЕДИТ
Номер операції Сума Номер операції Сума
       
       
       
       
       

Оборотна відомість за рахунками аналітичного обліку до синтетичного рахунку 20 __________________ за субрахунком 201

______________________________

№п/п Найменування аналіт. рахунку. Одиниця вимірювання Надійшло Вибуло Залишок
Кіль-кість Сума, грн Кіль-кість Сума, грн Кіль-кість Сума, грн
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

 Оборотна відомість за синтетичними рахунками

№ рахунку Найменування рахунку. Сальдо початкове Обороти за місяць Сальдо на кінець
Дт Кт Дт Кт Дт Кт
               

 


 

Тема 5. ПЕРВИННЕ СПОСТЕРЕЖЕННЯ, ДОКУМЕНТАЦІЯ І ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ

Питання для обговорення:

1. Що таке первинний документ?

2. Які обов’язкові реквізити первинних документів для надання їм юридичної сили?

3. В чому полягає суть символьної форми індексації інформації?

4. Назвіть приклади розпорядчих документів.

5. Які питання включає програма дослідження документаційних процесів?

6. В чому полягає суть уніфікації?

7. Що таке документооборот?

8. Як поділяються документи за способом отримання?

9. Хто проводить інвентаризацію на підприємстві?

10. Коли проведення інвентаризації є обов’язковим?

Тестові завдання:

1. Первинні документи – це:

а) письмова фіксація достовірності виконання господарської операції, складений у момент її здійснення;б) відомості складені за економічними ознаками господарських операцій у хронологічній послідовності їх виконання;

в) книги складені за економічними ознаками господарських операцій у хронологічній послідовності їх виконання.

 

2. Алфавітна форма індексації інформації передбачає:

а) словесний запис у документі;

б) запис у документі цифрами;

в) запис у документі штриховими рисками.

3. Первинні документи за місцем складання поділяють на:

а) внутрішні і зовнішні;

б) грошові, матеріальні, розрахункові;

в) лінійні, анкетні, табличні.

 

4. Графік документообороту затверджує

а) керівник підприємства;

б) головний бухгалтер;

в) документознавець.

5. Форми проектування документів бувають:

а) паралельна, послідовна, змішана;

б) одноколонкова, багатоколонкова;

в) лінійна, анкетна, таблична.

 

6. Для обліку якого з перелічених об’єктів використовують розрахункові документи:

а) транспортні засоби;

б) авторські права;

в) розрахунки з дебіторами.

 

7. Виберіть, до якого виду первинних документів належить прибутковий касовий ордер

а) розпорядчі;

б) виправдувальні;

в) розпорядчо-виправдувальні.

 

8. До групи документів бухгалтерського оформлення відносять

а) банківський чек;

б) журнал реєстрації господарських операцій;

в) товарно-транспортна накладна.

 

9. Особливим видом планових інвентаризацій є

а) суцільна;

б) перманентна;

в) повна.

 

10. Результати інвентаризації відображають

а) щомісячно;

б) щоквартально;

в) у тому періоді, у якому було її завершено.

 

Практичні завдання:

Завдання 5.1.

10 грудня інженеру Раднюку В.С. видано під звіт на витрати відрядження 600 грн. Основа: наказ директора заводу № 3 Юрчишина С.І. від 8 грудня. Гроші видав касир Тимощук Л.П. на основі паспорта Радника В.С. Видачу грошей дозволив директор заводу Юрчишин С.І.

Необхідно:заповнити видатковий касовий ордер.

 

 


                                                      Типова форма N КО-2
                                                                                                   
                                                      Ідентифікаційний код ЄДРПОУ                      
(найменування підприємства (установи, організації))                                                
Видатковий касовий ордер
від "__" _______________ 20__ р.
Номер документа Дата складання   Кореспондуючий рахунок, субрахунок Код аналітичного рахунку Сума Код цільового призначення  
               
Видати  
        (прізвище, ім'я, по батькові)
Підстава:  
                                                                                                   
Сума  
  грн.   коп.                                                  
(словами)                                                                
Додаток:  
                                                                                                   
Керівник   Головний бухгалтер  
        (підпис, прізвище, ініціали)                     (підпис, прізвище, ініціали)
Одержав:   грн.   коп.  
          (словами)            
                                                                                                   
від "__" _______________ 20__ р.               Підпис одержувача      
За  
    (найменування, номер, дата та місце видачі документа, який засвідчує особу одержувача)
     
Видав касир                                                          
            (підпис, прізвище, ініціали)                                                        

Завдання 5.2.

Залишок грошей в касі на 10 грудня становить 620 грн. Надійшли в касу гроші згідно з чеком № 8312:

- для виплати заробітної плати - 110000 грн.

- на господарські потреби - 1600 грн.

- на відрядження - 600 грн.

Видано з каси:

- згідно з платіжною відомістю № 21 заробітну плату – 90000 грн.

- за видатковим касовими ордером № 12088 на господарські потреби – 1300 грн.

- за видатковим касовим ордером № 12089 на відрядження – 600 грн.

Проводив господарські операції касир Тимощук Л.П.

Необхідно:заповнити звіт касира.

 

 


Типова форма № КО-4

    ____________________________________________ (найменування підприємства (установи, організації)) Ідентифікаційний код ЄДРПОУ ______________
Касова книгана 20__ р. У цій книзі пронумеровано та прошнуровано ____ сторінок, опечатано печаткою М. П. Підпис "___" ________________ 20_ р.    


Каса за "___" ____________ 20__ р. Сторінка _____ Зразок 3, 5, 7, 9 та інших сторінок

 

Номер документа   Від кого отримано чи кому видано   Номер кореспон- дуючого рахунка, субрахунка Надходження Видаток     Л і н і я   в і д р і з у     Номер документа Від кого отримано чи кому видано Номер кореспон- дуючого рахунка, субрахунка Надход- ження Вида-ток  
 
  Залишок на початок дня   Х  
   
     
             
           
             
           
  Разом за день      
  _____________________    
Залишок на кінець дня   Х  
у тому числі на зарплату   Х  
Касир _______________ (підпис) Записи у касовій книзі перевірив і документи у кількості ____________ прибуткових та ____________ (словами) (словами) видаткових одержав. Бухгалтер __________ (підпис)  
                           

 

Типова форма № КО-4

    ____________________________________________ (найменування підприємства (установи, організації)) Ідентифікаційний код ЄДРПОУ ______________
Касова книгана 20__ р. У цій книзі пронумеровано та прошнуровано ____ сторінок, опечатано печаткою М. П. Підпис "___" ________________ 20_ р.    


Каса за "___" ____________ 20__ р. Сторінка _____ Зразок 3, 5, 7, 9 та інших сторінок

 

Номер документа   Від кого отримано чи кому видано   Номер кореспон- дуючого рахунка, субрахунка Надходження Видаток     Л і н і я   в і д р і з у     Номер документа Від кого отримано чи кому видано Номер кореспон- дуючого рахунка, субрахунка Надход- ження Вида-ток  
 
  Залишок на початок дня   Х  
   
     
             
           
             
           
  Разом за день      
  _____________________    
Залишок на кінець дня   Х  
у тому числі на зарплату   Х  
Касир _______________ (підпис) Записи у касовій книзі перевірив і документи у кількості ____________ прибуткових та ____________ (словами) (словами) видаткових одержав. Бухгалтер __________ (підпис)    
                           

Типова форма № КО-4

  ____________________________________________ (найменування підприємства (установи, організації)) Ідентифікаційний код ЄДРПОУ ______________
Касова книгана 20__ р. У цій книзі пронумеровано та прошнуровано ____ сторінок, опечатано печаткою М. П. Підпис "___" ________________ 20_ р.    


Каса за "___" ____________ 20__ р. Сторінка _____ Зразок 3, 5, 7, 9 та інших сторінок

 

Номер документа   Від кого отримано чи кому видано   Номер кореспон- дуючого рахунка, субрахунка Надходження Видаток     Л і н і я   в і д р і з у     Номер документа Від кого отримано чи кому видано Номер кореспон- дуючого рахунка, субрахунка Надход- ження Вида-ток  
 
  Залишок на початок дня   Х  
   
     
             
           
             
           
  Разом за день      
  _____________________    
Залишок на кінець дня   Х  
у тому числі на зарплату   Х  
Касир _______________ (підпис) Записи у касовій книзі перевірив і документи у кількості ____________ прибуткових та ____________ (словами) (словами) видаткових одержав. Бухгалтер __________ (підпис)  
                           

Примітка. Ця типова форма застосовується для обліку руху грошей у касі. Кожна сторінка касової книги складається з двох рівних частин: одна з них (з горизонтальним лініюванням) заповнюється касиром як перший примірник та залишається в книзі, друга (без горизонтального лініювання) заповнюється з лицьового і зворотного боків через копіювальний папір і як звіт касира є відривною частиною аркуша. Перші та другі примірники сторінок нумеруються однаковими номерами.

Записи касових операцій починаються на лицьовому боці невідривної частини аркуша (після рядка "Залишок на початок дня").

Спочатку аркуш згинають по лінії відрізу, підкладаючи відривну частину аркуша під ту, яка залишається в книзі. Для ведення записів відривну частину аркуша накладають на лицьовий бік невідривної частини та продовжують записи по горизонтальному лініюванню зворотного боку невідривної частини аркуша.

Бланк звіту до закінчення операцій дня, у який вони проводилися, не відривається.

У рядку форми "у тому числі на зарплату" зазначається сума за відомостями на виплату грошей, що не списана на видаток каси.


 

Завдання 5.3.

Результати контрольної перевірки товарно-матеріальних цінностей (табл.1).

Таблиця 1

Фактична наявність товарно-матеріальних цінностей

№ п/п Назва товарно-матеріальних цінностей Одиниця виміру Ціна, грн Фактична наявність
Кількість Сума, грн.
Шпилька шт
Штир підйомний шт
Болт шт
Втулка шт
Заклепка кг 1,56 70,2
Пружина шт
Аркуш мідний кг

 

Дані бухгалтерського обліку про наявність товарно-матеріальних цінностей на дату інвентаризації (табл.2).

Таблиця 2

Дані бухгалтерського обліку

про наявність товарно-матеріальних цінностетей (ІНВЕНТАРИЗАЦІЙНИЙ ОПИС )

№ п/п Назва товарно-матеріальних цінностей Одиниця виміру Ціна, грн Фактична наявність
Кількість Сума, грн.
Шпилька шт
Штир підйомний шт
Болт шт
Втулка шт
Заклепка кг 1,56 70,2
Пружина шт
Аркуш мідний кг

 

Необхідно:знайти результати інвентаризації.

 

 

АКТ
контрольної перевірки інвентаризації цінностей на __________________

 

_________________________________________________________________________________________

(назва підприємства, складу, комори, цеху, дільниці і т. ін., де проводилась інвентаризація)

"___" _______________ 199_ р.

Інвентаризація цінностей проводилась на _____________________________________________________

дата

комісією в складі:

голова ___________________________________________________________________________________

(посада, прізвище, ініціали)

 

Члени комісії:

_________________________________________________________________________________________

(прізвище, ініціали)

Контрольною перевіркою, проведеною _______________________________________________________

(посада, прізвище, ініціали)

встановлено:

I. Згідно з інвентаризаційним описом значиться в наявності ________________________________

найменувань цінностей на суму* ___________________________________________

II. Результати перевірки:

№ за описом Найменування цінностей, які контрольно перевірені Значиться в інвентаризаційному описі Фактично виявлено контрольною перевіркою Результати перевірки (+ більше, - менше)
кількість ціна* сума* кількість ціна* сума* кількість ціна* сума*
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
  Усього х х   х х   х х  

Підписи: ___________________________________________________________________

Особа, яка проводила контрольну перевірку

___________________________________________________________________

Голова інвентаризаційної комісії

___________________________________________________________________

Члени інвентаризаційної комісії

___________________________________________________________________

Завдання 5.4

При інвентаризації в жовтні 20хх року виявлена недостача основних засобів:

– комп’ютера первісною вартістю 3780 грн. (винна особа встановлена);

– письмового стола первісною вартістю 600 грн. (винна особа не встановлена).


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2019 год. Все права принадлежат их авторам!