Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Баланс фабрики “Родон” на 1 січня, грнАктив Сума Пасив Сума
Основні засоби Статутний капітал
Виробничі запаси Резервний капітал
Незавершене виробництво Нерозподілений прибуток
Готова продукція Короткотермінові позики
Грошові кошти Поточні зобовязання За розрахунками: - з бюджетом - по оплаті праці    
Розрахунки з дебіторами
Баланс Баланс

 

Господарські операції за січень: випущена основним виробництвом продукція оприбуткована на склад - 14500 грн; повернені на склад невикористані у виробництві матеріали – 420 грн; нарахована зарплата робітникам основного виробництва – 9700 грн; утримані податки із зарплати робітника – 650 грн.

Необхідно:

-визначити тип змін в балансі;

- на підставі залишків в балансі відкрити рахунки бухгалтерського обліку і записати в них сальдо;

- відобразити господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку;

- підрахувати суму оборотів по дебету і кредиту та вивести сальдо на кінець місяця по кожному рахунку;

- на підставі сальдо на рахунках скласти баланс підприємства “Родон”.

Журнал реєстрації господарських операцій ______________________

Зміст господарських операцій Дт Кт Сума
         
         
         
         
         
         
         
         
         

Рахунки _________________________________ за _____________

Рахунок ________________________

ДЕБЕТ КРЕДИТ
Номер операції Сума Номер операції Сума
       
       
       
       
       

Рахунок ________________________

ДЕБЕТ КРЕДИТ
Номер операції Сума Номер операції Сума
       
       
       
       
       

Рахунок ________________________ДЕБЕТ КРЕДИТ
Номер операції Сума Номер операції Сума
       
       
       
       
       

Рахунок ________________________

ДЕБЕТ КРЕДИТ
Номер операції Сума Номер операції Сума
       
       
       
       
       

Рахунок ________________________

ДЕБЕТ КРЕДИТ
Номер операції Сума Номер операції Сума
       
       
       
       
       

Рахунок ________________________

ДЕБЕТ КРЕДИТ
Номер операції Сума Номер операції Сума
       
       
       
       
       

Рахунок ________________________

ДЕБЕТ КРЕДИТ
Номер операції Сума Номер операції Сума
       
       
       
       
       

Рахунок ________________________

ДЕБЕТ КРЕДИТ
Номер операції Сума Номер операції Сума
       
       
       
       
       

Рахунок ________________________

ДЕБЕТ КРЕДИТ
Номер операції Сума Номер операції Сума
       
       
       
       
       

Рахунок ________________________ДЕБЕТ КРЕДИТ
Номер операції Сума Номер операції Сума
       
       
       
       
       

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на ____________ 20__ р.

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
I. Необоротні активи Нематеріальні активи      
первісна вартість    
накопичена амортизація    
Незавершені капітальні інвестиції    
Основні засоби    
первісна вартість    
знос    
Інвестиційна нерухомість    
Довгострокові біологічні активи    
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств    
інші фінансові інвестиції    
Довгострокова дебіторська заборгованість    
Відстрочені податкові активи    
Інші необоротні активи    
Усього за розділом I    
II. Оборотні активи Запаси    
Поточні біологічні активи    
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги    
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами    
з бюджетом    
у тому числі з податку на прибуток    
Інша поточна дебіторська заборгованість    
Поточні фінансові інвестиції    
Гроші та їх еквіваленти    
Витрати майбутніх періодів    
Інші оборотні активи    
Усього за розділом II    
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття    
Баланс    
Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал      
Капітал у дооцінках    
Додатковий капітал    
Резервний капітал    
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)    
Неоплачений капітал   ( )
Вилучений капітал   ( )
Усього за розділом I    
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення Відстрочені податкові зобов’язання      
Довгострокові кредити банків    
Інші довгострокові зобов’язання    
Довгострокові забезпечення    
Цільове фінансування    
Усього за розділом II    
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення Короткострокові кредити банків      
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями    
товари, роботи, послуги    
розрахунками з бюджетом    
у тому числі з податку на прибуток    
розрахунками зі страхування    
розрахунками з оплати праці    
Поточні забезпечення    
Доходи майбутніх періодів    
Інші поточні зобов’язання    
Усього за розділом IІІ    
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття    
Баланс    

Тема 4. РАХУНКИ бухгалтерського обліку І ПОДВІЙНИЙ ЗАПИС

Питання для обговорення:

1. Як поділяються рахунки за економічним змістом?

2. Що таке оборот?

3. Які рахунки називаються кореспондуючими?

4. Що таке бухгалтерська проводка?

5. Де розміщено сальдо на активному рахунку?

6. Які рахунки називають синтетичними?

7. Яка відмінність між синтетичними та аналітичними рахунками?

8. Які облікові реєстри складають по синтетичних і аналітичних рахунках?

9. У яких вимірниках складаються оборотні відомості по аналітичних рахунках?

10. Що розуміють під системою рахунків бухгалтерського обліку?

Тестові завдання:

1. Виберіть пасивний рахунок ?

а) 10;

б) 63;

в) 30.

 

2. На активному рахунку зменшення об’єкта обліку відображається

а) за дебетом;

б) за кредитом;

в) за дебетом або кредитом.

 

3. На пасивному рахунку сальдо записується

а) в дебеті;

б) в кредиті;

в) може бути в дебеті або кредиті.

 

4. Кореспонденція – це:

а) запис господарської операції;

б) взаємозв’язок рахунків;

в) підсумок господарських операцій.

 

5. На пасивному рахунку збільшення об’єкта обліку відображається

а) за дебетом;

б) за кредитом;

в) за дебетом або кредитом.

 

6. Оборот – це:

а) запис господарської операції;

б) взаємозв’язок рахунків;

в) підсумок господарських операцій.

 

7. На активному рахунку збільшення об’єкта обліку відображається

а) за дебетом;

б) за кредитом;

в) за дебетом або кредитом.

 

8. Обороти бувають:

а) початкові і кінцеві;

б) активні і пасивні;

в) дебетові і кредитові.

 

9. Сальдо розрізняють:

а) дебетове і кредитове;

б) активне і пасивне;

в) аналітичне і синтетичне.

 

10. На пасивному рахунку кінцеве сальдо визначається

а) шляхом віднімання від початкового сальдо обороту за дебетом і додавання обороту за кредитом;

б) шляхом віднімання від початкового сальдо обороту за кредитом і додавання обороту за дебетом;

в) шляхом додавання до початкового сальдо обороту за кредитом і віднімання обороту за дебетом.

Практичні завдання:

Завдання 4.1.

На синтетичному рахунку “Розрахунки з постачальниками і підрядниками” на 1 грудня 20 _ року значиться кредитове сальдо 15000 грн., у тому числі: фабрика “Весна” – 5000 грн., фабрика “Всесвіт” – 7000 грн., фабрика “Львів” – 3000 грн. За грудень кредиторам сплачено 10000 грн., у тому числі: фабрика “Весна” – 4000 грн., фабрика “Всесвіт” – 5000 грн., фабрика “Львів” – 1000 грн.

Необхідно:

- відкрити синтетичний рахунок та відповідні аналітичні рахунки;

- записати обіг коштів на рахунках;

- визначити сальдо на початок наступного місяця.

Рахунок

ДЕБЕТ КРЕДИТ
Номер операції Сума Номер операції Сума
       
       
       
       
       

Рахунок

ДЕБЕТ КРЕДИТ
Номер операції Сума Номер операції Сума
       
       
       
       
       

Рахунок

ДЕБЕТ КРЕДИТ
Номер операції Сума Номер операції Сума
       
       
       
       
       

Оборотна відомість за рахунками аналітичного обліку до синтетичного рахунку 63 ____________________________________


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2019 год. Все права принадлежат их авторам!