Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Журнал реєстрації господарських операцій заводу “Оріон” за листопад 20ххр№ з/п Зміст господарської операції Дебет Кредит Сума
Одержано в касу з поточного рахунка     1 500
Видана з каси заробітна плата працівникам     1 400
Видано з каси під звіт на господарські витрати    
Прийняті в касу залишки підзвітних сум    
Внесено на рахунок залишок грошей у касі    
Надійшли на склад від постачальників матеріали     3 000
Відображено податковий кредит з ПДВ      
Відпущено на виробництво матеріали зі складу     1 600
Зараховано на поточний рахунок короткостроковий кредит банку     2 000
Перераховано з поточного рахунка для погашення заборгованості постачальникам за матеріали      
Нараховано до сплати постачальникам за рахунок цільового фонду    
Перераховано з поточного рахунку для погашення заборгованості банку за короткостроковими кредитами     1 900

Необхідно:

- на підставі залишків станом на 31.10.20ххр. відкрити рахунки бухгалтерського обліку і записати в них сальдо на 31.10.20ххр.;

- відобразити господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку;

- підрахувати суму оборотів по дебету і кредиту та вивести сальдо на кінець місяця по кожному рахунку;

- на підставі сальдо на рахунках скласти баланс заводу «Оріон» на 01.11.20ххр.

Рахунки _________________________________ за _____________

Рахунок ________________________

ДЕБЕТ КРЕДИТ
Номер операції Сума Номер операції Сума
       
       
       
       
       

Рахунок ________________________

ДЕБЕТ КРЕДИТ
Номер операції Сума Номер операції Сума
       
       
       
       
       

Рахунок ________________________

ДЕБЕТ КРЕДИТ
Номер операції Сума Номер операції Сума
       
       
       
       
       

Рахунок ________________________

ДЕБЕТ КРЕДИТ
Номер операції Сума Номер операції Сума
       
       
       
       
       

Рахунок ________________________

ДЕБЕТ КРЕДИТ
Номер операції Сума Номер операції Сума
       
       
       
       
       

Рахунок ________________________

ДЕБЕТ КРЕДИТ
Номер операції Сума Номер операції Сума
       
       
       
       
       

Рахунок ________________________

ДЕБЕТ КРЕДИТ
Номер операції Сума Номер операції Сума
       
       
       
       
       

Рахунок ________________________

ДЕБЕТ КРЕДИТ
Номер операції Сума Номер операції Сума
       
       
       
       
       

Рахунок ________________________

ДЕБЕТ КРЕДИТ
Номер операції Сума Номер операції Сума
       
       
       
       
       

Рахунок ________________________

ДЕБЕТ КРЕДИТ
Номер операції Сума Номер операції Сума
       
       
       
       
       

Рахунок ________________________

ДЕБЕТ КРЕДИТ
Номер операції Сума Номер операції Сума
       
       
       
       
       

Рахунок ________________________

ДЕБЕТ КРЕДИТ
Номер операції Сума Номер операції Сума
       
       
       
       
       

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на ____________ 20__ р.

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
I. Необоротні активи Нематеріальні активи      
первісна вартість    
накопичена амортизація    
Незавершені капітальні інвестиції    
Основні засоби    
первісна вартість    
знос    
Інвестиційна нерухомість    
Довгострокові біологічні активи    
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств    
інші фінансові інвестиції    
Довгострокова дебіторська заборгованість    
Відстрочені податкові активи    
Інші необоротні активи    
Усього за розділом I    
II. Оборотні активи Запаси    
Поточні біологічні активи    
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги    
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами    
з бюджетом    
у тому числі з податку на прибуток    
Інша поточна дебіторська заборгованість    
Поточні фінансові інвестиції    
Гроші та їх еквіваленти    
Витрати майбутніх періодів    
Інші оборотні активи    
Усього за розділом II    
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття    
Баланс    
Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал      
Капітал у дооцінках    
Додатковий капітал    
Резервний капітал    
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)    
Неоплачений капітал   ( )
Вилучений капітал   ( )
Усього за розділом I    
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення Відстрочені податкові зобов’язання      
Довгострокові кредити банків    
Інші довгострокові зобов’язання    
Довгострокові забезпечення    
Цільове фінансування    
Усього за розділом II    
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення Короткострокові кредити банків      
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями    
товари, роботи, послуги    
розрахунками з бюджетом    
у тому числі з податку на прибуток    
розрахунками зі страхування    
розрахунками з оплати праці    
Поточні забезпечення    
Доходи майбутніх періодів    
Інші поточні зобов’язання    
Усього за розділом IІІ    
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття    
Баланс    

Завдання 3.2.Таблиця 2


Просмотров 686

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!