Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Баланс швейної фабрики «Промінь» на 1 січня 20ххрАктив Пасив
Господарський засіб Сума, грн. Джерело господарського засобу Сума, грн.
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 


 

Тема 2. ПРЕДМЕТ І Метод бухгалтерського обліку

Питання для обговорення:

1. Яка відмінність між предметом і методом бухгалтерського обліку?

2. Що відносять до фінансових ресурсів господарюючого суб’єкта?

3. Як поділяються господарські засоби за їх складом і використанням?

4. Яка загальна формула обігу капіталу?

5. Які ви знаєте види власного капіталу підприємства?

6. Які ви знаєте види залученого капіталу підприємства?

7. Як класифікуються господарські процеси?

8. Яка основна відмінність між загальнонауковими та конкретно-емпіричними методичними прийомами?

9. В чому полягає суть обліково-аналітичних процедур?

10. Які види обліково-аналітичних процедур ви знаєте?

 

Тестові завдання:

1. Капітал та його обіг у процесі господарської діяльності, а також джерела утворення капіталу – це:а) предмет бухгалтерського обліку;

б) об’єкт бухгалтерського обліку;

в) метод бухгалтерського обліку.

 

2. Господарські засоби за їх складом та використанням – це:

а) предмет бухгалтерського обліку;

б) об’єкт бухгалтерського обліку;

в) метод бухгалтерського обліку.

 

3. Загальна формула капіталу така:

а) вкладені кошти – товар – прибуток;

б) вкладені кошти – виробництво – реалізація;

в) вкладені кошти – товар – кошти, одержані від продажу.

 

4. Капітал – це:

а) сукупність матеріальних ресурсів;

б) сукупність грошових коштів;

в) сукупність матеріальних ресурсів і грошових коштів.

 

5. Виберіть загальнонаукові методичні прийоми бухгалтерського обліку:

а) балансово-звітні;

б) документалістики;

в) індукція і дедукція.

 

6. Пізнання одних об’єктів на основі подібності з іншими передбачає прийом

а) моделювання;

б) аналогія;

в) конкретизація.

 

7. Органолептичні методичні прийоми використовують для

а) узагальнення даних бухгалтерського обліку на певну дату;

б) контролю правильності даних обліку;

в) відображення структури капіталу та його використання в процесі обігу.

 

8. Обліково-аналітична процедура – це:а) система методичних дій з облікового відображення та аналітичного групування обігу капіталу;

б) сукупність конкретно-емпіричних методичних прийомів відображення обігу капіталу;

в) суцільне безперервне документування господарських операцій.

 

9. Організаційні обліково-аналітичні процедури передбачають:

а) побудову організаційних моделей об’єктів обліку;

б) вибір фахівців для виконання облікових функцій;

в) порівняння і зіставлення об’єкта з аналогом.

 

10. Інвентаризацію відносять до групи

а) розрахунково-аналітичних прийомів;

б) двоїстих прийомів;

в) органолептичних прийомів.

 

Практичні завдання:

Завдання 2.1.

На підставі даних про залишки господарських засобів і джерел їх утворення відкрити рахунки бухгалтерського обліку, записати на них кореспонденцію та вивести сальдо та скласти баланс на кінець періоду.

Залишки господарських засобів і джерел їх утворення на початок періоду (тис. грн.):

 

Статутний капітал Основні засоби
Нематеріальні активи Готова продукція
Гроші на рахунку в банку Дебіторська заборгованість
Знос основних засобів Розрахунки з оплати праці

 

За звітний період були здійснені такі господарські операції (тис. грн.):

Нараховано амортизацію нематеріальних активів
Отримано кошти від дебіторів
Проведено відрахування до фондів соціального страхування
Отримано в касу кошти з рахунку в банку

 

Журнал реєстрації господарських операцій ______________________

№ з/п Зміст господарської операції Дебет Кредит Сума
Нараховано амортизацію нематеріальних активів    
Отримано кошти від дебіторів    
Проведено відрахування до фондів соціального страхування    
Отримано в касу кошти з рахунку в банку    

 

Рахунки _________________________________ за _____________

Рахунок ________________________

ДЕБЕТ КРЕДИТ
Номер операції Сума Номер операції Сума
       
       
       
       
       

Рахунок ________________________

ДЕБЕТ КРЕДИТ
Номер операції Сума Номер операції Сума
       
       
       
       
       

Рахунок ________________________

ДЕБЕТ КРЕДИТ
Номер операції Сума Номер операції Сума
       
       
       
       
       

Рахунок ________________________

ДЕБЕТ КРЕДИТ
Номер операції Сума Номер операції Сума
       
       
       
       
       

Рахунок ________________________

ДЕБЕТ КРЕДИТ
Номер операції Сума Номер операції Сума
       
       
       
       
       

Рахунок ________________________

ДЕБЕТ КРЕДИТ
Номер операції Сума Номер операції Сума
       
       
       
       
       

Рахунок ________________________

ДЕБЕТ КРЕДИТ
Номер операції Сума Номер операції Сума
       
       
       
       
       

Рахунок ________________________

ДЕБЕТ КРЕДИТ
Номер операції Сума Номер операції Сума
       
       
       
       
       

Рахунок ________________________

ДЕБЕТ КРЕДИТ
Номер операції Сума Номер операції Сума
       
       
       
       
       

Рахунок ________________________

ДЕБЕТ КРЕДИТ
Номер операції Сума Номер операції Сума
       
       
       
       
       

Рахунок ________________________

ДЕБЕТ КРЕДИТ
Номер операції Сума Номер операції Сума
       
       
       
       
       

Рахунок ________________________

ДЕБЕТ КРЕДИТ
Номер операції Сума Номер операції Сума
       
       
       
       
       

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на ____________ 20__ р.

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
I. Необоротні активи Нематеріальні активи      
первісна вартість    
накопичена амортизація    
Незавершені капітальні інвестиції    
Основні засоби    
первісна вартість    
знос    
Інвестиційна нерухомість    
Довгострокові біологічні активи    
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств    
інші фінансові інвестиції    
Довгострокова дебіторська заборгованість    
Відстрочені податкові активи    
Інші необоротні активи    
Усього за розділом I    
II. Оборотні активи Запаси    
Поточні біологічні активи    
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги    
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами    
з бюджетом    
у тому числі з податку на прибуток    
Інша поточна дебіторська заборгованість    
Поточні фінансові інвестиції    
Гроші та їх еквіваленти    
Витрати майбутніх періодів    
Інші оборотні активи    
Усього за розділом II    
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття    
Баланс    
Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал      
Капітал у дооцінках    
Додатковий капітал    
Резервний капітал    
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)    
Неоплачений капітал   ( )
Вилучений капітал   ( )
Усього за розділом I    
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення Відстрочені податкові зобов’язання      
Довгострокові кредити банків    
Інші довгострокові зобов’язання    
Довгострокові забезпечення    
Цільове фінансування    
Усього за розділом II    
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення Короткострокові кредити банків      
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями    
товари, роботи, послуги    
розрахунками з бюджетом    
у тому числі з податку на прибуток    
розрахунками зі страхування    
розрахунками з оплати праці    
Поточні забезпечення    
Доходи майбутніх періодів    
Інші поточні зобов’язання    
Усього за розділом IІІ    
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття    
Баланс    

 

Завдання 2.1.

На підставі даних про залишки господарських засобів і джерел їх утворення відкрити рахунки бухгалтерського обліку, записати на них кореспонденцію та вивести сальдо на кінець періоду.

Залишки господарських засобів і джерел їх утворення на початок періоду (тис. грн.):

 

Додатковий капітал Незавершене виробництво
Нематеріальні активи Готова продукція
Гроші на рахунку в банку Кредиторська заборгованість
Знос нематеріальних активів Короткострокові кредити банків

 

За звітний період були здійснені такі господарські операції (тис. грн.):


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2019 год. Все права принадлежат их авторам!