Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Групування господарських засобівПоможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Тема 1. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, ЙОГО СУТНІСТЬ І ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ

Питання для обговорення:

1. Хто є користувачами облікової інформації?

2. Які функції бухгалтерського обліку як економічної науки?

3. Які основні нормативно-правові документи регулюють ведення бухгалтерського обліку в Україні?

4. Які міжнародні організації бухгалтерів ви знаєте?

5. Назвіть права та обов’язки керівника щодо організації бухгалтерського обліку на підприємстві.

6. Які основні функції головного бухгалтера?

7. Назвіть стадії облікового процесу.

8. Які форми побудови бухгалтерії ви знаєте?

9. Які фактори впливають на вибір облікової політики?

10. В яких випадках потрібно змінювати облікову політику?

Тестові завдання:

1. Господарський облік поділяють на такі взаємопов’язані між собою види:

а) податковий, управлінський, бухгалтерський, оперативний;

б) статистичний, податковий, бухгалтерський, фінансовий;

в) управлінський, статистичний, податковий, бухгалтерський.

 

2. Перші друковані праці з правил ведення бухгалтерського обліку з’явилися у:

а) XIV столітті;

б) XV столітті;

в) XVI столітті.

 

3. Автором однієї з перших праць з бухгалтерського обліку “Трактат про рахунки і записи” є:

а) Л. Пачолі;

б) К. Кардано;

в) В. Котрулі.

 

4. Облік, що ведеться для потреб оперативного управління діяльністю підприємства – це:

а) статистичний облік;

б) управлінський облік;

в) фінансовий облік.

 

5. Принцип періодизації передбачає:

а) розмежування витрат і доходів між періодами завершення виробничого циклу;

б) що операції повинні обліковуватися кожного місяця;

в) поділ господарської діяльності підприємства на звітні періоди.

 

6. Основним постулатом бухгалтерського обліку є:

а) застосування суцільного документування господарських операцій;

б) додержання протягом тривалого часу обраної облікової політики;

в) двоїстість відображення руху капіталу в процесі господарської діяльності підприємства.

 

7. Облікова політика – це:

а) система оброблення і підготовки інформації про діяльність підприємства для внутрішніх користувачів у процесі управління підприємством;

б) система оброблення і підготовки інформації про діяльність підприємства для внутрішніх та зовнішніх користувачів у процесі управління підприємством;

в) сукупність принципів, методів і процедур, що використовується підприємством для складання та подання фінансової звітності.

 

8. Основне призначення облікової політики:

а) забезпечення стратегії і тактики фінансово-господарського розвитку підприємства;

б) упорядкування облікового процесу на підприємстві;

в) методологічному та методичному відображенні майна підприємства, господарських операцій та результатів його діяльності.

 

9. Метою діяльності централізованої бухгалтерії є:

а) обслуговування бюджетних установ;

б) оформлення матеріалів, пов’язаних з недостачами та відшкодування втрат від недостачі, крадіжок і псування активів підприємства;

в) забезпечення перевірки стану бухгалтерського обліку в підрозділах підприємства.

 

10. Керівництво підприємства відповідно до законодавства несе відповідальність за:

а) організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах;

б) визначення облікової політики підприємства, яка є невід’ємною частиною організації бухгалтерського обліку;

в) збереження оброблених документів, реєстрів і звітності протягом установленого терміну, але не менше трьох років.

Практичні завдання:

Завдання 1.1.

Станом на 1 жовтня 20ххр. відбулась реорганізація виробничого об’єднання «Світанок» (ВО «Світанок»). Внаслідок цього було створено відкрите акціонерне товариство «Час» (ВАТ «Час»). Під час реорганізації ВО «Світанок» була проведена суцільна інвентаризація його майна і усіх статей балансу (табл. 1).

Таблиця 1

ІНВЕНТАРИЗАЦІЙНИЙ ОПИС

господарських засобів та джерел їх утворення ВАТ «Час» на 1 жовтня 20ххр. (скорочений варіант)

№ з/п Показники Сума, грн.
Будівлі (основних і допоміжних цехів, контори) 430 000
Автомобілі (вантажні і легкові) 145 000
Лінії електропередач 37 000
Будівля гуртожитку 60 000
Готова продукція на складі 12 000
Статутний капітал 600 000
Кошти в касі у національній валюті 1 200
Кошти на поточному рахунку в банку у національній валюті 85 000
Заборгованість працівникам з оплати праці 33 000
Короткострокові кредити банку 69 000
Прибуток звітного року 10 000
Електронно-обчислювальна техніка 40 000
Незавершене виробництво 27 000
Заборгованість бюджету з податків 14 000
Сума авансів, видана підзвітним особам (розрахунки з підзвітними особами
Заборгованість з відрахувань на соціальне страхування персоналу 6 300
Заборгованість постачальникам за одержані від них матеріали 36 000
Знос основних засобів 140 000
Паливо 10 000
Спеціальний одяг та взуття на складі 10 000
Верстати та ковальсько-пресові автомати 70 000
Матеріали на складі 48 000
Резервний капітал 20 000
Заборгованість підприємства різним організаціям 31 700
Додатковий капітал 15 000
Нерозподілені прибутки 32 000
Заборгованість покупців за реалізовану їм продукцію 24 000
Право на корисну модель 3 000
Право на промисловий зразок 5 000
Знос нематеріальних активів 1 000

 

 

На підставі даних табл. 1 скласти “Відомості групування господарських засобів та джерел їх утворення” відповідно до зразка поданого нижче.

Відомість

групування господарських засобів

№ з/п За складом та розміщенням господарських засобів Сума, грн.
І. Необоротні активи
1. Основні засоби
1.1 Будівлі (основних і допоміжних цехів, контори)
Лінії електропередач 37 000
Будівля гуртожитку 60 000
Електронно-обчислювальна техніка 40 000
Знос основних засобів 140 000
Верстати та ковальсько-пресові автомати 70 000
     
Разом: 642 000
2. Нематеріальні активи  
Право на корисну модель 3 000
Право на промисловий зразок 5 000
Знос нематеріальних активів 1 000
Разом:
Разом необоротних активів:  
ІІ. Оборотні активи
1. Матеріально-виробничі запаси  
Готова продукція на складі 12 000
Незавершене виробництво 27 000
Паливо 10 000
Спеціальний одяг та взуття на складі 10 000
Матеріали на складі 48 000
Разом:
2. Дебіторська заборгованість  
Сума авансів, видана підзвітним особам (розрахунки з підзвітними особами
Заборгованість покупців за реалізовану їм продукцію 24 000
Разом:
3. Кошти  
Кошти в касі у національній валюті 1 200
Кошти на поточному рахунку в банку у національній валюті 85 000
Разом:
Разом оборотних засобів:  
Разом по відомості:
       

ВідомістьДоверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Просмотров 1201

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!