Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 Первісне суспільство і перші державні утворення на території УкраїниІсторія України

Навчальний посібник / Бойко О.Д. - К.: Академвидав, 2006.- 686 c.

Це — третє видання посібника, який здобув неабияку популярність у вищій школі. Студентів і викладачів приваблюють у ньому компактність, лаконічність, концептуально-смислова самодостатність, аналітичність, системне, науково коректне мислення автора, розкуте і тактовне слово. У процесі підготовки цього видання уточнено деякі формулювання, розширено, конкретизовано висвітлення окремих подій і фактів, які розглядаються в єдностях і суперечностях різноманітних тенденцій з осмисленням їх витоків, обумовленості вчинків конкретних історичних постатей. Проаналізовано сучасні політичні, соціально-економічні, духовні процеси і тенденції, висвітлено причини, суть і наслідки помаранчевої революції. Виклад подій доведено до середини 2005 р. Посібник прислужиться студентам, викладачам вищих навчальних закладів. Корисним він буде учителям середніх загальноосвітніх шкіл, усім, хто прагне пізнати минуле нашого народу.

 

1. Первісне суспільство і перші державні утворення на території України
1.1. Початок формування людської цивілізації на території України
1.2. Скіфо-сарматська доба. Античні міста-держави Північного Причорномор’я
1.3. Східні слов’яни в VI—XI ст.
2. Київська Русь
2.1. Походження Давньоруської держави
2.2. Виникнення і становлення Давньоруської держави (кінець IX — кінець X ст.)
2.3. Піднесення і розквіт Київської Русі (кінець X — середина XI ст.)
2.4. Політична роздрібненість Київської Русі (кінець XI — середина XIII ст.)
2.5. Монгольська навала і встановлення золотоординського іга
2.6. Політичний устрій
2.7. Соціально-економічний розвиток
2.8. Етнічний розвиток
2.9. Хрещення Русі
2.10. Характерні ознаки та особливості розвитку культури Київської Русі
2.11. Походження і суть національного символу — тризуба
3. Галицько-Волинська держава — спадкоємиця Київської Русі
3.1. Утворення, піднесення і занепад Галицько-Волинської держави
3.2. Роль Галицько-Волинського князівства в історії української державності
4. Українські землі у складі Литви і Польщі
4.1. Приєднання українських земель до Великого князівства Литовського
4.2. Польська експансія на українські землі наприкінці XIV — в середині XVI ст.
4.3. Люблінська унія
4.4. Утворення Кримського ханства і його експансія на українські землі
4.5. Соціально-економічні процеси в XIV—XVI ст.
4.6. Церковне життя. Берестейська унія
4.7. Культура України в XIV—XVI ст.
5. Виникнення українського козацтва
5.1. Феномен козацтва: генезис, характерні ознаки та особливості
5.2. Запорозька Січ
5.3. Козацько-селянські повстання наприкінці XVI — на початку XVII ст.
5.4. Козацтво як впливовий чинник міжнародного життя
6. Українська національна революція
6.1. Причини, характер, періодизація революції
6.2. Розгортання національно-визвольної війни (лютий 1648 — серпень 1657 р.)
6.3. Утворення Української гетьманської держави
6.4. Громадянська війна і поділ козацької України на два гетьманства (вересень 1657 — червень 1663 р.)
6.5. Боротьба за возз’єднання Української держави (червень 1663 — вересень 1676 р.)
7. Україна наприкінці XVII – у XVIII ст.
7.1. Українська державність наприкінці XVII — на початку XVIII ст.
7.2. Колоніальна політика Російської імперії щодо України у XVIII ст.
7.3. Правобережна Україна наприкінці XVII — у XVIII ст.
7.4. Соціально-економічний розвиток наприкінці XVII —у XVIII ст.
7.5. Культура України наприкінці XVII — у XVIII ст.
8. Україна в першій половині XIX ст.
8.1. Соціально-економічний розвиток українських земель у складі Російської імперії
8.2. Суспільні рухи
8.3. Національне відродження в Україні. Кирило-Мефодіївське товариство
8.4. Західноукраїнські землі під владою Австрійської імперії
9. Україна в другій половині XIX ст.
9.1. Модернізаційні процеси в Російській імперії та Україна
9.2. Суспільні течії і рухи другої половини XIX ст.
9.2.1. Народницький рух
9.2.2. Соціал-демократичний рух
9.2.3. Ліберальний рух
9.2.4. Національний рух
9.3. Соціально-економічний розвиток у пореформений період
9.4. Українська культура в другій половині XIX ст.
10. Україна на початку XX ст.
10.1. Соціально-економічний розвиток на початку XX ст.
10.2. Національний рух на початку XX ст.
10.3. Україна в період першої російської революції 1905—1907 pp.
10.4. Україна в роки третьочервневої монархії (серпень 1907 — липень 1914 р.)
10.5. Західноукраїнські землі в другій половині XIX — на початку XX ст.
10.6. Українські землі в роки Першої світової війни
10.7. Поява модерністської течії в українській культурі на рубежі XIX і XX ст.
11. Українська національно-демократична революція (1917—1920)
11.1. Лютнева революція в Росії та її вплив на Україну
11.2. Проголошення автономії України
11.3. Проголошення Української Народної Республіки. Війна Радянської Росії проти УНР
11.4. Гетьманат П. Скоропадського
11.5. Директорія УНР
11.6. Західноукраїнська Народна Республіка
11.7. Політика радянської влади в Україні 1919 р.
11.8. Україна в другій половині 1919 — на початку 1920 р.
11.9. Радянсько-польська війна та Україна
12. Україна в складі СРСР (1922—1939)
12.1. УСРР на початку 20-х років
12.2. Нова економічна політика
12.3. Утворення Радянського Союзу. Остаточна втрата Україною незалежності
12.4. Індустріалізація: завдання, труднощі, характерні ознаки, особливості і наслідки
12.5. Колективізація сільського господарства. Голод 1932—1933 pp.
12.6. Культурне будівництво у 20—30-ті роки
12.7. Політика коренізації: українізація і розвиток національних меншин
12.8. Україна і процес формування тоталітарного режиму в СРСР
13. Західноукраїнські землі в 20—30-ті роки
13.1. Українські землі в складі Польщі
13.2. Українські землі в складі Румунії
13.3. Українські землі в складі Чехословаччини
14. Україна в роки Другої світової війни (1939—1945)
14.1. Українське питання в міжнародній політиці напередодні Другої світової війни. Проголошення автономії Карпатської України
14.2. Роль «українського питання» в німецько-радянському зближенні. Пакт Молотова—Ріббентропа
14.3. Входження західноукраїнських земель до складу СРСР
14.4. Напад Німеччини на СРСР, невдачі Червоної армії в боях на території України 1941—1942 pp.
14.5. Місце України у планах фашистів
14.6. Встановлення фашистського окупаційного режиму
14.7. Радянський партизанський рух на окупованій території України
14.8. Збройна боротьба формувань ОУН—УПА в 1941—1944 pp.
14.9. Визволення України
15. Повоєнна відбудова і розвиток України в 1945 — середині 50-х років
15.1. Повоєнні адміністративно-територіальні зміни
15.2. Зовнішньополітична діяльність УРСР
15.3. Особливості процесу відбудови народного господарства України
15.4. Рівень життя і побуту населення
15.5. Радянізація західних областей України
15.6. Боротьба ОУН—УПА з радянською репресивною машиною
15.7. Масові репресії радянського режиму проти населення Західної України. Операція «Вісла»
15.8. Культурно-ідеологічні процеси в Україні
16. Україна в умовах десталінізації (1956—1964)
16.1. Суспільно-політичне життя і політична боротьба в УРСР
16.2. Соціально-економічний розвиток України
16.3. Духовне життя в Україні: основні тенденції і характерні ознаки
17. Україна на порозі кризи: наростання застійних явищ (1965-1985)
17.1. Соціально-економічний розвиток УРСР
17.2. «Стабілізація» і закритість суспільно-політичного життя
17.3. Духовний розвиток суспільства: ідеологічний диктат
17.4. Дисидентський рух
18. Україна і процес перебудови в СРСР (квітень 1985 — серпень 1991 р.)
18.1. Головні чинники, що зумовили процес перебудови
18.2. Етапи перебудови та її наслідки для України
19. Україна на шляху незалежності
19.1. Стартові умови розгортання державотворчого процесу
19.2. Становлення владних структур
19.3. Конституційний процес
19.4. Формування багатопартійності
19.5. На шляху творення національної економіки (1991 — перша половина 1994 р.)
19.6. Реалізація нового соціально-економічного реформаційного курсу і його наслідки (друга половина 1994 — 2005 р.)
19.7. Специфіка взаємодії культури і суспільства в умовах перехідного періоду
19.8. Основні тенденції розвитку сучасної української культури
19.9. Характерні ознаки релігійного життя
19.10. Роль національної ментальності в житті суспільства
19.11. Формування концепції зовнішньополітичного курсу
19.12. Альтернативні варіанти геополітичної орієнтації України
19.13. Західний напрям зовнішньої політики
19.14. Україна і СНД
Хронологічна таблиця
Короткий термінологічний словник
ЛітератураПервісне суспільство і перші державні утворення на території УкраїниПросмотров 1003

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2023 год. Все права принадлежат их авторам!