:

(936)
(6393)
(744)
(25)
(1497)
(2184)
(3938)
(5778)
(5918)
(9278)
(2776)
(13883)
(26404)
(321)
(56518)
(1833)
(23400)
(2350)
(17942)
(5741)
(14634)
(1043)
(440)
(17336)
(4931)
(6055)
(9200)
(7621)


 

 

 

 Һ... 6ҕ үһ һ, , ү, һ ҕ. ҕ... һ өүҥ (ҥ, үү һ, ҕ, өөү ҕ ) . һ өүү һ үө ...

ү , һ һ ү, һ . һ ҕ, , һ һ , ү- , ҕ, өүөүү . ҕ һ үүһ ҕ , ү ҕҕ , -ө , һ һ, ҕ һ . һ , һ . , - , ҥҥ-ҕ һ, һ, ҕ , . -, һ, һ, һ һһ һ, ҕ . ҕ, һ , ү ҕ һ ҕ. , һ, ҥ һ һ . ҕ һ өү өһөө һ, үһ һ өһөө , -, үүү үү үү.

"" "ҥ" ҕ һ . ҥ үү , үүө ҥ өөү. "" , ҥ, , өөөһө үүө . ; өөһүү, , -ү һ ҕ . "ҥ" . һ, ҕ "" ҕ, , үүөү . , һ - .

ҕ , һ һ , - өөө-, -, ҥ. ҕ һ, һ, үөүү...

һ, һ ҕ, һ ҕ . ҕ һ һһ , , . ҕ һ . ҕ һ. " һһ , ҕ өөөүү өөө өүө ," . өөҕө... үү ү үөһү һ һ ...

 

 

һ

 

 

ҕ, ҕ ү ү ҕ, "", "" . 100 һ. өөҥ, ү һ һ, - ҥҥ , , ҥ .

һ - һ, һ ҥ ҥҥ үүү . үү ү ҥһ, һ, һ . ҥҥ , -ө -өһө . һ һ һһ өүҥ үһ, . , , , . -, өҥү , ҕ ҕ. , һ, ү үүү . һ - ү .

, өү-үүүү өүү ҥһ үҥҥ өүүөһү өө . ҕ , һ . һ, ү өүүөһү ҕ. , үһү, ү ҕ.

...Ү ҕ , һ. . , ҕ һ , һҕ : ", һ өө өө ҥ ," ... үүө . өүүөһү ...

, өүүө , өөөһү һ ҕ ҕ һ ҥ үһ. өү-үүүү өүү, өүүө һ өө- .

һ, һ , ҕ , ҕ .

өү үү үү... һ , . , ҕ өүһүү һ - ҥ өөөөү, , һ... -, үһ ү ҕ ҕҕ үүү .

 

 

ҮҮ ҮҮ

 

 

һ ҕ үө, һ . ҕ - һҕ, -ү ҕ, өөө ҕ ө. һ , үүүүү һ үү . һҥҥ , һ.

, өө, ҥ, үө. ҕ өүүү, , өө- өҥө . ҥһ һ һ, үүһү ҕ ... һ ҕ ү ҕ . һ , . ҕ һ , . үө .

үү, һ, ү ...

. ҕ үө һ һ өө, . , өүҥ ү . ҕ ҕ ҕ үө һ ҕ ҥ . , үү ҕ ҕ . ҥ һ өүүү...

өө , , һ, . ҥ, ү һ һ . үө ҕ ҕ. ҕ , , ...

, : ","

?

: ", ,"

?

.

?

?

 

, ө үһ һ, өө һ , , , өө . һ һ ҕ , ҕ һ . һ , һ һ һ үһ ҥ ҥ...

 

, , !

,

, !

 

ҥ , ҕ һ ...

һ һҕ, үө . ҥ, һ , , , , .

өүүү . һ . , , ҕ һ , һ һ ҥ ...

 

!

,

,

,

!

 

ҕ ҕ . Ө-өө 1947 үө . - ҕ үүү. , , үһүүү, өөөһү ҕ, "" . ҕ үү ҕ ү , , ҕ, үһүү ...

һ һ үү, . ҥ , , , ҕ ө. һ һ ҕ, , үү өҥүө һ, - һ өөө, ҕ . , үү үһ. , , һҥ, өүҥ ҥ һ, һҥ үө ө. , үү үү һ ҕ .

"" үү . ҥ, һ . , һ үҕ . "" ҕ. һ ҥҥ һһ.

, ,

,

...

 

. .

,

...

 

... үҕ үү ҕ ҥҥ

" ,

", ...

- . 70- ҕ ҕ . , , үүү һ өү һ өүүү. ҕҥҥ һ . "" һҕ . өөө, һҕ үү һ, һ һ :

 

,

,

,

,

...

 

; һ һ , , ҕ, өүү үү... ҕ , үүөү өөө өө һ ҥ ҥ һ ... ҕ үү , ҕ һ һ ? ҕ һ , , . , ҕ һ . 1941 , һ, , , өү ... -ҕ 18- ҥҥ . , ҥ һ һ ...

һ:

 

,

, , ,

,

,

.

 

"" һ ҕ өү : " ҕ , һ . ?" "" ... һҥҥ , , ...

ҕ 1921 һ өөү. үүө 1991 . , , өү өүү . .. . , һ ҕ ҕ. ...

ҕ ҕ, ҥ ҕ. ҕ , , , ҥҥ . ҕ. " өөөҕү" ҕ ...

ҕ , -өө . 1998 ҕ . өөөө . ҕ , һ өүү. " " өҥөө ҕ һ . ҥ ү . һ һ һ , ... ҥ ҥҥ 1965 . ҕ . : "ҥҥ өүү өө өү өү..."

, , , һ , , үө . үҕ , , өө өүү өө үһ ... ҕ ҥ , үө - , - һ... ү , һ , өүү, үһүү...

ҕ үһ , - .

 

,

,

,

 

, һ "" ... , ҕ , ҕ ҕ өү , ҕ һ. һ ҥҥ , ҕ һ һ , -ҥ һ һ, ҕ һ һ ҕ . өөөө, ҕ һҕ. ; ҕ үөҕ... "" ҥ ҕ . -, үҕ- һ , :

 

, ,

,

, , ...

 

"Үүҥ өү ү " өөү . . өө ү " " (" ") өө... ҥ, һ, ҥ, ҥ , , - , үү өө " ... ҥ , ҥ өөөһү , , үү һ.

"үүҥ өү ү" һ ... 1983 һ .. үөүү үү . һ , һ . өүөү " үү " .

ҕ ҕ . , һ . :

 

"

.11.1983 . .

, .

, , . , , , ...

, . " " .

, , , , , .

, , , .. ?

.. .

.."

һ ' ?" өҕө ҕ ... өһө ҕ, һҕ һ, һ һ өө һ, үү ҕ ҕ. һ 1988 "" ҕ . , , ҕ ҕ , -үү ө үһҕ ҕ . , үҕ ҥҥ, , һ, һ . Үө ( һ ҕ), , (ҕ һ ), ү, һ һ һ һ .

Өө өү һ . "" һ :

 

... , ,

, .

, ,

.

,

...

 

1921 14 үү . үһүөү ...

үү "үүҥ өү ү" үү ү үү өөөү һҕ. ...

... , ҕ : " ҕ , һ " өөүүү. үө һ өө-өө :

, ? ?

" , һ, һ," ҕ .

ҥ, һ . "һ" , һ һ һ ҕ , өөүү -үү һ, ҕ үҕ өөөү, ҕ, , үү өөөө үһ ҕ . .

 

һҕ ҕ ,

ҕҕ ,

ҕ ,

үө

үө

өү ҕ.

 

,

ҥ үүү

,

.

,

,

ҥ

ҥ үү

ҥ ҕ

өүү

һ

,

Өүөү

Өүү ...

 

һ , . һ -үү ...

 

 925
allrefrs.ru - 2023 . !