Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Студентський деканат факультетуСтудентський деканат організовує і координує роботу студентського самоврядування факультету. Строк його повноважень становить один рік.

6.1 До складу Студентського деканату входять Студентський декан, заступники Студентського декана, які призначаються ним, секретар та старости потоків.

6.2. Команда Студентського декана обирається із числа кандидатур студентів факультету.

6.3. Кандидатом на посаду Студентського декана може бути будь-який студент факультету, який зібрав не менш ніж 5% підписів студентів від загальної кількості студентів факультету, із яких половина – з різних курсів, розробив програму команди, агітаційні матеріали та подав заяву на ім’я голови ВК. Кандидат на посаду студентського декана висувається одноосібно. Процедурні питання обрання Студентського деканату затверджує ВК.

6.4. Повноваження Студентського декана та відповідного складу Студентського деканату припиняються у разі:

- вступу на посаду новообраного Студентського декана;

- подання особистої заяви Студентським деканом;

- відрахування із числа студентів Академії (крім відрахувань пов’язаних з переходом на навчання за іншим освітнім рівнем або тим же освітнім рівнем іншої спеціальності (спеціалізації)).

6.5. У разі дострокового припинення повноважень Студентського декана, виконання його обов'язків покладається на першого заступника.

6.6 Завдання та форми діяльності Студентського деканату:

- співпрацює з деканом факультету та його заступниками щодо питань навчального та виховного процесу, соціально-побутових, оздоровчих і культурних потреб студентів факультету;

- вносить пропозиції декану факультету щодо матеріального та морального заохочення студентів, які досягти успіхів у культурно-масовій роботі, навчанні та роботі студентського самоврядування;

- бере участь в підвищенні ефективності навчального процесу;

- проводить інформаційну роботу зі студентами факультету;

- організовує і контролює роботу по підтриманню в належному стані аудиторій факультету, закріпленої території, допомагає в організації студентських відпрацювань на рівні факультету:

- вносить пропозиції декану факультету щодо покращання умов навчання і побуту студентів.

6.7 Студентський декан (в межах своїх повноважень):

- здійснює керівництво поточною роботою Студентського деканату;

- підписує документи Студентського деканату;

- представляє Студентський деканат в Академії та за її межами;

- за посадою входить до складу Студентського ректорату;

- затверджує регламент та інші нормативні документи і рішення про порядок виконання встановлених функцій;

- здійснює контроль за діяльністю ОСС на рівні факультету;

- забезпечує підготовку звітів про виконану роботу:

- має право делегувати частину своїх повноважень заступникам;

- має право отримувати необхідну інформацію від адміністрації для здійснення своєї діяльності;

- має інші права й обов'язки, передбачені цим Положенням;

6.8 Студентський деканат збирається на чергові та позачергові засідання. Чергові засідання скликає Студентський декан не рідше одного разу на два тижні (за винятком періоду літньої та зимової сесії та канікулярного періоду). Позачергові засідання Студентський декан скликає на вимогу не менше однієї третини членів Студентського ректорату або декана факультету якнайшвидше, але не пізніше 2-х днів з моменту вимоги.

Засідання Студентського деканату є відкритим для всіх студентів факультету, головує на ньому Студентський декан. Рішення Студентського деканату приймаються звичайною більшістю голосів його членів при наявності не менше половини з них.

Ради гуртожитків

7.1 Ради гуртожитків є постійними робочими ОСС Академії, що представляють спільні інтереси студентів Академії– мешканців гуртожитків .

7.2 До складу рад гуртожитків входять особи, які обираються на зборах мешканців поверху, що проводяться в порядку, встановленому цим положенням.

7.3 У зборах мешканців поверху мають право брати участь усі мешканці відповідного поверху гуртожитку із числа студентів Академії.

7.4.1 Перед початком зборів складається список учасників зборів, в яких зазначаються прізвище, ім’я, по батькові студента, а також номер кімнати, в якій він проживає. Студент посвідчує свою участь у зборах шляхом проставлення підпису у списку учасників зборів.

7.4.2 На зборах обирається голова та секретар зборів, після чого висуваються кандидати на посади члена ради гуртожитку та проводиться голосування щодо них.

7.4.3 Вибори члена ради гуртожитку здійснюються відкритим голосуванням, при чому кожен учасник зборів має право голосувати необмежену кількість разів. Обраним вважається кандидат, який обрав найбільшу кількість голосів. Якщо два кандидати обрали однакову найбільшу кількість голосів, проводиться повторне голосування щодо цих кандидатів.

7.4.4 Результати зборів оформлюється протоколом, який складається секретарем зборів та упродовж п’ятьох днів з дня їх проведення, разом із списом учасників зборів подається до ВК.

7.4.5 ВК на підставі поданих протоколів приймає рішення про затвердження складу ради гуртожитку.

7.5 Повноваження члена ради гуртожитку припиняються у разі:

– складання повноважень за власним бажанням;

– припинення проживання в гуртожитку;

– припинення навчання у Академії.

7.6 Упродовж п’ятьох днів з дня отримання інформації про підстави для припинення повноваження члена ради гуртожитку ВК приймає рішення про припинення його повноважень та проведення проміжних виборів члена ради гуртожитку. Проміжні вибори проводяться в порядку, визначеному пунктом 7.4.3 цього Положення, упродовж 20 днів з дня прийняття відповідного рішення ВК.

7.7 Ради гуртожитків:

1) сприяють адміністрації гуртожитків у створенні належних житлово–побутових умов, контролі за дотриманням встановлених правил проживання в гуртожитках;

2) представляють і захищають інтереси мешканців гуртожитків у відносинах із адміністрацією гуртожитків та Академії;

3) беруть участь у врегулюванні спорів між мешканцями гуртожитків та адміністрацією;

4) здійснюють інші повноваження, передбачені відповідними актами.

7.8 Основною формою діяльності ради гуртожитку є її засідання.

Засідання проводяться в міру потреби, але не рідше одного разу на місяць.

7.9. На першому засіданні Ради гуртожитку, кожного скликання, серед членів Ради гуртожитку обирається Голова, секретар та відповідальні за напрямки.

Вибори і виборча комісія.

8.1 Вибори виконавчих ОСС на рівні Академії та на рівні структурних підрозділів, проходять на основі загального рівного прямого виборчого права, шляхом таємного голосування8.2 Виборча комісія (далі – ВК, комісія) – колегіальний орган, створений для організації та проведення виборів. Діяльність ВК здійснюється відкрито і демократично. На засіданнях мають право бути присутніми кандидати в ОСС, їх довірені особи та представники адміністрації Академії, за попереднім повідомленням голови ВК.

8.3 Членами ВК можуть бути студенти, які не займають виборних посад в ОСС.

Кількісний склад ВК – 9 осіб.

8.4 Формування ВК відбувається на засіданні СК за попереднім розглядом заяв кандидатур, що надійшли до Студентського ректорату за тиждень або серед кандидатів, запропонованих на СК, шляхом відкритого поіменного голосування.

Персональний склад ВК затверджує СК. Протокол про склад ВК оприлюднюється в соціальних мережах не пізніше наступного дня після фактичного затвердження Конференцією студентів. На першому засіданні члени ВК з–поміж себе обирають голову комісії, заступника голови, секретаря комісії.

8.5 Основною організаційною формою діяльності ВК є її засідання.

8.5.1 Засідання ВК скликаються її головою, а у разі його відсутності – заступником голови комісії. У разі відсутності голови ВК, заступника голови комісії чи їх відмови скликати засідання ВК, воно може бути скликане не менш як третиною членів ВК з обов'язковим повідомленням усіх членів комісії про час і місце засідання.

8.5.2 Засідання ВК є правомочним за наявності не менш як двох третин її складу.

8.5.3 Рішення ВК приймаються відкритим голосуванням більшістю голосів від складу комісії та фіксуються протоколами, підписаними кожним її членом. Голос голови ВК вважається вирішальним при умові рівності голосів.

8.5.4 Член ВК, присутній на її засіданні, який не погоджується з прийнятим рішенням, прийнятим комісією, має право викласти окрему думку, що в письмовій формі додається до протоколу засідання комісії

8.6 Повноваження ВК:

– визначає форму реєстраційних бланків, форму зразків заяв, виборчих заяв та їх захист;

– приймає та реєструє заяви кандидатів на участь у виборах ОСС та видає їм відповідні посвідчення;

– готує та затверджує всі необхідні для виборчого процесу документи (виборчі бюлетені, заяви, подання, та інші);

– приймає та розглядає скарги, що стосуються виборчого процесу;

– безпосередньо проводить вибори;

– видає виборчі бюлетені;

– призначає відповідального за реєстрацію кандидатів;

– утворює спеціальні виборчі дільниці, що існують на тимчасовій основі для кожного структурного підрозділу;

– призначає своїм рішенням відповідального за виготовлення виборчих скриньок та їх розміщення;

– складає списки виборців, перевіряє їх та уточнює;

– призначає відповідального за виготовлення бюлетенів та їх збереження;

– призначає відповідальних за видачу в день голосування студентам бюлетенів, відповідального за збір скарг про порушення виборчого процесу;

– реєструє спостерігачів від команд;

– визначає послідовність голосування структурних підрозділів Академії;

–має право зняти кандидата з передвиборчих перегонів внаслідок невиконання вимог встановлених ВК для здійснення виборів ОСС, якщо за це проголосувало не менш, як 2/3 складу ВК;

– веде підрахунок голосів;

– оголошує результати виборів

8.7 Повноваження Голови ВК:

– здійснює керівництво діяльністю ВК, організовує її роботу;

– забезпечує підготовку засідань ВК і питань, що вносяться на її розгляд;

– скликає засідання ВК, забезпечує повідомлення членів комісії про час скликання засідання, веде засідання комісії;

– вносить на розгляд ВК пропозиції щодо структури і секретаріату;

– представляє ВК у відносинах з органами студентського самоврядування;

– здійснює інші повноваження відповідно до цього Положення.

8.8 Членам ВК забороняється брати участь у виборчій компанії кандидатів до виконавчих ОСС Академії та структурних підрозділів.

8.9 Повноваження члена та голови ВК можуть бути достроково припинені у разі:

– відрахування з числа студентів;

– за особистою заявою;

– невиконання покладених обов’язків, при голосуванні за це не менше, ніж 2/3 членів ВК;

У зв’язку з достроковим припиненням повноважень члена ВК, у тижневий термін, за поданням виконавчих ОСС,ВК зараховує до свого складу іншу особу.

8.10 Протягом наступного тижня після затвердження ВК засоби масової інформації ОСС в співпраці з ВК зобов’язані інформувати студентів Академії про початок та перебіг передвиборчого процесу (соціальні мережі, інформаційні стенди Академії тощо).

8.11 Висування (подання Реєстраційних заяв на участь у виборах) кандидатів до виконавчих ОСС та Студентського декану (далі – кандидатів) триває протягом строку, затвердженого ВК.

У цей час ВК працює згідно з графіком, встановленим на першому засіданні ВК. У визначний термін Кандидати зобов’язані подати до ВК Реєстраційну заяву на участь у виборах.

8.11.1 Заява, передвиборча програма та агітаційні матеріали подаються Кандидатами до ВК. Форми агітації визначаються ВК, вони не повинні суперечити чинному законодавству України та Статуту Академії

8.11.2 Кандидат може бути зареєстрованим на вибори, якщо її прихильниками буде зібрано не менше як 5% підписів від усієї кількості студентів денної форми навчання, які навчаються в різних структурних підрозділах Академії.

Вибори членів ОСС відбуваються за системою простої більшості у факультетських одномандатних округах. Факультетський одномандатний округ включає в себе всіх студентів денної форми навчання Академії в межах певного факультету. Для організації та проведення виборів членів ОСС діють 3 факультетських одномандатних округи.

8.12 Чергові вибори членів ОСС проводяться на 2-му тижні листопада. Дні голосування на виборах членів ОСС визначаються рішенням ВК.

Позачергові вибори членів ОСС проводяться в строки, які визначаються на СК.

ОСС, обрана на позачергових виборах, здійснює свої повноваження до набуття повноважень ОСС, обраної на наступних чергових виборах.

У разі, якщо відповідно до графіку навчального процесу в Академії в поточному навчальному році виборчий процес припадає на тиждень самостійної роботи або період дистанційного навчання, СК має право прийняти рішення про зміну строків проведення виборів ОСС. У такому випадку дні голосування та строки здійснення дій, пов’язаних із виборчим процесом, встановлюються рішенням СК.

8.13 Вибори членів ОСС включають в себе наступні етапи:

1) оголошення про початок виборчого процесу;

2) висунення та реєстрація кандидатів у члени ОСС;

3) складання списків виборців;

4) проведення відкритих дебатів між кандидатами;

5) голосування;

6) підрахунок голосів виборців та встановлення підсумків голосування;

7) встановлення результатів виборів членів ОСС.

8.14 Оголошення про початок виборчого процесу

8.14.1 Рішення про початок виборчого процесу на виборах членів ОСС приймає ВК на 2-му або на 3-му тижні жовтня. Виборчий процес вважається початим з дня прийняття відповідного рішення ВК.

8.14.2 Рішення про початок виборчого процесу доводиться до відома студентів Академії шляхом публікації відповідного оголошення на офіційному веб–сайті Академії та в інші способи, визначені ВК.

8.15 Висунення та реєстрація кандидатів у члени ОСС.

8.15.1 Висунення кандидатів у члени ОСС починається із початком виборчого процесу і здійснюється шляхом самовисування кандидатів з числа студентів Академії.

8.15.2 Студент, який бажає висунути свою кандидатуру, не пізніше як на 3му тижні жовтня подає до ВК відповідну письмову заяву, в якій зазначає свої прізвище, ім’я, по батькові, факультет та рік навчання, спеціальність, серію та номер студентського квитка, контактну інформацію (контактний номер телефону та адресу електронної пошти), а також зазначає про згоду на використання своїх персональних даних. Заява підписується студентом особисто.

8.15.8. ВК упродовж трьох днів з дня отримання заяви перевіряє достовірність внесених до неї даних, в тому числі за допомогою Єдиної державної електронної бази з питань освіти, та приймає мотивоване рішення про реєстрацію кандидата у члени ОСС чи відмову в його реєстрації.

Підставами для прийняття рішення про відмову в реєстрації кандидата є:

- невідповідність поданої заяви вимогам цього Положення;

- подання заяви поза межами строків, визначених цим Положенням;

- подання заяви особою, яка не має права висувати свою кандидатуру;

- зазначення в заяві недостовірних відомостей;

Відмова в реєстрації кандидатом у члени ОСС не позбавляє студента права подати відповідну заяву повторно.

ВК на вимогу студента, який подавав заяву, видає йому копію рішення, прийнятого за наслідками розгляду його заяви.

8.15.4. Студент, зареєстрований кандидатом у члени ОСС, має право не пізніше як за добу до дня голосування відкликати свою кандидатуру шляхом подання до ВК відповідної письмової заяви. ВК упродовж двох днів з дня отримання такої заяви приймає рішення про скасування реєстрації кандидата у члени ОСС.

8.15.5. Не менше, як за 2 дні ВК забезпечує проведення відкритих дебатів між кандидатами на посаду члена ОСС. Порядок проведення дебатів та їх графік визначаються рішенням ВК.

8.16. Складання списків виборців.

8.16.1. ВК звертається до деканатів факультетів із зверненням про надання списку студентів Академії, які навчаються на денній формі.

Упродовж одного тижня з дня отримання звернення деканати факультетів, відповідно, готують та надають ВК список студентів станом на день отримання звернення, із зазначенням повних прізвища, імені, по батькові студента, його факультету та року навчання,. До списку включаються усі студенти освітнього ступеня бакалавр, магістр, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, в тому числі ті, які станом на день отримання звернення перебувають в академічній відпустці або довгостроковому відрядженні.

8.16.2. ВК на підставі наданої інформації формує списки виборців за кожним факультетським одномандатним округом. Списки виборців скріплюються на кожному аркуші підписами голови та секретаря ВК і печаткою ВК.

8.17. Голосування

8.17.1. Одночасно із оголошенням про початок виборчого процесу ВК визначає дні голосування на виборах членів ОСС.

8.17.2. У визначені дні голосування здійснюється з 9 до 19 години у приміщенні, що визначається ВК.

Графік чергування членів ВК у дні голосування встановлюється ВК за узгодженням із деканатами факультетів.

8.17.3. Студент, який бажає реалізувати право голосу, пред’являє членові ВК студентський квиток, залікову книжку або посвідчення особи студента міжнародного зразка.

Член ВК перевіряє наявність студента, що з’явився, в списку виборців відповідного факультетського одномандатного округу, та у разі його наявності видає студентові під розпис у списку виборців виборчий бюлетень.

У відведеному для цього місці виборчого бюлетеня член ВК, який його видав, ставить свій підпис.

8.17.4. Студент заповнює виборчий бюлетень та опускає його у виборчу скриньку, яка має знаходитися у полі зору члена ВК.

Заповнення бюлетеня здійснюється шляхом проставлення відмітки напроти прізвища кандидата, за якого виборець подає свій голос. Робити будь–які інші позначки на бюлетені виборцеві забороняється.

8.17.5.Виборчі бюлетені на виборах членів ОСС виготовляються окремо для кожного факультетського одномандатного округу та складаються із двох частин: контрольного талона та основної частини. На контрольному талоні вказується номер бюлетеня, який має співпадати із номером, зазначеним на основній частині бюлетеня, назва факультетського одномандатного округу, та місце для підпису члена ВК, який видав бюлетень. На основній частині бюлетеня вказується номер виборчого бюлетеня, назва факультетського одномандатного округу, список кандидатів, висунутих в цьому окрузі, та порожні квадрати напроти кожного з них. Форма виборчого бюлетеня для кожного факультетського одномандатного округу затверджується ВК.

8.17.6. Виборчі бюлетені виготовляються за замовленням ВК у кількості, що не більш як на 10 відсотків перевищує загальну кількість студентів, включених у списки виборців відповідних округів.

Після отримання бюлетенів ВК проставляє на кожному з них відбиток своєї печатки, при чому відбиток має охоплювати як контрольний талон, так і основну частину бюлетеня.

Виборчі бюлетені, зіпсовані до початку голосування або під час голосування у зв’язку із їх неправильним заповненням членом ВК чи виборцем, за рішенням ВК погашаються. Рішення про погашення бюлетеня у зв’язку із неправильним його заповненням виборцем приймається на підставі письмової заяви виборця. Про погашення зіпсованих бюлетенів складається відповідний акт, який підписується головою, секретарем та не менш як одним членом СВК.

Порядок замовлення, транспортування, зберігання, попередньої підготовки та обліку виборчих бюлетенів визначається рішенням ВК.

8.17.7. По закінченню кожного дня голосування (крім останнього) списки виборців та виборчі бюлетені закриваються у сейфі чи шафі, яка опечатується стрічкою із підписами не менш як двох членів ВК та відбитком печатки ВК.

В дні голосування виносити виборчі бюлетені та списки виборців за межі приміщення, в якому відбувається голосування, забороняється.

8.18. Підрахунок голосів виборців та встановлення підсумків голосування

8.18.1. О 19 годині останнього дня голосування ВК збирається на засідання, яке триває до встановлення результатів виборів членів ОСС.

На засіданні ВК із встановлення підсумків голосування мають право бути присутніми члени ВК, спостерігачі, представники ЗМІ та адміністрації, кандидати. У разі, якщо розміри приміщення, в якому проводилося голосування, не дозволяють забезпечити присутність усіх охочих під час підрахунку голосів, ВК приймає рішення про проведення підрахунку голосів в іншому приміщенні.

8.18.2. Після початку засідання ВК погашає невикористані бюлетені шляхом відокремлення їх нижнього правого кута та складає ці бюлетені в окремий пакет, який має перебувати в полі зору членів ВК.

8.18.8. Після погашення невикористаних бюлетенів ВК на підставі контрольних талонів виборчих бюлетенів та відомостей, внесених до списків виборців, встановлює кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені в кожному факультетському одномандатному окрузі. У разі розбіжностей між кількістю контрольних талонів та відомостями, внесеними до списків виборців, кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені, встановлюється рішенням ВК.

8.18.4. Після опрацювання списку виборців ВК розкриває виборчу скриньку, висипає наявні в ній бюлетені на стіл та розподіляє виборчі бюлетені за факультетськими одномандатними округами.

8.18.5. Після розподілу бюлетенів голова ВК визначає її членів, які здійснюватимуть підрахунок голосів в кожному окрузі. Визначений член ВК приступає до підрахунку голосів за певним факультетським одномандатним округом. Підрахунок голосів здійснює лише один член ВК. Решта членів ВК в цей час спостерігають за підрахунком.

Підрахунок відбувається шляхом оголошення членом ВК вголос прізвища кандидата, за якого подано голос, та розкладання бюлетенів відповідно до волевиявлення виборців. Окремо розкладаються недійсні бюлетені. Недійсними вважаються бюлетені, в яких не зроблено жодної позначки, зроблено дві та більше позначки, зроблено позначки, не передбачені цим Положенням, або якщо неможливо з інших причин встановити зміст волевиявлення виборця. У разі сумніву щодо волевиявлення виборця та/або наявності підстав для недійсності бюлетеня питання вирішується ВК шляхом голосування.

Після розкладання бюлетенів член ВК перераховує вголос кількість голосів, поданих за кожного кандидата в даному факультетському одномандатному окрузі, та кількість недійсних бюлетенів. За бажанням кожен член ВК має право здійснити повторний підрахунок голосів в будь–якому окрузі.

8.18.6. Після підрахунку голосів у факультетському одномандатному окрузі ВК складає протокол про результати підрахунку голосів. Протокол складається окремо щодо кожного округу.

В протоколі зазначаються:

- кількість виборців, включених до списку виборців в окрузі;

- кількість бюлетенів для голосування в окрузі, виготовлених на замовлення ВК;

- кількість бюлетенів для голосування в окрузі, погашених до початку голосування;

- кількість бюлетенів для голосування в окрузі, наявних на початок голосування;

- кількість бюлетенів для голосування в окрузі, погашених під час голосування;

- кількість невикористаних бюлетенів для голосування в окрузі;

- кількість бюлетенів, отриманих виборцями округу;

- кількість бюлетенів для голосування в окрузі, виявлених у виборчій скриньці;

- кількість бюлетенів для голосування в окрузі, які є недійсними;

- кількість бюлетенів для голосування в окрузі, врахованих під час визначення результатів голосування в окрузі;

- кількість голосів, поданих за кожного кандидата, висунутого в окрузі.

Протокол підписується усіма членами ВК, присутніми на засіданні, та скріплюється печаткою ВК.

8.19. Встановлення результатів виборів членів ОСС

8.19.1. На підставі протоколів про результати підрахунку голосів у факультетських одномандатних округах ВК складає протокол про результати виборів членів ОСС.

8.19.2. У протоколі про результати виборів членів ОСС зазначаються:

- загальна кількість виборців, включених до списків виборців;

- загальна кількість бюлетенів, виготовлених на замовлення ВК;

- загальна кількість бюлетенів, погашених до початку голосування;

- загальна кількість бюлетенів, наявних на початок голосування;

- загальна кількість бюлетенів, погашених під час голосування;

- загальна кількість невикористаних бюлетенів;

- загальна кількість бюлетенів, отриманих виборцями;

- загальна кількість бюлетенів, виявлених у виборчій скриньці;

- загальна кількість бюлетенів, які є недійсними;

- загальна кількість бюлетенів, врахованих під час визначення результатів виборів членів ОСС;

- прізвища, імена, по батькові кандидатів, обраних членами ОСС у кожному факультетському одномандатному окрузі.

Протокол підписується усіма членами ВК, присутніми на засіданні, та скріплюється печаткою.

8.19.8. Обраним вважається кандидат, який отримав найбільшу кількість голосів виборців.

8.19.4. Протокол про результати виборів до ОСС є підставою для прийняття ВК рішення про визнання студентів обраними членами ОСС.

8.19.5. Рішення ВК про визнання студентів обраними членами ОСС оприлюднюється на офіційному веб–сайті ОСС та в інші способи, визначені ВК, упродовж трьох днів з дня його прийняття.

8.20 Одній і тій самій особі забороняється перебувати або балотуватися більше, ніж на одну виборну посаду.

 


Просмотров 350

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!