Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 Структура студентського самоврядування3.1. В Академії діють ОСС:

- Конференція студентів Академії (далі - СК) вищий ОСС Академії;

- Конференція студентів факультету (далі – збори студентів факультету) – вищий орган студентського самоврядування структурного підрозділу;

- Виборча комісія (далі ВК) – це незалежний ОСС, покликаний забезпечувати проведення виборів ОСС;

- Студентський ректорат (далі СР) вищий виконавчий колегіальний орган студентського самоврядування Академії;

- Студентський деканат факультету – вищий виконавчий і представницький орган студентського самоврядування факультету Академії;

- Студентська рада гуртожитку – виконавчий орган студентського самоврядування на рівні гуртожитку.

4. Конференція студентів:

4.1. СК є вищим представницьким органом студентського самоврядування. СК:

- ухвалює положення про студентське самоврядування Академії, визначає його структуру, повноваження та порядок проведення прямих таємних виборів представницьких та виконавчих ОСС;

- заслуховує звіти представницьких, виконавчих і контрольно–ревізійних ОСС, дають їм відповідну оцінку;

- приймає рішення про обирання і відкликання представницьких, виконавчих і контрольно–ревізійних ОСС;

- скасовує рішення ОСС Академії у випадках, передбачених цим Положенням;

- оголошує акції протесту;

- визначає регламент проведення конференції;

- затверджує процедуру використання майна та коштів ОСС, підтримки студентських ініціатив на конкурсних засадах;

- затверджує річний кошторис витрат (бюджет) ОСС, вносять до нього зміни та доповнення, заслуховують звіт про його виконання;

- делегує представників на Всеукраїнський з’їзд ОСС, інші всеукраїнські та регіональні заходи;

- приймає рішення про внесення змін до Положення

- приймає рішення про створення нових ОСС;

- приймає інші рішення, що не суперечать даному Положенню.

4.2. До складу конференції входять делегати, які обираються зборами академічних груп на 1 рік в порядку встановленому цим Положенням.

4.3. Право виступу на СК має кожен бажаючий студент Академії згідно з Регламентом, всім іншим особам, слово надається після прийняття рішення більшістю делегатів Конференції студентів.

4.4. Рішення СК є обов’язковими для виконання ОСС.

4.5. Засідання СК є правомочним, за умови присутності не менше половини від загальної кількості делегатів. Будь–який студент має право бути присутнім на засіданні СК.

4.6. Вибори делегатів на конференцію включають в себе наступні етапи:

1) оголошення про початок виборів делегатів;

2) проведення зборів академічних груп;

3) обговорення;

4) подання списку обраних делегатів до ВК;

4.7. Не мають права висувати свої кандидатури члени ВК та виконавчих ОСС

4.8. Позачергова СК скликається за рішенням ВК на підставі подання:

- не менш як десяти відсотків від загальної кількості студентів Академії. Підписуючи подання про скликання позачергової СК, студент має вказати свої повні прізвище, ім’я, по батькові, факультет та рік навчання. Підписи без зазначення всіх даних не підлягають врахуванню;

- ОСС Академії, схваленого її рішенням, або не менш як трьох членів ОСС Академії;

Позачергова СК проводиться на наступному тижні після прийняття рішення ВК про її скликання.

4.9 Рішення ВК про скликання конференції має містити дату проведення конференції та її пропонований порядок денний.

Рішення про скликання конференції доводиться до відома студентів Академії шляхом публікації відповідного оголошення на офіційному веб–сайті Академії та в інші способи, визначені ВК.

4.10 Порядок проведення СК

4.9.1 Перед початком СК, ВК здійснює реєстрацію делегатів та видачу їм мандатів. Конференція вважається правомочною, якщо на ній зареєструвалися не менш як половина від загальної кількості делегатів, включених до списку делегатів, затвердженого ВК, на день її проведення.

4.9.2. Конференцію відкриває член ВК, визначений її рішенням. Представник ВК, організаційного комітету веде конференцію до обрання головуючого.

4.9.3. На початку конференції із числа делегатів обирається головуючий, секретар та лічильна комісія конференції. Лічильна комісія обирається у кількості трьох осіб.

4.9.4. Обговорення питань відбувається відповідно до порядку денного, що затверджується конференцією. До поряду денного позачергової конференції обов’язково включаються питання, що були запропоновані до розгляду у поданні про її скликання. На пропозицію делегатів до порядку денного конференції можуть бути включені також інші питання.

4.9.5. Конференція проводиться гласно і відкрито. Право бути присутнім та брати участь в обговоренні питань має кожен студент Академії.

На конференції представник адміністрації Академії має право гарантованого виступу з кожного питання, яке здійснюється в порядку, встановленому регламентом проведення конференції.

4.9.6. Конференція проводиться, як правило, упродовж одного дня. За необхідності головуючий може оголосити перерву в конференції із перенесенням її проведення на наступний день.

4.9.7. Рішення на конференції приймаються шляхом прямого відкритого голосування делегатів (шляхом підняття мандатів). Таємне голосування проводиться у випадках, передбачених цим Положенням, або за рішенням конференції, підтриманим не менш як однією третиною присутніх делегатів. Делегати голосують особисто; передання делегатом права голосу на конференції іншій особі не допускається.

Рішення конференції вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала не менш як половина від присутніх делегатів, крім випадків, передбачених цим Положенням.

У разі прийняття рішення на конференції шляхом таємного голосування виготовлення бюлетенів, проведення такого голосування та підрахунок голосів здійснює лічильна комісія. Результати таємного голосування оформлюються протоколом лічильної комісії, який підписується усіма її членами.

Для прогнозування результатів голосування питання порядку денного головуючий може проводити сигнальне голосування.

4.9.8. Конференція протоколюється. Ведення протоколу покладається на секретаря конференції. Протокол складається упродовж трьох днів з дня проведення конференції та підписується головуючим та секретарем конференції. Підписи головуючого та секретаря посвідчуються підписом голови ВК та скріплюються печаткою ВК.

Протокол конференції підлягає оприлюдненню на офіційному веб–сайті Академії упродовж трьох днів з дня його складання. Оприлюднення протоколу конференції забезпечує ВК.

4.11. Статус делегатів

4.11.1. Делегати здійснюють свої повноваження на громадських засадах.

4.11.2. Повноваження делегатів припиняються із затвердженням ВК списку делегатів, обраних на наступних виборах делегатів.

4.11.3. Повноваження делегата припиняються достроково у разі:

- складання повноважень за власним бажанням;

- припинення навчання в Академії;

- надання делегатові академічної відпустки.

Упродовж п’ятьох днів з дня отримання відомостей про підстави для дострокового припинення повноваження делегата ВК приймає рішення про припинення його повноважень та виключення його із списку делегатів.

4.11.4. Дострокове припинення повноважень делегата не тягне за собою проведення проміжних виборів.

Студентський ректорат

5.1 Студентський ректорат є виборним виконавчим ОСС, строк повноважень якого становить 1 рік.

5.2 До складу студентського ректорату входять за посадами виборні представники виконавчих ОСС Академії – студентський ректор, 5 студентських проректорів, перший заступник Студентського ректора, який призначається ним, студентські декани та голови рад гуртожитків.

5.3 Право бути обраним до складу студентського ректорату має кожен студент Академії, який навчається за денною формою навчання, виявляє бажання працювати, розробив програму та подав заяву на ім’я голови ВК. До заяви кандидата додаються списки з підписами не менше ніж 5 % студентів від загальної кількості студентів академії, із яких не менше половини підписів від студентів усіх курсів, крім курсу на якому навчається претендент.

5.4 Вибори проводяться в один тур, незалежно від кількості кандидатів. Обраним вважається студент, який набрав в день виборів найбільшу кількість голосів або які набрали найбільше голосів, серед інших(студентські проректори).

5.5 Студентський ректор обирається шляхом прямого таємного голосування, серед всіх студентів Академії.

5.6 Студентський ректор є головою Студентського ректорату.

5.7. Засідання студентського ректорату.

5.7.1. Основною формою діяльності студентського ректорату є його засідання.

5.7.2 Засідання студентського ректорату проводяться за потреби, але не рідше одного разу на два тижні. Засідання студентського ректорату скликаються Студентським ректором або його першим заступником.

5.7.3 Позачергові засідання скликає Студентський ректор за власним рішенням або на вимогу не менше ніж 1/3 членів студентського ректорату

5.7.4 Засідання студентського ректорату вважається правомочним, якщо в ньому бере участь половина членів студентського ректорату. На засіданні студентського ректорату головує Студентський ректор або, у разі відсутності голови, його перший заступник.

5.7.5. Засідання студентського ректорату є відкритими. Право брати участь у засіданні студентського ректорату мають усі студенти та представники адміністрації .

З дозволу головуючого студент або представник адміністрації ВНЗ, присутній на засіданні, має право вносити питання на розгляд та брати участь в їх обговоренні.

5.7.6 Рішення студентського ректорату приймаються шляхом прямого відкритого голосування його членів.

Рішення студентського ректорату вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала не менш як половина від присутніх на засіданні членів. У разі рівного розподілу голосів голос головуючого є вирішальним.

5.7.7 Засідання студентського ректорату протоколюється. Ведення протоколу засідання покладається на секретаря. Протокол засідання студентського ректорату складається протягом трьох днів з дня проведення засідання та підписується головуючим та секретарем. Підписи головуючого та секретаря скріплюються печаткою Студентського ректорату.

5.7.8 Порядок проведення засідань студентського ректорату та вирішення питань на них встановлюється Регламентом студентського ректорату, який затверджується його рішенням.

5.7.9 Рішення студентського ректорату можуть бути скасовані повністю або частково конференцією з мотивів їх невідповідності чинному законодавству України, Статуту Академії чи цьому Положенню.

5.8 Студентський ректор забезпечує виконання основних завдань, реалізацію прав та повноважень ОСС:

1) представляє інтереси студентів Академії у відносинах із адміністрацією, звертається від імені студентської громади із пропозиціями, клопотаннями, скаргами;

2) сприяє покращенню рівня навчального процесу в Академії;

3) бере участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітнього процесу, науково–дослідної роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, оздоровлення, побуту та харчування в Академії;

4) надає студентам, студентським організаціям підтримку у погодженні із адміністрацією Академії організаційних питань, пов’язаних із проведенням просвітницьких, наукових, спортивних, оздоровчих та інших заходів;

5) розробляє поточні та стратегічні напрями діяльності і розвитку студентського самоврядування Академії і подає їх на затвердження конференції;

6) погоджує в порядку, встановленому конференцією, рішення адміністрації Академії з питань, визначених чинним законодавством

– відрахування студентів з Академії та їх поновлення;

– переведення осіб, які навчаються у Академії за державним замовленням, на навчання за контрактом за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб;

– переведення осіб, які навчаються у Академії за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб, на навчання за державним замовленням;

– призначення заступника декана факультету, заступника ректора Академії;

– поселення осіб, які навчаються у Академії, у гуртожиток і виселення їх із гуртожитку;

– затвердження правил внутрішнього розпорядку Академії в частині, що стосується осіб, які навчаються;

– діяльність гуртожитків для проживання осіб, які навчаються у Академії

7) вносить пропозиції щодо навчальних програм, розвитку матеріальної бази Академії, у тому числі з питань, що стосуються побуту та відпочинку студентів;

8) оскаржує в установленому порядку рішення, дії та бездіяльність адміністрації Академії, якщо вони порушують права та законні інтереси студентів;

9) бере участь у підготовці правових актів, що стосуються прав та обов’язків студентів;

10) здійснює поточне керівництво фінансовою діяльністю студентського самоврядування Академії;

11) вносить конференції пропозиції щодо оголошення акції протесту;

12) інформує студентів Академії про свою діяльність;

13) створює тимчасові комісії, робочі групи для вирішення поточних питань, встановлює порядок їх діяльності;

14) представляє студентське самоврядування Академії в органах місцевої та державної влади, місцевих, регіональних, всеукраїнських та міжнародних громадських організаціях;

15) вирішує питання про входження до місцевих, регіональних, всеукраїнських і міжнародних молодіжних студентських об’єднань, спілок та союзів та укладає з ними відповідні угоди;

16) здійснює інші повноваження, передбачені цим Положенням та іншими актами.

5.9.1 Повноваження Студентського ректора:

– підписує документи;

– виконує рішення СК;

– виконує рішення студентського ректорату;

– щорічно звітує про результати діяльності студентського ректорату перед СК;

– здійснює організаційне керівництво ОСС;

– здійснює представницькі функції та підписує від імені студентського ректорату всі види угод та інші документи, за рішенням студентського ректорату.

5.9.2 Дострокове припинення повноважень Студентського ректора здійснюється у разі:

– подання особистої заяви;

– відрахування із числа студентів Академії (за винятком короткотермінової перерви у навчанні у зв’язку зі вступом на навчання на наступний освітній ступінь);

– усунення з посади у порядку, передбаченому даним Положенням.

5.10 Для забезпечення виконання завдань студентського ректорату можуть створюватись відділи за різними напрямками роботи та робочі групи.Просмотров 510

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2023 год. Все права принадлежат их авторам!