Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 Мета, завдання, права та обов’язки органів студентського самоврядуванняМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Українська академія банківської справи


ЗАТВЕРДЖЕНО

Конференцією

студентського самоврядування УАБС

Протокол №від 201р.

 

ПОЛОЖЕННЯ

Про студентське самоврядування в Українській академії банківської справи

 

Загальні положення

1.1. Студентське самоврядування є невід’ємною частиною громадського самоврядування Академії.

Студентське самоврядування об'єднує всіх студентів Академії, які мають рівні права і можуть обиратися та бути обраними в робочі, дорадчі, виборні та інші органи студентського самоврядування (далі - ОСС).

1.2. Назва студентського самоврядування англійською мовою: Student government of Ukrainian academy of banking. Абревіатура - SG UAB.

1.3. Студентське самоврядування забезпечує захист прав та інтересів студентів. Воно здійснюється студентами безпосередньо і через органи, які на рівні Академії обираються шляхом прямого таємного голосування студентів.

1.4. Студентське самоврядування виражає інтереси усіх студентів Академії незалежно від раси, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, громадянства, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак.

1.5. У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються чинним законодавством України, Статутом Академії та цим Положенням.

1.6. ОСС діють на принципах:

- добровільності, колегіальності, відкритості;

- виборності та звітності ОСС;

- рівності права студентів на участь у студентському самоврядуванні;

- незалежності від впливу політичних партій та релігійних організацій.

1.7 Студентське самоврядування може здійснюватися на рівні академічної групи, курсу, спеціальності, факультету, гуртожитку та Академії в цілому. ОСС має форму студентського ректорату

1.8 ОСС гуртожитків та структурних підрозділів Академії можуть розробляти власні положення, з дотриманням вимог чинного законодавства, статуту Академії та цього Положення.

 

Мета, завдання, права та обов’язки органів студентського самоврядування.

2.1 Студентське самоврядування – це право і можливість студентів вирішувати питання навчання і побуту, захисту прав та інтересів студентів, а також брати участь в управлінні Академії.

2.2 Метою ОСС є забезпечення захисту прав та інтересів студентів, їх участь в управлінні Академією, а також надання їм можливості гармонійного творчого та інтелектуального розвитку, сприяння різним формам соціальної активності, громадських ініціатив, соціалізація молодого покоління. Представники ОСС беруть участь у роботі вищих органів самоврядування, колегіальних, робочих та дорадчих органів Академії та її структурних підрозділів.

2.3 Основні завдання ОСС Академії:

– захист прав та інтересів студентів;

– сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів;

– сприяння поліпшенню умов проживання й відпочинку студентів;

– залучення студентів до реалізації державної молодіжної політики;

– забезпечення інформаційно–молодіжної, правової, психологічної, фінансової допомоги студентам (спільно з відповідними службами);

– утвердження патріотизму, духовності, моральності та формування загальнолюдських цінностей;

– участь в управлінні Академією;

– організація дозвілля студентів;

- напрацювання механізмів позитивного вирішення проблем на різних рівнях, від навчального закладу до загальнодержавного;

- співробітництво з ОСС інших вищих навчальних закладів, громадських організацій, за винятком політичних та релігійних;

 

2.4 ОСС мають право:

– брати участь в управлінні Академією у порядку встановленому Законом України «Про вищу освіту», Статутом та іншою нормативною базою системи управління якістю вищого навчального закладу;

- бути незалежними у своїх поглядах та діяльності від адміністрації;

– приймати акти, що регламентують їх організацію та діяльність;

– делегувати своїх представників до робочих, консультативно–дорадчих органів Академії та її структурних підрозділів;

– брати участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітнього процесу, науково–дослідної роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, оздоровлення, побуту та харчування;

– брати участь у заходах (процесах) щодо забезпечення якості вищої освіти;

– вносити пропозиції щодо змісту навчальних планів і програм та організації освітнього процесу;

– брати участь у вирішенні питань про:

1) відрахування студентів з Академії та їх поновлення на навчання;

2) переведення осіб, які навчаються в Академії за державним замовленням, на навчання за контрактом за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб;

3) переведення осіб, які навчаються в Академії за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб, на навчання за державним замовленням;

4) призначення проректорів, заступників деканів факультетів;

5) поселення осіб, які навчаються в Академії, у гуртожиток і виселення їх із гуртожитку;

6) затвердження правил внутрішнього розпорядку Академії в частині, що стосується осіб, які навчаються;

7) діяльність гуртожитків для проживання осіб, які навчаються в Академії.

– сприяти формуванню умов для реалізації інноваційних ідей студентів, організовувати заходи з підтримки інноваційної та підприємницької діяльності студентів УАБС;

– брати участь у вирішенні питань забезпечення належних побутових умов проживання студентів у гуртожитках та організації харчування студентів;

– в межах кошторису розпоряджаються коштами та іншим майном, що перебувають на балансі та банківських рахунках ОСС;

– вносити пропозиції щодо розвитку матеріальної бази Академії, у тому числі з питань, що стосуються побуту та відпочинку студентів;

– оголошувати акції протесту;

– отримувати приміщення та техніку від адміністрації для здійснення своїх повноважень;

– співпрацювати з громадськими організаціями та благодійними фондами, окрім політичних та релігійних;

– реалізовувати інші права, передбачені Законом України «Про вищу освіту», статутом Академії та цим Положенням;

 

2.5 ОСС зобов’язані:

– підтримувати студентські ініціативи, що не суперечать чинному законодавству України;

– забезпечувати дотримання рівних прав студентів;

– проводити вибори ОСС;

– надавати звіти про роботу студентам;

– проводити організаційні, просвітницькі, наукові, спортивні, оздоровчі та інших заходи;

– належним чином представляти інтереси студентів(курсантів) та захищати їх права;

– сприяти створенню різноманітних студентських гуртків, товариств, об'єднань, клубів за інтересами та координація їх діяльності;

– сприяти організації волонтерської діяльності студентів;

- Дотримуватися вимог чинного законодавства України, статуту Академії та цього ПоложенняПросмотров 549

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2023 год. Все права принадлежат их авторам!