Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 Співпраця з адміністрацією ДДАЕУСтруктура й організація роботи органів студентського

Самоврядування в ДДАЕУ

 

3.1. Вищим органом студентського самоврядування є загальні збори (конференція) студентів, які:

- ухвалюють положення про студентське самоврядування ДДАЕУ, визначають структуру, повноваження та порядок проведення прямих таємних або відкритих виборів представницьких та виконавчих органів студентського самоврядування;

- заслуховують звіти представницьких, виконавчих і контрольно-ревізійних органів студентського самоврядування, дають їм відповідну оцінку (комітет у справах сім’ї та молоді ДДАЕУ, рада студентів ДДАЕУ);

- визначають порядок обрання представників із складу студентів ДДАЕУ (у кількості не менш як 10 відсотків від загального числа представників) до вищого колегіального органу громадського самоврядування, Вченої ради університету та їхніх структурних підрозділів (інституту, факультету, коледжу);

- не менше одного разу на рік заслуховують звіти органів студентського самоврядування і виносять ухвалу щодо їхньої діяльності;

- розглядають найважливіші питання життєдіяльності Студентів, окреслені основними завданнями органів студентського самоврядування.

- затверджують процедуру використання майна та коштів органів студентського самоврядування,затверджують річний кошторис витрат (бюджет) органів студентського самоврядування, вносять до нього зміни та доповнення, заслуховують звіт про його виконання (в разі реєстрації органів студентського самоврядування, як громадської організації, відповідно до законодавства з урахуванням особливостей встановленим законом про вищу освіту);

- обирають контрольно-ревізійну комісію з числа студентів для здійснення поточного контролю за станом використання майна та виконання бюджету органів студентського самоврядування (якщо орган студентського самоврядування зареєстровують та мають бюджет).

Позачергова конференція (загальні збори) скликається на вимогу не менше, ніж10 відсотків студентів вищого навчального закладу або в інших випадках, передбачених Положенням про студентське самоврядування у ДДАЕУ.

3.2. Комітет у справах сім’ї та молоді Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету.

Комітет у справах сім’ї та молоді Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету (далі комітет молоді) є основним виконавчим органом студентського самоврядування ДДАЕУ

Персональний склад комітету молоді обирається і затверджується на конференції студентів з представників від факультетів терміном не більше, як на один рік, який надалі формує свої керівні органи і діє відповідно до даного положення.

Склад комітету молоді може поповнюватись активними студентами і не затверджуватись на конференції студентів але при цьому вони мають дорадчий голос (не мають права приймати участь у голосуванні за рішення).

Кандидати до складу комітету молоді повинні мати досвід роботи в органах студентського самоврядування (на рівні групи, факультету, інституту, гуртожитку, університету), студентського клубу або гуртках художньої самодіяльності, спортивних секціях. Повинні добре вчитись та бути готові гідно представляти інтереси студентів ДДАЕУ.

При комітеті можуть створюватися сектори (комісії, відділи, сектори) відповідно до напрямку роботи.

Структура комітету затверджується на засіданні комітету молоді. При цьому обов’язки і напрям роботи заступників і керівників відділів затверджується протоколом зборів комітету молоді. В структурі комітету молоді обов’язково повинні бути: голова комітету молоді, перший заступник голови комітету молоді, заступники голови комітету молоді (їх кількість визначається на засіданні комітету молоді).

Голова комітету молоді, перший заступник та секретар обираються на засіданні комітету молоді.

Заступники голови комітету молоді та керівники секторів(відділів, комісій) призначаються головою, що фіксується протоколом засідання комітету молоді.

До складу комітету молодіавтоматично входять: голови комітетів молоді факультетів, інститутів та голови студентських рад гуртожитків, керівники клубів за інтересами (за умови наявності положення про роботу клубу), які діють на рівні університету.

Право підпису від імені органів студентського самоврядування ДДАЕУна ПІДЗВІТНИХ документах університету (накази, розпорядження ректора, подання, вихідна документація та інші) має голова комітету молоді, перший заступник голови комітету або особа, яка виконує обов’язки голови комітету молоді. В разі неможливості голови комітету молоді виконувати свої обов’язки (відрахування або звільнення з ДДАЕУ, письмова відмова від виконання своїх обов’язків, відсторонення від виконання обов’язків) його обов’язки автоматично виконує перший заступник голови комітету. У разі неможливості виконання обов’язків голови комітету молоді першим заступником виконуючого обов’язки обирають на засіданні комітету молоді. Якщо неможливо зібрати засідання комітету молоді,то виконуючого обов’язки призначає ректорат до проведення чергового або позачергового засідання комітету молоді. Право підпису від імені органів студентського самоврядування на внутрішніх зверненнях мають всі заступники голови комітету та керівники структурних підрозділів з зазначенням посади в комітеті молоді.

Засідання комітету проводяться не менше одного разу на місяць і вважаються чинними, якщо на них присутні не менше двох третин від числа обраних до їхнього складу членів. Виконавчий орган приймає рішення простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів, голос голови є вирішальним.

Засідання комітету веде голова або, за його дорученням, заступник. Хід засідання фіксується протоколом, який підписується головою засідання та секретарем.

Для роботи комітету можливе створення інструкцій які регламентуватимуть повноваження та обов’язки керівного складу та членів комітету. Інструкції затверджуються на засіданні комітету.

3.3. Рада студентів ДДАЕУ, далі по тексту – "Рада".

Рада студентів є органом, утвореним з метою більш повного врахування позицій молоді агроуніверситету.

Рада, як керівний орган, формується на засадах представництва від місцевих осередків.

Склад Ради затверджується на конференції студентів.

Створення Ради не є обов’язковим і може бути здійснено за рішенням конференції.

Рада утворюється у складі голови, заступника голови, секретаря та членів Ради.

Персональний склад Ради затверджується засіданням Ради строком на один навчальний рік.

Засідання Ради є правомірним, якщо на ньому присутні 2/3 її членів.

Головує на засіданнях Ради її голова, а в разі його відсутності заступник голови.

Рішення Ради приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні членів Ради. У разі рівного розподілу голосів голос головуючого на засіданні є вирішальним.

Рішення Ради оформляються протоколом, який підписує голова і секретар.

Окрема думка члена Ради, який голосував проти прийнятого рішення, викладається в письмовій формі і додається до рішення Ради.

Рішення Ради в разі потреби надсилаються зацікавленим та іншим особам.

Організаційне забезпечення діяльності Ради здійснюється комітетом молоді та адміністрацією ДДАЕУ.

3.4. Студентські ради гуртожитків ДДАЕУ.

В студентських гуртожитках ДДАЕУ головним виконавчим органом студентського самоврядування є Студентська рада гуртожитку ДДАЕУ (далі «студрада гуртожитку»).

Студрада гуртожитку керується положенням про студентський гуртожиток ДДАЕУ та про студентську раду гуртожитку ДДАЕУ.

Голова студради гуртожитку є членом комитіту молоді ДДАЕУ.

3.5. Інші органи студентського самоврядування ДДАЕУ.

До інших органів студентського самоврядування ДДАЕУ відносяться студентські клуби за інтересами, секції, гуртки, проекти (далі – «клуб за інтересами»), які діють на рівні ДДАЕУ та мають положення про діяльність, що не суперечить законодавству України та даному положенню.

Керівник клубу за інтересами повинен навчатися або працювати в ДДАЕУ.

Керівник клубу за інтересами автоматично може бути членом комітету молоді за умови подання письмового звернення до комітету молоді та надання копії положення про діяльність клубу за інтересами.

Термін членства керівника клубу в комітеті молоді обмежується терміном роботи клубу за інтересами.

В разі зміни керівника клубу за інтересами необхідно повторно подати письмове звернення до комітету молоді.

Співпраця з адміністрацією ДДАЕУ

4.1. Адміністрація ДДАЕУ не має права втручатися в діяльність органів студентського самоврядування.

4.2. Адміністрація ДДАЕУ має право:

- отримувати інформацію про діяльність органів студентського самоврядування (плани, звіти, копії протоколів засідань, інформацію про поточну діяльність тощо);

- ініціювати скликання позачергових загальних зборів чи конференції Студентів у випадках недотримання органами студентського самоврядування Статуту вищого навчального закладу та Положення про органи студентського самоврядування у вищому навчальному закладі;

- брати участь через своїх представників із дорадчим голосом у заходах, що проводять органи студентського самоврядування (загальних зборах, конференціях, засіданнях виконавчих органів тощо).

4.3. Адміністрація ДДАЕУ зобов'язана:

- створити умови, необхідні для ефективної діяльності органів студентського самоврядування: забезпечити приміщенням, обладнаним відповідними меблями, оргтехнікою, телефонним зв'язком, Інтернетом тощо;

- інформувати органи студентського самоврядування про важливі рішення, які стосуються життєдіяльності Студентів вищого навчального закладу;

- надавати за можливості інформаційну, правову, психологічну, фінансову, матеріальну та інші види підтримки для розвитку студентського самоврядування у вищому навчальному закладі.

 


Просмотров 448

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2023 год. Все права принадлежат их авторам!