Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 Що відноситься до важколіквідних активів1) запаси;

2) грошові кошти;

3) необоротні активи підприємства;

4) оборотний капітал.

 

194. До ліквідних активів відносять:

1) поточні зобов’язання;

2) власний капітал;

3) оборотні активи;

4) грошові кошти.

 

195. Активи підприємства це:

1) все наявне майно разом з борговими правами;

2) відношення собівартості реалізованої продукції до середньорічної вартості матеріальних запасів;

3) джерела утворення активів, тобто кошти власні та позикові;

4) оборотний капітал.

 

 

196. Пасиви підприємства це:

1) джерела утворення активів, тобто кошти власні та позикові;

2) відношення собівартості реалізованої продукції до середньорічної вартості матеріальних запасів;

3) все наявне майно разом з борговими правами;

4) всі відповіді вірні.

 

197. Аналіз ліквідності підприємства передбачає такі етапи:

1) аналіз складу і динаміки мобільних (оборотних) коштів;

2) складання балансу ліквідності, розрахунок та аналіз основних показників ліквідності;

3) аналіз виробничого потенціалу;

4) аналіз динаміки обігових коштів.

 

198. Основні завдання аналізу фінансового стану підприємства це:

1) оцінити минулу фінансову діяльність підприємства;

2) виявлення сум економії та перевитрат коштів, причин їх утворення;

3) побудова можливих моделей фінансового стану за різних варіантів поєднання і використання виробничих та фінансових ресурсів;

4) визначити відношення чистої виручки від реалізації продукції (робіт, послу4) до середньорічної чисельності працівників.

 

199. Характеристика не задовільного фінансового стану підприємства:

1) стійка ліквідність, забезпеченість власними оборотними засобами, низький рівень ділової активності, наявність простроченої заборгованості;

2) стійка ліквідність, платоспроможність та фінансова стійкість підприємства, його забезпеченість власними оборотними засобами та ефективне використання ресурсів підприємства;

3) не ефективне розміщення ресурсів, не задовільна платоспроможність, наявність простроченої заборгованості, недостатня фінансова стійкість, низька ліквідність, низький рівень ділової активності;

4) немає вірної відповіді.

 

200. Метою оцінки фінансового стану підприємства є:

1) пошук резервів підвищення рентабельності виробництва;

2) зміцнення комерційного розрахунку як підґрунтя стабільної роботи підприємства;

3) пошук резервів підвищення рентабельності виробництва і зміцнення комерційного розрахунку як підґрунтя стабільної роботи підприємства і виконання ним зобов'язань перед бюджетом, банком та іншими установами;

4) зменшення кредитоспроможності.

ДОДАТКОВІ тестові завдання для самоперевірки знань фахівцями ОКР «Бакалавр» напряму

6.030509 «Облік і аудит»

На кожне тестове завдання запропоновано чотири відповіді 1), 2), 3), 4). Прочитайте тестове завдання, проведіть розрахунок і виберіть одну із відповідей вірну на вашу думку. Після цього на окремому аркуші паперу запишіть вибрану вами відповідь. Якщо посібник не належить Вам не робіть поміток напроти вибраної вами відповіді.

Відповіді на тестові завдання наведені в кінці тестових завдань з кожної навчальної дисципліни.

1. До допоміжних показників рівня інтенсифікації сільського господарства належать:

1) фондозабезпеченість і енергозабезпеченість підприємства, щільність поголів’я худоби та його структура;

2) питома вага меліорованих земель, багаторічних насаджень та культурних пасовищ у складі сільськогосподарських угідь;

3) фондозабезпеченість і енергозабезпеченість праці;

4) всі відповіді вірні.

 

2. Які додаткові показники можуть бути використані для характеристики спеціалізації підприємства:

1) структура поголів’я худоби;

2) структура посівних площ;

3) вірні відповіді 1 і 2;

4) немає вірної відповіді.

 

3. Розширене відтворення в сільському господарстві може здійснюватись:

1) екстенсивним шляхом;

2) інтенсивним шляхом;

3) вірні відповіді 1 і 2;

4) немає вірної відповіді.

4. За територіальною ознакою в сільському господарстві виділяють такі види спеціалізації:

1) зональна, господарська, внутрішньогалузева;

2) внутрішня і зовнішня;

3) загальногосподарська, міжгалузева;

4) немає вірної відповіді.

 

5. Кількісним співвідношенням врожаю до виробничих витрат на його одержання визначається:

1) природна родючість;

2) штучна родючість;

3) відносна родючість;

4) немає вірної відповіді.

 

6. Ступінь розораності землі розраховується:

1) діленням площі ріллі і багаторічних культурних насаджень на площу сільськогосподарських угідь;

2) відношенням площі меліорованих земель до загальної площі сільськогосподарських угідь;

3) відношенням посівної площі разом з площею повторних посівів до посівної площі господарства;

4) вірні відповіді 2 і 3.

 

7. Поліпшення екологічної ситуації по землі вбачається в:

1) зменшенні питомої ваги орних земель, збільшенні площі кормових угідь та лісових насаджень, консервації деградованих і малопродуктивних земель шляхом залуження площ;

2) зменшенні питомої ваги орних земель, зменшенні площі кормових угідь та лісових насаджень, розширенні деградованих і малопродуктивних земель;

3) збільшенні питомої ваги орних земель і збільшенні площі кормових угідь та лісових насаджень;

4) збільшенні питомої ваги орних земель і зменшенні площі кормових угідь та лісових насаджень.

 

8. Дані про чисельність персоналу, його кваліфікацію та освітній рівень, витрати робочого часу, кількість виробленої продукції, відомості про рух особового складу це показники:

1) використання трудових ресурсів;

2) ефективності використання трудових ресурсів;

3) забезпеченості трудовими ресурсами;

4) немає вірної відповіді.

 

9. Важливими характеристиками зміни чисельності і структури робітничих кадрів є:

1) відносне скорочення приросту чисельності працюючих стосовно зростання обсягу виробництва та фінансових результатів господарської діяльності;

2) підвищення частки робітників у складі персоналу основної діяльності як передумова зростання продуктивності його праці;

3) обидві відповіді вірні;

4) немає вірної відповіді.

 

10. Які фактори не впливають на зниження трудомісткості:

1) чисельність працівників;

2) поліпшення якості структури і асортименту продукції;

3) механізація та автоматизація технологічних процесів виробництва;

4) фонд робочого часу.

 

11. Номінальна заробітна плата – це:

1) нарахована заробітна плата з різними надбавками і доплатами;

2) кількістю товарів і послуг, що можна придбати на отриману заробітну плату;

3) нарахування заробітної плати за мінусом відрахувань на заробітну плату;

4) нарахування працівникам в грошовій та натуральній формі за відпрацьований час або виконану роботу.

12. Коефіцієнт плинності кадрів це:

1) відношення кількості прийнятих на роботу і тих, що вибули до середньоспискової чисельності;

2) відношення кількості звільнених за власним бажанням і за порушення трудової дисципліни до середньоспискової чисельності працівників;

3) відношення середньооблікової чисельності працівників до кількості прийнятих на роботу;

4) відношення кількості прийнятих на роботу і тих, що вибули до кількості прийнятих на роботу.

 

13. Як визначити рентабельність персоналу:

1) відношення прибутку від операційної діяльності до середньооблікової чисельність працівників;

2) відношення прибутку від операційної діяльності до середньооблікової чисельність працівників*100;

3) відношення середньооблікової чисельність працівників до прибутку від операційної діяльності*100;

4) відношення середньооблікової чисельність працівників до прибутку від операційної діяльності.

 

14. Основними інформаційними джерелами для аналізу трудових ресурсів є:

1) баланс;

2) форми звітності1ПВ, 3 ПВ, 6 ПВ;

3) форми звітності 29 с-г, 50 с-г;

4) звіт про фінансові результат.

 

15. До показників аналізу продуктивності праці належать:

1) затрати часу на обслуговування однієї голови худоби;

2) обсяг виготовленої продукції з розрахунку на 1 люд/год і на одного працівника;

3) обсяг виконання сільськогосподарських робіт за робочий день чи годину;

4) немає вірної відповіді

 

16. Вивчення строків, умов поставок та порядку розрахунків обсягів матеріальних ресурсів за укладеними договорами це:

1) принципи аналізу матеріальних ресурсів;

2) завдання аналізу матеріальних ресурсів;

3) джерела аналізу матеріальних ресурсів;

4) мета аналізу матеріальних ресурсів.

 

17. До нормованих оборотних ресурсів сільськогосподарських підприємств належать:

1) виробничі запаси;

2) незавершене виробництво рослинництва;

3) малоцінні та швидкозношувальні предмети;

4) всі відповіді вірні.

 

18. Джерелами аналізу матеріальних ресурсів є:

1) документи оперативного, синтетичного та складського обліку;

2) форми звітів 1-пв, 6-пв, 3-пв;

3) дані статистичної звітності;

4) вірні відповіді 2 і 3.

 

19. Склад, структура та зміна матеріальних ресурсів характеризується показниками:

1) кількісними, якісними, вартісними;

2) лише якісними і вартісними;

3) лише кількісними і вартісними;

4) лише кількісними і якісними.

 

 

20. Інформацію про надлишки матеріальних цінностей одержують з:

1) приміток до річної фінансової звітності;

2) карток складського обліку;

3) форми звітів 1-пв, 6-пв, 3-пв;

4) немає вірної відповіді.

 

21. Коефіцієнт матеріальних витрат визначають за формулою:

1) К мв = МВ ф * МВ б* Овп ;

2) К мв = МВ ф / МВ б / Овп;

3) К мв = МВ ф / МВ б * Овп;

4) К мв = МВ ф / МВ б + Овп;

де МВ ф - матеріальні витрати фактичні МВ б – матеріальні витрати базисні (планові) Овп - фактичний обсяг випущеної продукції.

 

22. Питома вага матеріальних затрат у собівартості розраховується за формулою:

1) Кмз=МВ/СБвп;

2) Кмз=МВ*СБвп;

3) Кмз=МВ/СБвп*ВП;

4) Кмз=МВ-СБвп;

де МВ – матеріальні витрати СБвп — повна собівартість випущеної продукції.

 

23. Коефіцієнт співвідношення темпів росту об`єму виробництва і матеріальних затрат розраховується:

1) відношенням вартості виробленої продукції на суму матеріальних ресурсів;

2) відношенням суми матеріальних ресурсів до вартості виробленої продукції;

3) відношенням індексу валової продукції до індексу матеріальних затрат;

4) немає вірної відповіді.

 

24. Зменшення вартості основних засобів може бути наслідком:

1) вводу в експлуатацію нових об'єктів основних фондів;

2) оренди основних засобів;

3) продажу основних засобів;

4) оновлення основних засобів.

 

25.Для узагальненої характеристики ефективності й інтенсивності використання основних засобів застосовують такі показники:

1) рентабельність капіталу, вкладеного в основні засоби, фондовіддача основних засобів, фондовіддача активної частини основних засобів, фондомісткість;

2) коефіцієнт зносу, придатності, оновлення, вибуття та інші допоміжні показники;

3) матеріаломісткість, матеріаловіддача;

4) коефіцієнт співвідношення темпів росту об’єму виробництва і матеріальних затрат, коефіцієнт матеріальних витрат.

 

26.Показник – рентабельність капіталу, вкладеного в основні засоби розраховується як:

1) відношення середньорічної вартості основних виробничих засобів до обсягу продукції у грошовому виразі, виробленої підприємством;

2) відношення обсягу продукції у грошовому виразі, виробленої підприємством до середньорічної вартості основних виробничих засобів;

3) відношення прибутку до середньорічної вартості основних виробничих засобів;

4) відношення коефіцієнт співвідношення темпів росту об’єму виробництва.

 

27.Основними напрямами підвищення інтенсивного завантаження устаткування, обладнання, техніки є:

1) удосконалення технологій та організації виконання робіт, правильний вибір машин і робочого устаткування, впровадження сучасних технологій;

2) безперебійне постачання підприємствам сировини, матеріалів, палива, електроенергії;

3) додержання нормативних термінів перебування устаткування в ремонтах;

4) немає правильної відповіді.

 

28.Для характеристики використання основних виробничих фондів застосовують такі узагальнюючі показники:

1) фондовіддача й рентабельність;

2) трудомісткість й продуктивність праці;

3) фондомісткість й фондоозброєність;

4) фондомісткість й матеріаломісткість.

 

29.Реалізація сільськогосподарської продукції за відповідний рік відображаються у звітності :

1) форма 50 с.г;

2) форма 4 с.г;

3) форма 21 с.г;

4) форма 16 с.г .

 

30.Баланс сільськогосподарської продукції за відповідний рік відображаються у звітності:

1) форма 50 с.г;

2) форма 4 с.г;

3) форма 16 с.г;

4) форма 21 с.г.

 

31.Для порівняння фактичних показників технології вирощування культур з плановими не використовують:

1) норму висіву насіння на 1 га;

2) тривалість збирання урожаю в днях;

3) рівень продуктивності 1 га в натуральному і вартісному виражені;

4) усі відповіді правильні.

 

32.Суть інтенсивної технології полягає в оптимізації умов вирощування культури на всіх етапах її росту і розвитку, що означає:

1) розміщення культури по кращих попередниках;

2) регулювання росту рослин ретардантами;

3) застосування інтегрованої системи захисту рослин від шкідників, хвороб і бур’янів;

4) усі відповіді правильні.

 

33.Структура випуску продукції – це:

1) перелік вироблених видів продукції із зазначенням обсягів випуску;

2) відсоткове відношення зібраної площі сільськогосподарської культури до загальної площі збирання;

3) співвідношення окремих виробів у загальному обсязі виробництва, вираженому здебільшого у відсотках;

4) немає вірної відповіді.

 

34.Основним джерелом інформації для аналізу виробництва продукції тваринництва є статистична звітність - форма №:

1) 29;

2) 24;

3) 21;

4) 50.

 

35.На обсяги виробництва основних видів тваринницької продукції впливають:

1) поголів`я тварин та їх продуктивність;

2) види тварин та їх показники;

3) продуктивність та економність;

4) відтворення стада.

 

36.Що є завданням аналізу виробництва продукції тваринництва:

1) аналітична оцінка досягнутого рівня виробництва;

2) вивчення складу та структури поголів`я тварин та їх продуктивності;

3) аналіз продуктивності тварин і вивчення факторів, що впливають на виробництво продукції тваринництва;

4) всі відповіді правильні.

 

37.До джерел аналізу виробництва продукції тваринництва належать:

1) форма 4 с.г;

2) форма 50 с.г. Основні показники роботи сільськогосподарських підприємств;

3) форма 1-ПВ;

4) форма 3-ПВ.

 

38.Вплив зміни продуктивності тварин на валовий обсяг продукції визначають за формулою:

1) ПОГ1*(П10);

2) ПОГ0*(П10);

3) ПОГ0*(П01);

4) ПОГ1*(П01);

де ПОГ- поголів’я, П - продуктивності тварин.

 

39.Вплив зміни поголів`я на валовий обсяг продукції визначають за формулою:

1) ПОГ0*(П10);

2) (ПОГ1-ПОГ0)* П0;

3) ПОГ1*(П10);

4) ПОГ0*(П01),

де ПОГ- поголів’я , П - продуктивності тварин.

 

40.Що таке виробнича собівартість:

1) включаються виробнича собівартість і витрати підприємства на реалізацію продукції;

2) витрати пов’язані з виробництвом і доробкою продукції;

3) витрати підприємства на реалізацію продукції;

4) всі відповіді вірні.

 

 

41.Галузева собівартість:

1) слугує реальним відображенням витрат підприємства на виробництво та реалізацію продукції;

2) відображає супутні витрати на виробництво та реалізацію продукції всіх підприємств галузі;

3)немає правильної відповіді;

4) вірні відповіді 1 і 2.

 

42.Планова собівартість:

1) виражені в грошовій формі індивідуальні витрати кожного підприємства за даних умов;

2) відображає індивідуальні витрати конкретного підприємства, які плануються виходячи з норм, тарифів, цін, ставок поточного періоду;

3) немає правильної відповіді;

4) вірні відповіді 1 і 2.

 

43.Збільшення виходу продукції і економія в межах норм і нормативів, витрачання праці, матеріалів і коштів забезпечують:

1) зниження собівартості одиниці продукції;

2) збільшення собівартості одиниці продукції;

3) не впливає на собівартість одиниці продукції;

4) збільшення реалізаційних витрат.

 

44.За способом перенесення вартості на продукцію витрати поділяються на:

1) прямі та непрямі;

2) матеріальні та нематеріальні ;

3) умовні і змінні;

4) немає вірної відповіді.

 

45.В залежності від обсягів виробництва розрізняють витрати:

1) прямі та непрямі;

2) змінні та постійні;

3) прості та комплексні;

4) накладні.

 

46.Витрати на збут включають:

1) витрати на тару,пакування готової продукції, рекламу та дослідження ринку;

2) організаційні витрати;

3) витрати на зв’язок;

4) амортизаційні відрахування.

 

47. Прибуток , як економічна категорія це -:

1) джерело доходів власників підприємств;

2) основне джерело надходжень до бюджету;

3) сума, на яку доходи перевищують пов’язані з ними витрати;

4) сума доходів від фінансових операцій.

 


Просмотров 1176

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2023 год. Все права принадлежат их авторам!