Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Дипломдық жобаның бағасы_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

(қорытынды бағасы және біліктілік беру туралы ұсыныстар)

Пікір беруші_________________________________________________________

(қолы) (тегі, аты-жөні)

Атқаратын қызметі:

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

 

Күні _________________________________________________________

(күні, айы , жылы)

 

И қосымшасы

Ү.110.07-08

Пікір үлгісі

Дипломдық жобаға (жұмысқа)

ПІКІР

 

Дипломдық жоба (жұмыс): _____________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

____________тақырыбына ___________________________ студентімен

(тегі, аты, әкесінің аты)

орындалған және_____________________көлемді _______________бетті

графикалық материалымен түсіндірме жазбада ұсынылған.

Дипломдық жоба (жұмыс) мамандықтың біліктілік талаптарына сәйкес орындалған

___________________________________________________________________

(050718- Электрэнергетика; 2102 – Электртехникалық желілер мен жүйелер; 2104 – Өнеркәсіптік кәсіпорындарды

___________________________________________________________________

электрмен жабдықтау; 2105 - _____________________________________________________________________)

 

 

1 Жоба тақырыбының өзектілігін бағалау_________________________________

(ғылым мен техниканың дамуына, қоғамдық тәжірибе сұраныстарына сәйкестігі)

 

2 Жұмыстың теориялық деңгейі және тәжірибелік құндылығы ____________________

( жұмыстың теориялық немесе тәжірибелік құндылығы және пункттар бойынша нақтылау)__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

3 Қойылған міндеттердің толық шешілуі _______________________________

(жұмыстың құрылымы, қабылданған инженерлік щешімдердің, есептердің бар әдістерге және

берілген жұмыстың берілген тапсырмасына сәйкестігі)

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

4 Жобалық шешімдердің жаңалық және дербестік деңгейі _________________

(әдебиет көздерін, стандарттарды, нормативтік және техникалық құжаттарды пайдалану деңгейі,

__________________________________________________________________

және қандай, шетелдік басылымдар немесе өзінің қолда бар куәліктері мен басылымдары)

 

 

И қосымшасының жалғасы

 

5 Ғылыми зерттеу әдістерін қолдана білуі ________________________________

( ғылыми зерттеудің қандай әдістері қолданылды,

_________________________________________________________________________________________________

алынған нәтижелердің дұрыстығы, олардың жаңашылдығы _____________________________________________________________________

және тәжірибелік құндылығы)

 

6 Экспериментальды зерттеулердің метрологиялық қамтамасыз етілуі _________

(дипломдық жұмыстар үшін)_____________________________________________________________________

(дәлдік классының, орындалуының және басқалардың, қазіргі заманғы талаптарға сәйкестігі)

 

7 Қорытынды мен ұсыныстарының дәйектілік деңгейі ______________________________________________________________________

( жоба мазмұнының жасалған қорытындыға, ұсыныстарға, қазіргі заманғы өндіріс және тәжірибе талаптарына

_____________________________________________________________________

және т.б. сәйкестігі)

 

8 Жобаның (зерттеу нәтижелерінің) техникалық-экономикалық тиімділігі

_____________________________________________________________________________________________________

(экономикалық, техникалық, экологиялық, әлеуметтік және басқалар)

 

9 Түсіндірме жазбаның және сызбалардың ресімделу сапасы _________________

(олардың қолданыстағы стандарттар мен нұсқаулықтарға сәйкестігі)

10 Жобаның жеке бөлімдерінің бір - біріне сәйкестігі _____________________

( жеке бөлімдердің өзара байланысы және ішкі біртұтастығы)

11 Материалды мазмұндаудың логикалық жүйелігі мен сауаттылығы; фактіге негізделген қателіктері____________________________________________________

12 Бағдарламалық қамтамасыз ету сапасы; автоматтандырылған жобалау жүйесін, бағдарламалардың интеграциялық пакеттері, деректер базасын пайдалану деңгейі; басып шығарылған жоба мазмұнының деңгейі т.б.__________________________

______________________________________________________________________

13 Кемшіліктер мен ескертулер __________________________________________________

( МЕМСТ , КҚБЖ ережесінің сақталмауына байланысты, қабылданған инженерлік шешімдерге қатысты кемінде 4-5 маңызды ескертулер )

 

И қосымшасының жалғасы

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

 

Жоғарыда аталғандар негізінде, ___________________________________ диплом

(тегі, аты, әкесінің аты, толығымен)

қорғаушының дипломдық жобасы (жұмысы) білікті жұмысқа қойылатын барлық талаптарды____________________________ деп есептеймін.

(қанағаттандырады немесе қанағаттандырмайды)

______________________________________ бағасымен орындалған және көпшілік ал-

(қанағаттанарлықсыз , қанағаттанарлық, жақсы, өте жақсы)

дында қорғауға және ___________________________________________________

(мамандық шифры және атауы)

мамандығы бойынша ______________________________ біліктілігін беру

( инженер, бакалавр, магистр) ___________________________________

(ұсынылады немесе ұсынылмайды)

 

 

Пікір беруші __________ _______________

( ғылыми дәрежесі және атағы, (қолы) (аты-жөні)

лауазымы мен жұмыс орны)

 

 

Ескертпе: пікір беруде дипломдық жобаның сипаты 1-13 тармақтарда ашылады, бірақ мұндай жағдайда тармақтардың атауы жазылмайды.

 

 

К қосымшасы

Ү.110.07-09

Графикалық материалды ресімдеу үлгісі

 

 

Сурет 1. Қашарлардың өсу динамикасының табиғи резистенттік көрсеткіштері

 

 

Л қосымшасы

Ү.110.07-10

(міндетті)

Нормативтік сілтемелерді ресімдеу үлгісі

 

Осы стандартта келесі нормативтік құжаттардың сілтемелері пайдаланылған:

ҚР СТ 1158 – 2002 Жоғары кәсіптік білім. Білім беру ұйымының материалдық-техникалық базасы.

МЖМБС 3.001-2000 Қазақстан Республикасының мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты. Жоғары кәсіптік білім. Негізгі ережелер.

ХС ИСО 9000:2005 Сапа менеджменті жүйесі. Негізгі ережелер және сөздік.

ХС ИСО 9001: 2008 Сапа менеджменті жүйесі. Талаптар.

 

М қосымшасы

(міндетті)

Ү.1.01-01

Келісу парағы

 

Лауазымы Аты-жөні Күні Қолы
СБӨ      
ТК директоры      
Сапа қызметінің бастығы      
Жетекші заңгер      
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

Н қосымшасы

(міндетті)

Ү.1.01-02

Танысу парағы

 

Лауазымы Аты – жөні Күні Қолы
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

 

П қосымшасы

(міндетті)

Ү.1.01-03

Өзгерістерді тіркеу парағы

 

Беттердің нөмірі Хабарлама нөмірінің негізінде өзгеріс енгізу Өзгерісті енгізген тұлғаның аты-жөні Өзгерісті енгізген тұлғаның қолы Өзгеріс енгізілген күн
өзгертілген ауыстырылған жаңа күші жойылған
7-8, 30 - - - Қызметтік хат 29.10.2014 Алиайдарқызы Жібек   29.10.2014
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

 

Р қосымшасы

(міндетті)

Ү.1.01-04


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2019 год. Все права принадлежат их авторам!