Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Дипломдық жұмысты (жобаны) қорғау тәртібі10.1 Дипломдық жұмысты (жобаны) қорғау тәртібі білім беру саласындағы өкілетті органдары бекіткен білім алушылардың үлгеріміне ағымдық, аралық және мемлекеттік қорытынды аттестация жүргізу Ережесімен анықталады.

10.2 Дипломдық жұмысты (жобаны) қорғау мемлекеттік аттестациялық комиссия мүшелерінің жартысынан кем емес мүшелерінің қатысуымен ашық отырысында өткізіледі.

Дипломдық жұмысты (жобаны) қорғау студенттердің, бітіртуші кафедра оқытушыларының қатысуымен бұқаралық түрде ұйымдастырылады. Қорғауға ғылыми жетекшілері, рецензент шақырылады, сонымен қатар дипломдық зерттеулер жүргізілген ұйымдардың өкілдері және басқа да ынталы тұлғалар қатыстырылады.

10.3 Бір дипломдық жұмысты қорғаудың ұзақтығы, ереже бойынша, бір студентке 30 минуттан аспауы қажет.

Норматив белгілеу:

 

Дипломдық жұмысқа (жобаға) басшылық ету, МАК жұмысы   Дипломдық жұмысқа (жобаға) басшылық ету және консультациялар   Дипломжық жұмысқа (жобаға) сын пікір беру   МАК жұмысына қатысу   30 сағаттан әр диплом жазушыға, соныңішінде:     24 акад.сағаттан әр жұмысқа (жобаға)     3 акад.сағаттан әр жұмысқа (жобаға)   0,6 акад.сағаттан МАК төрағасы мен мүшелеріне әр тудентке     Бір жетекшіге 5 студенттен артық тіркелмейді, жеке жағдайларды тәжірибелі профессор мен доцентке 8 студен тіркеледі   МАК құрамы – 5 тен артық емес, шағын топта 10 студенттен артық емес

 

10.4 Дипломдық жұмысты қорғау барысында студент мемлекеттік аттестациялық комиссияның және қатысушылардың алдында 15 минуттан кем емес уақыт аралығында баяндама жасап қорғайды.

10.5 Дипломдық жұмысты (жобаны) талқылауға барлық қатысушылар сұрақ немесе сөз сөйлеу түрінде қатысады.10.6 Талқылаудан кейін комиссия хатшысы сын-пікір және пікірді оқып таныстырады (ғылыми жетекші қатысып отырған жағдайда өзі сөз сөйлейді). Сын-пікір және/немесе пікірдегі ескертпелердің барлығына студент дәлелді түсіндірмелер береді.

10.7 Дипломдық жұмыстың (жобаның) қорытындысы бойынша баллдық- рейтингтік әріптік жүйемен баға қойылады. Бағалауда студенттің теориялық деңгейі, ғылыми және тәжірибелік дайындығы, ғылыми жетекшінің пікірі және сын пікір берушінің бағасы назарға алынады.

10.8 Дипломдық жұмысты (жобаны) қорғаудың қорытындысы әр студент бойынша мемлекеттік аттестациялау комиссиясының отырысының хаттамасымен ресімделеді және өткізілу күнінде хабарланады.

 

Дипломдық жұмысты (жобаны) сақтау тәртібі

 

11.1 Дипломдық жұмысты (жобаны) қорғалғаннан кейін бітіртуші кафедра меңгерушісі бекіткен тізім бойынша ЖОО архивінетапсырады.

11.2 Дипломдық жұмыстар (жобалар) ЖОО архивінде 5 жыл сақталады. Бұл мерзім өткеннен кейін Басқарма төрағасының бұйрығымен құрылған комиссияның актісімен дипломдық жұмыстар (жобалар) істен шығарылады.

11.3 Оқу-әдістемелік көмек көрсету, қонкурсқа қатысу, өндірісте қолдану үшін Басқарма төрағасының бірінші орынбасарының рұқсатымен дипломдық жұмыстың көшірмесі түсіріліп, мүдделі жаққа беріледі. 

Згерістер

 

Осы ӘН әзірлеу, ресімдеу, келісу және бекіту, сонымен қатар оған өзгерістер енгізу ҚР СМЖ 01-2011 сәйкес жасалады және МЖБС-на өзгерістер енгізілген жағдайда, өзгерістер «Өзгерістерді тіркеу бетінде» (Қосымша П) тіркеледі.

 

Келісу, сақтау, тарату

13.1 Осы ӘН келісу СБӨ, тіркеші кеңсесінің директорымен, сапа қызметінің бастығымен және жетекші заңгермен жүзеге асырылады және «Келісу бетінде» ресімделеді (Қосымша М).

13.2 Осы ӘН сапа қызметінде сақталуына берілуіне ЖТ басшысы жауапты.

13.3Түпнұсқаныңсақталуына, көбейтілуіне және абоненттерге таратылуына СҚ жауапты.

13.4 Бекітілген ӘН бөлімше қызметкерлерінің назарына жеткізуге бөлімше басшысы жауапты. Осы ӘН көшірмелері келесі мекенжайларға: ТК, кафедра меңгерушілеріне, факультет декандарына таратылады. ӘН көшірмелері журналға тіркеліп, беріледі.

 

А қосымшасы

(міндетті) Ү.110.07-01

Мұқабаны рәсімдеу үлгісі

 

Азақстан Республикасының білім және ғылым Министрлігі

С.Сейфуллин атындағы ҚАТУ

 

Иванов И.И.

 

Таукен машиналарының редукторларына вибродиагностика жасауға сарапшы жүйені әзірлеу

Дипломдық жоба

мамандығы 050704 – (есептеу техникасы және бағдарламалық қамсыздандыру»

 

Астана 2013

 

Б қосымшасы

(міндетті) Ү.110.07-02

Титул парағын ресімдеу үлгісі

 

Азақстан Республикасының білім және ғылым Министрлігі

С.Сейфуллин атындағы ҚАТУ

 

 

«Қорғауға жіберілді»

___________ Кафедра меңгерушісі

____________ С.С. Ахметов

 

ДИПЛОМДЫҚ ЖОБА

 

Тақырыбы: Таукен машиналарының редукторларына вибродиагностика жасауға сарапшы жүйені әзірлеу

мамандығы 050704 – (есептеу техникасы және бағдарламалық қамсыздандыру»

 

Орындаған И.И.Иванов

Ылыми жетекшісі

Т.ғ.д. профессор П.П.Пертов

 

Астана 2013

 

В қосымшасы

(міндетті)

Ү.110.07-03

Дипломдық жұмыстың (жобаның) тапсырмасының үлгісі

 

«С. Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті» АҚ

Факультет _______________________ Кафедра_________________________

Мамандығы ____________________________________________________

(шифр, атауы)

Бекітемін

 

Кафедра меңгерушісі

_______ _____________

қолы аты – жөні

_____________________

(күні, айы, жылы)

Студент____________________________________

(тегі, аты, әкесінің аты)

дипломдық жұмысты (жобаны) орындау бойынша

Тапсырма

 

Жобаның (жұмыстың) тақырыбы __________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

«___»___________20___ж. № _____ бұйрықпен бекітілді

Студент бітірген жобаның тапсыру мерзімі ____________________________

Жобаның шығыс мәліметтері ________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Түсіндірме-есептік жазбаның мазмұны (қарастырылуға тиісті сұрақтар тізімі)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

В қосымшасының жалғасы

(міндетті)

 

Графикалық материалдың тізімі (міндетті нақты сызбаларды көрсету керек) _____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Ұсынылған негізгі әдебиет______________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Жоба бойынша кеңесшілер (оларға қатысты жоба бөлімдерін көрсетіңіз)

Бөлім Кеңесші Бақылау
мерзімі қолы
       
       
       
       
       
       
       

 

Тапсырманың берілу күні _______________________________________

Жобаның жетекшісі _____________________________________________

Қолы, аты-жөні, лауазымы

Тапсырманы орындауға алған студент______________________________

(студенттің аты-жөні, қолы)


Г қосымшасы

Ү.110.07-04

Қолданылған әдебиеттер тізімін ресімдеу үлгісі

Қолданылған әдебиеттер тізімі

 

1 Старшинов Б.С. Введение в элементарную квантовую физику: учебное пособие/Б.С. Cтаршинов. – М.: МГТУ им. С Баумана, 2009. – 50 с.: ил. // Lanbook.com/view/book/54469

2 Шатров Я.Т. Влияние ракетно-космического топлива на свойства почв /Я.Т. Шатров // Агрохимия. – 2014. – №9. – С.72-76 // elibrary.ru/downtoad /6473813. pdf

3 Тулегенова Г. С. Биология трансплантированных опухолей. - Алматы: Наука, 2003. – 216с.

4 Ефимов М. Л., Аскарова Г. С. Суточные биологические ритмы и злокачественный рост // Усп. совр. биологии. - 2003. – Т.103, № 2.- С. 255-270.

5 Пат. 72931 СССР. Способ переработки сырья / Иванов М. И., Малдыбаев Н. К.; опубл. 30.03.83, Бюл. № 12. – 2с.: ил.

6 А.С. 386018 СССР. Способ извлечения металлов. / А. Г. Акатаев, Б. И. Петров; опубл 17.05.81, Бюл. № 15. – 2с.: ил.

7 Георгиева Р. С. Изменения в системе свертывания крови у больных злокачественными опухолями // Вопросы экспер. и клин. онкол.: сб.науч. тр. Института онкологии и радиологии. – Алматы, 2004. – С. 214-217.

8 Баженов Л. Г., Кулинская Л. Л., Сорочинская И. Н. сезонные изменения показателей свертывания крови у крыс и кроликов. / / Тезисы докл. III Всес. Конф. по хронобиол. и хрономед. – Ташкент. 1990.- 320 с.

9 Садыков Л. П., Березовская И. В. Сезонные изменения содержания иммуноглобинов в крови клиническт здоровых животных. / Институт ветеринарии.- М., 1989. – 210 с.- Деп. В ВИНИТИ 13.09.89, № 5853 – В 89.

10 Изучение кинетики и химизма процессов: отчет о НИР / ИМиОАНКаз ССР. – Алматы, 1985. – 240 с. – Инв. № 81047478.

11 Омарова Г.П. Экспериментальная терапия саркомы Т- 1 в зависимости от ее митотической активности: автореф. … канд. биол. наук:. 04.03.04. – М.: МГУ, 2004.- 16с.

12 Vachaspati T., Videlkin A. Evolution of cosmic nets \\ Phys. Rev. – 2003/ Vol. 46, № 2.- P. 1133- 1140.

13 Паустовский К. Г. Золотая роза // Соч.: В 7 т. – М., 1984. –Т. 3. – С. 287-528.

14 ГОСТ Р 51771 – 2001. Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Входные и выходные параметры и типы соединений. Технические требования. – Введ. 2002-01-01. М.: Госстандарт России: Издательство стандартов, 2001.- IV, 27 с: ил

 

Д қосымшасы

(міндетті)

Ү.110.07-05

Белгілер мен қысқартуларды ресімдеу үлгісі

 

РМК – Республикалық Мемлекеттік Кәсіпорын;

«ҚазСтИн» - «Қазахстанның Стандарттау және сертификаттау Институты»;

ҚР СТ – Қазахстан Республикасының мемлекеттік стандарты;

ҚР - Казахстан Республикасы;

СБ - Сапа бойынша басшылық;

ҚР – СМЖ құжатталған рәсімі;

ИСО – Стандарттау бойынша Халықаралық Ұйым;

ӘОЖ - Әмбебап ондық жіктегіш;

СМЖ – Сапа менеджменті жүйесі.

 

Е қосымшасы

(міндетті)

Ү.110.07-06

Ғылыми жетекшінің сын-пікірінің үлгісі

Дипломдық жобаға

СЫН-ПІКІР

 

 

Студент _____________________________________________________

(тегі, аты, әкесінің аты)

 

Мамандығы ___________________________________________________

(шифры и атауы)

 

Дипломдық жобаның тақырыбы ________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

 

Сын-пікір мазмұны

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Е қосымшасының жалғасы

 

КЕЛЕСІ ЖАҒЫ

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

 

 

Дипломдық жұмыстың (жобаның) жетекшісі ______________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

(лауазымы, кафедра, тегі, аты-жөні және қолы)

Күні _________________________________________________________

(күні, айы, жылы)

 

Ж қосымшасы

(Міндетті)

Ү.110.07-07

Пікір үлгісі

Дипломдық жобаға

ПІКІР

 

Студент _____________________________________________________

(тегі, аты, әкесінің аты)

 

Мамандығы _______________________________________________

(шифры және атауы)

 

Дипломдық жобаның тақырыбы ________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Дипломдық жобаның өзектілігі және ескертулер

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

 

 

Ж қосымшасының жалғасы

 

КЕЛЕСІ ЖАҒЫ

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2019 год. Все права принадлежат их авторам!