Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Рахунок 94 «Інші витрати операційної діяльності» кореспондуєПоможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
  за дебетом з кредитом рахунків:   за кредитом з дебетом рахунків:
«Основні засоби» «Фінансові результати»
«Інші необоротні матеріальні активи»    
«Нематеріальні активи»    
«Знос (амортизація) необоротних активів»    
«Довгострокові біологічні активи»    
«Виробничі запаси»    
«Поточні біологічні активи»    
«Малоцінні та швидкозношувані предмети»    
«Виробництво»    
«Брак у виробництві»    
«Напівфабрикати»    
«Готова продукція»    
«Продукція сільськогосподарського виробництва»    
«Товари»    
«Каса»    
«Рахунки в банках»    
«Інші кошти»    
«Короткострокові векселі одержані»    
«Розрахунки з покупцями та замовниками»    
«Розрахунки з різними дебіторами»    
«Резерв сумнівних боргів»    
«Витрати майбутніх періодів»    
«Забезпечення майбутніх витрат і платежів»    
«Страхові резерви»    
«Довгострокові позики»    
«Довгострокові векселі видані»    
«Короткострокові позики»    
«Короткострокові векселі видані»    
«Розрахунки з постачальниками та підрядниками»    
«Розрахунки за податками й платежами»    
«Розрахунки за страхуванням»    
«Розрахунки з оплати праці»    
«Розрахунки за іншими операціями»    
«Матеріальні витрати»    
«Витрати на оплату праці»    
«Відрахування на соціальні заходи»    
«Амортизація»    
«Інші операційні витрати»    

Рахунок 95 «Фінансові витрати»

На рахунку 95 «Фінансові витрати» ведеться облік витрат на проценти та інших витрат підприємства, пов’язаних із запозиченнями.

Рахунок 95 «Фінансові витрати» має такі субрахунки:

951 «Відсотки за кредит»

952 «Інші фінансові витрати»

За дебетом рахунка відображається сума визнаних витрат, за кредитом - списання на рахунок 79 «Фінансові результати», а також на рахунки обліку витрат з придбання, будівництва, створення, виготовлення, виробництва, вирощування і доведення кваліфікаційного активу до стану, у якому він придатний для використання із запланованою метою або продажу, відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 31 «Фінансові витрати».

На субрахунку 951 «Відсотки за кредит» ведеться облік витрат, пов’язаних з нарахуванням та сплатою відсотків, процентів тощо за користування кредитами банків.

На субрахунку 952 «Інші фінансові витрати» ведеться облік витрат, пов’язаних із залученням позикового капіталу, зокрема витрат, пов’язаних з випуском, утриманням та обігом власних цінних паперів; нарахуванням відсотків за договорами кредитування (крім банківських кредитів), фінансової оренди тощо.

Рахунок 95 «Фінансові витрати» кореспондує

  за дебетом з кредитом рахунків:   за кредитом з дебетом рахунків:
    «Капітальні інвестиції»
    «Виробництво»
«Каса» «Фінансові результати»
«Рахунки в банках»    
«Довгострокові позики»    
«Довгострокові векселі видані»    
«Довгострокові зобов’язання за облігаціями»    
«Довгострокові зобов’язання з оренди»    
«Короткострокові позики»    
«Розрахунки за податками й платежами»    
«Розрахунки за іншими операціями»    

Рахунок 96 «Втрати від участі в капіталі»

На рахунку 96 «Втрати від участі в капіталі» ведеться облік втрат від зменшення вартості інвестицій, облік яких ведеться за методом участі в капіталі, що виникають в процесі інвестиційної діяльності підприємства. Основні вимоги до обліку інвестицій викладені в Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 12 «Інвестиції».

Рахунок 96 «Втрати від участі в капіталі» має такі субрахунки:

961 «Втрати від інвестицій в асоційовані підприємства»

962 «Втрати від спільної діяльності»

963 «Втрати від інвестицій в дочірні підприємства»

За дебетом рахунка відображається сума визнаних втрат, за кредитом - списання на рахунок 79 «Фінансові результати».

На субрахунку 961 «Втрати від інвестицій в асоційовані підприємства» ведеться облік втрат, пов’язаних зі зменшенням частки інвестора в чистих активах об’єкта інвестування внаслідок одержання асоційованими підприємствами збитків.

На субрахунку 962 «Втрати від спільної діяльності» ведеться облік витрат, пов’язаних зі зменшенням частки інвестора в чистих активах об’єкта інвестування внаслідок одержання спільними підприємствами збитків.

На субрахунку 963 «Втрати від інвестицій в дочірні підприємства» ведеться облік витрат, пов’язаних зі зменшенням частки інвестора в чистих активах об’єкта інвестування внаслідок одержання дочірніми підприємствами збитків.

Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Просмотров 954

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!