Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 Рахунок 83 «Амортизація» кореспондує  за дебетом з кредитом рахунків:   за кредитом з дебетом рахунків:
«Знос необоротних активів» «Виробництво»
    «Фінансові результати»
    «Загальновиробничі витрати»
    «Адміністративні витрати»
    «Витрати на збут»
    «Інші витрати операційної діяльності»

Рахунок 84 «Інші операційні витрати»

Рахунок 84 «Інші операційні витрати» призначено для обліку операційних витрат, що не відображаються на інших рахунках класу 8. Ці витрати є витратами звітного періоду, якщо не входять до складу виробничої собівартості продукції, робіт, послуг. Зокрема, до інших операційних витрат включається вартість робіт, послуг сторонніх підприємств, сума податків, зборів (обов’язкових платежів), крім податків на прибуток, втрати від курсових різниць, знецінення запасів, псування цінностей, списання та уцінки активів, сума фінансових санкцій тощо.

Підприємства, які для узагальнення інформації про витрати застосовують тільки рахунки класу 8 «Витрати за елементами», на цьому рахунку також відображають собівартість реалізованих оборотних активів (окрім готової продукції і фінансових інвестицій).

За дебетом рахунка 84 «Інші операційні витрати» відображається сума визнаних витрат, за кредитом - списання на рахунок 23 «Виробництво» витрат, які прямо включаються до виробничої собівартості продукції (робіт. послуг), до затрат допоміжних (підсобних) виробництв, на рахунки класу 9 - виробничих накладних витрат, адміністративних і збутових витрат, або на рахунок 79 «Фінансові результати», якщо підприємство не застосовує рахунки класу 9.

Рахунок 84 «Інші операційні витрати» кореспондує

  за дебетом з кредитом рахунків:   за кредитом з дебетом рахунків:
Виключено «Виробництво»
Виключено «Фінансові результати»
    «Загальновиробничі витрати»
Виключено «Адміністративні витрати»
Виключено «Витрати на збут»
Виключено «Інші витрати операційної діяльності»
«Виробничі запаси»    
«Поточні біологічні активи»    
«Малоцінні та швидкозношувані предмети»    
«Виробництво»    
«Брак у виробництві»    
«Напівфабрикати»    
«Готова продукція»    
«Продукція сільськогосподарського виробництва»    
«Товари»    
«Каса»    
«Рахунки в банках»    
«Інші кошти»    
«Короткострокові векселі одержані»    
«Розрахунки з покупцями та замовниками»    
«Розрахунки з різними дебіторами»    
«Резерв сумнівних боргів»    
«Витрати майбутніх періодів»    
«Забезпечення майбутніх витрат і платежів»    
«Довгострокові позики»    
«Довгострокові векселі видані»    
«Короткострокові позики»    
«Короткострокові векселі видані»    
«Розрахунки з постачальниками та підрядниками»    
«Розрахунки за податками й платежами»    
«Розрахунки за страхуванням»    
«Розрахунки за іншими операціями»    

Рахунок 85 «Інші затрати»

Рахунок 85 «Інші затрати» призначено для обліку витрат на інвестиційну та фінансову діяльність підприємства, а також витрат від надзвичайних подій. На цьому рахунку також узагальнюється інформація про суму податків на прибуток.

Такі витрати періоду не можуть збільшувати вартість активів підприємства.

За дебетом рахунка 85 «Інші затрати» відображається сума визнаних витрат, за кредитом - списання на рахунок 79 «Фінансові результати».

Рахунок 85 «Інші затрати» кореспондує

  за дебетом з кредитом рахунків:   за кредитом з дебетом рахунків:
«Основні засоби» «Фінансові результати»
«Інші необоротні матеріальні активи»    
«Нематеріальні активи»    
«Довгострокові фінансові інвестиції»    
«Капітальні інвестиції»    
«Довгострокові біологічні активи»    
«Відстрочені податкові активи»    
«Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи»    
«Виробничі запаси»    
«Поточні біологічні активи»    
«Малоцінні та швидкозношувані предмети»    
«Виробництво»    
«Брак у виробництві»    
«Напівфабрикати»    
«Готова продукція»    
«Продукція сільськогосподарського виробництва»    
«Товари»    
«Каса»    
«Рахунки в банках»    
«Інші кошти»    
«Короткострокові векселі одержані»    
«Поточні фінансові інвестиції»    
«Розрахунки з покупцями та замовниками»    
«Розрахунки з різними дебіторами»    
«Витрати майбутніх періодів»    
«Довгострокові позики»    
«Відстрочені податкові зобов’язання»    
«Розрахунки з постачальниками та підрядниками»    
«Розрахунки за податками й платежами»    
«Розрахунки за страхуванням»    
«Розрахунки з оплати праці»    
«Розрахунки за іншими операціями»    

Клас 9. Витрати діяльності

Рахунки класу «Витрати діяльності» застосовуються для узагальнення інформації про витрати операційної, інвестиційної, фінансової діяльності та витрати на запобігання надзвичайним подіям і ліквідацію їх наслідків. Основні вимоги до визнання, складу та оцінки витрат викладені в Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 16 «Витрати».

За дебетом рахунків цього класу відображаються суми витрат, за кредитом - списання суми витрат у кінці звітного року або щомісяця на рахунок 79 «Фінансові результати».

Рахунок 90 «Собівартість реалізації»

Рахунок 90 «Собівартість реалізації» призначено для узагальнення інформації про собівартість реалізованої готової продукції, товарів, виконаних робіт, наданих послуг.

За дебетом рахунка 90 «Собівартість реалізації» відображається виробнича собівартість реалізованої готової продукції, робіт, послуг; фактична собівартість реалізованих товарів (без торгових націнок), страхові виплати відповідно до договорів страхування, за кредитом - списання в порядку закриття дебетових оборотів на рахунок 79 «Фінансові результати». За дебетом цього рахунка підприємства, які здійснюють діяльність з випуску та проведення лотерей на території України, відображають створення (формування) забезпечення призового фонду (резерву виплат) і резерву, що покриває суму джек-поту, не забезпечену сплатою участі у лотереї.

Адміністративні витрати, витрати на збут та інші операційні витрати не включаються до складу виробничої собівартості готової та реалізованої продукції, а тому інформація про такі витрати узагальнюється на рахунках обліку витрат звітного періоду - 92 «Адміністративні витрати», 93 «Витрати на збут», 94 «Інші витрати операційної діяльності».

Рахунок 90 «Собівартість реалізації» має такі субрахунки:

901 «Собівартість реалізованої готової продукції»

902 «Собівартість реалізованих товарів»

903 «Собівартість реалізованих робіт і послуг»

904 «Страхові виплати»

На субрахунку 901 «Собівартість реалізованої готової продукції» ведеться облік виробничої собівартості реалізованої готової продукції.

На субрахунку 902 «Собівартість реалізованих товарів» відображається собівартість реалізованих товарів, яка визначається Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 9 «Запаси».

На субрахунку 903 «Собівартість реалізованих робіт і послуг» ведеться облік собівартості реалізованих за звітний період робіт і послуг.

На субрахунку 904 «Страхові виплати» підприємства, які є страховиками відповідно до Закону України «Про страхування», узагальнюють інформацію про страхові суми і страхові відшкодування за умовами договору страхування (перестрахування) при настанні страхового випадку.Просмотров 765

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2023 год. Все права принадлежат их авторам!