Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 Рахунок 71 «Інший операційний дохід» кореспондує  за дебетом з кредитом рахунків:   за кредитом з дебетом рахунків:
«Розрахунки за податками й платежами» Виключено
    Виключено
«Фінансові результати»    
    Виключено
    Виключено
    Виключено
    Виключено
    «Довгострокові біологічні активи»
    «Виробничі запаси»
    «Поточні біологічні активи»
    «Малоцінні та швидкозношувані предмети»
    «Виробництво»
    «Напівфабрикати»
    «Готова продукція»
    «Продукція сільськогосподарського виробництва»
    «Товари»
    «Каса»
    «Рахунки в банках»
    «Інші кошти»
    «Короткострокові векселі одержані»
    «Розрахунки з покупцями та замовниками»
    «Розрахунки з різними дебіторами»
    «Резерв сумнівних боргів»
    «Забезпечення майбутніх витрат і платежів»
    «Цільове фінансування і цільові надходження»
    «Страхові резерви»
    «Довгострокові позики»
    «Короткострокові позики»
    «Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями»
    «Короткострокові векселі видані»
    «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»
    «Розрахунки з оплати праці»
    «Розрахунки з учасниками»
    «Розрахунки за іншими операціями»

Рахунок 72 «Дохід від участі в капіталі»

Рахунок 72 «Дохід від участі в капіталі» призначено для узагальнення інформації про доходи від інвестицій, які здійснені в асоційовані, дочірні або спільні підприємства та облік яких ведеться за методом участі в капіталі.

Рахунок 72 «Дохід від участі в капіталі» має такі субрахунки:

721 «Дохід від інвестицій в асоційовані підприємства»

722 «Дохід від спільної діяльності»

723 «Дохід від інвестицій в дочірні підприємства»

За кредитом рахунка відображається збільшення (одержання) доходу, за дебетом - списання в порядку закриття на рахунок 79 «Фінансові результати».

На субрахунку 721 «Дохід від інвестицій в асоційовані підприємства» узагальнюється інформація про доходи, пов’язані зі збільшенням частки інвестора в чистих активах об’єкта інвестування внаслідок одержаної асоційованими підприємствами прибутків.

На субрахунку 722 «Дохід від спільної діяльності» узагальнюється інформація про доходи, пов’язані зі збільшенням частки інвестора в чистих активах об’єкта інвестування внаслідок одержання спільними підприємствами прибутків.

На субрахунку 723 «Дохід від інвестицій в дочірні підприємства» узагальнюється інформація про доходи, пов’язані зі збільшенням частки інвестора в чистих активах об’єкта інвестування внаслідок одержання дочірніми підприємствами прибутків.

Аналітичний облік доходів від участі в капіталі ведеться за кожним об’єктом інвестування та іншими ознаками, визначеними підприємством.

Рахунок 72 «Дохід від участі в капіталі» кореспондує

  за дебетом з кредитом рахунків:   за кредитом з дебетом рахунків:
«Фінансові результати» «Довгострокові фінансові інвестиції»

Рахунок 73 «Інші фінансові доходи»

Рахунок 73 «Інші фінансові доходи» призначено для обліку доходів, які виникають у ході фінансової діяльності підприємства, зокрема дивідендів, відсотків та інших доходів від фінансової діяльності, які не обліковуються на рахунку 72 «Дохід від участі в капіталі».

Рахунок 73 «Інші фінансові доходи» має такі субрахунки:

731 «Дивіденди одержані»

732 «Відсотки одержані»

733 «Інші доходи від фінансових операцій»

За кредитом рахунка відображається визнана сума доходу, за дебетом - списання кредитового обороту на рахунок 79 «Фінансові результати».

На субрахунку 731 «Дивіденди одержані» узагальнюється інформація про належні дивіденди від інших підприємств, що не є асоційованими, дочірніми та спільними.

На субрахунку 732 «Відсотки одержані» узагальнюється інформація про відсотки за облігаціями чи іншими цінними паперами, за якими не ведеться облік на субрахунку 731 «Дивіденди одержані», зокрема винагороди за здані в фінансову оренду необоротні активи тощо.

На субрахунку 733 «Інші доходи від фінансових операцій» узагальнюється інформація про інші доходи від фінансової діяльності, що не знайшли відображення на інших субрахунках рахунка 73 «Інші фінансові доходи», зокрема про доходи від амортизації премії за випущеними облігаціями.

Аналітичний облік фінансових доходів ведеться за об’єктами інвестування.Просмотров 904

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2023 год. Все права принадлежат их авторам!