Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 Рахунок 37 «Розрахунки з різними дебіторами» кореспондує  за дебетом з кредитом рахунків:   за кредитом з дебетом рахунків:
«Основні засоби» «Основні засоби»
«Інші необоротні матеріальні активи» «Інші необоротні матеріальні активи»
«Довгострокові фінансові інвестиції» «Нематеріальні активи»
    «Довгострокові фінансові інвестиції»
Виключено    
Виключено «Капітальні інвестиції»
       
    Виключено
«Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи» «Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи»
«Гудвіл» «Гудвіл»
«Виробничі запаси» «Виробничі запаси»
«Поточні біологічні активи» «Поточні біологічні активи»
«Малоцінні та швидкозношувані предмети» «Малоцінні та швидкозношувані предмети»
«Виробництво» «Виробництво»
«Брак у виробництві» «Напівфабрикати»
«Напівфабрикати» «Готова продукція»
«Готова продукція» «Продукція сільськогосподарського виробництва»
«Продукція сільськогосподарського виробництва»    
    «Товари»
«Товари» «Каса»
«Каса» «Рахунки в банках»
«Рахунки в банках» «Інші кошти»
«Інші кошти» «Короткострокові векселі одержані»
«Розрахунки з покупцями та замовниками»    
    «Поточні фінансові інвестиції»
    «Розрахунки з покупцями та замовниками»
    «Витрати майбутніх періодів»
«Витрати майбутніх періодів» «Цільове фінансування і цільові надходження»
«Цільове фінансування і цільові надходження»    
«Довгострокові позики»    
«Короткострокові позики» «Довгострокові позики»
«Розрахунки за податками й платежами» «Довгострокові векселі видані»
    «Короткострокові позики»
       
«Розрахунки за виплатами працівникам»    
«Розрахунки за іншими операціями» «Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями»
«Доходи майбутніх періодів»    
«Доходи від реалізації» «Короткострокові векселі видані»
«Інший операційний дохід» «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»
«Інші фінансові доходи»    
«Інші доходи» «Розрахунки за податками й платежами»
«Надзвичайні доходи»    
    «Розрахунки за страхуванням»
    «Розрахунки з оплати праці»
    «Розрахунки з учасниками»
    «Розрахунки за іншими операціями»
    «Матеріальні витрати»
    «Інші операційні витрати»
    «Інші затрати»
    «Загальновиробничі витрати»
    «Адміністративні витрати»
    «Витрати на збут»
    «Інші витрати операційної діяльності»
    «Надзвичайні витрати»

Рахунок 38 «Резерв сумнівних боргів»

На рахунку 38 «Резерв сумнівних боргів» ведеться облік резервів за сумнівною дебіторською заборгованістю, щодо якої є ризик неповернення.

Основні вимоги до визнання та оцінки резерву сумнівних боргів викладені в Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська заборгованість».

За кредитом рахунка 38 «Резерв сумнівних боргів» відображається створення резерву сумнівних боргів у кореспонденції з рахунками обліку витрат, за дебетом - списання сумнівної заборгованості в кореспонденції з рахунками обліку дебіторської заборгованості або зменшення нарахованих резервів у кореспонденції з рахунком обліку доходів.

Рахунок 38 «Резерв сумнівних боргів» кореспондує

  за дебетом з кредитом рахунків:   за кредитом з дебетом рахунків:
«Розрахунки з покупцями та замовниками» «Інші операційні витрати»
    Виключено
«Інший операційний дохід» «Інші витрати операційної діяльності»

Рахунок 39 «Витрати майбутніх періодів»

Рахунок 39 «Витрати майбутніх періодів» призначено для узагальнення інформації щодо здійснених витрат у звітному періоді, які підлягають віднесенню на витрати в майбутніх звітних періодах.

До витрат, облік яких ведеться на рахунку 39 «Витрати майбутніх періодів», відносяться витрати, пов’язані з підготовчими до виробництва роботами в сезонних галузях промисловості; з освоєнням нових виробництв та агрегатів; сплачені авансом орендні платежі; оплата страхового поліса, оплата торгового патенту; передплата на газети, журнали, періодичні та довідкові видання тощо.

За дебетом рахунка 39 «Витрати майбутніх періодів» відображається накопичення витрат майбутніх періодів, за кредитом - їх списання (розподіл) та включення до складу витрат звітного періоду.

Аналітичний облік витрат майбутніх періодів ведеться за їх видами.Просмотров 628

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2023 год. Все права принадлежат их авторам!