Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 Рахунок 17 «Відстрочені податкові активи» кореспондує  за дебетом з кредитом рахунків:   за кредитом з дебетом рахунків:
«Відстрочені податкові зобов’язання» «Відстрочені податкові зобов’язання»
«Розрахунки за податками й платежами» «Розрахунки за податками й платежами»
«Інші доходи»    
«Податок на прибуток» «Інші затрати»
    «Податок на прибуток»
    «Надзвичайні витрати»

Рахунок 18 «Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи»

Рахунок 18 «Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи» призначено для обліку дебіторської заборгованості фізичних та юридичних осіб, яка не виникає в ході нормального операційного циклу та буде погашена після дванадцяти місяців з дати балансу, для обліку активів, використання яких, як очікується, неможлива протягом дванадцяти місяців з дати балансу, а також для обліку інших необоротних активів, які не знайшли безпосереднього відображення на інших рахунках обліку необоротних активів.

Рахунок 18 «Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи» має такі субрахунки:

181 «Заборгованість за майно, що передано у фінансову оренду»;

182 «Довгострокові векселі одержані»;

183 «Інша дебіторська заборгованість»;

184 «Інші необоротні активи».

За дебетом рахунка 18 «Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи» відображається виникнення (збільшення) довгострокової дебіторської заборгованості та одержання інших необоротних активів, за кредитом - погашення (списання) довгострокової дебіторської заборгованості та вибуття інших необоротних активів.

На субрахунку 181 «Заборгованість за майно, що передано у фінансову оренду» відображаються чисті інвестиції орендодавця у фінансову оренду, визначені згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 14 «Оренда».

На субрахунку 182 «Довгострокові векселі одержані» ведеться облік векселів, одержаних на забезпечення довгострокової дебіторської заборгованості.

Субрахунок 183 «Інша дебіторська заборгованість» призначений для обліку довгострокової дебіторської заборгованості, яка не відображається на інших субрахунках рахунка 18 «Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи», зокрема розрахунків з працівниками за виданими довгостроковими позиками тощо, інші види розрахунків.

На субрахунку 184 «Інші необоротні активи» ведеться облік активів, використання яких, як очікується, неможливо протягом дванадцяти місяців з дати балансу, зокрема грошових коштів, а також інших активів, які безпосередньо не можуть бути відображені на інших рахунках обліку необоротних активів.

Аналітичний облік довгострокової дебіторської заборгованості та інших необоротних активів ведеться за кожним дебітором, за видами заборгованості, термінами її виникнення й погашення, за видами інших необоротних активів.

Рахунок 18 «Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи» кореспондує:

  за дебетом з кредитом рахунків:   за кредитом з дебетом рахунків:
«Основні засоби»; «Основні засоби»;
«Інші необоротні матеріальні активи»; «Інші необоротні матеріальні активи»;
«Нематеріальні активи»; «Нематеріальні активи»;
«Рахунки в банках»; «Довгострокові фінансові інвестиції»;
    «Товари»;
«Інші кошти»; «Каса»;
«Поточні фінансові інвестиції»; «Рахунки в банках»;
«Розрахунки з різними дебіторами»; «Інші кошти»;
«Доходи майбутніх періодів»; «Поточні фінансові інвестиції»;
«Доходи від реалізації»; «Розрахунки з різними дебіторами»;
«Інші фінансові доходи»; «Інші затрати»;
«Інші доходи». «Інші витрати»;
    «Надзвичайні витрати».

Рахунок 19 Гудвіл

Рахунок 19 «Гудвіл» призначений для узагальнення інформації про гудвіл, що виникає при придбанні, відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 19 «Об’єднання підприємств», та/або гудвіл, який виник у процесі приватизації (корпоратизації) підприємства, порядок обліку та списання якого визначається Положенням про порядок бухгалтерського обліку окремих активів та операцій підприємств державного, комунального секторів економіки та господарських організацій, які володіють та/або користуються об’єктами державної, комунальної власності, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 19.12.2006 №1213.

Рахунок 19 «Гудвіл» має такі субрахунки:

191 «Гудвіл при придбанні»

192 Субрахунок виключено

193 «Гудвіл при приватизації (корпоратизації)»

За дебетом субрахунка 191 «Гудвіл при придбанні» відображається вартість гудвілу, що виникає при придбанні іншого підприємства, за кредитом - втрати від зменшення корисності гудвілу і сума списаного гудвілу.

Абзац четвертий рахунка 19 виключено.

За дебетом субрахунка 193 «Гудвіл при приватизації» підприємства державного, комунального секторів економіки відображають вартість гудвілу, який виник при приватизації (корпоратизації), за кредитом - суму списаного гудвілу в порядку, визначеному Положенням про порядок бухгалтерського обліку окремих активів та операцій підприємств державного, комунального секторів економіки і господарських організацій, які володіють та/або користуються об’єктами державної, комунальної власності, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 19.12.2006 №1213.

Аналітичний облік гудвілу ведеться за об’єктами придбання.Просмотров 559

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2023 год. Все права принадлежат их авторам!