Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 Рахунок 15 «Капітальні інвестиції» кореспондує  за дебетом з кредитом рахунків:   за кредитом з дебетом рахунків:
«Знос (амортизація) необоротних активів» «Основні засоби»
«Виробничі запаси» «Інші необоротні матеріальні активи»
«Поточні біологічні активи»    
    «Нематеріальні активи»
    «Довгострокові біологічні активи»
«Малоцінні та швидкозношувані «Товари»
  предмети» «Каса»
«Виробництво» «Рахунки в банках»
«Товари» Виключено
«Каса»    
«Рахунки в банках» «Додатковий капітал»
«Інші кошти» «Цільове фінансування і цільові надходження»
«Розрахунки з різними дебіторами»    
    «Довгострокові позики»
«Витрати майбутніх періодів» «Короткострокові позики»
«Пайовий капітал» «Розрахунки за податками й платежами»
«Додатковий капітал»    
«Неоплачений капітал» «Інші затрати»
«Забезпечення майбутніх витрат і платежів» «Інші витрати»
    «Надзвичайні витрати»
«Цільове фінансування і цільові надходження»    
«Довгострокові позики»    
«Довгострокові зобов’язання з оренди»    
«Короткострокові позики»    
«Розрахунки з постачальниками та підрядниками»    
«Розрахунки за податками й платежами»    
«Розрахунки за страхуванням»    
«Розрахунки з оплати праці»    
«Розрахунки за іншими операціями»    
Виключено    
Виключено    
«Інші доходи»    
Виключено    
Виключено    
«Фінансові витрати»    

Рахунок 16 «Довгострокові біологічні активи»

Рахунок 16 «Довгострокові біологічні активи» призначено для обліку й узагальнення інформації про наявність та рух власних або отриманих на умовах фінансової оренди довгострокових біологічних активів.

До довгострокових біологічних активів належать біологічні активи, здатні давати сільськогосподарську продукцію та/або додаткові біологічні активи або в інший спосіб приносити економічні вигоди протягом періоду, що перевищує 12 місяців (або операційний цикл, якщо він більший 12 місяців), та біологічні активи, що створюються протягом періоду, більшого ніж один рік, за винятком тварин на вирощуванні і відгодівлі.

Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про довгострокові біологічні активи, про одержані від їх біологічних перетворень додаткові біологічні активи і сільськогосподарську продукцію визначаються Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 30 «Біологічні активи».

За дебетом рахунка 16 «Довгострокові біологічні активи» відображається надходження довгострокових біологічних активів, за кредитом - їх вибуття.

Рахунок 16 «Довгострокові біологічні активи» має такі субрахунки:

161 «Довгострокові біологічні активи рослинництва, які оцінені за справедливою вартістю»;

162 «Довгострокові біологічні активи рослинництва, які оцінені за первісною вартістю»;

163 «Довгострокові біологічні активи тваринництва, які оцінені за справедливою вартістю»;

164 «Довгострокові біологічні активи тваринництва, які оцінені за первісною вартістю»;

165 «Незрілі довгострокові біологічні активи, які оцінюються за справедливою вартістю»;

166 «Незрілі довгострокові біологічні активи, які оцінюються за первісною вартістю».

На субрахунку 161 «Довгострокові біологічні активи рослинництва, які оцінені за справедливою вартістю» ведеться облік наявності та руху довгострокових біологічних активів рослинництва, які оцінені за справедливою вартістю, зменшеною на очікувані витрати на місці продажу. Аналітичний облік ведеться за видами довгострокових біологічних активів рослинництва.

На субрахунку 162 «Довгострокові біологічні активи рослинництва, які оцінені за первісною вартістю» ведеться облік наявності та руху довгострокових біологічних активів рослинництва, справедливу вартість яких достовірно визначити неможливо, унаслідок чого їх оцінка здійснена відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби» та 28 «Зменшення корисності активів». Аналітичний облік ведеться за видами таких довгострокових біологічних активів рослинництва.

На субрахунку 163 «Довгострокові біологічні активи тваринництва, які оцінені за справедливою вартістю» ведеться облік наявності та руху довгострокових біологічних активів тваринництва, які оцінені за справедливою вартістю, зменшеною на очікувані витрати на місці продажу. Аналітичний облік ведеться за видами довгострокових біологічних активів тваринництва.

На субрахунку 164 «Довгострокові біологічні активи тваринництва, які оцінені за первісною вартістю» ведеться облік наявності та руху довгострокових біологічних активів тваринництва, справедливу вартість яких достовірно визначити неможливо, унаслідок чого їх оцінка здійснена відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби» та 28 «Зменшення корисності активів». Аналітичний облік ведеться за видами таких довгострокових біологічних активів тваринництва.

На субрахунку 165 «Незрілі довгострокові активи, які оцінюються за справедливою вартістю» ведеться облік наявності та рух незрілих довгострокових біологічних активів (крім тварин, які обліковуються на рахунку 21 «Поточні біологічні активи»), які оцінені за справедливою вартістю, зменшеною на очікувані витрати на місці продажу. Аналітичний облік ведеться за видами таких незрілих довгострокових біологічних активів.

На субрахунку 166 «Незрілі довгострокові активи, які оцінюються за первісною вартістю» ведеться облік незрілих довгострокових біологічних активів (крім тварин, які обліковуються на рахунку 21 «Поточні біологічні активи»), справедливу вартість яких достовірно визначити неможливо, унаслідок чого вони оцінюються, виходячи із суми витрат, зазнаних на їх вирощування. Аналітичний облік ведеться за видами таких незрілих довгострокових біологічних активів.

Рахунок 16 «Довгострокові біологічні активи» кореспондує:

  за дебетом з кредитом рахунків:   за кредитом з дебетом рахунків:
«Знос (амортизація) необоротних активів»; «Знос (амортизація) необоротних активів»;
«Капітальні інвестиції»; «Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи»;
«Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи»; «Поточні біологічні активи»;
    «Товари»;
«Розрахунки з різними дебіторами»; «Додатковий капітал»;
«Пайовий капітал»; «Інші затрати»;
«Додатковий капітал»; «Інші витрати операційної діяльності»;
«Неоплачений капітал»; «Інші витрати»;
«Цільове фінансування і цільові надходження»; «Надзвичайні витрати».
«Довгострокові зобов’язання з оренди»;    
«Інший операційний дохід»;    
«Інші доходи».    

Рахунок 17 «Відстрочені податкові активи»

На рахунку 17 «Відстрочені податкові активи» ведеться облік суми податків на прибуток, що підлягає відшкодуванню в наступних звітних періодах внаслідок:

тимчасової різниці між балансовою вартістю активів або зобов’язань та оцінкою цих активів або зобов’язань, яка використовується з метою оподаткування;

перенесення податкових збитків, не використаних для зменшення податку на прибуток у звітному періоді.

За дебетом рахунка 17 «Відстрочені податкові активи» відображається сума перевищення податку на прибуток, що підлягає сплаті в поточному звітному періоді, над витратами, пов’язаними з нарахуванням податку на прибуток у поточному звітному періоді, за кредитом - зменшення відстрочених податкових активів за рахунок витрат, пов’язаних з нарахуванням податків на прибуток у поточному звітному періоді.

Сума відстроченого податкового активу визначається згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 17 «Податок на прибуток». Аналітичний облік відстрочених податкових активів ведеться за видами активів або зобов’язань, між оцінками яких для відображення в балансі та з метою оподаткування виникла різниця.Просмотров 693

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2023 год. Все права принадлежат их авторам!