Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Тема 10. Загальне страхування1.До страхування майна громадян відносять наступні види страхування:

а) страхування будівель;

б) страхування домашнього майна;

в) страхування вантажоперевезень;

г) страхування професійної відповідальності.

 

2.Страхування “авто-каско” - це:

а) страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів;

б) страхування автомобіля;

г) страхування вантажів, що перевозяться автотранспортним засобом;

в) комплексне страхування (“а” + “б”).

 

3.При страхуванні цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів в Україні страхувальником є:

а) будь-яка фізична особа;

б) особа, яка постраждала внаслідок дорожньо-транспортної пригоди;

в) власник автобуса;

г) непрацюючий пенсіонер-власник автомобіля.

 

Тема 11. Перестрахування

1.При передачі ризику у перестрахування комісійну винагороду за перестрахування отримує:

а) перестраховик;

б) цедент;

в) як перестраховик, так і цедент.

 

2.Що означає у перестрахуванні договір з 60% квотою:

а) що цедент залишає на власному утриманні 60% кожного ризику;

б) що цедент залишає на власному утриманні 40% кожного ризику;

в) що перестраховик приймає від цедента 60% кожного ризику;

г) що перестраховик приймає від цедента 40% кожного ризику.

 

3. При наявності кількох полісів по страхуванню одного й того ж самого об`єкта страхова виплата в повному обсязі:

а) не відбувається;

б) відбувається по особистому страхуванню;

в) відбувається при співстрахуванні.

 

Задачі.

Задача 1

Портфель страховика містить три категорії ризиків на суми 200, 400, 600 тис. умовних одиниць. Квота - 20%. Яким буде власне утримання цедента і участь перестраховика по трьох категоріях ризиків?

Задача 2

Страхова компанія має договір ексцендента збитку 2000 тис. умовних одиниць понад 50 тис. умовних одиниць. Визначити участь сторін у збитках: 30 тис. умовних одиниць; 180 тис. умовних одиниць.

Задача 3

По договору ексцедента збитковості відповідальність перестраховика встановлена на рівні 105-135% за рік збитковість склала - 140%.Визначити рівень покриття для перестраховика і цедента.

Тема 12. Платоспроможність страхової компанії

1.При обчисленні фактичного запасу платоспроможності страховиків в Україні приймаються до уваги такі показники:

а) загальна сума активів страховика;

б) обсяги зобов`язань страховика перед кредитними установами;

в) обсяги вільних резервів страховика;

г) обсяги страхових резервів;

д) сума нематеріальних активів страховика.

 

2. Страхові резерви, згідно з Законом України “Про страхування”, можуть бути представлені активами таких категорій:

а) готівка в касі;

б) кошти на розрахунковому рахунку;

в) внески в статутні фонди товариств з обмеженою відповідальністю;

г) кошти на валютному рахунку;

д) акції;

е) облігації;

ж) права вимоги до перестраховиків;

з) інвестиційні кредити страхувальникам-юридичним особам;

і) інвестиційні кредити страхувальникам при страхуванні життя.

 

3.До складу страхових резервів, що формують страховики України згідно з Законом України “Про страхування”, належать:

а) резерви збитків що сталися, але ще не заявлені;

б) резерви збитків за відомими вимогами страхувальника;

в) резерви довгострокових зобов`язань;

г) вільні резерви;

д) резерви незароблених премій;

е) резерви належних виплат страхових сум.

 

Задачі.Задача 1.

Обчислити величину резерву незаробленої премії станом на 01.04.2011 року і станом на 01.07.2011 року, виходячи з таких даних:

 

Місяць, рік Отримані страхові премії (тис.грн.) Страхові премії, передані в перестрахування
Липень,2010 -
Серпень, 2010
Вересень, 2010
Жовтень, 2010
Листопад, 2010 -
Грудень, 2010 - -
Січень,2011
Лютий, 2011
Березень, 2011
Квітень, 2011 - -
Травень, 2011
Червень, 2011

Задача 2.

Використовуючи дані, наведені в Задачі 1, обчислити частку резерву незаробленої премії, що становитиме права вимоги страхової компанії до перестраховиків станом на 01.04. 2011р. і станом на 01.07. 2011р.

Задача 3.

На 01.06. 2011 р. розмір технічних резервів страхової компанії склав 640 тис.грн. Технічні резерви розміщені таким чином:

а) 224 тис.грн. - на депозитних рахунках, у тому числі:

-154 тис.грн. - на депозитному рахунку в банку “Аваль”;

-32 тис.грн. - на депозитному рахунку в Укрсоцбанку;

-38 тис.грн. - на депозитному рахунку в Промінвестбанку;

б) 273 тис.грн. - права вимоги до перестраховиків;

в) 64 тис.грн. - вкладені в акції двох емітентів. Акції котуються на фондовій біржі; вкладення розподілені наступним чином:

-45 тис.грн. - перший емітент;

-19 тис.грн. - другий емітент;

г) 79 тис.грн. - вкладення в нерухомість.

Визначити обсяг розміщення, що буде прийнятий до заліку державним наглядовим органом у сфері страхування, виходячи з квот, встановлених Положенням про порядок формування, розміщення та обліку страхових резервів з видів страхування, інших, ніж страхування життя.

3.Навчальна карта самостійної роботи студентів

На початку семестру, в якому вивчається наука „Страхування” кожен студент отримує документ, що має назву «Карта самостійної роботи студента» (див.табл.1).Цей документ включає перелік видів самостійної роботи, форми контролю та звітності, терміни їх виконання та максимальну кількість балів, що отримує студент за їх виконання.

До переліку видів самостійної роботи з науки „Страхування відносять:

○ підготовка до семінарських занять по темах курсу;

○ виконання домашніх (розрахункових) завдань;

○ вивчення обов’язкової і додаткової літератури, текстів лекцій;

○ виконання тестових завдань;

○ написання модульного контролю;

○ написання реферату (есе) за даною проблематикою;

○ практичне завдання з використанням Інтернет-ресурсів.

○ критичний огляд наукових публікацій за обраною проблематикою;

 

КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

З НАУКИ „СТРАХУВАННЯ”

для студентів всіх спеціальностей (крім 6508)

денної, вечірньої і заочної форм навчання

Види самостійної роботи Планові терміни виконання Форми контролю та звітності Максимальн кількість балів
ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ
 
За систематичність і активність роботи на семінарських (практичних) заняттях
1.1. Підготовка до семінарських занять (вивчення обов’язкової і додаткової літератури, текстів лекцій; виконання тестових завдань, розрахункових домашніх завдань) Термін вказується відповідно до робочої навчальної програми Активна участь у семінарських заняттях
За виконання модульних (контрольних) завдань
1.2.Підготовка до модульних контрольних робіт - „ - Перевірка правильності виконання модульних контрольних робіт 10 балів за 1 модуль 10 х 2 = 20
За виконання завдань для самостійного опрацювання (два за вибором)
1.3. Критичний огляд наукових публікацій - „ - Перевірка правильності виконання завдань
1.4.Написання реферату за заданою проблематикою - „ - Обговорення (захист) матеріалів реферату під час індивідуально-консультаційної роботи
1.5. Практичне завдання з використанням Інтернет-ресурсів - „ - Перевірка і оцінювання підготовлених матеріалів
За виконання завдань для самостійного опрацювання 10 х 2 = 20
 
Підсумковий контроль ВСЬОГО БАЛІВ 100
 
ВЕЧІРНЯ ФОРМА НАВЧАННЯ
За систематичність і активність роботи на семінарських (практичних) заняттях
1.1. Підготовка до семінарських занять (вивчення обов’язкової і додаткової літератури, текстів лекцій; виконання тестових завдань, розрахункових завдань) Термін вказується відповідно до робочої навчальної програми Активна участь у семінарських заняттях
За виконання модульних (контрольних) завдань
1.2.Підготовка до модульних контрольних робіт - „ - Перевірка правильності виконання модульних контрольних робіт 10 балів за 1 модуль 10 х 2 = 20
За виконання завдань для самостійного опрацювання (два за вибором)
1.3. Критичний огляд наукових публікацій - „ - Перевірка правильності виконання завдань
1.4.Написання реферату за заданою проблематикою - „ - Обговорення (захист) матеріалів реферату під час індивідуально-консультаційної роботи
1.5. Пошук (підбір) та огляд літературних джерел за заданою проблематикою курсу - „ - Розгляд підготовлених матеріалів під час аудиторних занять або ІКР
За виконання завдань для самостійного опрацювання 10 х 2 = 20
 
Підсумковий контроль ВСЬОГО БАЛІВ 100
 
ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ
За виконання модульних (контрольних) завдань
  1.1.Підготовка до модульної контрольної роботи - „ - Перевірка правильності виконання модульної роботи 20 балів
За виконання домашніх (контрольних) робіт
1.2. Написання контрольної роботи за заданою проблематикою, де обов’язковими складовими, які окремо оцінюються є: - теоретичне питання; - практичне завдання; - пошук (підбір) літературних джерел за обраною темою роботи, висновки - „ - Перевірка правильності виконання контрольних робіт  
 
За виконання завдань для самостійного опрацювання (одне за вибором)
2.1.Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій - „ - Обговорення результатів проведеної роботи під час аудиторних занять або ІКР
2.2. Виконання завдання з використанням Інтернет-ресурсів - „ - Обговорення результатів проведеної роботи під час аудиторних занять або ІКР
Разом балів за вибіркові види СРС 20
ВСЬОГО БАЛІВ ЗА ПМК 100

 

 

Карта самостійної роботи з науки «Страхування» для студентів спец. 6508 відрізняється від інших спеціальностей, оскільки за новими планами на фінансово-економічному факультеті за цією дисципліною – іспит, а також збільшується кількість годин за лекціями і практичними заняттями (див. табл.. 2).

Таблиця 2

КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

З НАУКИ „СТРАХУВАННЯ”

для студентів фінансово-економічного (кредитно-економічного)

факультету денної, вечірньої і заочної форм навчання

Види самостійної роботи Планові терміни виконання Форми контролю та звітності Максимальн кількість балів
ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ
І. ОБОВ”ЯЗКОВІ ВИДИ СРС
За систематичність і активність роботи на семінарських (практичних) заняттях
1.1. Підготовка до семінарських занять (вивчення обов’язкової і додаткової літератури, текстів лекцій; виконання тестових завдань) Термін вказується відповідно до робочої навчальної програми Активна участь у семінарських заняттях
За виконання модульних (контрольних) завдань
1.2.Підготовка до модульних контрольних робіт - „ - Перевірка правильності виконання модульних контрольних робіт 5 балів за 1 модуль 5 х 2 = 10
За виконання завдань для самостійного опрацювання( два за вибором)
1.3. Критичний огляд наукових публікацій - „ - Перевірка правильності виконання завдань
1.4.Написання реферату (есе) за заданою проблематикою - „ - Обговорення (захист) матеріалів реферату під час індивідуально-консультаційної роботи
1.5. Практичне завдання з використанням Інтернет-ресурсів - „ - Перевірка і оцінювання підготовлених матеріалів

 

За виконання завдань для самостійного опрацювання 5 х 2 = 10

 

ВСЬОГО БАЛІВ 50
ВЕЧІРНЯ ФОРМА НАВЧАННЯ
І. ОБОВ”ЯЗКОВІ ВИДИ СРС
За систематичність і активність роботи на семінарських (практичних) заняттях
1.1. Підготовка до семінарських занять (вивчення обов’язкової і додаткової літератури, текстів лекцій; виконання тестових завдань) Термін вказується відповідно до робочої навчальної програми Активна участь у семінарських заняттях
За виконання модульних (контрольних) завдань
1.2.Підготовка до модульних контрольних робіт - „ - Перевірка правильності виконання модульних контрольних робіт 5 балів за 1 модуль 5 х 2 = 10
За виконання завдань для самостійного опрацювання( два за вибором)
1.3. Критичний огляд наукових публікацій - „ - Перевірка правильності виконання завдань
1.4.Написання реферату (есе) за заданою проблематикою - „ - Обговорення (захист) матеріалів реферату під час індивідуально-консультаційної роботи
1.5. Практичне завдання з використанням Інтернет-ресурсів - „ - Перевірка і оцінювання підготовлених матеріалів
За виконання завдань для самостійного опрацювання 5 х 2 = 10

 

ВСЬОГО БАЛІВ 50

 

 

 

ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ
І. ОБОВ”ЯЗКОВІ ВИДИ СРС
За виконання модульних (контрольних) завдань
1.1.Підготовка до модульних контрольних робіт - „ - Перевірка правильності виконання модульних робіт 10 балів за модуль  
За виконання завдань для самостійного опрацювання
1.2. Написання контрольної роботи за заданою проблематикою, де обов’язковими складовими, які окремо оцінюються є: - теоретичне питання; - практичне завдання; - пошук (підбір) літературних джерел за обраною темою роботи. - „ - Перевірка правильності виконання контрольних робіт 10 балів
За виконання завдань для самостійного опрацювання 20
ІСПИТ (10 завдань) 100
ВСЬОГО БАЛІВ 100

4. Порядок поточного і підсумкового оцінювання знань з науки

Поточний контроль оцінювання знань студентів денної та вечірньої форми у процесі на­вчання (практичних занять) дає змогу оцінити ступінь засвоєння матеріалу курсу і вміння студента на базі набутих теоретичних знань розв'язувати тестові, практичні завдання та ситуації.

Підсумковий контроль з вибіркового курсу «Страхування» здійснюється у формі заліку для всіх спеціальностей (крім спец.6508) за шкалою від 0 до 100 балів включно.

Об'єктами підсумкового контролю роботи студентів є:

а) виконання завдань та відповіді на семінарських (практичних) заняттях;

б) виконання завдань для самостійної роботи;

в) виконання модульних контрольних робіт.

При цьому 100 балів розподіляються так:

а) виконання завдань та відповіді на семінарських (практичних) заняттях – 60 балів (30 балів, якщо іспит для спец. 6508);

б) виконання завдань для самостійної роботи – 20 балів (10 балів для спец. 6508) (два завдання за вибором з переліку, кожне оцінюється максимально у 10 балів ( по 5 балів, якщо іспит для спец.6508) - див. Картка СРС (табл..1 і 2);

в) виконання модульних контрольних робіт - 20 балів (10 балів спец. 6508) (два модуля протягом семестру з максимальною оцінкою – 10 балів (5 балів спец. 6508).

Під час контролю виконання завдань та відповідей на семінарських (практичних) заняттях оцінюванню підлягають: рівень знань продемонстрований у відповідях і виступах на семінарських (практичних) заняттях, активність в обговоренні питань, що винесені на семінарські (практичні) заняття, експрес-контролю, виконання розрахункових завдань, участь у ділових іграх, ситуаціях та інші форми роботи, розроблені кафедрою.

Систематичність та активність роботи студентів протягом семестру на семінарських заняттях оцінюється так:

Визначається ціна одного заняття протягом семестру, враховуючи:

а) максимальну кількість балів за роботу під час практичних (семінарських) занять з науки за семестр. Її визначено в порядку оцінювання знань студентів – 60 балів для ПМК (30 балів, якщо іспит для спец.6508);

б) реальну кількість занять, відведених згідно з навчальними планами на даний вид робіт. Для спец.6508 передбачено за планом 16 практичних занять (32 години), з них 2 заняття для написання двох модулів.

Таким чином визначається максимальна кількість балів, яку студент може набрати на одному занятті. При цьому, максимальна кількість балів за одне заняття може бути диференційованим залежно від складності матеріалу заняття, навчальних завдань, що пропонуються студентам, та різного переліку компетенцій, які повинні сформуватися у студентів під час даного виду занять.

Таким чином, ціна занять за дисципліною «Страхування» для спец. 6508 – 2 бали (2; 1,5; 1; 0).

На кінцеву оцінку результату роботи студента на занятті впливає: якість, повнота відповіді, самостійне і вдале вирішення задач; виступ із короткою доповіддю або доповнення відповіді; участь у дискусії.

Загальна кількість балів корегується на коефіцієнт, який розраховується як відношення кількості занять за планом до фактичної кількості занять у випадку, якщо семінарські (практичні) заняття припадають на святкові дні.

Критерії оцінювання знань на семінарських (практичних) заняттях:

2 бали – студент дає обґрунтовані, глибокі й теоретично правильні відповіді на поставлені питання; демонструє здатність здійснювати порівняльний аналіз різних теорій, концепцій, робити логічні висновки та узагальнення; здатність висловлювати та аргументувати власне ставлення до альтернативних поглядів на певне питання; використовує фактичні та статистичні дані, які підтверджують тези відповіді на питання; правильно розв’язує задачі або без помилок дає відповіді на тестові завдання; демонструє знання законодавчих та нормативних актів України, підручників, посібників, лекційного курсу.

1,5 бали – студент володіє знанням матеріалу на рівні вимог, наведених вище, але у розкритті змісту питань ним були допущені незначні помилки у формулювання термінів і категорій, використанні цифрового матеріалу, посилання на конкретні періоди і дати; допускає незначні помилки у розрахунках задач або відповідях на тестові завдання; питання викладене недостатньо глибоко, в стислій формі.

1 бал балів – студент в цілому володіє знанням матеріалу на рівні вимог, наведених вище, але у розкритті змісту питань ним були допущені окремі суттєві помилки у формулюванні термінів і категорій, у розв’язуванні задач або відповідях на тестові завдання, використанні цифрового матеріалу, посиланні на конкретні періоди і дати; питання викладене не глибоко, в занадто стислій формі.

0 балів – студент не відповідає на поставлене питання або відповідає неправильно. Відповідь містить зайвий матеріал, що не відповідає смислу питання і свідчить про нездатність студента зрозуміти питання. Невірно розв’язує задачі за темою курсу або дає неправильні відповіді на тестові завдання.

Під час контролю виконання завдань для самостійної роботи оцінюванню підлягають: самостійне опрацювання тем загалом чи окремих питань науки; написання рефератів, підготовка комплексів навчальних чи наукових текстів; переклад іноземних текстів, погоджених із викладачем, аналіз публікацій за обраною тематикою, практичні завдання з використанням Інтернет-ресурсів.

Тематика рефератів (есе)

1. Обов’язкова форма страхування: переваги і недоліки.

2. Порівняльний аналіз підгалузей особистого страхування з точки зору терміну дії договорів, сплати страхових внесків, виплати страхових сум.

3. Порівняльний аналіз окремих видів об’єднань страховиків.

4. Раціональна структура ресурсів визначає потенціал страхової компанії.

5.Напрямки вдосконалення державної політики в галузі страхування.

6. Сучасний стан особистого страхування в умовах розвитку страхового ринку України.

7. Роль страхування у розвитку агропромислового комплексу.

8. Роль майнового страхування у забезпеченні безперебійності суспільного виробництва.

9. Порівняльна характеристика принципів діяльності страхового і перестрахувального пулу.

10. Важливість проведення страхування професійної відповідальності в Україні.

11. Узагальнення теоретичних підходів щодо визначення економічної сутності перестрахування.

12. Проблеми та перспективи впровадження екологічного страхування в Україні.

13. Стратегічні альянси страхових компаній та банків: зарубіжний досвід та перспективи створення в Україні.

14. Необхідність та доцільність перестрахування ризиків у нерезидентів.

15. Реформування галузі страхування життя в Україні: вимога часу, потреба суспільства.

 

Під час виконання модульних контрольних робіт оцінюванню підлягають теоретичні знання та практичні навички, яких набув студент після опанування певного завершеного розділу навчального матеріалу. Контрольні роботи можуть містити тестові завдання, відповіді на теоретичні питання або розв’язання практичних завдань, розв’язання виробничих ситуацій.

Протягом семестру з науки „Страхування” передбачено проведення двох модулів, кожен з яких максимально оцінюється у 10 балів (5 балів, якщо іспит для спец. 6508). Перший модульний контроль проводиться по темах 1- 6; другий 7 -12 відповідно з тематичним планом науки.

При виконанні модульних завдань оцінці підлягає:

- відповідь на теоретичне питання;

- результат тестування;

- рішення задачі.

Завдання для модульного контролю складаються з 3 завдань (1 теоретичне питання, 1 тестове завдання, 1 задача).

Оцінка виконання кожного модульного завдання визначається у балах: 0,6,8, 10. (0; 3; 4; 5, якщо іспит для спец.6508).

«0» балів виставляється при відсутності студента на модульному контролі або при неправильних відповідях на всі 3 завдання модуля;

«6» (3) балів виставляється при правильній відповіді на 1 і 2 завдання модуля;

«8» (4) балів виставляється при правильних відповідях на завдання модульної контрольної роботи, але з незначними помилками.

“10” (5) балів виставляється при правильній відповіді на 3 завдання модуля.

Залік на денній і вечірній формах всіх спеціальностей (крім спец.6508) навчання оформлюється під час останнього семінарського (практичного) заняття у відповідному семестрі. На заочній формі – за розкладом сесії.

Підсумкове оцінювання знань студентів здійснюється за 100-бальною системою з наступним переведенням в чотирьохбальну систему та за системою ECTS. В екзаменаційній відомості виставляються підсумки за 100-бальною, 4-бальною та ECTS системами.

Студент отримує оцінку:

“відмінно”(А) - якщо набирає 90-100 балів;

“добре (В) - якщо набирає 80-89 балів;

“добре (С) - якщо набирає 70-79 балів;

“задовільно” (Д) - якщо набирає 66-69;

“задовільно” (Е) - якщо набирає 60-65;

“незадовільно” з можливістю повторного складання (FX) - якщо набирає

21-59 балів;

“незадовільно” з обов’язковим повторним вивченням науки (F) - якщо набирає 0-20 балів.

 

5.Особливості підсумкового контролю знань студентів заочної форми навчання

Залікотримують студенти заочної форми навчання всіх спеціальностей (крім спец.6508) за результатами поточного контролю (в межах від 0 до 100 балів). При цьому враховуються:

а) домашня контрольна письмова робота (максимально – 60 балів);

б) результат виконання одного контрольного модульного завдання в аудиторії під час проведення практичних занять (20 балів);

в) виконання одного за вибором завдання для СРС (табл..1) (20 балів).

Для спец.6508 студенти заочної форми навчання, де за навчальним планом – іспит, виконують:

а) домашню контрольну письмову роботу (максимально – 10 балів);

б) одне модульне завдання в аудиторії під час проведення практичних занять (10 - балів) (див. табл..2);

 

Контрольна робота виконується за тематикою, варіантами приведеними нижче. Розподіл варіантів контрольних робіт між студентами відбувається залежно від першої букви прізвища студента таким чином: А – варіант 1, Б – варіант 2, В – варіант3, Г – варіант 4, Д – варіант 5, Е – варіант 6, Є – варіант 7, Ж – варіант 8, З – варіант 9; І – варіант 10, Ї – варіант 11, Й – варіант 12, К – варіант 13, Л – варіант 14, М – варіант 15, Н – варіант 16, П - варіант 17, Р – варіант 18, С- варіант 19, Т – варіант 20, У – варіант 21, Ф – варіант 22, Ц – варіант 23, Ш – варіант 24, Ю – варіант 25, Я – варіант 26. Студент може виконувати інші варіанти за погодженням з викладачем.

Метою домашньої контрольної роботи є більш глибоке вивчення студентом окремих теоретичних питань науки. При виконанні контрольної роботи студент має використовувати крім конспекту лекцій та підручника додаткову літературу, перелік якої наведено після кожної теми у зазначеному навчальному посібнику. Крім власне теоретичного питання в контрольній роботі присутнє і практичне завдання, а також перелік літературних джерел за обраною темою роботи, які окремо оцінюються.

Оцінка домашньої письмової роботи здійснюється наступним чином.

а) 60 балів (10 балів для спец.6508) - студент дає обґрунтовані, глибокі й теоретично правильні відповіді на поставлені питання; демонструє здатність здійснювати порівняльний аналіз різних теорій, концепцій, робити логічні висновки та узагальнення; здатність висловлювати та аргументувати власне ставлення до альтернативних поглядів на певне питання; використовує фактичні та статистичні дані, які підтверджують тези відповіді на питання; демонструє знання законодавчих та нормативних актів України, підручників, посібників;

б) 50 балів (8 балів для спец.6508) - студент володіє знанням матеріалу на рівні вимог, наведених вище, але у розкритті змісту питань ним були допущені незначні помилки у формулюванні термінів і категорій, використанні цифрового матеріалу, посиланні на конкретні періоди і дати; питання викладене недостатньо глибоко, в занадто стислій формі;

в) 30 балів (6 балів для спец.6508) - студент в цілому володіє матеріалом, але при розкритті змісту питань ним були допущені помилки у формулюванні термінів і категорій, використанні цифрового матеріалу, посиланні на конкретні періоди і дати; питання викладене недостатньо глибоко або в занадто стислій формі.

в) 0 балів - студент не відповідає на поставлене питання або відповідає неправильно. У відповіді відсутні необхідні докази та аргументи. Зроблені висновки не відповідають загальновизначеним, є помилковими. Відповідь містить зайвий матеріал, що не відповідає смислу питання і свідчить про нездатність студента зрозуміти питання. Відповідь є повністю ідентичною тексту підручника чи конспекту або повністю ідентичною відповіді іншого студента на це ж саме питання.

Контрольна робота має бути виконана і оформлена з додержанням всіх технічних вимог до письмових робіт. Текст має бути написаний чітким розбірливим почерком (без виправлень) або надрукований на принтері через 2 міжрядкових інтервали до тридцяти рядків на сторінці на одному боці аркуша білого паперу формату А4. Шрифт Times New Roman, 14 пт. Текст розміщується на сторінці, яка обмежується полями: ліве, нижнє, верхнє – не менше ніж 20 мм, праве – не менше ніж 10 мм. За обсягом контрольна робота має складати 20-25 сторінок. Контрольна робота починається з титульного аркуша, за ним розміщують послідовно: план контрольної роботи, основний текст (з підзаголовками відповідно до плану роботи), висновки, список літератури.

Під час сесії студенти захищають свої контрольні роботи в ході співбесіди з викладачем.

Теми і відповідно варіанти контрольних робіт:

1. Страховий фонд суспільства як матеріальна основа страхового захисту.

2. Сутність, принципи і роль страхування.

3. Класифікація страхування.

4. Страхові ризики та управління ними.

5. Визначення та оцінка страхового ризику.

6. Страховий ринок України.

7. Витоки страхування та його розвиток.

8. Страховий договір.

9. Роль посередників у функціонуванні страхового ринку.

10.Створення та функціонування страхових компаній.

11.Страхова компанія, її структура.

12.Державне регулювання страхової діяльності.

13.Страхування життя та його основні види.

14.Особливості договору страхування життя.

15.Особливості визначення страхової премії за договорами страхування життя.

16.Особливості визначення страхової премії за договорами загального страхування.

17.Страхування сільськогосподарських ризиків.

18.Страхування врожаю сільськогосподарських культур та багаторічних насаджень.

19.Страхування майна промислових підприємств.

20.Страхування майна громадян.

21.Авіаційне страхування.

22.Морське страхування.

23.Страхування вантажів.

24.Страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів.

25.Страхування автотранспортних засобів.

26.Перестрахування: необхідність і сутність.

27.Форми та методи перестрахувальних операцій.

28.Страхові резерви, законодавчі вимоги до їх розміщення.

29.Платоспроможність страхової компанії.

30.Власний капітал страховика.

 

 


Просмотров 670

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!