Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Тема 2. Витоки страхування та його розвитокКафедра страхування

 

«З А Т В Е Р Д Ж УЮ»

Проректор з науково-педагогічної роботи

____________ А.М. Колот

«____» ______________2012 р.

 

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

щодо змісту та організації самостійної роботи студентів,

поточного і підсумкового контролю їх знань з науки

«СТРАХУВАННЯ»

напрям підготовки – «Фінанси і кредит»

 

 

Укладачі:

Гаманкова О.О., д.е.н., професор

Татарина Т. В., к.е.н., доцент

Криво шлик Т. Д., к.е.н., доцент

Колотило О.Д., к.е.н., доцент

 

Декан факультету В.К Хлівний

 

«___» __________2012 р.

 

Завідувач кафедри О.О. Гаманкова

«____» ___________2012 р.

 

Погоджено:

Начальник відділу

організаційного забезпечення

навчального процесу ________ А.Д. Жданович

 

 

Начальник навчально-

методичного відділу ________ Т.В. Гуть

 

Київ – КНЕУ - 2012

 

 

З М І С Т

 

 

1.Перелік питань, що виносяться на підсумковий контроль з науки...............

2.Приклади типових завдань, що виносяться на підсумковий контроль ......

3.Навчальна карта самостійної роботи студентів............................................

4.Порядок поточного і підсумкового оцінювання знань з науки...........

5.Особливості підсумкового контролю знань студентів заочної форми навчання ...............................................................................................................

6.Зразок модульного контрольного завдання

7.Список рекомендованої літератури..................................................................

 

Тематичний план науки

Тема 1. Сутність, принципи, класифікація та роль страхування

Тема 2. Витоки страхування та його розвиток

Тема 3. Поняття ризику у страхуванні та методи управління ним

Тема 4. Методологічні основи визначення страхової премії

Тема 5. Страховий ринок

Тема 6. Державне регулювання страхової діяльності

Тема 7. Страхова компанія

Тема 8. Договір страхуванняТема 9. Страхування життя

Тема 10. Загальне страхування

Тема 11. Перестрахування

Тема 12. Платоспроможність страхової компанії

 

 

1. Перелік питань, що виносяться на підсумковий контроль з науки

1.1.Перелік питань до іспиту (за спец.6508):

1. Необхідність та сутність категорії страхового захисту, методи його забезпечення.

2. Страховий фонд суспільства, його сутність та значення.

3. Форми організації та методи утворення фондів страхового захисту та їх характеристика.

4. Страхування як економічна категорія та його ознаки.

5. Роль страхування в активізації бізнесу та у вирішенні соціально-економічних проблем суспільства.

6. Порівняльна характеристика соціального і комерційного страхування.

7. Функції страхування та їх характеристика.

8. Принципи страхування та їх характеристика.

9. Сутність поняття «об’єкт страхування». Об’єкт страхування в майновому, особистому страхуванні та страхуванні відповідальності.

10. Страхова відповідальність (страхове покриття). Обсяг страхової відповідальності.

11. Страхове забезпечення. Системи страхового забезпечення.

12. Страхова сума: зміст і особливості визначення в майновому, особистому страхуванні, страхуванні відповідальності.

13. Страхова сума, страховий тариф, страхова премія: сутність і взаємозв`язок цих понять.

14. Строк страхування і строк дії договору страхування: розбіжності між цими поняттями.15. Страхова франшиза: види, призначення та особливості застосування.

16. Страхове поле; рівень охоплення страхового поля. Страховий портфель.

17. Страховий збиток: зміст і особливості цього поняття в майновому, особистому страхуванні, в страхуванні відповідальності.

18. Сутність поняття «страхове відшкодування». Взаємозв’язок та розбіжності понять «страховий збиток» і «страхове відшкодування».

19. Класифікація страхування, її значення. Класифікаційні ознаки та їх характеристика.

20. Класифікація страхування за об’єктами. Галузі страхування та їх характеристика.

21. Порівняльна характеристика підгалузей особистого страхування.

22. Страхування життя і загальне страхування: порівняльна характеристика.

23. Форми проведення страхування та їх особливості.

24. Класифікація страхування в Україні для цілей ліцензування (з урахуванням міжнародного досвіду).

25. Класифікація страхування за статусом страхувальника і за статусом страховика.

26. Обов'язкове страхування в Україні: призначення і види (крім соціального страхування).

27. Історичні передумови виникнення страхування. Первинні форми страхового захисту.

28. Основні етапи розвитку страхування та їх характеристика.

29. Розвиток страхування в стародавньому світі та в епоху Середньовіччя.

30. Розвиток страхування в індустріальному суспільстві.

31. Страхова справа в Росії до Жовтневої революції 1917 р. та в колишньому СРСР.

32. Еволюція страхування в сучасній Україні.

33. Поняття ризику у в страхуванні. Класифікація ризиків.

34. Основні характеристики ризику, придатного для страхування.

35. Оцінка страховиком ризику і визначення доцільності його страхування.

36. Необхідність і сутність ризик-менеджменту.

37. Методи управління ризиком (скасування ризику, запобігання ризику, власне утримання ризику, страхування).38. Специфіка ризиків у майновому страхуванні.

39. Специфіка ризиків у особистому страхуванні.

40. Специфіка ризиків у страхуванні відповідальності.

41. Страхова премія як ціна страхової послуги.

42. Поняття і структура страхового тарифу.

43. Призначення нетто-ставки і навантаження у страховому тарифі.

44. Особливості визначення страхової премії в загальному страхуванні.

45. Особливості визначення страхової премії в страхуванні життя.

46. Таблиця смертності як основа побудови тарифних ставок у страхуванні життя.

47. Вплив інвестиційного доходу на формування тарифних ставок.

48. Збитковість страхової суми; рівень виплат: економічний зміст і призначення цих показників.

49. Поняття страхового ринку та його економічне значення. Класифікація страхових ринків за територіальною та галузевою ознаками.

50. Інституційна структура страхового ринку. Характеристика суб’єктів страхового ринку.

51. Характеристика сучасного стану страхового ринку України.

52. Сучасні загальносвітові тенденції розвитку страхування.

53. Характеристика страхових ринків провідних країн світу.

54. Страхові посередники та їх роль на страховому ринку.

55. Банківсько-страхова інтеграція в сучасних умовах розвитку фінансового ринку.

56. Нормативно-правове забезпечення страхової діяльності в Україні.

57. Необхідність і методи державного регулювання страхової діяльності в Україні.

58. Орган державного нагляду за страховою діяльністю в Україні, його функції та завдання.

59. Міжнародна асоціація органів державного нагляду (IAIS). Регулювання страхової діяльності в країнах ЄС.

60. Умови ліцензування страхової діяльності в Україні.

61. Страхова компанія як необхідний суб’єкт страхового ринку.

62. Основні типи страхових організацій (акціонерне товариство, товариство взаємного страхування, організація типу Lloyds) та їх характеристика.

63. Організаційно-правові форми та спеціалізація страховиків в Україні згідно з Законом України «Про страхування».

64. Порядок створення, функціонування та ліквідації страховиків в Україні.

65. Структура страхової компанії. Органи управління страховиком.

66. Бізнес-процеси в страхуванні та їх характеристика.

67. Об’єднання страховиків, їх види і функції.

68. Поняття договору страхування. Законодавчі вимоги до договору страхування.

69. Істотні умови договору страхування та їх характеристика.

70. Порядок підготовки, укладання та супроводу договору страхування.

71. Страховик і страхувальник: взаємовідносини між ними. Обов’язки сторін договору страхування відповідно до чинного законодавства.

72. Припинення дії договору страхування та умови визнання його недійсним.

73. Взаємовідносини сторін договору страхування при настанні страхового випадку.

74. Необхідність і сутність страхування життя.

75. Характеристика ризиків за договорами страхування життя.

76. Принцип капіталізації та інвестиційна складова в страхуванні життя.

77. Особливості договору страхування життя.

78. Сучасний стан страхування життя в Україні.

79. Сутність загального страхування, його класифікація.

80. Ринок загального страхування в Україні та його роль у забезпеченні страховим захистом юридичних і фізичних осіб.

81. Майнове страхування. Характеристика ризиків за окремими видами майнового страхування.

82. Страхування відповідальності. Характеристика ризиків за окремими видами страхування відповідальності.

83. Особисте страхування. Характеристика ризиків за окремими видами особистого страхування.

84. Сутність співстрахування та механізм його застосування.

85. Сутність перестрахування та його значення.

86. Суб’єкти перестрахування та їх характеристика.

87. Поняття власного утримання у перестрахуванні та чинники, що обумовлюють його обсяг.

88. Методи перестрахування (факультативне, облігаторне), їх характеристика, переваги та недоліки.

89. Договори пропорційного перестрахування: види та їх характеристика.

90. Договори непропорційного перестрахування: види та їх характеристика.

91. Поняття платоспроможності страховика. Вимоги до платоспроможності страховиків відповідно до законодавства України.

92. Власний капітал страховика та його характеристика.

93. Страхові (технічні) резерви: призначення, склад і особливості формування.

94. Фактичний і нормативний запас платоспроможності: економічний зміст і порядок обчислення.

95. Вимоги до платоспроможності страховиків відповідно до Директив Європейського Союзу.

 

2. Приклади типових завдань, що виносяться на підсумковий контроль

Тема 1. Сутність, принципи, класифікація та роль страхування.

1.Страхування ґрунтується на таких принципах:

а) страховий ризик;

б) страховий інтерес;

в) повна сплата страхових премій;

г) максимальна довіра сторін страхової угоди;

д) суброгація;

е) відшкодування збитків у межах реальних втрат страхувальника.

 

2.Франшиза - це:

а) форма договору страхування;

б) одна з систем страхового забезпечення;

в) частка збитку, що не відшкодовується страховиком;

г) додаткова плата за страхування.

 

3.Страхування як економічна категорія виконує такі функції:

а) ризикову;

б) страхового інтересу;

в) превентивну;

г) заощаджувальну;

д) суброгації.

4.Класифікація страхування за економічними

ознаками - це класифікація за:

а) об’єктами страхування;

б) формами проведення страхування;

в) статусом страхувальника;

г) часом виникнення окремих видів страхування.

 

5. Існують наступні галузі страхування:

а) обов’язкове;

б) майнове;

в) добровільне;

г) життя;

д) особисте;

є) відповідальності.

 

6.Довгострокове страхування за Директивами ЄС включає:

а) страхування життя і щорічної ренти;

б) страхування дітей до повноліття;

в) страхування від нещасних випадків;

г) тонтіни;

д) безперервне страхування здоров`я.

Тема 2. Витоки страхування та його розвиток.

1. Для періоду стародавніх віків характерно створення:

а/ спільних кас;

б/ страхових кас;

в/ страхових резервів.

 

2. У яких формах виникли перші страховики?

а/ державної страхової організації;

б/ товариства взаємного страхування;

в/ акціонерного страхового товариства.

 

3.Перші договори вогневого страхування укладаються:

а) в Німеччині;

б) в Росії;

в) в Україні;

г) в Англії

 

Тема 3. Поняття ризику в страхуванні та методи управління ним

1.Чисті ризики - це:

а) крадіжка товарів з магазину;

б) гра в грошово-речову лотерею;

в) ураган.

 

2. Спекулятивний ризик:

а) може бути застрахований, за високим тарифом;

б) не може бути застрахований;

в) може бути застрахований за низьким тарифом.

 

3. Специфічний ризик - це:

а) землетрус;

б) травма працівника в побуті;

в) викрадення.

 

Тема 4. Методологічні основи визначення страхової премії

1.Страхова премія – це:

а) СП = страхова сума * страховий тариф;

б) СП = нетто ставка + навантаження.

 

2.Частина тарифу, яка призначена для покриття витрат на проведення страхування називається:

а) нетто-тариф;

б) навантаження;

в) брутто-тариф.

 

3.Структура страхового тарифу така:

а) брутто-ставка;

б) навантаження;

в) нетто-ставка;

г) страхова сума.

 

Тема 5. Страховий ринок.

1. Продавцями страхових послуг в Україні можуть бути наступні організації:

а) страхові компанії;

б) Ліга страхових організацій України;

в) перестрахувальні компанії;

г) гарантійний фонд.

 

2. Моторне транспортне (страхове) бюро України - це:

а) спеціалізована страхова компанія;

б) страховий пул;

в) об»єднання страховиків, що здійснює керівництво страхуванням цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів.

 

3.Страховими агентами, згідно з чинним законодавством України, можуть бути:

а) тільки юридичні особи;

б) тільки фізичні особи;

в) юридичні особи і громадяни;

г) тільки штатні працівники страхової компанії.

 

Тема 6. Державне регулювання страхової діяльності.

1.Які із перелічених функцій виконує державний орган нагляду у галузі страхування:

а) реєстрація страхових компаній;

б) ведення реєстрації страхових компаній;

в) перевірка платоспроможності страховиків;

г) видача ліцензій на право проведення страхування;

д)розгляд суперечок між страхувальниками і

страховиками;

е) встановлення порядку оподаткування страхових

компаній;

ж) вирішення питання щодо доцільності проведення

конкретних видів страхування;

з) затвердження тарифів на страхові послуги;

и) проведення аудиторських перевірок страхових компаній;

к)видання інструктивного матеріалу з питань, що стосуються

страхової діяльності.

 

2. Страховий тариф у добровільних видах страхування визначає:

а) Нацкомфінпослуг України;

б) страховик;

в) страхувальник.

 

3. Перелік обов`язкових видів страхування визначений:

а) Цивільним кодексом України;

б) Спеціальною постановою Кабміну України;

в) Законом України “Про страхування”;

г) Конституцією України.

 

Тема 7. Страхова компанія.

1. Предметом безпосередньої діяльності страховика може бути:

а) страхування;

б) перестрахування;

в) кредитування постійних страхувальників-юридичних осіб;

г) торгівля нерухомістю;

д)фінансова діяльність, пов`язана з формуванням, розміщенням страхових резервів і управлінням ними.

 

2.Згідно з Законом України “Про страхування”, страховиками визнаються юридичні особи, створені у формі:

а) товариства з обмеженою відповідальністю;

б) повного товариства;

в) акціонерного товариства;

г) товариства з додатковою відповідальністю.

 

3.Філія страховика має право:

а) проводити рекламну діяльність;

б) проводити страхову діяльність;

в) проводити ревізію діяльності інших філій;

г) прийняти рішення про свою ліквідацію.

 

Тема 8. Договір страхування

1.Зміст договору страхування:

а) регламентується законодавством;

б) визначається за згодою сторін;

в) вірно “а” і “б”.

 

2.Хто може припинити дію договору страхування?

а) Уповноважений орган нагляду за страховою діяльністю;

б) страховик;

в) судові органи;

г) страхувальник;

д) Ліга страхових організацій.

 

3. Переваги франшизи для страхувальників:

а) збільшення строку дії договору страхування;

б) знижка з страхової премії;

в) більш обережні дії страхувальника відносно свого застрахованого майна

Тема 9. Страхування життя.

1. Страховими випадками при довічному страхуванні є:

а) смерть застрахованого від будь-якої причини;

б) смерть застрахованого лише від нещасного випадку;

в) дожиття застрахованим до закінчення строку дії договору страхування;

г) тимчасова втрата працездатності в зв’язку із травмою.

 

2. .Після закінчення договору змішаного страхування життя страхувальник одержує:

а) страхову суму;

б) викупну суму;

в) страхове відшкодування.

 

3. За договором страхування життя страхова сума визначається:

а) страховиком;

б) страхувальником;

в) за домовленістю між страховиком і страхувальником;

 


Просмотров 858

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!