Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 Цінові стратегії стосовно показників «ціна-якість»Застосування залежності «ціна — якість». Зв’язок ціни та якості –– це концепція, згідно з якою споживачі впевнені, що високі ціни забезпечують високу якість, а низькі ціни — низьку якість товару чи послуги. Кожний зарубіжний ринок має свої характеристики залежності «ціна — якість». Водночас міжнародна практика сформувала типові цінові субстратегії щодо показників «ціна — якість»

 

89.Вплив глобалізації на міжнародний маркетинг.

Глобалізація міжнародної маркетингової діяльності. Існує зростаюча взаємозалежність серед країн Тріади, економічне, соціально-культурне та політико-правове середовище яких стає більш однорідним. З’являються наднаціональні сегменти, які посилюють ринкові можливості фірми.

Глобалізація є однією з провідних тенденцій розвитку сучасного ринку рекламних послуг. При цьому слід зазначити, що розвиток реклами має специфічні особливості в кожній країні. Основними факторами, що визначають зміни в рекламній сфері є стан і темпи росту національної економіки, політична ситуація в країні, система державного регулювання рекламної діяльності, фактори культурного порядку й таке інше.
Водночас, глобалізаційні процеси на світовому рекламно-комунікаційному ринку потужно впливають на стан кожного з національних ринків. Взаємини між окремими ринками все більшою мірою набувають рис елементів єдиної системи.
Перебіг процесу розвитку ринкової економіки в Україні, відносна недостатність досвіду молодої української реклами роблять проблеми наслідківглобалізації рекламно-маркетингового ринку актуальними та практично значущими.
Міжнародні проблеми розвитку рекламного бізнесу та впливу глобалізаційних процесів на внутрішній ринок розглядалися в роботах таких зарубіжних та вітчизняних вчених та спеціалістів: Ф. Котлер, Ф. Джефкінс, Д. Аакер, О. Азарян, В. Пустотін, І. Лилик, Н. Головкіна, П. Таяновський, М. Лазебник та ін. Водночас, в роботах наведених авторів разом з системним аналізом чинників глобалізаційних процесів в рекламі та констатації їх результатів недостатньо аналізуються позитивні та негативні наслідки цього процесу.
В цілому на розвиток світового рекламного ринку впливає ціла низка факторів: політичних, економічних і соціальних. Основними серед них можна назвати такі:
1. Глобалізація бізнесу.
2. Підвищення рівня конкуренції й ускладнення збуту.
3. Прогрес у сферах науки, техніки та технологій.

90.Міжнародний маркетинг транснаціональних корпорацій

Маркетингові стратегії і тактика поведінки на зарубіжних ринках ТНКр тісно пов'язана з характеристиками самих ринків, потенціалом та можливостями компаній, які на них проникають.

ТНКр здебільшого діють як мультинаціональні компанії, їх філії не є ланками багатонаціональної мережі, що передбачає рух комплектуючих і окремих вузлів по всьому світу. Як правило, зарубіжні філії виробляють продукцію для місцевого ринку, а експортні потреби виробництва задовольняються материнською компанією з країни базування.

Основной движущей силой и институциональной базой международного маркетинга являются ТНК, которые играют определяющую роль в движении товаров, капиталов и технологии. Их число насчитывало к концу 90-х гг примерно 45 тыс. головных, материнских компаний и 280 тыс их зарубежных филиалов, дочерних и внучатых компаний Общий объем продаж заграничных филиалов ТНК составляет свыше 8 трлн долл , что превышает валовой объем мирового экспорта При этом надо учитывать не только обычные формы международной торговли и потоки прямых инвестиций ТНК, но и такие, как субподрядные и лицензионные соглашения, франчайзинг, договоры на управление и другое, что существенно повышает соответствующий показатель.
Основой развития процесса глобализации явилась прежде всего интернационализация производства, а не обмена. Институциональной формой глобализации выступают ГК, а не обычные ТНК, которые
ТНК — основной субъект международного маркетинга
в настоящее время представляют собой интегрированные интернациональные производственные системы — производственное ядро глобальной экономики
Рост ТНК связан с обострением конкурентной борьбы на мировом рынке, стремлением к повышению доходности бизнеса за счет эффекта масштаба, оптимизацией систем управления и организации деятельности компании, внедрением международной маркетинговой стратегии по стандартизации предпринимательских усилий в области товарной политики, политики продвижения, сбытовой и ценовой политики на большинстве мировых рынков.
Показателем роста ТНК являются данные о прямых инвестициях. В последнее время 3/5 всех иностранных прямых инвестиций приходится на развитые страны и только 2/5 — на развивающиеся. Причем США занимают первое место по привлечению иностранных прямых инвестиций
В условиях развития процесса глобализации международная торговля во многом определяется деятельностью ТНК. При этом с расширением производства за рубежом на предприятиях, принадлежащих ТНК, происходит замещение экспорта, но в то же время увеличиваются поставки на внутрикорпоративном уров! с, что способствует расширению международной торговли. При этом рост экспорта происходит как в виде сбыта готовой продукции, так и в виде поставок материалов и комплектующих. Так, США производят за рубежом продукции в 3,5 раза больше, чем экспортируют; ФРГ — в 1,3 раза.
ТНК вследствие своей экономической, финансовой, управленческой, научно-технической, кадровой мощи способны разрабатывать и осуществлять наиболее совершенные международные маркетинговые технологии, которые, учитывая масштабы этих компаний, дают значительные прибыли и обеспечивают высокую мировую конкурентоспособность как их самих, так и создаваемых ими продуктов.
Конечно, в международном маркетинге задействованы и мелкие, и средние компании, однако в большинстве случаев они сознательно или непроизвольно для них, но запланированно со стороны ТНК находятся под «зонтиком» маркетинговых программ последних и реализуют их стратегические цели и задачи. На мелкие и средние фирмы приходятся в основном остаточные сферы бизнеса, не дающие сверхвысоких прибылей. В то же время мелкие и средние фирмы используются в международном бизнесе транснациональными компаниями для решения высокорисковых задач и, естественно, не могут получить от применения методов международного маркетинга столь высокого эфгфекга, как ТНК.
ТНК в международной маркетинговой деятельности несут положительное начало как разработчики новых маркетинговых техноло-

4 Стратегия глобализации ТНК и движение антиглобалистов 95
гий, как локомотивы глобализации продуктов, стандартизации потребительских предпочтений и образа жизни, т.е. ведут к еще большей интернационализации мировой экономики в целом. Однако следует иметь в виду и отрицательный эффект от подобного рода деятельности. ТНК могут сознательно, преследуя свои коммерческие выгоды и интересы, а иногда и допуская серьезные ошибки, ввергать значительную часть государств в состояние серьезнейших экономических и финансовых потрясений, как это можно было наблюдать в середине и конце 80-х гг XX в.


Просмотров 759

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!