Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


МИСТЕЦТВО 30-х - ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ 50-х роківПеріод історії від початку 30-х до середини 50-х років був „трагічним для українського мистецтва. Це час пану­вання культу особи Сталіна, жорстких ідеологічних обмежень, репресій, вар­варського нищення пам'яток культу­ри. Численні творчі організації, які іс­нували в Україні в 20-х роках, було

розігнано, різні мистецькі течи та на-11ряйи заборонено. Єдино можливим методом творчості було проголошено гак званий соціалістичний реалізм. В образотворчому мистецтві запанува­ли сірість, брехливість, примітивне копіювання натури. Ідеологічна заліз­на завіса надовго ізолювала україн­ську творчу інтелігенцію від світового художнього процесу. Крім того, знач­ної шкоди культурі завдала Друга сві-ГОва війна, під час якої загинуло чи­мало митців, було знищено пам'ятки ирхітектури, музейні колекції. Для талановитих українських художників, н и хованих на загальноєвропейській культурі, настали скрутні часи. Щоб вижити, вони були змушені в той чи інший спосіб віддавати належне вимо-і'лм панівної ідеології. Однак і в та-

кий тяжкий час з являлися високоху­дожні твори, що увійшли в історію українського мистецтва.

ЖИВОПИС

У 30-х роках продовжував працю­вати класик українського живопису Ф. Кричевський. До кращих творів художника цього періоду належить масштабне монументальне полотно «Переможці Врангеля», сповнене життєствердної сили, серія картин за мотивами поеми Т. Шевченка «Кате­рина».

Значним внеском у мистецтво жи­вопису були твори Карпа Трохимен ка (1885-1979) «Кадри Днііїробуду», «Шевченко і Енгельгардт». Особливо приваблюють його пейзажі «Київська гавань», «Ранок у колгоспі», які ви­різняються вільною живописною ма­нерою, майстерністю у відтворенні нюансів природи, повітряного середо­вища.

Талановитим пейзажистом був Ми­кола Бурачек (1871-1942). До золото­го фонду українського мистецтва увій­шли його картини «Яблуні в цвіту», «Золота осінь», «Хмари насуваються», «Дорога до колгоспу», «Реве та стогне Дніпр широкий». Манера виконання багатьох пейзажів майстра близька до імпресіоністичної. Він віртуозно від­творював стани природи залежно від особливостей сонячного освітлення. Свого часу М. Бурачек навчався у французьких художників А. Матісса та П. Серюзье. Тому в кращих його тво­рах відчутний вплив французького жи­вопису з властивою йому високою культурою використання кольору.

Значні здобутки українського жи­вопису цього періоду пов'язані з роз­витком портретного жанру.

Одним із провідних портретистів 30-х років був Павло Волокидін (1877-1936). Його твори «Портрет дружини художника», «Портрет спі­вачки Зої Гайдай» вирізняє глибина психологічної характеристики, вишу­каний колорит, продумана компози­ція. Художник працював також у жан­рах пейзажу та натюрморту.

Серед кращих представників укра­їнського портретного жанру слід та­кож згадати Олексія Шовкуненка (1884-1974). У створених ним портре­тах скульпторів Б. Яковлева, М. Ли­сенка, в жіночих портретах індивіду­альна неповторність образів поєднана з багатством живописної палітри. О. Шовкуненко також талановитий пейзажист. Так, у полотні «Повінь. Конча-Заспа» з надзвичайною легкіс­тю, невимушеністю передано свіжість ранньої весни, вільним мазком пензля відтворено мерехтливу поверхню во­ди, в якій неначе танцюють відобра­ження звивистих дерев.

О. Шовкуненко - один із зачинате­лів в українському мистецтві так зва­ного індустріального пейзажу. Ми­тець втілював цю, задавалося б, <<нехудожню» тему на найвищому худож­ньому рівні, виявляючи рідкісне вмін­ня бачити в буденних речах справжнє живописне багатство. Широке визнан­ня принесла йому серія акварелей «Дніпрельстан». У низці портретів колгоспників і робітників він уперше в українському портретному живопи­су показав людину в реальній вироб­ничій обстановці.

У 1936 р. після тривалого перебу­вання" за кордоном в Україну повер­нувся видатний живописець, худож­ник європейського масштабу Микола Глущенко (1901-1977). Він працював у жанрах пейзажу, натюрморту, пор­трета, захоплювався експресіоністич­ними пошуками сучасного мистецтва. Портрети письменників Р. Роллана та А. Барбюса, створені художником у 30-ті роки, вражають досконалою тех­нікою живопису, гостротою тракту­вання образів, енергійною манерою виконання.

Продовжував розвивати кращі здо­бутки українського живопису А. Пет-рицький. Великого значення він нада­вав формі та кольору як головним ху­дожнім засобам. Один із кращих творів на тему війни - пейзаж «Мерефа, спалена війною» - звучить як справ­жній реквієм жертвам найбільшої трагедії XX ст. Художник був блис­кучим майстром натюрморту. Його картини «Півонії», «Квіти» вража­ють яскравістю барв, динамічністю зображення, експресією.

У цей час розцвітає творчість ви­датної народної художниці Катерини Білокур (1900-1961), якій притаман­ний власний неповторний стиль. Сти­хія її живопису - квіти, що утворю­ють композиції надзвичайної краси. Картини «Квіти за тином», «Квіти на блакитному тлі», «Натюрморт з ко­лосками та глечиком» зачаровують по> єднанням реального й фантастичного, відчуттям космічної гармонії, розмаїтІтям барв, філігранною манерою вико­нання.

Із приєднанням до України Закар­паття у 1945 р. лави українських ху­дожників поповнили такі блискучі майстри, як Адальберт Ерделі, Гаврило Глюк, Йосип Бокшай, Федір І^іанайло. їхня творчість надзвичай­но збагатила українське образотвор­че мистецтво. Закарпатській худож­ній школі завжди були притаманні висока професійна культура, коло­ристичне багатство, творчий пошук.

Твори Г. Глюка «Лісоруби», А. Ерде­лі «Заручені», Ф. Манайла «На по­лонині» та багато інших влили сві­жий струмінь у палітру українського живопису.

ГРАФІКА

Мистецтво графіки 30-50-х років пов'язане з творчістю ряду визначних митців. Особливо плідно в цей час розвивалася книжкова ілюстрація.

Талановитим інтерпретатором літе­ратурної класики був Михайло Дере-гус (1904-1997). Він створив ілю­страції до поеми І. Котляревського «Енеїда», позначені народним гумо­ром, гротеском, тонким відчуттям ха­рактеру твору, до повісті «Тарас Бульба» та інших творів М. Гоголя. У серії гравюр «Дорогами України» М. Дерегус виявив себе як майстер лірико-романтичного пейзажу. Герої­зацією та романтикою сповнені твори серії «Українські народні думи та істо­ричні пісні».

У цей час на творчу арену вийшов Василь Касіян (1896-1976) - один із провідних українських графіків.

Його ілюстрації до «Кобзаря», повіс­ті І. Франка «Борислав сміється» та багатьох інших творів засвідчили не­пересічний талант, високу професій­ну майстерність цього художника, глибоку народність створених ним об­разів.Серед митців молодшої генерації великим обдарованням вирізняються Олександр Пащенко та Валентин Лит-виненко. Це майстри гравюри на ліно­леумі - техніки, що досягла в Украї­ні високого рівня розвитку. Творам В. Литвиненка («Лист»), О. Пащенка («Весняні води») притаманні вишука-

ність композицій, виразність силуетів, майстерне використання контрастів, особливий ліричний настрій.

СКУЛЬПТУРА

Мистецтво скульптури тоталітарно­го періоду перебувало у найскрутні-шому становищі, адже саме на нього здійснювався найбільший ідеологіч­ний тиск. Проте всупереч цьому з'яв­лялися твори, позначені професійніс­тю виконання та щирістю задуму.

У монументальній скульптурі най-значнішим явищем було встановлення пам'ятників Т. Шевченку в Києві, Харкові та на Чернечій горі в Каневі роботи ленінградського скульптора Матвія Манізера. Досягнення станко­вої скульптури пов'язані передусім з портретним жанром. Найяскравішими скульпторами свого часу були Леонора Блох - учениця великого О. Родена {портрети О. Родена, І. Франка, ком­позиції «Радість материнства», «Міке-

ланджело»), Бернард Кратко (портре­ти І. Бродського, Ф. Кричевського, II. Волокидіна), Григорій Пивоваров (портрети Т. Шевченка, О. Пушкіна, I. Франка, О. Довженка). Творчості цих митців притаманні бездоганна про­фесійна майстерність, пластична ви­разність, психологічна проникливість.


Просмотров 637

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!