Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Поняття, види і причини правозастосувальних помилок і шляхи їх усуненняНезважаючи на правильне, в цілому, застосування правових норм, правоохоронні органи та інші суб'єкти цієї діяльності допускають помилки. Помилки являють собою результат неправильних дій, які не досягають поставлених цілей. Вони пов'язані з неточністю дій, неадекватністю мислення і виражаються в порушенні норм права. Помилки ведуть до порушення істинності індивідуальних актів застосування права, до порушення законності. Це вимагає розробки загальної теорії попередження і усунення юридичних помилок, яку розпочав Н.Н.Вопленко.1 Правозастосувальні помилки мають декілька характерних рис:

 

Помилки в процесі застосування правових норм часто виникають в результаті неправильної владної діяльності правоохоронних органів, органів влади і управління. Вони виникають від невміння здійснювати ϲʙої службові повноваження (функції). Невміння реалізувати владну діяльність відрізняється від помилок, які допускаються суб'єктами, що вміють застосовувати норми права. Невміння пов'язане з відсутністю спеціальної підготовки, освіти, навиків практичної діяльності і т.п.

 

Помилка в правозастосувальній діяльності має найчастіше прихований (таємний) характер. З однієї сторонни вона обумовлена добросовісною оманою суб'єкта правозастосувальної діяльності, який не передбачає і не бажає допустити її. З іншої сорони навмисне, неправильне застосування права і правова аргументація такої діяльності з метою приховати помилку повинні розцінюватись як службове правопорушення, яке відрізняється від помилки направленістю свідомості, мотивів, форм вини. Приховані або невстановлені помилки до певного часу мають латентний характер і не реєструються статистикою.

 

Характерна риса таких помилок полягає в тому, що її

 

констатація, юридичне визнання відноситься до компетенції

 

Констатація помилки належить спеціальним суб'єктам (контрольно-наглядовим органам), а інші суб'єкти, в тому числі преса, можуть лише допомагати. Такі помилки можуть бути оскаржені, опротестовані і переглянуті компетентними органами.Правозастосувальна помилка є особливий юридичний факт, який тягне за собою виникнення, зміну чи припинен ня правовідносин. Це, по суті, два протилежних факта і два види правовідносин, як пише Н.Н.Вопленко. Перший — це факт самої помилки, другий — це факт встановлення помилки і її усунення. Всі ці факти ведуть до поновлення порушених суб'єктивних прав. Наявність помилки означає нетворчии підхід до правозастосування, недосягнення ефективності і результату правового регулювання. Факти помилок створюють розрив між нормативно-правовим і індивідуальним регулюванням правовідносин в процесі правозастосування. Помилка в процесі застосування правових норм носить, як правило, випадковий характер і не типічна для правового регулювання.

 

Таким чином, правозастосувальна помилка — це протиправний юридичний факт, скоєний суб'єктом правозастосування в результаті неуважності чи необережності, має, як правило, випадковий і неусвідомлений характер в період прийняття рішень.

 

Незважаючи на факт помилки, винний суб'єкт несе соціальну відповідальність в різних формах. Форми реагування держави і суспільства можуть бути різними: моральні, політичні, правові (в тому числі дисциплінарна відповідальність) Від помилок в процесі застосування правових норм ніхто не застрахований. Як в народі кажуть: «не помиляється той. хто нічого не робить».

 Виходячи із теорії і практики застосування правових норм, можна виділити такі помилки: 1) в процесі пізнання (пізнавальні); 2) в оцінці фактичних обставин справи (оціночні або кваліфікаційні); 3) в юридично-значимій діяльності. Аналіз і узагальнення практики діяльності судів України показав, що в їх діяльності є ще немало недоліків і упущень, що негативно позначаються на ефективності правосуддя. Не завжди повно і всебічно встановлюються обставини злочинів, допускаються помилки при дослідженні та оцінці доказів, застосуванні норм кримінального та кримінально-процесуального законодавства, призначенні покарання. Немало помилкових рішень приймається при розгляді трудових, сімейно-шлюбних, майнових, житлових та інших цивільно-правових спорів.1

 

Пізнавальні помилки можуть бути логічними і фактични ми. Логічні помилки характеризуються тим, що відносяться не до думок чи мислення, як таких, а до того, як пов'язується одна думка з іншою, до відношень між різними думками Фактичні ж помилки виражаються в порушенні процесу відображення зв'язків між предметами і явищами правової дійсності. Між цими видами помилок існує тісний взаємозв'язок. Логічна помилка може вести до фактичної і навпаки. Логічні помилки свідчать про порушення форм мислення, а фактичні помилки характеризують недоліки змісту процесів пізнання, кваліфікації і діяльності.

 

Помилка в кваліфікації означає неправильну правову оцінку життєвих обставин і надання їм не того значення, яке вони мають в сфері права. Кваліфікація — це юридична оцінка фактичних обставин справи. Питома вага кваліфікаційних помилок досить висока. По оцінці В.Н.Кудрявце-ва, 10-12% вироків по кримінальних справах відмінялись в зв'язку із неправильною кваліфікацією.

 

Особливість помилок в діяльності полягає в тому, що неправильна діяльність неправильно відображає мету правозастосу* вання, не дозволяє реалізувати закладені в праві можливості конкретизації правового регулювання. Це може проявлятися в ході невмілої або незаконної діяльності суб'єкта при збиранні і закріпленні доказів і їх документального оформлення. Помилки в діяльності можуть впливати на стадії застосування правових норм і виражатися в порушенні норм права. 

В залежності від ступеня пізнання і їх усунення помилки можуть бути встановленими і невстановленими (латентними). Помилки, які встановлені, можуть бути виправлені самим суб'єктом правозастосування, вищестоящими органами або в судовому порядку. Ці помилки ведуть до зміни або відміни актів застосування правових норм Латентні або скриті помилки можуть тривалий час бути невиявленими

 

'Див.: Постанови Пленуму Верховного Суду України в кри­мінальних та цивільних справах.—К.Юрінком—1995. —С.23

 

Після їх виявлення вони можуть бути виправлені. Таких помилок нараховується до 30% від зареєстрованих в офіційній статистиці.

 

Крім того, можуть бути спірні і безспірні помилки. Далеко не всі,помилки мають безспірний характер. їх характер обумовлений складністю процесу пізнання, оцінки і правильності прийняття рішення по справі. Спірні помилки усуваються в процесі змагальності сторін, мотивування, обгрунтування і доказування.

 

Помилки також можуть бути повні і часткові. Повні — це суттєві помилки, які ведуть до відміни рішення, а часткові — до формальних порушень (наприклад, зміни міри державного примусу чи санкції). По юридичних наслідках помилки можуть бути в заохоченні, в покаранні, в констатації юридичних фактів. Вони також можуть бути типові, одиничні і комплексні.

 

Всі помилки мають ϲʙᴏї причини і умови. Досліджуючи причини помилок, І.П.Петрухін прийшов до висновку, що можна виділити 3 групи таких причин: 1) причини помилок, пов'язаних з порушеннями вимог матеріального і процесу­ального права на рівні принципів і конкретних норм права; 2) причини помилок, які виражаються в загальних умовах здійснення правосуддя і рівня підготовки суддів, особливо їх правосвідомості і моральних якостей, умов їх життя і трудової діяльності, організації судової системи, ефективності діяльності учасників процесу, впливу юридичної науки на практику, в ступені інформаційного обслуговування судової системи; 3) причини, які кореняться в загальних гарантіях законності: економічних, ідеологічних, політичних і юридичних.1

 

Разом із тим потрібно розрізняти причини і умови, що обумовлюють помилки. Причини — це безпосередні юридичні явища, які визначають характер і місце помилок в загальній системі порушень законності. Такими причинами можуть бути: невстановлення істини, неправильний вибір і тлумачення норм права, невідповідність рішення фактичній чи правовій основам справи тощо.

Під умовами слід розуміти обставини, які опосередковано зв'язані з помилками і стимулюють їх виникнення. Вони створюють обстановку, фон, при яких збільшуються можливості неправильного застосування права. До таких умов (факторів) можна віднести: рівень професійної підготовки, правосвідомості і правової культури суб'єктів правозастосування, морально-політичні якості, умови життя і трудової діяльності суб'єктів. Причини і умови дуже тісно взаємопов'язані і можуть переходити одне в інше.

 

В останні десятиліття більш глибоко причини правозасто-сувальних помилок вивчав Н.Н.Вопленко, який прийшов до висновку, що існує 10 найважливіших факторів, які впливають на допущення помилок в процесі правозастосування.1 До них відносяться: 1) велика навантаженість, що негативно впливає на якість роботи; 2) відсутність стабільної юридичної практики; 3) односторонність і неповнота в зборі доказів; 4) фактор неясності і протиріччя в законодавстві; 5) складність процесуальних вимог до виконання окремих слідчих дій (51% помилок, зроблених слідчими в процесі припинення кримінальних справ, виявилось в порушенні процесульних норм); 6) недостатність юридичних знань, що в ϲʙᴏю чергу пов'язано з іншими факторами (неясність і протиріччя в законодавстві, відсутність стабільної практики); 7) несприятливі умови діяльності (організаційні, житлово-побутові, незабезпеченість нормативними актами тощо); 8) протидія зацікавлених осіб: телефонні дзвінки, прохання родичів, знайомих тощо; 9) відсутність спеціалізації в роботі, але треба підкреслити, що і вузька спеціалізація веде до штампів, деформації творчої діяльності юриста; 10) недоліки в підборі кадрів. Крім того, в різних сферах правозастосування можуть бути й інші причини і умови допущення помилок.


Просмотров 772

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!