Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 Характеристика Державного стандарту освіти учнів з інтелектуальною недостатністюХарактеристика принципу міцності засвоєння знань учнями з інтелектуальною недостатністю.

Значення та особливості проведення ранньої корекційно-педагогічної роботи.

Характеристика навчальних програм для учнів з інтелектуальною недостатністю.

Після проведення вивчення дітей аналізуються матеріали та складається індивідуальна програма розвитку. Для кожної дитини, яка має особливі освітні потреби, розробляється індивідуальна програма надання послуг. При формуванні індивідуальної програми враховується стан дитини, прогноз, потреби дитини, варіанти задоволення цих потреб.

1. Індивідуальна програма розвитку (ІПР) дитини створюється протягом тижня після проведення діагностичних занять.

2. ІПР розробляється мультидисциплінарною командою, до складу якої входять лікар –психіатр, лікар – педіатр, корекційний педагог, психолог, логопед, соціальний працівник. В умовах реабілітаційного центру ІПР узгоджується з батьками, та викладається у зрозумілій для них формі.

3. В ІПР вказуються :

· очікувані результати роботи з дитиною;

· мета послуг та короткострокові цілі (проблеми, на вирішення яких спрямовані заходи);

· завдання та заходи, які необхідні для досягнення мети;

· терміни виконання кожного заходу;

· особи, відповідальні за виконання кожного заходу;

· дата перегляду плану;

· умови дострокового перегляду плану.

4. ІПР охоплює основні сфери навчання та виховання дитини: пізнавальної діяльності, духовного та емоційного розвитку, потреб здоров’я, соціального та фізичного функціонування, інтеграції.

Типові розділи індивідуального плану:

· підтримка здоров’я та ведення безпечного способу життя;

· індивідуальний супровід та допомога в самообслуговуванні;

· навчання та професійна орієнтація, створення спеціальних умов;

· психологічна підтримка;

· соціальний захист;

· дозвілля;

· спілкування з іншими (стосунки з родиною, значимими особами; вирішення конфліктів, якщо такі є, встановлення та підтримка стосунків з однолітками;

· робота з родиною;

· інше.

5. ІПР переглядається фахівцями за участі батьків не рідше одного разу на рік, до нього вносять зміни, що відображають зміни в потребах та стані дитини.

6. ІПР складається у двох примірниках, один з яких надається батькам дитини.

Нижче наведено приклади психолого – педагогічних характеристик за результатами вивчення дітей на протязі двох навчальних тижнів, згідно яких складається ІПР.

79. Характеристика базового навчального плану загальноосвітнього навчального закладу для дітей з інтелектуальною недостатністю.

Характеристика Державного стандарту освіти учнів з інтелектуальною недостатністю.

Зміст освіти розумово відсталих учнів оновлюється і розвивається завдяки стандартизації, яка викликана кількома обставинами. По-перше, необхідністю забезпечення єдиного рівня освіти для розумово відсталих учнів у різних типах освітніх закладів, що функціонують в Україні: школи, школи-інтернати, приватні школи, реабілітаційні центри, корекційні класи при загальноосвітніх школах тощо. По-друге, розвиток сучасної теорії та практики корекційного навчання і виховання вимагає оновлення змісту освіти. По-третє, входження України в систему європейської та світової культури вимагає врахування тенденцій розвитку корекційної освіти у міжнародній освітній практиці. По-четверте, розумово відсталі діти згідно з Конституцією України мають право на здобуття такої освіти, яка гарантує їм успішну інтеграцію та адаптацію у сучасних суспільно-виробничих відносинах. Тому Державний освітній стандарт як втілення державних вимог до рівня освіти розумово відсталих школярів є обов'язковим і спільним для усіх типів навчальних закладів документом для зазначеної категорії дітей. Державний освітній стандарт — це система знань, умінь і навичок, способів діяльності, моральних цінностей, без оволодіння якими у відповідні сензитивні періоди життя стають неможливими подальший розвиток і саморозвиток, адекватний професійний вибір, соціальна адаптація, особистісне самовизначення.

Термін "державний освітній стандарт" означає основні норми освіченості (знань), встановлені державою на території України. Державні освітні стандарти забезпечують рівні можливості отримання повної нецензової освіти усіма розумово відсталими дітьми у тих навчальних закладах, у яких вони навчаються.

В основу державної стандартизації корекційної освіти покладено вимогу неодмінної інтеграції осіб у сучасне суспільство та соціалізацію й професійну адаптацію в ньому.

У 2004 році Кабінет Міністрів України затвердив створений вперше в історії України Державний стандарт початкової загальної освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку. Даний документ базується на основі державного стандарту для масової школи, оскільки об’єктами стандартизації виступають зміст освіти та система його формування. Освітній стандарт змінюється один раз на десять років.

Державний освітній стандарт підготовлено з урахуванням вимог міжнародного дослідження освітніх досягнень учнів масових шкіл (програма PISA), згідно яких у зміст стандартів закладено ті знання, уміння й навички, які на міжнародному рівні вважаються необхідними. Так, з читання пріоритетними є уміння, які забезпечують вільне використання отриманих у школі знань у подальшому житті: уважно прочитати зв'язний текст, виділити з поданої в ньому інформації саме ті факти й дані, які необхідні для правильної відповіді на поставлене завдання.

Мета Державного освітнього стандарту: забезпечення особистісно орієнтованого навчально-виховного процесу, дотримання наступності між: дошкільною і шкільною освітою, створення передумов для забезпечення інтегрованого та інклюзивного навчання розумово відсталих учнів.

У Державному освітньому стандарті для осіб з інтелектуальною недостатністю відображено уявлення сучасного суспільства про необхідний рівень освіченості розумово відсталих учнів з урахуванням їх психофізичних можливостей щодо його досягнення (враховано особливості психофізичного розвитку учнів з вищим та нижчим рівнем розвитку пізнавальних можливостей), вимоги до загальноосвітньої підготовки учнів, трудової і початкової професійної підготовки, корекційно-розвиткової роботи. Також враховано соціокультурні й економічні умови проживання дітей.

Основними об'єктами стандартизації виступають: навчальний план, зміст навчального матеріалу, елементарний рівень підготовки учнів. Тому Державний освітній стандарт як комплексний нормативний державний Документ включає: базовий навчальний план, вимоги до складання типових навчальних планів, державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів з урахуванням їх психофізичного розвитку, напрями корекційно-розвиткової роботи. Оптимальний рівень загальноосвітньої підготовки учнів забезпечується реалізацією змісту освітніх галузей у поєднанні з корекційно-розвитковою роботою. На відміну від освітнього стандарту для масових навчальних закладів, Державний стандарт освіти дітей з інтелектуальною недостатністю містить напрями корекційно-розвиткової роботи, зміст яких реалізується у корекційно-розвитковій лінії кожного навчального предмету. Корекційно-розвиткова робота забезпечує особистісний розвиток і корекцію психофізичних недоліків засобами корекційно спрямованого диференційованого та індивідуального навчання учнів.

Для подолання психофізичних порушень, їх корекції та компенсації внесено певні зміни у зміст загальнонавчальних предметів, зокрема передбачено їх оригінальний зміст з метою забезпечення його доступності для засвоєння учнями.

Оптимальна структура освітніх стандартів передбачає поєднання у них державного та шкільного компонентів. У стандарті зміст навчального матеріалу розструктуровано за освітніми галузями: "мови і читання", "математика," "здоров'я і фізична культура", "людина і світ", "технології," "мистецтво", які відповідають освітнім галузям Державного стандарту освіти для масових навчальних закладів, але їх склад відрізняється набором предметів, що пропонуються для вивчення. Так, освітня галузь "математика" для масових навчальних закладів охоплює такі предмети, як математика, алгебра, геометрія тощо. Учням з інтелектуальною недостатністю пропонується вивчати лише математику в доступному для них обсязі з елементами пропедевтики геометрії та алгебри. Складовими освітньої галузі "мови і читання" є: українська (російська мова), читання у молодших класах, літературне читання у старших класах на відміну від освітньої галузі "мови і література" для масових навчальних закладів, де учням пропонуються для вивчення, крім української мови і мови навчання, іноземна мова, література. Замість предметів "фізика", "хімія" пропонується предмет "побутова фізика і хімія".

У Державному стандарті освіти навчальний матеріал розструктуровано за змістовими лініями, специфічними для кожного навчального предмету. Спільною для усіх предметів на всіх роках навчання є корекційно-розвиткова лінія, матеріал якої з роками навчання поступово ускладнюється з метою оптимізації корекційно-розвиткової роботи з учнями певного віку та в залежності від рівня сформованості у них знань, умінь і навичок.

Знання подаються від невідомого до відомого, від простого до складного, враховуючи рівень актуального розвитку дитини та зону її найближчого розвитку.

Основна функція стандартів - позитивне вирішення завдань мотивації та організації роботи учнів з близьким доступним матеріалом, який забезпечує розвиток пізнавальної сфери, ціннісних орієнтацій, корекцію й компенсацію психофізичного розвитку, соціальної адаптації. Реалізація стандартів забезпечується виділенням достатньої кількості годин у навчальному плані.

Державний освітній стандарт втілюється на декількох взаємопов'язаних рівнях: а) загальні нормативні документи, навчальні предмети, програми; б) підручники і посібники; в) матеріали для перевірки та оцінки підготовленості учнів.

Актуальними напрямами роботи зі стандартами корекційної освіти є встановлення оптимального співвідношення між змістовим та діяльнішим компонентами навчання, створення підручників, у яких реалізуються вимоги стандартів, розробка і удосконалення системи контролю і оцінки досягнень вимог стандартів з кожного навчального предмету, в тому числі й з корекційно-розвиткових занять.

Зміст певної науки відображається у навчальному предметі – спеціально сконструйованій формі змісту, яка адаптує основи певної науки до умов і потреб шкільного навчання. Зміст навчального предмету для розумово відсталих учнів пов'язаний з метою та завданнями їх навчання й виховання, зокрема з корекційною спрямованістю педагогічного процесу. Адаптація змісту полягає у врахуванні як психофізичних особливостей учнів, так і кількості часу на вивчення предмету, взаємозв'язку його з іншими предметами.

Перелік навчальних предметів для кожного класу регламентується типовим навчальним планом для закладів, у яких навчаються розумово відсталі діти.

На відміну від масових навчальних закладів, для дітей з інтелектуальною недостатністю визначено перелік тих предметів, змістовий матеріал яких доступний для опанування, необхідний для засвоєння спеціальних і загальнонавчальних умінь та навичок, які в подальшому забезпечать успішність інтеграції, соціалізації та професійної адаптації у суспільстві. Предмети, змістове наповнення яких не доступне опануванню розумово відсталими дітьми та не має чіткої практично-прикладної спрямованості, характеризується високим теоретичним рівнем, не рекомендовано для вивчення: іноземна мова, фізика, хімія, алгебра, геометрія тощо. При цьому враховується, що загальноосвітній навчальний заклад для дітей з інтелектуальною недостатністю не ставить за мету забезпечення умов для: продовження освіти розумово відсталих дітей на рівні повної середньої та вищої.

 


Просмотров 1642

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2023 год. Все права принадлежат их авторам!