Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Методика здійснення аналізу прибуткоутворюючих факторів. Факторний аналіз зміни обсягів виробництва і собівартості продукціїГоловним етапом аналітичної роботи, пов’язаної з оцінкою ділової активності, є дослідження факторів, які впливають на прибуток: обсягів реалізації і собівартості продукції.Можливі два варіанти методики аналізу реалізації продукції. Якщо виручку на підприємстві визначають по відвантаженні товарної продукції, то баланс товарної продукції буде таким:

ГПп + ТП = РП + ГПк.

Звідси РП = ГПп + ТП — ГПк,

де ГПп, ГПк — залишки готової продукції на складах відповід­но на початок і кінець періоду; ТП — вартість випуску товарної продукції; РП — обсяг реалізації продукції за звітний період.

Якщо виручку визначають після сплати відвантаженої продук­ції, то товарний баланс можна записати так:

ГПп + ТП + ВТп = РП + ВТк + ГПк.

Звідси РП = ГПп + ТП + ВТп – ВТк – ГПк,

де ВТп, ВТк — залишки відвантаженої продукції на початок і кінець періоду.

Розрахунок впливуфакторів на обсяг реалізації продукції здійснюється порівнянням фактичних рівнів факторних показників з плановими та визначенням абсолютних і відносних приростів кожного з них.Необхідно також ураховувати:*зміни кількості реалізованої продукції;*зміни ціни реалізації.

Якщо виручку Vp подати як добуток ціни р і кількості реалізованої продукції q, то її величина за базисний (плановий) та за звіт­ний періоди дорівнюватиме:

.

Виходячи з цього розрахунок впливу першого фактора (при незмінних цінах) на зміну виручки від реалізації здійснюється так:

ΔVp = p0 · q1p0 · q0 = p0(q1q0) = p0 · Δq.

Розрахунок впливу зміни ціни реалізації (при незмінній кількості проданої продукції) на зміну виручки виконують за таким алгоритмом:

ΔVp = p1 · q0p0 · q0 = q0(p1p0) = q0 · Δp.

Враховуючи те, що визначальною умовою реалізації є виробництво, особливу увагу приділяють факторам, що впливають на обсяг виробництва продукції. Їх можна об’єднати в три групи:*забезпеченість п-ва основними засобами та ефективне їх використання;*забезпеченість п-ва сировиною і матеріалами та ефективність їх використання;*забезпеченість п-ва трудовими ресурсами та ефективність їх використання.

головною метою аналізу собівартості продукції є виявлення можливостей більш раціонального використання виробничих ресурсів, зниження витрат на виробництво та реалізацію і забезпечення зростання величини прибутку.

Аналіз собівартості продукції здійснюється за такою схемою:*визначають абсолютні та відносні відхилення показників собівартості від аналогічних показників плану і минулих років;*здійснюють оцінку зміни структури собівартості, визначають відхилення частки окремих статей витрат від аналогічних даних плану і минулих років, розраховують вплив цих відхилень на підсумковий показник. *визначають рівень витрат на 1 грн товарної продукції.Загальна сума витрат може змінюватися за рахунок обсягів виробництва продукції в цілому по п-ву Vв, рівня змінних витрат на одиницю продукції Рз.в і суми постійних витрат на весь випуск продукції ПВ, тобто:

.

Важливий узагальнюючий показник собівартості продукції — витрати на одну грошову одиницю товарної продукції.Якщо собівартість товарної продукції подати як суму добутків собівартості одиниці продукції по кожному найменуванню продукції на кількість виробів, а обсяг товарної продукції — як добуток кількості продукції на її ціну, то формула для розрахунку рівня витрат на одну грошову одиницю продукції буде такою:

де qi — кількість виробів у натуральних одиницях виміру і-го виду товару; ci — собівартість одного виробу; pi — ціна продукції; n — кількість видів товару в номенклатурі.

Безпосередній вплив на зміни рівня витрат на одну грошову одиницю продукції здійснюють п’ять факторів, які перебувають з ним у прямій функціональній залежності:*структура виготовленої продукції;*обсяг виробництва в натуральних показниках;*рівень витрат на виробництво окремих виробів;*ціни та тарифи на спожиті матеріальні ресурси;*ціни на продукцію.


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2019 год. Все права принадлежат их авторам!