Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Земельна рента і її форми. Ціна земліЗ виникненям власності на землю виникає й відповідна їй фо­рма доходу. Таким доходом стаєземельна рента.Земельна рента взагалі - це нетрудовий доход, який отримує земельний влас­ник. Підставою для отримання такого доходу є право власнос­ті на землю.Отже, земельна рента - це економічна форма реалі­зації власності на землю. Земельна рента за своєю природою - це не що інше, як надлишкова додаткова вартість. Причиною є природні й соціальна монополії, характерні для сільського госпо­дарства, які породжують відповідно три основних видиземельної ренти: диференціальну, абсолютну й монопольну.

Диференціальна рента.

Причина: монополія на землю як об‘єкт господарювання.

Умови: 1) відмінності в природній родючості грунтів і неоднакове місцезнаходження земельних ділянок, 2) неоднакова продуктивність додаткових капіталовкладень в одну й ту ж земельну ділянку.

Форми: орендна плата, рентні платежі, плата за землю, зональні ціни.

Джерело: надлишок ДП, що утворюється землеробською працею на кращих земельних ділянках або в результаті продуктивніших капіталовкладень.

Форми диференціальної ренти : рента, яка виникає внаслідок дифере­нціації земельних ділянок за родючістю або за місцем розташування, називається диференціальною рентою І. Поряд з диференціальною рентою І за певних економічних умов утворюється йдиференціальна рента II – вона є однією з форм надлишкового додаткового продукту, який одержують внаслідок різної продуктивності затрат, що послідовно робляться на одній і тій самій ділянці землі, тобто внаслідок інтенсифікації землеробства.

Форми прояву диференціальної ренти різноманітні.

Абсолютна рента.

Причина: монополія приватної власності на землю.

Умови: відсутність вільного переливу капіталу.

Форми: орендна плата, податок на землю.

Джерело: додатковий продукт, створений природою.

Землевласники навіть за найгірші земельні ділянки беруть орендну плату, а держава стягує земельний податок. Основою таких платежів є абсолютна рента, яка виступає як різниця між ринковою вартістю продукції і ціною виробництва. Основною формою вилучення абсолютної ренти виступає орендна плата, хоча в наших сучасних умовах держава може вилучати її і за допомогою податку на землю.

Монопльна рента.

Причина: монополія на землю, що знаходиться у виняткових природних умовах.

Умови: монопльні ціни.

Форми: більш високі: орендна плата, земельний податок.

Джерело: додаткова вартість, створена в інших галузях матеріального виробництва.Оренда землі. В умовах ринкової економіки рентні відносини виникають між власниками землі, з одного боку, і користу­вачами землею, з іншого. Найбільш поширеною формою таких відносин у всіх зарубіжних країнах єоренда землі селянами-фермерами або підприємцями в земельних власників.

У найзагальнішому плані під орендою розуміється передача права користування й розпорядження власністю (у нашому випадку землею) однією юридичною особою - власником іншій -користувачу на принципах повернення й платності та умовах, передбачених договором.

Характерні риси орендних відносин:1)наяв­ність двох суб'єктів цих відносин - власника й "користувача (орен­даря). 2) орендні відносини за своєю природоювторинні, похідні. Орендні відносини буду­ються на принципіповернення. 3)власник передає орендарю право продуктивно використовувати землю. 4) орендні відносини завжди маютьдоговірний характер.

Орендна плата - це заздалегідь визначена певна величина доходу орендаря, яка встановлюється в абсолютній величині (на весь строк орендного договору) й виплачується власнику землі щорічно або щоквар­тально залежно від умов договору.

Основним джерелом орендної плати є додатковий продукт, який одержує орендар у процесі використання землі.

Ціна землі.

В суспільстві, де панує приватна власність на землю, остання стає об'єктом купів­лі-продажу. Вона не має вартості, як інші товари, бо не є результатом людської праці. В умовах ринкової економіки виникає особливий вид товарів, ціни на які спираються не на вартість, а на доход, який приносить власни­ку їх використання. Такі ціни називаютьсяірраціональними. Так, процент є ірраціональною ціною позичкового капіталу. До таких цін відноситься й ціна землі. Ціна землі- це сума грошей, яка, якщо їі покласти в банк, при­несе своєму власнику доход у вигляді процента, не меншого від тієї земельної ренти, .яку приносить дана земельна ділянка. Ціна землі прямо пропорційна розміру ренти й обернено пропорційна банківському проценту.


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2019 год. Все права принадлежат их авторам!