Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Закон грошового обігу. Теорії грошейГрошовий обіг. Рух грошей здійснюється в рамках грошової системи.Грошова система - це форма організації грошового обігу, яка історично формується в країні й закріплюється її законами. Елементи грош.с-ми.: а) масштаб цін національної грошової одиниці, якій забезпечує її купівельну спроможність; б) певний порядок карбування національних монет;в) емісія державних грошових знаків і порядок їхнього обігу (забезпечення, випуск, вилучення); г) організація й регламентація безготівкового обороту; д) організаційні центри грошового обігу (міністерство фінансів, казначейство, центральний емісійний банк).

Закон грошового обігу - основна вимога його полягає в дотриманні грошово-товарної збалансо­ваності. Теоретично кількість грошей, необхідна для обігу, може бути розрахована за формулою:

 

Г - кількість грошових одиниць, необхідних для обігу; Ц -сума цін товарів; О - швидкість обороту грошей.

Дана формула є досить загальною. В реальному житті кількість грошей, необхідних для обігу, залежить від набагато більшої кількості факторів. Тому застосовується формула дещо складніша:

ЦР - сума цін товарів, визначених для реалізації; ЦК - сума цін товарів, платежі по яких виходять за межі даного періоду; ЦП -сума цін товарів, строки платежів по яких наступили; ВР - сума взаємних розрахунків; О - швидкість обороту грошей. На практиці регулювання грошового обігу в країні здійснює центральний емісійний банк. В Україні таким банком є Націона­льний банк України.

Теорії грошей. 1) Раціоналістич­на — гроші є результатом згоди між людьми, які визнали необхідність спеціальних засобів для обслуговування мі­нового обороту. Вперше ця концепція була висунута Арістотелем у праці "Нікомахова етика". Різновидом раціоналістичної концепції єдержавна теорія гро­шей німецького економіста Г. Кнаппа.

2)Представники іншої концепції —еволюційного походження гро­шей — вказують на товарну природу грошей, стихійне виділення їх із загальної маси товарів і на їх особливе місце в економіці. Всебічно ця концепція була обгрунтована в роботах К. Маркса та його послідовників.

 

Інфляція : суть, причини, типи, соціально-економічні наслідки.

Надмірна кількість грошей в обігу породжує інфляцію. Вона може бути викликана скороченням виробництва товарів і послуг при незмінній грошовій масі або додат­ковим випуском (емісією) грошей в обіг при незмінній товарній масі. Інфляція - грошове явище- знецінення грошей через те, що в економіці їх стає більше, ніж потрібно. Розрізняють відкритий і подавлений типи інфляції.Відкритійінфляції властива тенденція до зростання цін. Вона формується в результаті двоякого механізму. Перший цемеханізм адаптивних інфляційних очікувань. В основі другого механізму відкритої інфляції лежить взаємо­зв'язок витрат і цін. Це так звана інфляція витрат (спіраль "зарплата - ціни"). Інфляція буває не тільки відкритою. В деяких випадках держа­ва, не демонтуючи причини інфляції, намагається подавити форми її прояву. Здійснюється це по-різному. Наприклад: тимчасове заморо­жування цін і доходів; отримання динаміки заробітної плати на рівні, який не перевищує темп зростання продуктивності праці;тотальний адміністративний контроль над цінами й доходами. В таких випадках відкрита інфляція переходить уподавлену. Якщо відкрита інфляція проявляється в загальному підвищенні цін, то подавлена - у хронічній нестачі товарів і послуг, їхньому перманент­ному дефіциті. Тому інфляційні очікування при подавленій інфляції можна назватидефіцитними (при відкритій - адаптивними).Види інфляцій :

повзуча, галопуюча й гіперінфляція.Повзуча або регульована - ціни зростають поступово, але неухиль­но. Галопуюча - темпи знецінення грошей досягають 20-25% на місяць. Гіперінфляція - знеціненням грошей більш як на 50% на місяць. Стан економіки, коли поєднується застій (спад) виробництва з розвитком інфляційних процесів, отримав назвустагфляції.Дефляція - це вилучення з обігу частини надлишкової грошової маси, випущеної в період інфляції з метою зменшення платоспроможного попиту населення через фінансові і грошово-кредитні механізми.

Фактори інфляції : фінансування бюджетних потреб грошовою емісією; кредитна емісія; індексація доходів; дотації.


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2019 год. Все права принадлежат их авторам!