Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Виникнення грошей та їх сутністьГроші - це особливий товар, який стихійно виділився з усіх інших товарів для виконання функції загального еквівалента.

Характеристика сутності грошей:

1)гроші - це історично визначена, властива товарному виробництву форма економічних зв'язків між товаровиробниками.

2) гроші служать засобом стихійного обліку кількості й якості суспільної праці товаровиробників, що здійснюється на ринку.

3) гроші являють собою інструмент, за допомогою якого абстрактному змісту вартості надається реаль­ність, конкретність, дійовість.

Врешті-решт, у процесі історичної еволюції товарного вироб­ництва і товарного обміну відбувається перехід від загального това­рообміну до грошової форми обміну і відповідно — від загальної форми вартості до грошової.

Відмінність між загальною і грошовою формами вартості поля­гає не в тому, який саме товар виконує роль загального еквівален­та, а в тому, чи закріпилась ця роль за одним товаром. Якщо це сталося, то відбувається перехід до грошової форми вартості. Золо­то, яке використовувалося в побуті первісних общин за 12 тис. років до нашої ери, стало загальним еквівалентом лише в середині XIX ст. .

Врешті-решт, саме золото стало виконувати роль грошей, це пояс­нюється тим, що завдяки своїм природним властивостям (однорідність, подільність, компактність, транспортабельність, добре зберігається) воно придатніше для виконання суспільної функції загального еквівалента. Золото — товарі але як гроші — незвичайний. Золото як гроші, поряд із своєю звичайною споживною вартіс­тю, набуває додаткової споживної вартості, пов'язаної з його уні­кальними природними властивостями.

Аналіз розвитку форм вартості показує, що гроші — це катего­рія товарного виробництва і товарного обігу. Вони мають товарне походження і виражають певні виробничі відносини між товарови­робниками з приводу обміну продуктами праці через ринок.

Відповідно до рішень Міжнародного валютного фонду з 1 квітня 1978 р. золото вилучено з грошового обігу і скасовано грунтування на ньому офіційної ціни валют. Проте золото продовжує залиша­тись особливим товаром, який легко конвертується в будь-яку ва­люту.

Функції грошей.

1)Функція міри вартості полягає в тому, що гроші є загальним втіленням і мірилом вартості найрізноманітніших товарів. Ціна це грошове вираження вартості товарів. Щоб визначити вартість товарів у грошах, треба певну кількість грошового матері­алу прийняти за одиницю. Вона називається масштабом цін. Масштаб цін встановлює держава.2)функція грошей як засобу обігу полягає в тому, що її викону­ють:1-не ідеальні, а реальні гроші; 2- повноцінні та неповноцінні гроші.

3)Функцію засобу нагромадження гроші виконують, якщо за об­міном товару на гроші не настане обмін грошей на товар і гроші залишать сферу обігу і утворять скарб.

4)Функція засобу платежу Коли гроші здійснюють само­стійний рух, переходячи від одного власника до іншого, то вони виконують функцію засобу платежу. .

5)Функція світових грошей. Світові гроші функціонують як загальний платіжний засіб, за­гальний купівельний засіб і абсолютна суспільна матеріалізація багатства взагалі. Золото у вигляді скарбу одночасно є резервним фондом, світо­вих грошей.

У сучасних умовах набув поширення новий тип загального екві­валента — депозитно-електронний. Він втілений у банківських де­позитах, кредитних картках і електронних грошах.

Теорії грошей. 1) Раціоналістич­на — гроші є результатом згоди між людьми, які визнали необхідність спеціальних засобів для обслуговування мі­нового обороту. Вперше ця концепція була висунута Арістотелем у праці "Нікомахова етика". Різновидом раціоналістичної концепції єдержавна теорія гро­шей німецького економіста Г. Кнаппа.

2)Представники іншої концепції —еволюційного походження гро­шей — вказують на товарну природу грошей, стихійне виділення їх із загальної маси товарів і на їх особливе місце в економіці. Всебічно ця концепція була обгрунтована в роботах К. Маркса та його послідовників.

Сучасна світова ек-чна теорі: першій підхід- (М. Фрідман, А. Шварц та ін.) фактично розглядають гроші лише як зручний спосіб організації статистичних спостережень і визначають їх як "тимчасове вмістилище купівельної сили"..

другий підхід найбільш поширеного серед захід­них економістів — К. Р. Макконнелл та С. Л. Брю вважають, що гроші — це те, що гроші роблять. Все, що виконує функції грошей, і є гроші.

 


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2019 год. Все права принадлежат их авторам!