Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Вартість і ціна. Теорії вартостіЗ появою грошей з'являється й ціна. Ціна - це грошове вира­ження вартості. Як грошове вираження вартості ціна не обов'язково повинна збігатися з вартістю. Вона може бути вищою або нижчою від вартості.

Вартість – проявляється у формі минової вартості: Х товаруА=Yтов.В. Минова вартість – це пропорція, в якій товари одного роду обмінюються на т-ри іншого роду. 3 основних теорії:

1-а теорія вартості ( Адам Смітт, Давід Рікардо, Карл Маркс) – згідно цієї теорії вартість – це загальна людська трата втілена в товари. Величина вартості визначається суспільгно-необхідними затратами праці. 2-га теорія вартості – суб‘єктивно-психологічна(Менгер, Візер, Бем-Баверк) – базується на концепції граничної корисності, яку вони досконально розробляли. Згідно цієї концепції вартість т-ру визначається граничною корисністю останнього блага.

3-я концепція вартості – (Альфред Маршал) – у формі вартості виступає ціна, яка діє в умовах ринкової рівноваги.

 

Визначення ринку і альтернативні теорії.

Ринок – це обмін, який здійснюється за законами товарної організації господарства і який виступає як сукупність відносин товарного і грошового обміну.

Ринок,

1- розуміється як місце, де відбувається процес купівлі-продажу результатів людської діяльності, а отже, як сфера підприємницької діяльності — бізнесу. Тобто, мова йде не лише про купівлю-продаж товарів, а й про інші результати діяльності людей.

2- ринок - це сукупність економічних відносин між людьми у сфері обміну, посередництвом яких здійснюється реалізація результатів людської діяльності. В такому аспекті ринок виступає як економі­чна категорія.

3- ринок - це місце, де відбувається остаточ­не визнання суспільством втіленої в результати діяльності праці.

Альтернативні теорії:

Типи і моделі ринкової економіки:

Типи: моделі:

- саморегульована : -вільний ринок

 

- регульована: -економічний лібералізм

-державний дирижизм

-соціально-ринкове господарство

-корпоративний патерналізм

-планово-ринкове госп-во

Ринкові відносини суттєво відрізняються в різних країнах за ступенем розвитку, особливостями модифікації, рівнем зрілості, історичними, соціа­льними та іншими ознаками. Американська "ринкова економіка" тяжіє до класичної моделі підприємництва, французька-до державного дирижизму , західнонімецька – до соціального ринкового господарства, а японська - до корпоративного патерналізму. 

Класифікація ринків.

Важливою рисою ринкової системи є те, що вона постійно удосконалюється з розвитком виробництва. Сучасний ринок суттєво відрізняється від ринку епохи вільної конкуренції.

Є різні класифікації ринку. Вони відрізняються між собою критеріями, що є в їхній основі.

Наприклад, за ступенем обмеження конкуренції (ступенем монополізації) виділяють чотири моделі ринку

• ринок досконалої конкуренції;

• ринок монополістичної конкуренції;

• олігополістичний ринок;

• чисто монополістичний ринок;

Ці моделі часто поділяють ще на два великі блоки:

ринок вільної (досконалої) конкуренції;

• ринок недосконалої конкуренції, який охоплює монопо­лістичний ринок, олігополістичний і ринок монополістичної конкуренції.

За адміністративно-просторовою ознакою виділяють такі види ринку:

• місцевий;

• регіональний;

• національний;

• міжнародний;

• світовий.

За характером продажу ринок поділяють на оптовий і роздріб­ний; за ступенем регулювання — на регульований і нерегульований; за ступенем насиченості — на рівноважний, насичений і дефіцитний; за відповідністю законодавчим нормам — на легаль­ний і "тіньовий" ("чорний"). В усіх цих класифікаціях ринок розглядається з різних точок зору.

Ми ж детальніше проаналізуємо структуру ринку за ознакою економічного призначення об'єктів ринкових відносин. За цією ознакою виділяють такі види ринку: ринок товарів і послуг; ринок ресурсів (факторів виробництва); фінансовий ринок.

 

Функції ринку.

Ринок виконує ряд функцій, їх можна звес­ти у дві групи: організаційні й економічні.

Організаційні. 1. Встановлення зв'язків між виробниками й споживачами продукції (послуг), не опосередкованих іншими (наприклад, державними) системами розподілу. 2. Забезпечення вільного вибору партнерів по господарських зв'язках. 3. Забез­печення конкуренції між суб'єктами ринку.Економічні. 1.Механізм ринку робить усіх учасників конкуре­нтного процесу матеріально зацікавленими в задоволенні тих по­треб, які виражаються через попит. 2. Ринок, створюючи сигнали через ціни, стимулює засвоєння досягнень науково-технічного прогресу, зниження витрат, підвищення якості, розширення асортименту товарів і послуг. 3. Сприяє вирішенню центральних проблем економіки. Таких, як підвищення рівня життя, зміна структури економіки, підвищення ефективності суспільного виробництва тощо. 4. Механізм ринку в цілому звільняє економіку від дефіциту товарів і послуг.

Умови:

- приватна власність на будь-що;

- вільні підприємства;

- наявність конкуренції;

- вільне ціноутворення;

- відсутність держаного втручання;

Інфраструктура ринку.

Інфраструктура - це сукупність організаційно-правових форм, за допомогою яких здійснюється функціонування й поєднання в єдине ціле ринкових відносин. А це означає, що ринок складається не тільки з тих, хто робить свій підприємниць­кий, споживчий, трудовий або державний бізнес. Взаємні відноси­ни між ними зумовлюються великою кількістю організаційних форм, які допомагають суб'єктам ринку реалізувати свої ділові інтереси. Такими формами (елементами) інфраструк­тури в сучасній ринковій економіціє:-підприємства роздрібної та оптової торгів­лі; - кредитна система й комерційні банки; - емісійна система й емісійні банки; - аукціони, ярмарки; - система регулювання зайнятості населення й центри (держав­ні й недержавні) сприяння зайнятості (біржі праці); - інформаційні технології й засоби ділової комунікації; - податкова система й податкові інспекції; - система страхування…Інфраструктура виступає як механізм функціонування підпри­ємництва. Ефективність функціонування ринкової економіки в першу чергу залежить від комплексності й ефективності її інфраструктури. Функції :

- організаційне оформлення ринкових відносин;

- полегшення учасникам ринкових відносин реалізації своїх інтересів;

-спеціалізація різних суб'єктів економіки, підвищення опера­тивності й ефективності їхньої роботи на основі диференціації ринкових ніш , які вони заповнюють;

-полегшення форм юридичного й економічного контролю, державного й громадського регулювання ринкових відносин.

Види ринкової інфраструктури: спеціалізована ( обслуговує окремі ринкі – біржі, системи оптової й роздрібної торгівлі, ярмарки, аукціони), загальна (обслуговує всю економічну систему – грошова , фінансова, кредитна й


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2019 год. Все права принадлежат их авторам!