Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Алгоритм визначення розрахункового навантаження для схеми зовнішнього електропостачання промислового об’єкту методом коефіцієнта одночасностіПоможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

 

Розрахунок електричних навантажень для схеми зовнішнього електропостачання виконують за таким алгоритмом.

1. Визначається груповий коефіцієнт використання:

. (1.1)

де m – кількість груп електроприймачів однакової номінальної потужності;

n – кількість одиничних електроприймачів у групі з однаковими номінальними параметрами.

2. Визначається зведена (ефективна) кількість електроприймачів:

. (1.2)

3. Визначається коефіцієнт розрахункової активної потужності
Кр = f(Nзв) з табл. 1.2 чи табл. 1.3, або за такими формулами:

Якщо Nе =1, то Кр=0,8/Кв.

Якщо Nе > 5, то:

C=(0,5 – 0,4Кв) / ; (1.3)
Кр=((0,6+0,4/ в+С)/Кв, якщо Кв <0,5; Кр=((0,8+0,2/ в+С)/Кв, якщо Кв 0,5. (1.4)

Якщо 2£ N­e < 5, то:

C=(0,3–0,25Кв)/ ; (1.5)
Кр=(0,6 + t(0,23Кв/ +С))/Кв, якщо Кв­ <0,5; Кр=(0,8 + t(0,115Кв/ +С))/Кв, якщо Кв­ 0,5, (1.6)

де То = 10 хв – стала часу нагрівання провідників малого та середнього перерізу; Т– фактична стала часу нагрівання елемента ЕПС, значення якої наведені в табл. 1.1; t – коефіцієнт для 10% ймовірності однобічного інтервалу закону розподілу Стюдента (для Ne = 2, 3, 4 відповідно t = 1,886; 1,638; 1,533).

 

Таблиця 1.1.

Сталі часу нагрівання елементів ЕПС

Стала часу Назва елемента ЕПС
Т = 10 хв. Мережі напругою до 1 кВ, що живить розподільні шинопроводи, пункти, щити (значення Кр для цих мереж можна прийняти з табл. 3.2 )
Т = 30 хв. Мережі напругою більше 1 кВ, для кабелів напругою 6 кВ і вище, що живлять цехові ТП та РП (розрахункова потужність яких визначається з КР=1).
Т = 150 хв. Цехові трансформатори та магістральні шинопроводи, для яких значення Кр береться з табл. 3.3.

Якщо КвКр > 0,8, то Кр = 0,8/Кв. Якщо Т = 10 хв і Кр < 1, то Кр = 1.

4. Визначається розрахункова активна потужність електроприймачів:

. (1.7)

5. Визначається розрахункова реактивна потужність:

а) для мереж напругою до 1кВ (Т < 30 хв):

(1.8)

де – середня реактивна потужність групи електроприймачів;

б) для магістральних шинопроводів, цехових ТП, а також під час визначення реактивної потужності в цілому для цеху, корпусу, підприємству (Т = 150 хв.):

. (1.9)

6. Визначається розрахункова повна потужність електроприймачів:

. (1.10)

7. Визначається найбільша потужність окремого електроприймача групи та виконується перевірка: якщо , то .

8. Визначаються розрахункові навантаження для ГЗП, РП (6 і 7 рівні):

а) визначається кількість приєднань 6-10 кВ до шин ГЗП (ПГВ), РП. Резервні електроприймачі не враховуються.

б) зведена (ефективна) кількість електроприймачів Nе не визначається.

в) у залежності від кількості приєднань і групового коефіцієнта використання Кв визначається для шин РП, ГЗП (ПГВ) значення коефіцієнта одночасності збігання максимумів, якщо кількість цехових трансформаторів Nт > 1 із табл. 3.4, чи за формулами:

, якщо Кв < 0,5; (1.11)
, якщо Кв 0,5; (1.12)

2 Розв’язання задачі №1:

Визначаємо груповий коефіцієнт використання по формулі:

 

 

  (1)

 

де m - кількість груп електроприймачів однакової потужності;

n – кількість одиночних електроприймачів у групі з однаковими номінальними параметрами;

 

Розрахунок:

 

 

Визначаємо зведену (ефективну) кількість електроприймачів по формулі:

 

  (2)

 

Розрухунок:

 

Визначаємо коефіцієнт розрахункової активної потужності за такими формулами:

Якщо , то:

 

(3)

де Т = 10хв – стала часу для мереж напругою до 1кВ; Т0 = 10хв – стала часу нагрівання провідників малого та середнього перерізу;

 

Якщо , то:

 

(4)

 

Розрахунок:

 

 

Визначаємо розрахункову активну потужність електроприймачів за формулою:

 

(5)

Розрахунок:

 

Розрахункова реактивна потужність визначається за формулою:

 

(6)

де середньозважений коефіцієнт реактивної потужності визначається за формулою:

 

Qc=Kr Σk n P tgϕ (7)

 

Розрахунок:

 

 

Повна потужність визначається по формулі:

 

  (8)

 

Для заданої групи електроприймачів напругою 0,4кВ розрахункова активна і реактивна потужності будуть:

Розрахункова активна потужність Pp=153.936 кВт;

Розрахункова реактивна потужність Qp=125.906 кВар;

Повна потужність групи електроприймачів Sp=198.868 КВА;

 

3. Розв’язання задачі № 2:

 

Сумарні капіталовкладення в лінії визначаються за формулою:

 

(3.1)

 

Клt= 31·40 + 31·40 = 2.480млн. грн.

 

Сумарні капіталовкладення на підстанції ЕПС та вимикачів:

 

(3.2)

 

Кпсt= 35 +35 +340 = 0.410млн. грн.

 

Загальні капіталовкладення визначаються з формули:

 

(3.3)

 

Кt= 2480+ 410= 2,890млн. грн.

 

Визначаємо річні експлуатаційні витрати (на технічне обслуговування й поточний ремонт):

 

(3.4)

де , – річні норми експлуатаційних витрат для ліній і підстанцій,%

 

Ввt= 0,4/100·2480+ (3+3)/100·410 = 9.92+24.6= 34.52тис. грн.

Визначаємо амортизаційні відрахування на реновацію (накопичення коштів на капітальний ремонт і заміну зношеного устаткування):

 

(3.5)

де , – річні норми амотризаційних витрат для ліній і підстанцій,%

 

Арt= 2,4/100·1232 + (6,4+6,4)/100·380 = 29,568+48,64= 78,208 тис. грн.

 

Вартість втрат електроенергії в елементах ЕПС:

 

; (3.6)

де – величина втрат електроенергії в елементах ЕПС;

– вартість електроенергії (тариф);

Ввтрt= 1,28/1000·(741178,7 + 241000) = 1,257 млн. грн. 

Втрати в лінії

 

ΔРл = 1000·R·Sp2/ Uн2= 1000·0,42·13,62 / 1102 = 6,42 кВт/км; (3.7)

 

Час максимальних втрат:

 

τ= 8760·(0,124 + Тмах/104)2 = 8760·(0,124 + 4500/104)2 = 2886,2 год; (3.8)

 

Кількість втраченої енергії в лініях:

 

ΔWл= ΔРл·τ= 6,42·20·2·2886,2= 741178,7 кВт/год; (3.9)

 

Кількість втраченої електроенергії в трансформаторі визначається з формули:

 

ΔРt= ΔРнр + (Sp/2Sn)2·ΔРкз= 14 + (13,6/2·10) ·60 = 41,744кВт; (3.10)

 

Кількість витраченої електроенергії в трансформаторах:

 

ΔWт= ΔРт·2τ= 41,744·2886,2 = 241000 кВт/год; (3.11)

 

Ліквідна (залишкова) вартість демонтованогоустаткування визначається за формулою:

 

(3.12)

де К0 – початкова вартість демонтованого устаткування;

ар – річна норма амортизаційних відрахувань, %;

Tet – кількість років експлуатації демонтованого устаткування.

Оскілки демонтованого устаткування в задачі не дано, тоді

 

Річний валовий дохід від реалізації електроенергії споживачами визначається:

 

(3.13)

де Совt, Сокt – відповідно тарифи, за якими реалізується та купляється електроенергія електропостачальним підприємством;

Wt – кількість реалізованої за рік електроенергії (без урахування втрат);

d – норма податку на додану вартість;

 

Двt= (1,5-1,28)· 58140000/(1+0,2) = 10,66 млн. грн.

 

Річний балансовий прибуток, з якого сплачується податок визначається:

 

(3.14)

 

Пбt= 10658,999 – 27,628– 1257,157 – 78,208= 9,296млн. грн.

 

Поточний річний чистий прибуток визначається:

 

(3.15)

де Ппрt– податок на прибуток;

Вкрt – відрахування за кредит;

 

Прt= 9,296– 9,296·0,2 = 7,4368млн. грн.

 

Чистий грошовий потік визначається:

 

(3.16)

 

Гчпt= 7,4368+ 0,78208= 8,219 млн. грн.

 

Рентабельність інвестицій визначається:

 

(3.17)

 

Ri= 8,219/16,12 = 0,509

 

Термін окупності визначається з формули:

 

(3.18)

 

Ток = 1/0,509= 1,961роки;

 

Дисконтовані витрати визначаються з формули:

 

(3.19)

 

Вдс = (0,27628+ 1,257)/0,2 + 16,12 = 23,78млн. грн.;

Для заданої схеми електропостачання рентабельність інвестицій, термін окупності та дисконтова ні витрати такі:

Рентабельність інвестицій Ri= 0,509;

Термін окупності Ток = 1,961 роки;

Дисконтова ні витрати Вдс = 23,78млн. грн.

 

 

 

 

 

Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Просмотров 978

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!