Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Аналіз прибутку підприємстваПоможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Проаналізуйте фінансові показники діяльності підприємства, визначте кількісний вплив факторів на зміну чистого прибутку підприємства (таблиця 2.7).

Таблиця 2.7

Аналіз формування чистого прибутку

________________за _________________рр., тис. грн

назва підприємства період дослідження

Показники Зростання (+),зниження (-), тис.грн Темпи зростання (зменшення), %
2011 до 2010 до 2011 2012 до 2010 2011 до 2010 до 2011 2012 до 2010
1. Валовий доход                  
2. Витрати обігу                  
3. Фінансові результати від операційної діяльності прибуток збиток                  
4. Інші доходи                  
5. Інші витрати                  
6. Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування прибуток (+) збиток (-)                  
7. Податок на прибуток                  
8. Чистий прибуток (+) збиток (-)                  

 

Аналіз таблиці 2.7 дозволить дослідити динаміку та структуру прибутку (збитку). При дослідженні динаміки прибутку доцільно враховувати інфляційні фактори зміни його рівня.

Для поглибленого аналізу доцільно виявити причини зміни відрахувань за напрямками використання прибутку та розробити на їх основі заходи підвищення фінансового результату діяльності підприємства.

Аналіз фінансового стану підприємства

Розрахувати та проаналізувати показники фінансового стану підприємства (таблиця 2.8). Основними джерелами інформації, на підставі якої можна зробити висновки про фінансово-економічний стан підприємства є:

- форма 1 “Баланс”;

- форма 2 “Звіт про фінансові результати”.

Таблиця 2.8

Динаміка показників фінансового стану підприємства

________________за _________________рр.

назва підприємства період дослідження

Показники Характеристика показника Відхилення (+, -)
2011 до 2010 до 2011 2012 до 2010
1. Загальна рентабельність Частка валового прибутку, що припадає на одиницю всього капіталу підприємства            
2. Рентабельність власного капіталу, % Частка чистого прибутку, що припадає на одиницю власного капіталу підприємства            
3. Коефіцієнт мобільності активів Частка обігових коштів підприємства, що припадає на одиницю необігових            
4. Коефіцієнт абсолютної ліквідності Частка поточної заборгованості, яку підприємство може погасити найближчим часом            
5. Коефіцієнт покриття (коефіцієнт поточної ліквідності) Здатність підприємства погасити поточні зобов’язання за період, що дорівнює тривалості обороту його оборотних активів            
6. Коефіцієнт оборотності обігових коштів, оборотів Кількість оборотів обігових коштів за звітний період            
7. Період одного обороту обігових коштів, днів Тривалість в днях            
8. Коефіцієнт завантаження обігових коштів Частка обігових коштів у кожній грошовій одиниці, отриманій підприємством від реалізації продукції            
9. Коефіцієнт ефективності (прибутковості) обігових коштів Прибуток, що припадає на одну грошову одиницю обігових коштів            

Під час проведення аналізу рентабельності звернути увагу на визначення резервів можливого збільшення її рівня та розробку конкретних рекомендацій щодо їх освоєння. Основними джерелами резервів збільшення є:

- збільшення обсягу реалізації продукції,

- зменшення собівартості продукції;

- підвищення якості товарної продукції;

- реалізація продукції на більш вигідних ринках збуту тощо.

Аналітичні показники майнового стану призначені для експрес-оцінювання стану та структури ресурсів підприємства. Якщо протягом періоду дослідження частка основних засобів в активах підприємства зменшується при незмінних або зростаючих обсягах реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), це свідчить про позитивні зміни на підприємстві.

Аналіз показників стійкості дозволить визначити спроможність підприємства фінансувати формування своїх запасів і витрат за рахунок стабільних джерел коштів.

Високий рівень коефіцієнту маневреності свідчить про велику частку власних коштів підприємства, що знаходяться в мобільній формі, що дозволяє при необхідності відносно вільно маневрувати засобами підприємства.

Якщо коефіцієнт автономії більший за 0,5 (≥0,5), то це означає, що всі обов’язки підприємства можуть бути покриті власними коштами. Зростання коефіцієнта автономії свідчить про збільшення фінансової незалежності підприємства, зниження ризику фінансових ускладнень в перспективі, що підвищує гарантованість підприємством своїх зобов’язань.

Стійкість фінансового стану може бути відновлена за рахунок:

- прискорення зворотності капіталу в поточних активах;

- обґрунтованого зменшення запасів та витрат;

- поповнення власного обігового капіталу за рахунок внутрішніх та зовнішніх джерел тощо.

Показники ліквідності дозволяють оцінити фінансовий стан підприємства за різним ступенем обліку ліквідних коштів і відповідають інтересам різних зовнішніх користувачів аналітичної інформації. Так для постачальників сировини та матеріалів найбільш вагомим є коефіцієнт абсолютної ліквідності. Банк, що кредитує підприємство, більшу увагу приділяє. Покупець та акціонери підприємства оцінюють його фінансову стійкість за коефіцієнтом поточної ліквідності.Аналізуючи стан платоспроможності (ліквідності) підприємства визначити причини фінансових ускладнень, частоту їх виникнення та тривалість прострочених боргів. Причинами неплатоспроможності підприємства можуть бути:

- невиконання плану виробництва і реалізації продукції,

- підвищення собівартості продукції,

- недостатність власних джерел самофінансування підприємства,

- високий рівень оподаткування,

- неефективне використання обігового капіталу тощо.

 

вимоги до оформлення лабораторної роботи

Лабораторна робота виконується у друкованій формі обсягом 20-25 сторінок (без обсягу додатків).

Рекомендована структура лабораторної роботи:

- титульний аркуш (за зразком);

- зміст;

- основна частина – зміст роботи (15-20 сторінок);

- висновки (1-2 сторінки);

- список літератури;

- додатки.

Основна частина роботи включає наступні розділи:

загальна характеристика підприємства;

аналіз виробничо-господарської діяльності підприємства;

аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства.

У висновкахстудент стисло характеризує результати лабораторної роботи, надає загальну оцінку стану та розвитку економічної діяльності підприємства, визначає напрямки організації, аналізу і розвитку, що потребують удосконалення, розробляє рекомендації для поліпшення діяльності підприємства.

Список літератури, що була використана, подається в одному з наведених способів:

1. У хронологічному порядку.

2. За наведеною послідовністю:

1) закони України;

2) інструкції та нормативні акти, видані Міністерством економіки України, Міністерством промислової політики України, іншими центральними установами та відомствами;

3) наукова, навчально-методична, спеціальна література, видана українською або російською мовами;

4) наукова, навчально-методична, спеціальна література;

5) зарубіжна література.

 

Загальні вимоги до оформлення

Лабораторна робота повинна бути виконана у вигляді комп’ютерного набору (на одній стороні аркуша білого паперу формату А4 українською або російською мовою.

Текст роботи розміщується на сторінці, яка обмежується полями: ліве – 3 см, верхнє та нижнє - 2, праве – 1 см. Відстань між заголовком і текстом повинна бути в межах одного інтервалу. У комп’ютерному варіанті на сторінці розміщується приблизно 30 рядків по 60 знаків у кожному з них. Шрифт (Times New Roman, 14 кегель) друку повинен бути чітким, рядок – чорного кольору середньої жирності. Щільність тексту роботи повинна бути однаковою. Міжрядковий інтервал – полуторний. Абзацний відступ всієї роботи – 1,25 см.


 

 

Додаток А

 

Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Просмотров 1572

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!