Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Аналіз елементів операційних витратІнструкція до виконання Лабораторної роботи

 

Лабораторна робота виконується студентом згідно зі своїм варіантом (який визначається за порядковим номером у журналі).

Лабораторна робота виконується студентом за звітністю підприємств України (перелік підприємств за варіантами поданий у додатку А), яку студент повинен самостійно роздрукувати (сайт http://smida.gov.ua) та прикласти у додатки лабораторної роботи. Для виконання лабораторної роботи необхідно проаналізувати три роки діяльності підприємства.

 

зміст лабораторної роботи

 

1. Ознайомлення з підприємством, наведення його основних положень. Розкриття змісту організаційно-правової форми функціонування підприємства та його форми власності. Загальна характеристика підприємства:

- історична довідка;

- спеціалізація;

- основна продукція, що виробляється;

- особливості технології і кооперування виробництва (Текстова частина).

 

2. SWOT аналіз підприємства(из л.р. 10)

 

3. Аналіз виробничо-господарської діяльності слід провести згідно зі звітністю підприємства за три останні роки:

- форма 1 “Баланс”;

- форма 2 “Звіт про фінансові результати”;

- форма 5 “Примітки до річної звітності”;

- інші статистичні джерела згідно з галузевою специфікою підприємства.

Виробництво продукції

Проаналізуйте дані динаміки виробництва підприємства за останні три роки на підставі фінансової звітності підприємства (форма 2, рядок 035).

Трудовий потенціал

Проведіть аналіз показників використання трудового потенціалу підприємства згідно даним (табл. 2.1), встановіть зв’язок між темпами зростання продуктивності праці та середньої заробітної плати, між темпами зростання виробництва, чисельністю працівників та продуктивності.

 

Таблиця 2.1

Динаміка показників використання трудового потенціалу

________________ за ___________________рр.

назва підприємства період дослідження

Показники Одиниці виміру Темпи зростання (зменшення), %
2011 до 2010 до 2011 2012 до 2010
1. Обсяг виробництва тис.грн            
2. Середньооблікова чисельність робітників в т.ч. промислово-виробничого персоналу (ПВП) чоловік            
чоловік            
3. Продуктивність праці робітників підприємства тис.грн/чоловіка              
4. Продуктивність праці ПВП тис.грн/чоловіка              
5. Фонд оплати праці тис.грн              
у % до обсягу виробництва              
6. Середньомісячна заробітна плата робітника підприємства грн              
7. Середньомісячна заробітна плата ПВП грн              
                       

Розрахунок темпів зростання (зменшення) показників проводиться, виходячи з наочності та доцільності надання даних.

По закінченню аналізу необхідно визначити резерви збільшення продуктивності праці та встановити відповідність між темпами зростання середньої заробітної плати і її рівнем.

Аналіз виробничих фондів

Дослідити стан основних фондів та їх рух на підприємстві (форма 1 “Баланс”, форма 11-ОЗ “Звіт про наявність та рух основних фондів, амортизацію (знос)” та форма 5 “Примітки до річної звітності” звітності підприємства) (таблиця 2.2).

Таблиця 2.2

Динаміка показників наявності та руху основних фондів

________________ за ___________________рр., тис.грн

назва підприємства період дослідження

Показники Темпи зростання (зменшення), %
2011 до 2010 до 2011 2012 до 2010
1. Вартість основних фондів на початок року            
2. Вартість введених основних фондів            
3. Вартість виведених основних фондів            
4. Вартість основних фондів на кінець року            
5. Сума зносу            
6. Середньорічна вартість основних фондів            

Розрахувати та проаналізувати показники ефективності використання та відтворення основних фондів (таблиця 2.3).

Наприкінці аналізу визначають резерви збільшення фондовіддачи та випуску продукції. Типовими резервами є:

- введення в дію невстановленого устаткування,

- заміна та модернізація устаткування,

- зменшення цілодобових і внутрішньозмінних простоїв,

- підвищення коефіцієнту змінності,

- впровадження заходів науково-технічного прогресу,

- соціальні фактори тощо.

Таблиця 2.3

Показники ефективності використання та відтворення основних

фондів ________________ за ___________________рр.

назва підприємства період дослідження

Показники Темпи зростання (зменшення), %
2011 до 2010 до 2011 2012 до 2010
1. Фондовіддача (Фв)            
2. Фондомісткість (Фм)            
3. Фондоозброєність праці (Фоз)            
4. Коефіцієнт зносу (Кзн)            
5. Коефіцієнт придатності (Кпр)            
6. Рівень рентабельності основних фондів (Rоф), %            
7. Коефіцієнт оновлення основних фондів (Кон)            
8. Коефіцієнт вибуття основних фондів (Квиб)            
9. Коефіцієнт приросту основних фондів (Кпр)            

 

Доходи підприємства

Ознайомтеся з фінансовою звітністю підприємства за період дослідження:

- форма 1 “Баланс”;

- форма 2 “Звіт про фінансові результати”.

Визначте зміни, що відбулися протягом цього періоду у структурі доходів підприємства (таблиця 2.4).

Таблиця 2.4

Формування доходу

________________ за _________________рр., тис.грн

назва підприємства період дослідження

Показники Темпи зростання (зменшення), %
2011 до 2010 до 2011 2012 до 2010
1. Доход (виручка від реалізації)            
2. ПДВ            
3. Інші відрахування з доходу            
4. Чистий доход            
5. Собівартість реалізованої продукції            
6. Валовий прибуток (+), збиток (-)            
7. Інші операційні доходи            
8. Разом валовий доход            

 

Витрати підприємства

На підставі “Звіту про фінансові результати” (форма 2) згрупуйте витрати підприємства за елементами витрат (таблиця 2.5) та за функціональною ознакою (таблиця 2.6).

Таблиця 2.5

Аналіз елементів операційних витрат

________________за _________________рр.

назва підприємства період дослідження

Показники Зростання (+),зниження (-), тис.грн Темпи зростання (зменшення), %  
тис грн % тис. грн % тис. грн %  
2011 до 2010 до 2011 2012 до 2010 2011 до 2010 до 2011 2012 до 2010  
1. Матеріальні витрати                          
2. Витрати на оплату праці                          
3. Відрахування на соціальні заходи                          
4. Амортизаційні відрахування                          
5. Інші операційні витрати                          
Разом                          

 

Аналіз операційних затрат за елементами дозволяє визначити потреби підприємства в коштах на оплату праці, в матеріальних ресурсів тощо.

За результатами аналізу таблиці 2.5 можна докладніше встановити вплив кожного елементу на рівень собівартості та, відповідно, на фінансовий та економічний стан підприємства. Аналіз витрат за статтями калькуляції дозволить встановити центри зосередження витрат та пошуку резервів їх зменшення.

Таблиця 2.6

Аналіз витрат ________________ за функціональною ознакою

назва підприємства

за _________________рр.

період дослідження

Показники Зростання (+),зниження (-), тис.грн Темпи зростання (зменшення), %  
тис грн % тис. грн % тис. грн %  
2011 до 2010 до 2011 2012 до 2010 2011 до 2010 до 2011 2012 до 2010  
1. Собівартість реалізованої продукції                          
2. Адміністративні витрати                          
3. Витрати на збут                          
4. Інші операційні витрати                          
Разом                          

Під час аналізу витрат звернути увагу на визначення резервів можливого їх зменшення та розробку конкретних рекомендацій щодо їх освоєння. Основними джерелами резервів зменшення собівартості продукції є:

- збільшення обсягу виробництва продукції,

- зменшення витрат на виробництво продукції за рахунок підвищення рівня продуктивності праці,

- економне використання сировини, матеріалів електроенергії, палива, устаткування,

- зменшення невиробничих витрат, браку виробництва тощо.

Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства слід провести за наступними джерелами інформації:

- форма 1 “Баланс”;

- форма 2 “Звіт про фінансові результати”.

Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Просмотров 2622

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!