Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Організація фінансової роботи з виконання бюджетівФінансова робота на підприємствах здійснюється спеціальною чи службою бухгалтерією.

Призначення фінансової служби:

· забезпечення безперервності виробничо-торгового процесу фінансовими ресурсами, тобто платоспроможності підприємства і ліквідності його балансу;

· забезпечення росту прибутковості активів, власного капіталу, продажів і інвестицій;

· здійснення розрахунків і виконання фінансових зобов'язань перед державою і партнерами (персоналом, постачальниками, кредиторами, акціонерами і т.д.);

· розробка оперативних (поточних) і довгострокових фінансових планів;

· участь у розробці системи управління бюджетами на підприємстві і складання фінансових бюджетів;

· контроль за раціональним використанням грошових ресурсів (потоків готівки).

Керівник фінансової служби (фінансовий директор) несе відповідальність за фінансовий стан підприємства, управління усіма видами фінансової роботи, включаючи і регулювання грошових потоків (припливу і відтоку готівки). Фінансова служба тісно взаємодіє з провідними виробничими і комерційними підрозділами підприємства.

Фінансова робота на підприємстві проводиться по трьох основних напрямках:

1. фінансове планування (бюджетування грошових потоків, активів і пасивів балансу);

2. оперативна (поточна) діяльність по управлінню грошовим обігом;

3. контрольно-аналітична робота.

Фінансова служба активно бере участь у розробці консолідованого бюджету доходів і витрат, а також фінансових бюджетів (бюджету руху грошових коштів, бюджету по балансовому листу і капітальному бюджету) на майбутній період (рік, квартал, місяць). Оперативні фінансові бюджети складають по підприємству в цілому і по окремих підрозділах (центрах фінансового обліку) у рамках обраної структури управління фінансами. Оперативна фінансова робота полягає в забезпеченні регулярних грошових взаємин з партнерами підприємства і державою. До складу оперативної фінансової роботи входить також вибір найбільш ефективних способів фінансування підприємства.

До них відносять:

· самофінансування (головним чином за рахунок власних коштів);

· фінансування переважно за рахунок короткострокового банківського кредиту (агресивна фінансова політика);

· фінансування переважно за рахунок довгострокових кредитів і позик (консервативна фінансова політика);

· хеджування (компенсація активів зобов'язаннями за різного терміну їхнього погашення);

· фінансування за рахунок відстрочки виплат по зобов'язаннях (наприклад, постачальникам);· комбіноване (змішане) фінансування (за рахунок власних, позикових і притягнутих коштів) – помірна фінансова політика.

У випадку використання кредитного фінансування підприємство в стані підтримувати забезпеченість отриманих позичок наступними методами:

· збільшенням частки найбільш ліквідних активів (коштів і короткострокових цінних паперів);

· подовженням термінів, на які надаються банківські кредити (їхньої пролонгації).

Необхідно враховувати, що ці методи приводять до зниження прибутковості позичальника в першому випадку – через вкладення коштів у низькодоходні активи (необоротні і оборотні активи); у другому – за рахунок можливості виплати відсотків по кредитах при наявності власних коштів.

У процесі оперативної фінансової роботи здійснюють систематичний аналіз дебіторської і кредиторської заборгованості (за даними квартальної чи звітності головної книги) з урахуванням запропонованих значень цих показників (див. табл. 2.2.).

За результатами такого аналізу можуть бути прийняті наступні рішення:

1. заміна негрошової форми чи розрахунків визначення їх оптимального критичного рівня (наприклад, 30-40%);

2. складання плану-графіка поступової ліквідації заборгованості з оплати праці;

3. можлива реструктуризація заборгованості перед бюджетною системою;

4. повна інвентаризація заборгованості з метою її взаємного погашення або чи реструктуризації списання безнадійних боргів і незатребуваних сум;

5. визначення штрафних санкцій і звертання в арбітражний суд.

Фінансовій службі доцільно проаналізувати і заборгованість, виражену у векселях, розглянувши при цьому дисконтні суми по них як для одержання, так і для сплати. Ця робота виконується разом з бухгалтерією.

Контрольно-аналітична робота полягає в здійсненні систематичного контролю за виконанням локальних і консолідованих бюджетів, структурою капіталу, ефективністю використання основних і оборотних коштів, платоспроможністю і ліквідністю балансу підприємства. Організує контрольну роботу на підприємствах різних форм власності фінансовий директор чи головний бухгалтер.Важливим об'єктом фінансового контролю є фінансові показники бюджетів підприємства. Для здійснення контролю за виконанням бюджетів рекомендують використовувати дворівневу систему. Нижній рівень – контроль за виконанням бюджетів структурних підрозділів підприємства. Такий контроль здійснюють їхні керівники. Верхній рівень – контроль за виконанням бюджетів усіх структурних підрозділів (включаючи контроль складових їхніх бюджетів по видах і елементах витрат, по центрах фінансового обліку). Його проводить фінансово-економічна служба і бухгалтерія підприємства.

Ключовими елементами системи фінансового контролю є:

1. об'єкти контролю – бюджети структурних підрозділів (філій, дочірніх фірм і т.д.);

2. предмети контролю – окремі показники бюджетів (дотримання лімітів фонду оплати праці, витрат сировини, матеріалів і енергії, нормативів оборотних коштів і т.д.);

3. технологія контролю бюджетів – здійснення процедур, необхідних для визначення відхилення фактичних показників бюджетів від планових в абсолютних сумах і у відносному вираженні (у відсотках);

4. суб'єкти контролю – керівники структурних підрозділів і економічних служб підприємства.

Контроль за виконанням дохідної частини зведеного бюджету покликаний забезпечити безперебійність фінансування поточної й інвестиційної діяльності. Його здійснює фінансова служба разом з економічним відділом. Контроль за дотриманням видаткової частини консолідованого бюджету є важливою проблемою, від рішення якої залежить ефективність господарсько-фінансової діяльності підприємства, включаючи і досягнення прибуткової роботи.

Для успішного рішення даної проблеми рекомендується встановлювати чіткий порядок проведення управлінських процедур, що забезпечує:

1. оперативний аналіз фактичних відхилень від планових параметрів функціональних і зведених бюджетів за місяць, квартал і т.д.;

2. розробку заходів щодо усунення непродуктивних витрат і втрат, а також удорожающих факторів, виявлених у ході аналізу;

3. оформлення і передачу керівництву підприємства аналітичних матеріалів по виконанню зведеного і функціонального бюджетів з метою коректування їх дохідної і видаткової частин. Рекомендують використовувати метод перегляду витрат бюджету, заснований на прийнятій системі пріоритетів фінансування (оплати) поточних витрат підприємства.

У якості пріоритетних пропонують наступні витрати бюджету:

· оплата праці працівників у розрахунку на виробничу програму;

· виплата податків у державний і місцеві бюджети;

· внески в державні цільові фонди;

· оплата закупівель матеріальних ресурсів і енергії.

Доцільно створювати і впроваджувати на кожнім підприємстві комплексну автоматизовану систему бюджетного планування і управління (на базі локальної комп'ютерної мережі), що дозволяє оперативно (щодня) одержувати інформацію про виконання бюджетів і вчасно вносити корегування в прибутковий і видатковий розділи з метою підвищення ефективності фінансово-господарської діяльності економічних суб'єктів.

10. ВİДПОВİДАЛЬНİСТЬ ТА МОТИВАЦİЯ В БЮДЖЕТУВАННİ


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2019 год. Все права принадлежат их авторам!