Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 Формування статті руху грошових коштів, для ведення управлінського облікуКеруючи своїми коштами, підприємство визначає, по яких статтях воно буде планувати і вести облік виплат і надходжень.

Нижче приведено зразкове угруповання статей руху грошових коштів:

· Операційна діяльність – група містить у собі статті руху грошових коштів компанії, що забезпечують поточну діяльність.

· Фінансова діяльність – статті, що впливають на власний капітал і позикові засоби компанії (емісія акцій, позики, кредити й ін.)

· Інвестиційна діяльність – у цю групу включаються статті, зв'язані з придбанням і продажем основних засобів і нематеріальних активів.

Відсотки по кредитах можуть відноситись як до основної, так і до фінансової діяльності. З цього приводу рекомендації різні і єдиної думки не існує.

Для компаній-холдингів додається група Корпоративне фінансування, де відбивають перелив коштів між підприємствами групи. Приклад структури статей руху грошових коштів.

Кожна група статей включає статті надходжень і виплат. Розглянемо надходження та виплати по операційній діяльності.

Надходження від операційної діяльності. Виділяють такі принципи класифікації надходжень: по товарних групах, по ринкових сегментах, за технологією виробництва. Можливі різні комбінації цих ознак. Вибір конкретного виду залежить від профілю діяльності підприємства.10

Приклади класифікації надходжень:

Класифікація надходжень по регіонах (варіант класифікації по ринкових сегментах):

1. Надходження від продажів у Києві

2. Надходження від продажів у Одесі

3. Надходження від продажів в інших регіонах.

По товарних групах:

1. Надходження від продажів оздоблювальних матеріалів.

2. Надходження від продажів сантехніки

3. Надходження від продажів матеріалів покрівлі.

За технологією виробництва:

1. Надходження від продажів продукції ливарного цеху

2. Надходження від продажів продукції штампувального цеху

Розглянемо приклад змішаної класифікації статей доходів, де класифікація по продуктах доповнюється розбивкою продажів по регіонах:

1. Надходження від продажів оздоблювальних матеріалів

1. Київ

2. Одеса

2. Надходження від продажів сантехніки

1. Київ

2. Одеса

3. Надходження від продажів покрівельних матеріалів

1. Київ

2. Одеса

Виплати по операційній діяльності. Необхідно визначити, які результати будуть необхідні для повнішого аналізу грошових потоків і в такий спосіб проводити угруповання статей.

Наприклад:

· Аванси постачальникам – відображення передоплати постачальникам сировини, матеріалів, інструмента і т.п. (для торговельних організацій товарів).

· Поточні закупівлі – оплата закупівель сировини, матеріалів і ін.

· Погашення кредиторської заборгованості – оплата закуплених у кредит активів.

· Аванси за транспортні послуги.

· Погашення заборгованості за транспортні послуги.

· Складські витрати – усі витрати, зв'язані зі збереженням товарів.

· Платежі за рекламні компанії і виставки.

· Оплата праці.

· Орендні платежі

· Виплати за користування кредитами (відсотки).

· Оплата податків

· Інші виплати

Надходження / виплати по інвестиційній діяльності. До інвестиційної діяльності відносяться надходження і виплати власних засобів підприємства, пов'язані зі здійсненням інвестицій (закупівля і продаж основних засобів і нематеріальних активів).

Можна виділити наступні статті руху грошових коштів по інвестиційній діяльності:

1. Надходження від продажів основних засобів.

2. Повернення довгострокових інвестицій і погашення довгострокової дебіторської заборгованості.

3. Покупка основних засобів.

4. Покупка нематеріальних активів.

5. Довгострокові інвестиції і дебіторська заборгованість.

Залежно від особливостей діяльності підприємства перелік статей може змінюватись. Надходження / виплати по фінансовій діяльності. До фінансової діяльності відносяться різні операції, пов'язані з кредитом у загальному значенні цього слова. Це власне банківські кредити, позики, аванси видані й отримані.

Зразковий перелік статей, що відбивають рух грошових коштів по фінансовій діяльності підприємства, приведений нижче:

1. Надходження від довгострокових кредитів.

2. Надходження від короткострокових кредитів.

3. Надходження від повернення короткострокових фінансових вкладень.

4. Надходження від емісії акцій.

5. Повернення короткострокових кредитів.

6. Повернення довгострокових кредитів.

7. Короткострокові фінансові вкладення.

8. Виплата дивідендів.

Корпоративне фінансування. Призначено для відображення грошових потоків між підприємствами групи. Використовують на великих підприємствах.

Визначення (формування) функціональних бюджетів Після формування переліку статей необхідно розробити структуру бюджетів, що складаються на підприємстві.

Перелік бюджетів залежить від виконуваних функцій, що відбиває залишена структура статей. Функції можуть бути такими:

1. Постачання.

2. Виробництво.

3. Збут.

4. Управління.

По цих функціях можуть бути складені наступні бюджети. На основі функції постачання виникає бюджет закупівель. Виробнича функція може відбивати в бюджеті виробництва (випуску продукції), бюджеті потреб виробництва, бюджеті виробничих витрат. Функція збуту буде представлена бюджетом комерційних витрат. Функція управління враховується бюджетом адміністративних витрат.

Розглянемо деякі найбільш типові бюджети та їхні особливості.

Бюджет продажів – складається на всіх підприємствах. Він містить дані про реалізацію продукції (послуг) по товарних групах (групах послуг) або по виробах у натуральному і вартісному вираженні у відповідному угрупованні.

Необхідно розрізняти бюджет продажів у грошовому вираженні і графік надходжень коштів за продані товари. Графік надходжень – необхідне доповнення для підприємств, які здійснюють продаж у кредит, тоді як бюджет продажів показує, на яку суму ми реалізували товари.

Бюджет собівартості – загальна планова собівартість продукції на наступний період. Він включає залишки на початок періоду, витрати на виробництво / закупівлю товарів, і прогнозовані запаси на кінець періоду Фактично містить у собі бюджети потреб виробництва і загальновиробничі витрати.

Бюджет комерційних (торговельних) витрат – тут відбивають усі витрати, зв'язані з продажем товарів. Комерційні витрати включають: заробітну плату торговельного персоналу, витрати по доставці, реклама, знижки, преференції, проведення маркетингових заходів.

Бюджет загальних і адміністративних витрат – включає витрати на утримання управлінського персоналу й інші загальнофірмові витрати. Сюди можуть бути віднесені такі витрати як заробітна плата управлінського персоналу, зв'язок, оренда офісу, комунальні платежі, витрати на навчання тощо.

Приведемо приклад переліку (складу) бюджетів торговельної і виробничої компанії.

Торговельна компанія, що здійснює діяльність у декількох регіонах, продаючи товари через оптові бази, яка має централізовану систему закупівель.

Може складати наступні бюджети:

· Бюджети продажів по регіонах.

· Бюджет закупівель товарів

· Бюджети комерційних витрат по регіонах

· Бюджет адміністративних витрат

· Бюджет інвестицій

· Бюджет руху грошових коштів (Прогнозний Звіт про рух ДС, БРГК)

· Бюджет доходів / витрат (прогнозний Звіт про прибутки і збитки - БДВ).

· Бюджет балансу (Баланс).

Склад бюджетів для виробничого підприємства відрізняється від торговельного.

Виробниче підприємство, яке має два технологічних процеси виробництва двох груп продукції (А и Б).

Що здійснює продажу через ділерську мережу може складати такі бюджети:

· Бюджет продажів (структура бюджету поділена за групами продукції А и Б и в кожній товарній групі за ділерами).

· Бюджет виробництва продукції групи А.

· Бюджет виробництва продукції групи Б.

· Бюджет собівартості продукції групи А (включає всі прямі і накладні витрати виробництва А).

· Бюджет собівартості продукції групи Б.

· Бюджет закупівель.

· Бюджет загальнофірмових витрат.

· Бюджет інвестицій.

· Бюджет руху грошових коштів (прогнозний Звіт про рух ДС, БРГК)

· Бюджет доходів / витрат (прогнозний звіт про прибутки і збитки – (БДВ),

· Бюджет балансу (Баланс).

Як видно з приведених прикладів структура бюджетів виробничого підприємства складніша, ніж торговельного. У будь-якому випадку бюджетна структура кожного підприємства має свої особливості, що залежать від специфіки бізнесу. Наприклад, можуть складатися окремі види бюджетів по закупівлях сировини, матеріалів, інструментів через їхню дефіцитність, високої вартості, особливих умов постачання тощо. Наприклад, у промисловості, що обробляє каміння, велике значення має алмазний інструмент. Випускається він на обмеженому колі підприємств і досить дорогий. Тому доцільно виділити окремо бюджет закупівель алмазного інструмента.

Отже розробка складу бюджетів залежить від виду діяльності та специфіки діяльності підприємств. Розглянемо особливості бюджетного процесу у виробництві.

10Також на класифікацію впливають використовувані технічні засоби, для автоматизації бюджетного керування. Наприклад, при використанні таблиць Excel бажано робити як можна більш детальну класифікацію для одержання результатів по цікавлячих групах. При використанні баз даних задача спрощується, тому що багато класифікаційних ознак можна включити в інші полючи бази: географічні ринки в класифікації клієнтів, товарні групи в класифікатор товарів. У результаті взагалі обмежитися статтею ”Надходження від реалізації продукції, зберігаючи можливість одержувати звіти по регіонах, товарних групах, підрозділах компанії й ін.

7. ОСОБЛИВОСТІ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕСУ У ВИРОБНИЦТВİ


Просмотров 692

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2023 год. Все права принадлежат их авторам!