Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Вимоги до структури і оформлення наукової статті з педагогікиНаукова стаття − один із основних видів публікацій. Вона містить виклад проміжних або кінцевих результатів наукового дослідження, висвітлює конкретне окреме питання за темою наукової роботи, фіксує науковий пріоритет автора, робить її матеріал надбанням фахівців.

Наукова стаття подається до редакції в завершеному вигляді відповідно до вимог, які публікуються в окремих номерах журналів або збірниках у вигляді пам’ятки авторам.

Оптимальний осяг наукової статті − 6-12 сторінок (0,5-0,7 друк. арк.).

Рукопис статті, як правило, має містити повну назву роботи, прізвище та ініціали автора(ів), анотацію (на окремій сторінці), опис використаної літератури.

Стаття має просту структуру, її текст, як правило, не поділяється на розділи і підрозділи.

Умовно в тексті статті можна виділити такі структурні елементи.

1. Вступ − постановка наукової проблеми, її актуальність, зв’язок з найважливішими завданнями, що постають перед Україною, значення для розвитку певної галузі науки або практичної діяльності (1 абзац або 5 – 10 рядків).

2. Основні (останні за часом) дослідження і публікації, на які спирається автор; сучасні погляди на проблему; труднощі при розробці певного питання, виділення невирішених питань у межах загальної проблеми, котрим присвячена стаття (0,5 – 2 сторінки машинописного тексту через два інтервали).

3. Формулювання мети статті (постановка завдання) − висловлюється головна ідея даної публікації, яка суттєво відрізняється від сучасних уявлень про проблему, доповнює або поглиблює вже відомі підходи; звертається увага на введення до наукового обігу нових фактів, висновків, рекомендацій, закономірностей або уточнення відомих раніше, але недостатньо вивчених. Мета статті випливає з постановки наукової проблеми та огляду основних публікацій з теми (1 абзац, або 5 – 10 рядків).

4. Виклад змісту власного дослідження − основна частина статті. В ній висвітлюються основні положення і результати наукового дослідження, особисті ідеї, думки, отримані наукові факти, виявлені закономірності, зв’язки, тенденції, програма експерименту, методика отримання та аналіз фактичного (експериментального) матеріалу, особистий внесок автора в досягнення і реалізацію основних висновків тощо (5 – 6 сторінок).

5. Висновок, в якому формулюється основний умовивід автора, зміст висновків і рекомендацій, їх значення для теорії і практики, суспільна значущість; коротко накреслюються перспективи подальших розвідок з теми (1/3 сторінки).Жанр наукової статті вимагає дотримання певних правил:

· у правому верхньому куті розміщуються прізвище та ініціали автора; за необхідності вказуються відомості, що доповнюють дані про автора;

· назва статті – повинна стисло відбивати її головну ідею, думку (якомога менше слів, краще − до п’ятнадцяти);

· по тексту статті ініціали ставлять перед прізвищем;

· слід уникати стилю наукового звіту чи науково-популярної статті;

· недоцільно ставити риторичні запитання; мають переважати розповідні речення;

· не слід перевантажувати текст цифрами 1, 2 та ін. при переліках тих чи інших думок, положень; перелік елементів, позицій слід починати з нового рядка, відокремлюючи їх одне від одного крапкою з комою;

· у тексті прийнятним є використання різних видів переліку: спочатку, на початку, спершу, потім, далі, нарешті; по-перше, по-друге, по-третє; на першому етапі та ін.;

· цитати в статті використовуються дуже рідко; необхідно зазначати основну ідею, а після неї в квадратних дужках вказати прізвище автора, який вперше її висловив;

· усі посилання на авторитети подаються на початку статті, основний обсяг статті присвячують викладу власних думок і результатів експерименту; для підтвердження достовірності своїх висновків і рекомендацій не слід наводити висловлювання інших вчених, оскільки це свідчить, що ідея дослідника не нова, була відома раніше і не підлягає сумніву;

· стаття має завершуватися конкретними висновками і рекомендаціями.

Рукопис статті підписується автором(ами) і подається до редакції у двох примірниках. У разі необхідності до неї додається електронний варіант статті на дискеті чи диску.

Стаття з педагогічних наук повинна відповідати тематиці збірника наукових праць чи журналу, що відображається у поставленому зверху зліва УДК (УДК збірників з педагогіки 370, 371, 372, 373, 374, 376, 378, 379), і сучасному стану науки, бути грамотно оформленою. У відповідності до Постанови президії вищої атестаційної комісії України від 15.01.2003р. №7-05/1 (Бюлетень ВАК України, 2003, №1, с.2)

 

 


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2019 год. Все права принадлежат их авторам!