Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)






Бірінші сигнал жүйесі: Жануарлардың барша əрекет болмысы



Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Вербалды қарым-қатынастың тәсiлi:сөйлеу

Галлюцинация: қиялдану шатасу

Гельвецийдің «Жүре пайда болатын қабілеттер» теориясын әрі қарай жетілдірген ғалым У. Эшби

Генетикалық бағыттың ірі өкілдерінің бірі?

Генетикалық психология өкілдері Выготский

Даму принципі қай ғылым үшін ерекше маңызға ие? Психология

Даму психологиясының тармақтары 5 саласы бар балалар,жасөспірімдер, балаң жас, акмеология, геронтопсихология

Даралық ... : нақты адамның табиғи және әлеуметтік қабылданған қайталанбас ерекшеліктері мен қасиеттері

Дарындылық бұл:

Дене мүшелерінің қозғалысы мен кеңістікте орналасу және қозғалыс-тірек аппараттарының күйі туралы ақпаратпен қамтамассыз ететін түйсік

Дененің бетінде немесе оған жақын орналасқан рецепторлар:экстрорецепторлар

Дж. Кэттел енгізген «сынақ» деген мағынаны беретін әдіс түрі?тест

Дж.Уотсон қандай бағыт енгізді? Бихевиоризм

Дыбыссыз тіл өзі үшін іштей сөйлеуойлау

Егер адам тез және сенімді түрде шешім қабылдап, ол әр кезде дұрыс

Егіздер әдісі нені зерттейді жеке тұлғаның психикалық дамуында орта мен тәрбиені тұқым қуалау ролін зерттейді

Ерiк, бұл:саналы түрде басқару

Ерiктi түде есте сақтауға негiз болатын:Ерік

Еркін ойлайтын, мәселелерді әр түрлі жаңа жолдармен шешетін, ой-

Ертекезеңненестесақтаудыңформасы:еріксіз

Ерік депМақсатқа жету барысында қиындықты жетуге бағытталған адамның іс әрекетінт жүріс тұрысын сапалы ұйымдастыру.

Ес процесстері:есте қалдыру сақтау қайта жаңгырту тану

Ес процестеріне жатпайды:Тану

Ес процестерінің негізі болып табылатын байланыстарды

Естiң алғашқы түрi:қозғалыс

Есте қалатын материалдың мәндiк байланыстарын анықтауға есте қалдыру және қайта жаңғырту қалай аталады Қозғалыс есі

Естің бұзылуы бұл -:Амнезия

Естіңқорынанкезкелгенуақыттақажетнәрсенітауып ала білудегі

Ешбір жаңылмай, ойдың тәртібін бұзбай, мағыналы түрде айта

Жаc ерекшелігі психологиясының міндеті

Жалпы психология негіздері»еңбегінің авторы? Л. С. Рубинштейн

Жалпылау, бұл: Қорытынды

Жануарға жат сипат:сана

жаңғыртудағыестіңтүрі:Эмоциялық

Жас ерекшелігі психологиясы дамуына кімнің эволюциялық идеялары ықпал етті... ч. дарвин

Жас ерекшелігі психологиясының міндеті

Жас және педагогикалық психологияда баланы зерттеуде жетекші орыналатын әдіс

Жасөспірімдердің ересек адаммен қарым-қатынаста бірлесуі

Жасына, немесе жас шамасынақарай даму :

Жеке адам ... : Əлеуметтiк қатынастар субъектi əрi əлеуметтiк мəндi қасиеттердiң иегерi н/е барлық қоғамлық қатынастардың жиынтығы

Жеке адам бағыттылығы – бұл:үстем болып табылатын адамның қажетті көрінісін білдіретін мотивтер қызығушылықтар сенімдер және т.б жүйелермен бейнеленуі.

Жеке адам дәрежесіне көтерілудің негізгікөзі қоршаған орта

Жеке адам ұғымының анықтамасы:Қоғамдық даму өкілі саналы индивид қоғамда өз орны бар және белгілі бір қогамдық рол атқарушы

Жеке адамға байланысты «мен» ұғымының мәні өз қадірін сезе білу

Жеке адамның өмір бағытын көрсететін компонентер: мотивтер мен қажеттер, ейімділік пен қызығулар, дүниетаным мен сенім, мұрат пен талғам

Жекеден жалпығы қарай жасалатын ой қорытындысы: индукция

Жеке-типологиялық ерекшелiктер, бұл:темперамент, мiнез, қабiлет

Жетiстiктi қамтамасыз ететiн тұлғаның ерекшелiгi:Қабілет

Жеткілікті психологиялық ұйымшылдық яғни іскерлік және жеке өзара қарым-қатынас қалыптаспаған

Жеткіншектің оқуында қай процесс негізгі роль атқарады оқу

Жетістікке жетуге бағытталған мінез-құлықтың саналы қортындысы қалай аталады? мақсат

Жоққа өкіну, қажеттілігін қанағаттандыра алмау:

Жүру, жазу және еңбек ету дағдыларының қалыптасуы мен өңделуіАссоциация

З.Фрейд қандай теорияның негiзiн қалаған:психоанализдің

З.Фрейдқай бағыттың негізін қалады фрейдизм

Зат жене құбылыстарды ортақ қасиеттері бойынша ойша біріктіру ой әрекеті қалай аталады:

Заттар мен құбылыстарды тұтастай бейнеленуi: : Қабылдау

Зейiннiң бөлiнуi:Бір мезгілде бірнеше әрекеттердің орындалуы

Зейiннiң объектіге жоғары тұрғыда шоғырлануы:Зейіннің тұрақталуы

Зейiннiң объектіге шоғырлануы: Зейіннің шоғырлануы

Зейіннің ерік күшінің қатысуынсыз объектіге аударылуы: Еріксіз

Зейіннің негізгі қасиеттерін атаңыз:тұрақтылығы және жинақтылығы

Зейіннің негізгі түрлері:ырықты ырықсыз және үйреншікті

Зейіннің физиологиялық негізін орыс физиологі А.А.Ухтомский қандай теория арқылы түсіндірді:



Зерттелінетін мәселені толықтыру үшін қолданылатын

Интроспекция, бұл:Өзін-өзі бағалау

Кез келген тіршілік иесі ретінде адам белсенділігінің көзі болатын: қажеттілік

Кез-келгентәртiптегiбөлшектерқатарын бiрiншiрет

Көру зейінінiң жинақтау негізі:

Күрделі эмоциялар:көңіл, аффектер, құмарлық

Кіші мектеп жасындағы баланың негізгі мақсаты- оқу

Қабiлеттiң жоғарғы деңгейi. талант

Қабылдау шешiмiмен байланысты ерiк әрекетiнiң кезеңi:Мотивтерді күресу

Қабілеттілік адамның психикасының қызметіне қарай неше түрге жіктеледі

Қабілеттілік адамның психикасының қызметіне қарай неше түрге жіктеледі 3. Коммуникативті, танымдық, регулятивті

Қабілеттіліктің дамуының негізгі факторы:

Қабілеттіліктің дамуының негізгі физиологиялық ерекшелігі:

Қажеттіліктің иерархиялық құрылым концепциясын көрсеткен

Қазақ тiлiнде “Психология” оқулығының тұнғыш авторы кiм? Аймауытов Ж

Қазіргі заманда психологияда қолданылатын әдістер тобы 4

Қалыптастырушы эксперимент - ... Давыдов

Қандай да болмасын қызметте жетістікке жетуді қамтамассыз ететін,

Қандай да бір іс-әрекеттінің ерекше жасауды қамтамасыз ететін керемет қабілетті не деп айтамыз?

Қандай да бір іске зейін жинақталуының заңдылығы не деп аталады?

Қандай экспериментті А.Ф. Лазурский енгізді Табиғи

Қандайзейiннiң түрi, еріккүшініңқатысуынсызобъектігеаударылды: Еріксіз

Қарым-қатынас үшін қолданылатын жазбаша белгілердiң дыбыстық дабыл жүйесi: Тіл

Қиял процесiндегi объектiнiң үлкеюi: схематизация

Қолайсыз әсерден пайда болатын шиеленiскен күй:Стресс

Қоршаған ортадағы заттар мен құбылыстарды ойша құрастырудағы

Л.С.Выготскийдің пікірі бойынша жасерекшелігіне байланысты “дағдарыстың” негізгі мазмұнын құралды?

Латын сөзінен шыққан, қабылдауға қосымша деген ұғымды білдіреді: Апперцепция

Ломовтың айтуынша «ерекше жоғары динамикалығымен айрықшаланатын маңызды принцип»? даму принципі

Лонгитюдтік зерттеудің басты кемшілігі?ұйымдастыруға және жасауға көп уақыт қажет

Мақсат қойып арнайы есте сақтау, бұл:ерікті ес

Мақсатқа жетуге бағытталған үрдіс:еріктің күші

Мақсатсыз есте сақтау және жаңырту қалай аталады:Ырықсыз ес

Мақсаттары қоғам мақсатына сай жалпы іс-әрекетпен біріктірілген адамдар тобы: ұжым

Материалдың мағыналық байланысының негізінде есте сақтауды

Материалдың мағынасына мән бермей, қайталауға негiзделген Жетекші талдағыш

Мектеп жасына дейінгі рольдік ойыннан кіші мектеп жасындағы рольдік ойынның айырмашылығы

Мен”, “өзім” деген ұғым қалыптасатын кезең...сәбилік кезең

Ми зақымы ауруымен туған адам психологиясын зерттейтін арнайы психология саласы?олигофренопсихология

Мораль деген сөздің тікелей мәнісі, қандай мағынаны білдіреді моралис лат. Тілінен аударғанда әдет-ғұрып адамдар мен әлеуметтәк бірлестіктер арасындағы қарым қатынасты реттейтін қағида

Нәрестелік жастың шегі қандай? Туғаннан 1 жасқадейінгі кезең

Нәрестелік кезең нешеге бөлінеді 2 бесік және еңбектеу

Нәрестенің сезім арқылы танып білуі негiзделген ес түрi:Логикалық

Объективтік шындықтың мида бейнеленуі? сана

Обьектінің ұқсастығы мен айырмашылығы қойылатын ойлау операциясы: салыстыру

Оған қарама-қарсы тұлға аралық қатынастар өзара бір-біріне сенушілікке, тазалыққа өзара бір-бірін құрметтеуге негізделген

Ой қортындысының мына түрінде жалпы жағдайлардан жекелеген

Оқу әрекеті тек білім алумен шектелмейді оған не қажет Ептілік пен дағды.

Оқудың жоғары шыңына жетіп жаңа өмірге қадам басқан кезең... 15-18

Организмнің ішкі күйін білдіретін хабарлайтын рецепторлар:интерорецепторлар

Өзаратүсiнiсудiңхабаралмасуы: Қарым-қатынас

Өзінiң “Мен” бейнесiне арнаған тілЭгоцентрикалық:

Өмір мен іс-әрекет процесіне әр бір адамның дамуы

Өтпелі,сыни, қиын, жыныстық жетілу деп аталатын кезең жеткіншек кезең жасөспірім

Педагогикалық қабілеттер ұйымдастырушылық, құрылымдық, коммуникативтілік

Педагогикалық қабілеттілік компонентері:

Педагогикалық процесті мақсатты түрде ұйымдастыру тұрғысында жеке адамды қалыптастырудағы психологиялық заңдылықтарды не зерттейді?Салыстырмалы психология

Періште жасы 8-11

Психикадегенiмiз: Мидың ерекше қасиеті

Психикалақ іс-әрекеттің обьектіге бағытталуы мен шоғырлануы

Психикалық әрекеттерді туындатушы орган ми

Психикалық белсенділік сипатына байланысты естің түрлері:Қимыл қозғалыс эмоцияналдық сезімдік

Психикалық құбылыстардың пайда болу, және қалыптасу заңдылықтары туралы ғылым? психология

Психология ғылымының негізгі принциптері қай жылдары жүйелестірілді? XX ғасырдың 30 ж

Психология ғылымының негізін құрушы құбылыс: пән біртектілігінің сақталуы, адам физиологиясы

Психология ғылымының тұңғыш дүниеге келген жері?Греция

Психология ертеде қалыптасқан ғылымдардың қатарына жатады, ол:философия

Психология қай ғасырда дербес ғылым бола бастады: ХІХғ ІІ жартысы

Психология өз алдына дербес эксперименттік ғылым болып бөлініп шыққан жыл 1879 ж

Психологияда жас қандай болып бөлінеді?

Психологияның даму барысындағы зерттеу пәні:психология жан туралы ғылым

Психологияның қай саласы жануарлар мен адам психикасының ұқсастығын зерттейді? салыстырмалы

Санаға жат сипат:инстингтер

Сананың бiр объектiге бағытталуы мен шоғырлануы: зейін

Сананың белгілі бір затқа шоғырлануыЗейін:

Сананың белгілі бір затқа, құбылысқа, әрекетке бағыттап, тұрақталуын айтамыз:

Санасыздықты зерттеуінің психологиялық бағыттылығы:психоанализ

Сезім дегеніміз не?Сыртқы дүние заттары мен құбылыстарыныңадамның қажеттерін сәйкес келу-келмеуінің нәтижесінде пайда болатын псих-қ процесс түрі

Сезім мүшелерінің сезгіштігі әсер етуші тітіркендіргіштерге біртіндеп

Сезімнің әсерленуінің бір формасын көрсет:Құмарлық

Синестезия бұл ...Түйсік заңдылығы немесе түйсіктің қосарланып жүруі.

Соңғы уақытта дамыған елдерде байқалып отырған балалардың денесімен психикалық жағынана жедел дамуы Акселерация

Стресс дегенiмiз: Күшті әрекеттердің әсерінен п.б күй

Су перiсi, айдаһар бейнелерiн жасағандағы қолданылған тәсiлi:агглютинация

Субъектінің өмір сүру жағдайы ықпалымен қалыптасатын және оның

Суретшілердің әрекет ерекшеліктеріне қарай ..... есі жақсы дамиды:Көру

Сұрақтар жүйесіне ауызша және жазбаша жауап беруi, бұл:сауалнама

Сұхбат әдісінің түрлері? Стандартты және стандартты емес

Сыртқы дүние заттары мен құбылыстарының субъективтік образдарын қайтадан жаңартып, өңдеп, бейнелеуде көрінетін, тек адамға ғана тән психологиялық процесс Қиял

Сыртқы жағдайлардың өзгеруіне қарамастан заттар сол күйінде, өз қалпында қабылдануы: Қабылдаудың таңдамалылығы

Сыртқы заттық әрекеттердің ішкі ақыл-ой әрекетіне ауысуы, бұл: Интериоризация

Табиғи эксперимент әдісін ұсынған орыс ғалымы? А.Ф.Лазурский

Талдағыштардыңқандайтобы, қозғалыстықабылдауғақатысады: Көру және қозғалыс

Танубұл:Ес процесі

Танымдық психикалық үрдiстер:Түйсік қабылдау ойлау қиял

Танымдық үрдiстер - бұл: түйсiк, қабылдау, ойлау, қиял

Танымдық іс-әрекетпен байланысты сезім қалай аталадыИнтелектуалды

Таныс әуендіестіп, адамның сол мәтінге байланысты оқиғаны еске

Темперамент туралы алғаш ой-пікірін айтқан ғалым:Гиппократ

Темпераменттiң физиологиялық негiзiн алғаш рет ашқан кiм? И.П.Павлов

Тест деген ағылшын сөзі «сынақ» деген мағынаны береді. Бұл ұғымды енгізген американдық ғалым: Дж. Кэттель

Төмендегі көрсетілген сапалардың қайсысы адамның ерік ерекшелігінкөрсетеді:

Туғаннан 1 жасқадейінгі кезең Нәрестелік кезең

Тұқымқуалаушылық қабілетті зерттеп ғылымға ұсынған ғалым

Тұқымқуалаушылық қабілетті зерттеп ғылымға ұсынған ғалым Галтон немесе Котс

Тұлғаның ерекшелiгiн анықтайтын психиканың бiр тұтас құрылымы:мінез

Тұлғаның заттарға көңiл бөлуiне байланысты мiнездiң ерекшелiгi: жинақтылық

Тұн жыранқы көңiл:деппрессия

Тұңғыш ретэксперименталды психологиялы қлабораторияның негізін қалаушы:Вундт

Тұңғыш рет синзитивтік кезенді қарастырған педагог М. Монтессор

Түйсік – бұл: Жекелеген қасиеттердің психологиялық бейнелігі

Түйсік бұл:Заттар меноның жеке қасиеттерінің сезім мүшелеріне тікелей әсер ету бейнесі.

Түйсік бұл:Заттардың жеке қасиеттерінің бейнеленуі

Түйсіктің түрлері :Тактилді,көру есту иіс сезуэкстроретцептивті

Түйсіктің түрлері:экстероцептор, интероцептор,проприорецептор

Тілдің заңдылықтары мен қызметiң зерттейтiн ғылым:Психолингвистика

Тітіркендіргiштіңүлкентүрдегi көлемi:Жоғары апсалюттік

Тітіркендіргіш әсерінің тоқталғанына қарамай, аз ғана уақыт болса да

Ұйымдастырылған арнайы тәсілдерді қолданып еске сақтау бұл –арнайы еске сақтау

Үлкен адамдардың қамқорлығы мен ақыл-кеңесінен құтылғысы келетін кезең

Үлкендердің балаға қоятын талабы мен баланың өз беттілік ұмтылуының арасында қайшылық не кездеседі... дағдарыс

Филогенез-бұл ... организм топтарының тарихи қалыптасуы

Фрейдизм психологиясының негізін қолдаушы ғалым?

Фрустрация – бұл өз болашағын көрегендікпен тани білуге қажет адам қасиеттеріне кедергі болатын жан күйзелістері мен түңілулер

Хронологиялық жас- дүниеге келген уақыттан бастап бақылау жүргізіп отырған күнге дейінгі аралық , күнтізбе жасы

ХІХ ғасырдың соңы – ХХ ғасырдың басында, психологияның тарихы қысқа ,ал тарих алдындағы кезеңдері ұзақ деп тұжырымдаған ғалым?Г.Эббингауз

Шағын топтардың ішінде екі үлкен топ бар:

Шартсыз рефлекстің болуы балаларда қандай жүйесінің дамығанын көрсетеді ми қабығының төменгі жүйкелері

Шешімділік деп

Ширақ, нерв жүйесі күшті, қозуы мен тежелуі тең, қозғалғыш тип

Шығрмашылықтық қабiлетiнiң байқалуының жоғарғы деңгейi:шығармашылық

Шындықтағы заттар мен көріністердін ұқсас топтарының жалпы

Шындықтағы заттар мен құбылыстарды белсенділікпен танып, білуге бағытталған адамның біршама тұрақты жеке ерешелігі:Қызығу

Шындықтағы заттар мен құбылыстарды жалпылау арқылы оның

Шындықтағы заттар мен құбылыстарды қате қабылдау:галлюцинация

Ырықсыз зейін қалай аталады

Ырықты зейін қалай аталады?

Іс - әрекет бұл ...адамның әлеммен қарым қатынасының динамикалы жүйесі

Іс-әрекет теориясын дұрыс түсінуге бағыт беретін принцип? Іс әрекет пен сананң бірлігінің принципі

Іс-әрекеттің жеке салаларында ғана көрініп, оның нәтижелі

Іс-әрекеттің мақсат сипатына қарай естің түрлері:ерікті еріксіз

Іс-әрекеттің негізгі түрлері:ойын,еңбек оқу

Эксперимент дегеніміз: зерттеу жағдайларын алдын ала белгілеп және мақсатты түрде жасау

Эмоционалды ес мазмұны көңіл күй

Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Просмотров 3167

Эта страница нарушает авторские права



allrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!